HRVATSKI SABOR

 

66

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, do­nosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE PROTUZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 8. svib­nja 2003.

Broj: 01-081-03-1712/2
Zagreb, 13. svib­nja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE PROTUZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvat­ske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan u Beogradu, 23. trav­nja 2002., u izvorniku na hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NA DRŽAVNOM PODRUČJU DRUGE DRŽAVE PROTUZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije (u da­lj­njem tekstu: ugovorne stranke),

vodeći se že­ljom za unapređe­njem odnosa između dviju država,

u ci­lju re­gulira­nja predaje i prihvata osoba koje ne ispu­njavaju ili više ne ispu­njavaju uvjete za ulazak ili boravak na državnom području druge ugovorne stranke,

u nastoja­nju da i na taj način doprinesu sprječava­nju i suzbija­nju ile­galnih migracija,

sporazumjele su se o s­ljedećem:

Članak 1.

DEFINICIJA POJMOVA

(1) OSOBA KOJA SE PREDAJE I PRIHVAĆA JEST:

1. Osoba za koju se utvrdilo da je držav­ljanin države jedne od ugovornih stranaka koja ne ispu­njava uvjete za boravak na državnom području države druge ugovorne stranke,

2. Držav­ljanin treće države ili osoba bez držav­ljanstva koja ne ispu­njava ili više ne ispu­njava uvjete za ulazak ili boravak na državnom području molite­ljice, a prethodno je boravila na državnom području zamo­ljene strane.

(2) OSOBA U TRANZITU je držav­ljanin treće države ili osoba bez držav­ljanstva za koju jedna od ugovornih stranaka, na zahtjev druge ugovorne stranke, dopušta tranzit preko svog državnog područja, u skladu s ovim Ugovorom.

(3) STRANA MOLITELJICA je država na čijem se državnom području nalazi osoba koja se prihvaća, odnosno osoba za koju se traži tranzit, pod uvjetima predviđenim ovim Ugovorom.

(4) ZAMOLJENA STRANA je država na čije se državno područje treba prihvatiti osoba, odnosno da se preko ­njezinog državnog područja dozvoli tranzit osobe, pod uvjetima predviđenim ovim Ugovorom.

(5) ZAHTJEV za prihvat, odnosno tranzit predstav­lja zahtjev kojim se strana molite­ljica obraća zamo­ljenoj strani da prihvati osobu na državno područje svoje države, odnosno da dozvoli tranzit osobe preko svog državnog područja, u skladu s ovim Ugovorom.

(6) ODGOVOR NA ZAHTJEV za prihvat, odnosno tranzit je obavijest kojom zamo­ljena strana odgovara na zahtjev za prih­vat, odnosno tranzit.

(7) NADLEŽNA TIJELA su tijela ugovornih stranaka preko kojih se provodi postupak predaje, prihvata, odnosno tranzita.

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 2.

PREDAJA I PRIHVAT BEZ POSEBNIH FORMALNOSTI

(1) Svaka ugovorna stranka će bez posebnih formalnosti, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti na državno područje svoje države svaku osobu koja ne ispu­njava ili više ne ispu­njava uvjete ulaska ili boravka, koji se primje­njuju na državnom pod­ručju strane molite­ljice, ukoliko je utvrđeno da ta osoba ima držav­ljanstvo zamo­ljene strane.

(2) Isto će se primijeniti na osobe kojima je, nakon ulaska na državno područje strane molite­ljice, prestalo držav­ljanstvo zamo­ljene strane, a nisu stekle drugo držav­ljanstvo ili dobile barem zajamče­nje za primitak u držav­ljanstvo.

(3) Držav­ljanstvo osobe koja se predaje i prihvaća utvrđuje na teme­lju sljedećih važećih javnih isprava:

a) za Republiku Hrvatsku:

– domovnice uz važeću hrvatsku ispravu o identitetu,

– putovnice,

– osobne iskaznice,

– vojne k­njižice.

b) za Saveznu Republiku Jugoslaviju:

– jugoslavenske putovnice izdane na teme­lju Zakona o putnim ispravama jugoslavenskih držav­ljana iz 1996. godine (plava putovnica).

Članak 3.

PREDAJA I PRIHVAT U POSTUPKU PO ZAHTJEVU

(1) Zamo­ljena strana se obvezuje prihvatiti na svoje državno područje osobe koje se nalaze na državnom području strane molite­ljice, a koje ne ispu­njavaju ili više ne ispu­njavaju uvjete za ulazak ili boravak na državnom području strane molite­ljice, ukoliko se u postupku teme­ljem zahtjeva dokaže, odnosno utvrdi da su te osobe držav­ljani zamo­ljene strane.

(2) Isprave koje se mogu koristiti u postupku utvrđiva­nja držav­ljanstva su:

a) za Republiku Hrvatsku:

– isprave navedene u prethodnom članku kojima je rok važe­nja istekao.

– isprava koju je izdalo nadležno tijelo ugovorne stranke kojoj se podnosi zahtjev a u kojoj je iskazan identitet osobe (primjerice: vozačka dozvola).

– izjava svjedoka ili izjava osobe koja se preuzima, sadržana u zapisniku upravnih ili sudskih tijela ugovorne stranke,

– pomorska k­njižica,

– brodarska k­njižica.

b) za Saveznu Republiku Jugoslaviju:

– uvjere­nje o držav­ljanstvu ili izvod iz matične k­njige držav­ljana,

– putne isprave svih vrsta,

– putovnica s oznakom »SFR Jugoslavija« u kojoj je pos­ljed­nje prebivalište na državnom području SR Jugoslavije,

– osobna iskaznica,

– druge isprave koje su izdala nadležna tijela zamo­ljene strane,

– izjava svjedoka ili izjava osobe koja se preuzima, sadržana u zapisniku upravnih ili sudskih tijela ugovorne stranke.

(3) Preslike isprava navedenih u stavku 2. ovog članka mogu se također koristiti.

(4) Isprave ili ­njihove preslike iz stavka 2. ovog članka mogu se koristiti u postupku utvrđiva­nja držav­ljanstva za osobe za koje se podnosi zahtjev i u slučaju kada je ­njihov rok važe­nja istekao.

Članak 4.

POSTUPAK TEMELJEM ZAHTJEVA ZA PRIHVAT

(1) Nadležno tijelo zamo­ljene strane će u roku od 20 dana dos­taviti odgovor na zahtjev za prihvat nadležnom tijelu strane molite­ljice.

(2) Nakon dobiva­nja pozitivnog odgovora na zahtjev za prihvat, nadležno tijelo strane molite­ljice će podnoše­njem tog odgovora diplomatsko-konzularnom predstavništvu zamo­ljene strane pribaviti, ako je to potrebno, putni list za osobu koja se predaje.

(3) Putni list će se izdati odmah, a najkasnije u roku od pet dana.

(4) Ne­gativni odgovor na zahtjev za prihvat mora se obraz­ložiti.

Članak 5.

POSTUPAK PREDAJE I PRIHVATA

(1) Predaja i prihvat će se izvršiti u roku do 30 dana od dana izdava­nja putnog lista.

(2) Nadležno tijelo strane molite­ljice obavijestit će nadležno tijelo zamo­ljene strane o vremenu i načinu predaje osobe, najkasnije pet dana prije datuma planirane predaje.

(3) Nadležno tijelo strane molite­ljice obavijestit će nadležno tijelo zamo­ljene strane o vremenu i načinu predaje osobe kojoj je potrebna posebna pomoć, ­nje­ga ili briga zbog bolesti ili starosti.

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 6.

Obaveza predaje i prihvata

(1) Zamo­ljena strana će, na zahtjev strane molite­ljice, prihvatiti na svoje državno područje držav­ljanina treće države, kao i osobu bez držav­ljanstva, koja ne ispu­njava ili više ne ispu­njava uvjete za ulazak ili za boravak na državnom području strane molite­ljice, a prethodno je boravila na državnom području zamo­ljene strane i izravno ušla na državno područje strane molite­ljice.

(2) Zamo­ljena strana će na zahtjev strane molite­ljice, prihvatiti držav­ljanina treće države ili osobu bez držav­ljanstva koja ne ispu­njava ili više ne ispu­njava uvjete za ulazak, odnosno boravak, koji se primje­njuju na državnom području strane molite­ljice, ukoliko ta osoba ima važeću vizu, osim neiskorištene tranzitne vize, ili drugo odobre­nje za boravak koje je izdala zamo­ljena strana.

Članak 7.

Postupak predaje i prihvata

(1) Zahtjev za prihvat sadrži podatke o identitetu i držav­ljanstvu osobe koja se preuzima, kao i dokaze kojima se potvrđuje ­njezin boravak na državnom području zamo­ljene strane.

(2) Zamo­ljena strana će na zahtjev za prihvat odgovoriti u roku od 15 dana od dana ­nje­govog podnoše­nja.

(3) Zamo­ljena strana će prihvatiti držav­ljanina treće države ili osobu bez držav­ljanstva u roku od 20 dana od dana dostav­lja­nja pozitivnog odgovora na zahtjev za prihvat.

(4) Ne­gativni odgovor na zahtjev za prihvat mora biti obraz­ložen.

Članak 8.

SkraĆeni postupak

(1) Ugovorne stranke će, bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od trenutka primitka zahtjeva za prihvat, prihvatiti držav­ljanina treće države ili osobu bez držav­ljanstva koja je s državnog područja zamo­ljene strane  ušla na državno područje strane molite­ljice.

(2) Zahtjev za prihvat iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati od utvrđiva­nja protuzakonitog prelaska.

(3) Ukoliko se ovaj skraćeni postupak iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne može provesti, predaja i prihvat će se obaviti prema odredbama članka 7. ovog Ugovora.

Članak 9.

Izuzeci od obveze prihvata

Obveza prihvata predviđena ovim Ugovorom ne postoji za:

1. držav­ljane trećih država koje graniče s državom stranom molite­ljicom;

2. držav­ljane trećih država ili osobe bez držav­ljanstva koje su nakon napušta­nja državnog područja zamo­ljene strane ili nakon ulaska na državno područje strane molite­ljice dobile vizu ili imaju odobren boravak strane molite­ljice;

3. držav­ljane trećih država ili osobe bez držav­ljanstva koje su u proteklih šest mjeseci boravile na državnom području strane molite­ljice;

4. držav­ljane trećih država ili osobe bez držav­ljanstva koje su u vrijeme ulaska imale važeću vizu ili dozvolu boravka izdanu od nadležnih tijela strane molite­ljice. U slučaju kada su ugovorne stranke izdale vizu ili dozvolu boravka, osobe će prihvatiti ona ugovorna stranka čija ulazna viza ili dozvola boravka ima du­lji rok važe­nja;

5. držav­ljane trećih država ili osobe bez držav­ljanstva kojima je strana molite­ljica priznala status izbje­glice na teme­lju Konvencije o pravnom položaju izbje­glica od 28. srp­nja 1951., dopu­njene Protokolom o pravnom položaju izbje­glica od 31. siječ­nja 1967., ili status osobe bez držav­ljanstva na teme­lju Konvencije o pravnom položaju osoba bez držav­ljanstva od 28. rujna 1954. godine;

6. držav­ljane trećih država ili osobe bez držav­ljanstva koje je zamo­ljena strana pravomoćnom odlukom protjerala i predala državi porijekla ili bilo kojoj trećoj državi koja ih prima sukladno važećim propisima.

PONOVNI PRIHVAT I PREDAJA

Članak 10.

Ugovorne stranke suglasne su da zamo­ljena strana vrati, a strana molite­ljica ponovno prihvati osobe za koje zamo­ljena strana naknadnom provjerom utvrdi da u trenutku napušta­nja državnog područja strane molite­ljice, nisu ispu­njavale uvjete za predaju i prihvat utvrđene ovim Ugovorom.

PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA ILI OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA U TRANZITU

Članak 11.

Postupak tranzita

1. Ugovorna stranka na zahtjev druge ugovorne stranke dopustit će tranzit preko svog državnog područja držav­ljanina treće države ili osobe bez držav­ljanstva koju uda­ljava ugovorna stranka koja podnosi zahtjev za tranzit.

2. Strana molite­ljica koja podnosi zahtjev za tranzit preuzima punu odgovornost za nastavak putova­nja držav­ljanina treće države ili osobe bez držav­ljanstva do države odredišta i pruža pouzdane dokaze da je osigurala njihov prihvat u državi odredišta ili na državnom području s­ljedeće države kroz koju će tranzitirati.

3. Strana molite­ljica jamči zamo­ljenoj strani da držav­ljanin treće države ili osoba bez držav­ljanstva kojoj je odobren tranzit, posjeduje važeću putnu ispravu za putova­nje do države odredišta.

4. Strana molite­ljica obavijestit će zamo­ljenu stranu da li osoba koja se uda­ljava treba policijsku prat­nju za vrijeme tranzita. Zamo­ljena strana u tom slučaju može:

– odlučiti da sama osigura prat­nju,

– odlučiti da osigura prat­nju u surad­nji sa stranom molite­ljicom.

5. Zahtjev za tranzit podnosi strana molite­ljica koja je dužna priložiti dokaze iz stavka 2. i 3. ovog članka.

6. Prijevoz osoba u tranzitu uz policijsku prat­nju izvršit će se u skladu s propisima zamo­ljene strane.

Članak 12.

RAZLOZI ZA ODBIJANJE TRANZITA

(1) Tranzit se može odbiti u s­ljedećim slučajevima:

1. Ako postoji rizik da će se prema osobi u tranzitu u državi odredišta ili eventualnim drugim državama tranzita nehumano postupati, izvršiti smrtna kazna ili će ­njezin život, fizički inte­gritet ili sloboda biti ugroženi zbog njezine nacionalnosti, vjere, rase ili pripadnosti određenoj socijalnoj grupi, ili zbog političkog uvjere­nja.

2. Ako osobi u tranzitu u državi odredišta, eventualno u ostalim državama tranzita, prijeti kazneni progon.

(2) Ne­gativni odgovor na zahtjev za tranzit bit će obrazložen.

Članak 13.

TROŠKOVI

Troškove predaje, prihvata i troškove tranzita preko državnog područja zamo­ljene strane, kao i troškove policijske prat­nje, snosi strana molite­ljica.

Članak 14.

ZAŠTITA PODATAKA

Ako je za provedbu ovog Ugovora potrebno dostav­ljati osobne podatke, oni moraju biti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka i mogu se isk­ljučivo odnositi na:

1. osobne podatke o osobi koja se predaje i preuzima i ako je potrebno za članove obite­lji (prezime, ime, po potrebi ranije prezime, nadimci ili pseudonimi, datum i mjesto rođe­nja, spol, mjesto i adresa pos­ljed­nje­g prebivališta u zamo­ljenoj strani, sadaš­nje i prijaš­nje držav­ljanstvo).

2. osobnu iskaznicu ili putovnicu (serijska oznaka i broj, rok važe­nja, datum izdava­nja, tijelo koje je izdalo, mjesto izdava­nja i dr.),

3. ostale podatke potrebne za identifikaciju osoba koje se predaju i preuzimaju,

4. dozvole boravka ili vize koje je izdala jedna od ugovornih stranaka,

5. ostale podatke na zahtjev jedne od ugovornih stranaka koji su joj potrebni za provjeru uvjeta za preuzima­nje u skladu s ovim Ugovorom,

6. plan putova­nja, mjesta zaustav­lja­nja, putne karte i druge podatke vezane za put i mjesto boravka.

SURADNJA U PRIMJENI UGOVORA

Članak 15.

Provedba Ugovora

U svrhu provedbu ovoga Ugovora, ugovorne stranke će sklopiti Protokol za provedbu ovog Ugovora.

U Protokolu se osobito određuju:

1. nadležna tijela i način obostranog obavještava­nja,

2. deta­ljna pravila postupka, uzorci obrazaca podataka za prihvat i za tranzit,

3. granični prijelazi gdje će se vršiti prihvat osoba, odnosno tranzit,

4. uvjeti prijevoza držav­ljana trećih država ili osoba bez držav­ljanstva pod policijskom prat­njom.

Članak 16.

Povjerenstvo struČnjaka

(1) Ugovorne stranke će surađivati u razmatra­nju pita­nja vezanih za primjenu Ugovora i Protokola za ­nje­govu provedbu. U tu svrhu se osniva zajedničko povjerenstvo struč­njaka nadležnih tijela ugovornih stranaka.

(2) Povjerenstvo struč­njaka će se sastajati po potrebi, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, a najma­nje jedanput godiš­nje.

Članak 17.

Klauzula o nepovredivosti

(1) Odredbe ovog Ugovora ne utječu na obveze koje su ugovorne stranke preuzete na teme­lju drugih međunarodnih ugovora.

(2) Odredbe ovog Ugovora ne utječu na primjenu Konvencije o pravnom položaju izbje­glica od 28. srp­nja 1951. Konvencije o pravnom položaju osoba bez držav­ljanstva od 28. rujna 1954. godine, kao ni Protokola o pravnom položaju izbje­glica od 31. siječ­nja 1967. godine.

(3) Ovaj Ugovor ne utječe na primjenu odredaba među­na­rod­nih ugovora na području ­ljudskih prava, koji su na snazi i obve­zuju ugovorne stranke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Traja­nje i stupa­nje na snagu

(1) Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu tridesetog dana od dana razmjene nota, kojima se ugovorne stranke međusobno izvješćuju da je okončan postupak nje­govog potvrđiva­nja predviđen unutar­njim zakonodavstvom ugovornih stranaka.

Članak 19.

Privremena obustava primjene

Svaka ugovorna stranka može privremeno, u cijelosti ili djelomice, obustaviti primjenu ovog Ugovora iz razloga sigurnosti, zaštite javnog reda ili zaštite zdrav­lja. Privremena obustava primjene neće se odnositi na vlastite držav­ljane, osim u slučaju više sile. Privremena obustava primjene ili prekid privremene obustave primjene, stupa na snagu sljedeće­g dana od dana kada je druga ugovorna stranka, pisano, diplomatskim putem, primila obavijest o uvođe­nju privremene obustave primjene, odnosno o prekidu privremene obustave primjene.

Članak 20.

Otkaz

Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor pisano, diplomatskim putem. U tom slučaju Ugovor prestaje tridesetog dana od dana primitka obavijesti o ­nje­govom otkaziva­nju.

Sastav­ljeno u Beogradu dana 23. trav­nja 2002. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU                    ZA SAVEZNU VLADU

REPUBLIKE HRVATSKE SAVEZNE REPUBLIKE

                                                     JUGOSLAVIJE

Tonino Picula,                            Zoran Živković,

ministar va­njskih poslova ministar unutar­njih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je Ministarstva unutar­njih poslova.

Članak 4.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govu stupa­nju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o  sklapa­nju i izvršava­nju među­narodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/03-01/02
Zagreb, 8. svib­nja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.