VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

91

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvr­šavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine donijela

ODLUKU

o objavi Administrativnog sporazuma o naČinu primjene Ugovora izmeĐu Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju

I.

Objavljuje se Administrativni sporazum o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju (»Na­rod­ne novine – međunarodni ugovori«, broj 9/2002), potpisan u Luksemburgu, 29. siječnja 2003. godine, u izvorniku na hrvatskom i francuskom jeziku.

II.

Tekst Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O NAČINU PRIMJENE UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Na temelju članka 41. stavka 2. Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, potpisanog dana 17. svibnja 2001. godine, nadležna su tijela sporazumno dogovorila sljedeće odredbe:

Odjeljak I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

(1) Za primjenu ovog Administrativnog sporazuma

a) izraz »Ugovor« znači Ugovor između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, potpisan u Luksemburgu dana 17. svibnja 2001.

b) izraz »Sporazum« znači ovaj Administrativni sporazum.

(2) Izrazi upotrijebljeni u ovom Sporazumu imaju značenje koje im je dano u članku 1. Ugovora.

Članak 2.

Tijela za vezu

(1) U skladu s člankom 41. stavkom 3. Ugovora, određena su tijela za vezu:

za Hrvatsku:

- za bolest i majčinstvo

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- za invalidnost, starost i smrt i doplatak za djecu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

- za naknadu za nezaposlenost

Hrvatski zavod za zapošljavanje;

za Luksemburg:

- Generalna inspekcija za socijalno osiguranje

(lž Inspection génerale de la sécurité sociale).

(2) Za primjenu Ugovora tijela za vezu navedena u stavku 1. mogu međusobno izravno komunicirati kao i sa zainteresiranim osobama ili njihovim opunomoćenicima.

(3) Tijela za vezu sporazumno dogovaraju zajedničke postupke i tiskanice potrebne za primjenu Ugovora i ovog Sporazuma.

Članak 3.

NadleŽni nositelji

Za primjenu zakonodavstava navedenih u članku 2. stavku 1. Ugovora određeni su nadležni nositelji:

A. Za Hrvatsku:

a) za bolest i majčinstvo

Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

b) za invalidnost, starost i smrt i doplatak za djecu

Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

c) za naknadu za nezaposlenost

Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;

B. Za Luksemburg:

a) za bolest i majčinstvo:

Savez bolesničkih blagajni

(lž Union des caisses de maladie)

Bolesničke blagajne

(les Caisses de maladie);

b) za nesreće na poslu i profesionalne bolesti:

Udruženje za osiguranje od nesreća

(lž Association dž assurance contre les accidents);

c) za starosne, invalidske i obiteljske mirovine:

Mirovinske blagajne

(les Caisses de pension);

za određivanje stupnja invalidnosti:

Liječnička kontrola socijalnog osiguranja

(le Contrôle médical de la sécurité sociale);

d) za davanje za nezaposlenost:

Uprava za zapošljavanje

(Administration de lž emploi);

e) za obiteljska davanja:

Nacionalna blagajna za obiteljska davanja

(la Caisse nationale des prestations familiales);

za primjenu članka 5. Ugovora:

Zajednički centar za socijalno osiguranje

(le Centre commun de la sécurité sociale).

Članak 4.

Zahtjev za pristupanje produŽenom osiguranju

U primjeni članka 5. Ugovora, nadležni se nositelj ugovorne stranke koji primi zahtjev za pristupanje produženom osiguranju može obratiti, izravno ili preko tijela za vezu, nadležnom nositelju druge ugovorne stranke radi traženja potvrde o razdobljima osiguranja navršenim prema zakonodavstvu te ugovorne stranke.

Odjeljak II.

ODREDBE O ZAKONODAVSTVU KOJE SE PRIMJENJUJE

Članak 5.

Ustanove

U primjeni članka 10. Ugovora, ustanove imenovane od nadležnih tijela ugovornih stranaka za primjenu članaka 6. i 7. ovog Sporazuma su:

za Republiku Hrvatsku

– Nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

za Veliko Vojvodstvo Luksemburga:

– Opći centar za socijalno osiguranje.

Članak 6.

Potvrda o zakonodavstvu koje se primjenjuje

(1) U slučajevima navedenim u članku 10. Ugovora, imenovana ustanova ugovorne stranke čije se zakonodavstvo primjenjuje, izdaje zaposleniku, na njegov zahtjev ili na zahtjev poslodavca ili na zahtjev osobe koja obavlja samostalnu djelatnost, potvrdu kojom se dokazuje da on i dalje pripada tom zakonodavstvu. Potvrda označuje razdoblje izaslanja ili privremenog obavljanja samostalne djelatnosti na teritoriju druge ugovorne stranke. Članovi obitelji koji su sa zaposlenom osobom, također se navode u toj potvrdi.

(2) Ustanova iz stavka 1. dostavlja ovjereni primjerak potvrde zaposleniku ili poslodavcu ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost. Zaposlene osobe moraju sačuvati potvrdu za vrijeme svoga boravka na teritoriju druge ugovorne stranke da je, u slučaju potrebe, predoče ustanovi ugovorne stranke. Ustanova ugovorne stranke koja izdaje potvrdu navedenu u stavku 1. dostavlja jednu kopiju ustanovi druge ugovorne stranke.

(3) U slučaju prijevremenog prestanka početno predviđenog razdoblja, navedenog u stavku 1., zaposlenik ili poslodavac ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost mora o tome, preko ustanove koja je izdala potvrdu, obavijestiti ustanovu ugovorne stranke na čiji je teritorij zaposlenik izaslan ili je privremeno obavljao samostalnu djelatnost.

Članak 7.

ProduŽenje

(1) Suglasnost predviđenu u članku 10. točkama a) i c) Ugovora u slučaju produžetka razdoblja dužeg od dvanaest mjeseci zaposlenik ili poslodavac ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost treba tražiti od imenovane ustanove ugovorne stranke na čiji je teritorij zaposlenik izaslan ili privremeno obavlja samostalnu djelatnost, prije isteka početno odobrenog razdoblja.

(2) Suglasnost se daje na osnovi potvrde o produžetku izaslanja i dostavlja se zaposleniku, poslodavcu i osobi koja obavlja samostalnu djelatnost i ustanovi druge ugovorne stranke.

Članak 8.

Iznimke

Zahtjeve u vezi s iznimkama navedenim u članku 12. Ugovora, potrebno je uputiti odgovarajućim nadležnim tijelima.

Odjeljak III.

POSEBNE ODREDBE

Poglavlje 1.

Bolest i majČinstvo

Članak 9.

Potvrda o zbrajanju razdoblja osiguranja

(1) Za primjenu članka 8. Ugovora, u slučaju kada je za stjecanje, održavanje ili ponovno priznanje prava na davanja iz osiguranja za bolest i majčinstvo potrebno uzeti u obzir razdoblja osiguranja navršena u drugoj državi, obavijest o prije navršenim razdobljima dostavlja nositelj države u čijem je zakonodavstvu zainteresirana osoba ranije bila osigurana za bolest i majčinstvo na »potvrdi o zbrajanju razdoblja osiguranja«.

(2) Ako zainteresirana osoba ne predoči potvrdu, nadležni nositelj ugovorne stranke na čiji je teritorij došla traži od nadležnog nositelja druge ugovorne stranke da izda potvrdu i da mu je dostavi.

Članak 10.

PruŽanje davanja u sluČaju boravka na teritoriju druge ugovorne stranke

(1) Za korištenje davanja u naravi, prema članku 13. stavcima 1. do 3. Ugovora, zainteresirana osoba treba nositelju u mjestu boravka predočiti potvrdu kojom dokazuje da ima pravo na ta davanja. Ta potvrda, koju na zahtjev zainteresirane osobe izdaje nadležni nositelj, ako je moguće prije nego napusti teritorij ugovorne stranke u kojoj prebiva, posebno označava trajanje razdoblja tijekom kojeg ova davanja mogu biti pružana. Ako zainteresirana osoba ne predoči navedenu potvrdu, nositelj u mjestu boravka se obraća nadležnom nositelju radi pribavljanja iste.

(2) Odredbe stavka 1. odgovarajuće se primjenjuju na članove obitelji zainteresirane osobe prilikom njihova boravka na teritoriju druge ugovorne stranke.

Članak 11.

PruŽanje davanja osobama zaposlenim na teritoriju druge ugovorne stranke

(1) Za korištenje davanja u naravi prema članku 14. Ugovora, zainteresirana osoba, kao i članovi njezine obitelji, treba se evidentirati kod nositelja mjesta prebivališta predočivši potvrdu na osnovi koje ona i članovi obitelji imaju pravo na davanja u naravi. Tu potvrdu izdaje nadležni nositelj. Ako zainteresirana osoba ili članovi njene obitelji ne predoče navedenu potvrdu, nositelj u mjestu prebivališta se obraća nadležnom nositelju radi pribavljanja iste.

(2) Ta potvrda vrijedi dok nositelj u mjestu prebivališta ne dobije obavijest o njenom opozivu.

(3) Nositelj u mjestu prebivališta obavještava nadležnog nositelja o svakom upisu koji je obavljen u skladu s odredbama stavka 1.

Članak 12.

PruŽanje davanja Članovima obitelji

(1) Za korištenje davanja u naravi prema članku 15. stavku 1. Ugovora, članovi obitelji trebaju se prijaviti nositelju u mjestu prebivališta, uz predočenje:

– potvrde koju izdaje nadležni nositelj i koja potvrđuje postojanje prava na davanja u naravi. Ova potvrda vrijedi tako dugo dok nadležni nositelj ne javi nositelju u mjestu prebivališta da se potvrda ukida;

– isprave koje zakonodavstvo države prebivališta inače zahtijeva radi odobrenja davanja u naravi članovima obitelji.

(2) Nositelj u mjestu prebivališta izvješćuje nadležnog nositelja o tome imaju li članovi obitelji pravo na davanja, prema zakonodavstvu koje on primjenjuje.

Članak 13.

PruŽanje davanja korisnicima mirovine ili rente

(1) Za korištenje davanja u naravi u državi prebivališta, korisnik mirovine ili rente, naveden u članku 17. stavku 2. Ugovora, treba prijaviti sebe kao i članove svoje obitelji nositelju u mjestu svog prebivališta, uz predočenje potvrde kojom nadležni nositelj potvrđuje da on ima pravo na davanja u naravi, prema zakonodavstvu ugovorne stranke koja isplaćuje mirovinu ili rentu. Nadležni nositelj dostavlja jedan primjerak potvrde nositelju druge ugovorne stranke.

(2) Nositelj u mjestu prebivališta obavještava nadležnog nositelja o svakoj izvršenoj prijavi.

(3) Nadležni nositelj obavještava nositelja u mjestu prebi­vališta o prestanku prava na davanja u naravi korisnika mirovine ili rente i članova njegove obitelji.

Članak 14.

Davanja u naravi od velike vrijednosti

(1) Za odobrenje davanja u naravi od velike vrijednosti, navedenih na popisu priloženom ovom Sporazumu, nositelj u mjestu boravka traži odobrenje od nadležnog nositelja, primjenom članka 13. stavka 5. Ugovora. Nositelj u mjestu boravka odmah obavještava nadležnog nositelja kada su ta davanja pružena u hitnom slučaju, bez prethodnog odobrenja.

(2) Prema članku 13. stavku 5. Ugovora, radi se o hitnom slučaju kada se usluga davanja ne može odgoditi, a da se ne dovede u opasnost život ili zdravlje zainteresirane osobe. U slučaju nenamjernog razbijanja ili oštećenja proteze ili pomagala, dovoljno je, kao dokaz hitnog slučaja, opravdati potrebu za popravak ili zamjenu dotične opreme.

(3) Prethodne odredbe primjenjuju se odgovarajuće u slučajevima iz članka 14. Ugovora.

Članak 15.

BolniČko lijeČenje

U slučaju primjene članka 13. stavaka 1. i 2. i članka 14. Ugovora, nositelj u mjestu boravka javlja nadležnom nositelju u roku od deset dana, računajući od datuma kada je to saznao, datum primanja u bolnicu ili drugu medicinsku ustanovu i vjerojatno trajanje bolničkog liječenja. Prilikom otpusta iz bolnice ili medicinske ustanove, nositelj u mjestu boravka u istom roku javlja nadležnom nositelju datum otpusta.

Članak 16.

Promjena prebivaliŠta

U slučajevima navedenim u članku 15. stavku 2. i članku 17. stavku 3. Ugovora nadležni nositelj traži, ako je to potrebno od nositelja u mjestu posljednjeg prebivališta svakog člana obitelji i korisnika mirovine ili rente koji je promijenio prebivalište na teritorij druge nadležne ugovorne stranke, dostavu podataka koji se odnose na davanja pružena neposredno prije promjene prebivališta.

Članak 17.

PruŽanje davanja u novcu

(1) Za korištenje davanja u novcu za vrijeme boravka na teritoriju druge ugovorne stranke, zainteresirana osoba treba se odmah javiti nositelju mjesta boravka, uz predočenje potvrde o nesposobnosti za rad koju je izdao njegov nadležni liječnik.

(2) U roku od tri dana od datuma kada je zainteresirana osoba podnijela potvrdu o nesposobnosti za rad nositelju u mjestu boravka, ovaj provodi liječničku kontrolu zaposlenika u skladu s načinom koji primjenjuje za svoje osiguranike.

(3) Liječnički nalaz koji sadrži predvidivo trajanje nesposobnosti za rad, nositelj u mjestu boravka upućuje nadležnom nositelju u roku od pet dana od datuma kontrole. U roku od osam dana od primitka toga nalaza, nadležni nositelj javlja nositelju u mjestu boravka može li zainteresirana osoba koristiti davanja u novcu.

(4) Kada liječnik utvrdi da je zainteresirana osoba sposobna vratiti se na posao, nositelj u mjestu boravka ju obavještava o prestanku njezine nesposobnosti za rad i bez odgađanja upućuje kopiju te obavijesti nadležnom nositelju. Što se tiče radnika koji nisu navedeni u članku 10. Ugovora, ako liječnik utvrdi da njihovo zdravstveno stanje nije zapreka njihovu povratku u nadležnu državu, nositelj u mjestu boravka im odmah dostavlja to liječničko mišljenje i kopiju te obavijesti šalje nadležnom nositelju.

(5) Nositelj u mjestu boravka provodi administrativnu kontrolu zainteresirane osobe kao da se radi o njegovu osiguraniku.

(6) Nadležni nositelj izravno isplaćuje zainteresiranoj osobi davanja u novcu i o tome izvješćuje nositelja u mjestu boravka.

Članak 18.

Rok za produŽenje

Za primjenu članka 18. Ugovora, zainteresirana osoba treba nadležnom nositelju ugovorne stranke, pod čijim zakonodavstvom podnosi zahtjev za priznanje prava na davanja u naravi, dostaviti potrebne podatke u vezi s prethodno odobrenim davanjima pod zakonodavstvom druge ugovorne stranke. Ako nadležni nositelj ocijeni potrebnim, može se izravno ili preko tijela za vezu obratiti nadležnom nositelju druge ugovorne stranke radi traženja podataka o prethodno odobrenim davanjima u naravi.

Članak 19.

NaČin nadoknaĐivanja izmeĐu nositelja

(1) Što se tiče davanja u naravi, pruženih prema odredbama članka 13. stavaka 1. do 5., članka 14. stavaka 1. i 3., članka 15. stavka 1. i članka 17. stavka 2. Ugovora, stvarne iznose troškova davanja, prema stanju utvrđenom u računovodstvu nositelja, nadoknađuju nadležni nositelji nositeljima koji su navedena davanja pružili.

(2) Za naknadu predviđenu u stavku 1. ne mogu se uzeti u obzir cijene više od onih koje se primjenjuju na davanja u naravi koja se pružaju osobama koje potpadaju pod zakonodavstvo koje primjenjuje nositelj koji je pružio navedena davanja.

Članak 20.

Postupak nadoknaĐivanja izmeĐu nositelja

(1) Za primjenu članka 19. stavka 1. Ugovora, nositelji koji su pružili davanja djeluju preko Saveza bolesničkih blagajni (lž Union des caisses de maladie) u Velikom Vojvodstvu Luksemburg i preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj.

(2) Naknade davanja pruženih prema odredbama članka 19. stavka 1. Ugovora, obavljat će se za svako kalendarsko polugodište prema pojedinačnom pregledu stvarnih troškova koji je dostavljen preko ustanova navedenih u stavku 1.

(3) Ustanove iz stavka 1. svakih šest mjeseci objedinjuju pojedinačne preglede troškova te ih dostavljaju drugoj ugovornoj stranci.

(4) Pripadajući iznosi podmiruju se u roku od tri mjeseca, nakon primitka pojedinačnih pregleda troškova.

Poglavlje 2.

invalidnost, starost i smrt

Članak 21.

PodnoŠenje zahtjeva za mirovinu

(1) Za korištenje davanja, prema odredbama Odjeljka III. Poglavlja 2. Ugovora, podnositelj zahtjeva mora uputiti zahtjev nadležnom nositelju u mjestu prebivališta na način predviđen zakonodavstvom države prebivališta.

(2) Ako u trenutku podnošenja zahtjeva nije navršeno nijedno razdoblje osiguranja, prema zakonodavstvu ugovorne stranke na čijem teritoriju podnositelj zahtjeva ima prebivalište, zahtjev je potrebno podnijeti tijelu za vezu te ugovorne stranke koje ga bez odgađanja upućuje tijelu za vezu druge ugovorne stranke.

Članak 22.

RjeŠavanje zahtjeva za mirovinu

(1) Nadležni nositelji dviju ugovornih stranaka dostavljaju međusobno bez odgađanja, preko tijela za vezu na predviđenoj tiskanici zahtjeve kao i svaku drugu raspoloživu ispravu koja može biti potrebna za rješavanje zahtjeva. Isto tako, svaki nadležni nositelj dostavlja potvrdu kojom se potvrđuju razdoblja osiguranja, navršena prema njegovom zakonodavstvu nadležnom nositelju druge ugovorne stranke.

(2) Prije dostave potvrde navedene u prethodnom stavku, nadležni nositelj ugovorne stranke kojem je upućen zahtjev za davanja, upisuje na zahtjev datum primitka i potvrđuje točnost osobnih podataka. Ova potvrda zamjenjuje dostavu dokaza o tome.

Članak 23.

Obavijest o odlukama

Svaki nadležni nositelj određuje prava podnositelja zahtjeva, prema odredbama članka 23. ili 24. Ugovora i obavještava zainteresiranu osobu o odluci, navodeći pravni lijek i rokove za žalbu, i istovremeno upućuje jednu kopiju nadležnom nositelju druge ugovorne stranke.

Članak 24.

Isplata mirovina

(1) Mirovine na teret jednog nositelja jedne od ugovornih stranaka isplaćuju se izravno korisniku koji prebiva na teritoriju druge ugovorne stranke u rokovima predviđenim zakonodavstvom koje taj nositelj primjenjuje.

(2) Isplata se obavlja u skladu s člankom 46. Ugovora bez ikakvog odbijanja za administrativne troškove do kojih bi moglo doći pri isplati tog davanja. Međutim, bankovni troškovi idu na teret korisnika mirovine.

Članak 25.

Statistike

Tijela za vezu razmjenjuju godišnje statističke podatke o broju isplaćenih mirovina u drugoj ugovornoj stranci kao i o isplaćenoj svoti.

Poglavlje 3.

NesreĆe na poslu i profesionalne bolesti

Članak 26.

PruŽanje davanja u naravi i novcu – naknade

(1) Odredbe ovog Sporazuma u vezi s davanjima u naravi za osiguranje bolesti i majčinstva, odgovarajuće se primjenjuju na pružanje davanja u naravi za osiguranje nesreća na poslu i profesionalnih bolesti.

(2) Odredbe ovog Sporazuma u vezi s davanjima u novcu za osiguranje bolesti i majčinstva, odgovarajuće se primjenjuju na pružanje davanja u novcu za osiguranje nesreća na poslu i profesionalnih bolesti, s iznimkom za rente.

(3) Odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 24. ovog Sporazuma.

(4) Odgovarajuće se primjenjuju odredbe o nadoknađivanju između nositelja predviđene u poglavlju 1. ovog Sporazuma.

Poglavlje 4.

naknada za sluČaj smrti

Članak 27.

PruŽanje naknade za sluČaj smrti

(1) Za korištenje naknade za slučaj smrti, prema zakonodavstvu jedne ugovorne stranke, podnositelj zahtjeva koji prebiva na teritoriju druge ugovorne stranke treba uputiti svoj zahtjev nadležnom nositelju ili nositelju u mjestu prebivališta.

(2) Uz zahtjev treba priložiti odgovarajuće isprave prema zakonodavstvu koje primjenjuje nadležni nositelj.

(3) Točnost podataka koje je dao podnositelj zahtjeva mora biti potkrijepljena službenim ispravama priloženima uz zahtjev, ili ih potvrđuje ovlaštena ustanova ugovorne stranke na čijem teritoriju podnositelj zahtjeva ima prebivalište.

Poglavlje 5.

NEZAPOSLENOST

Članak 28.

Potvrda o zbrajanju razdoblja osiguranja

(1) Za primjenu odredaba članka 8. Ugovora, zainteresirana osoba treba nadležnom nositelju predočiti potvrdu u kojoj se navode razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke.

(2) Ako zainteresirana osoba nije u stanju predočiti traženu potvrdu, nadležni se nositelj obraća drugoj ugovornoj stranci radi dobivanja potvrde.

(3) Nositelj koji je izdao potvrdu navedenu u prethodnim stavcima, ako je takav slučaj, navodi u njoj:

– radi primjene članka 36. Ugovora, razdoblje tijekom kojeg su davanja bila odobrena, prema zakonodavstvu koje on primjenjuje;

– radi primjene članka 37. Ugovora, broj uzdržavanih članova obitelji zainteresirane osobe.

Poglavlje 6.

OBITELJSKA DAVANJA

Članak 29.

Potvrda o zbrajanju razdoblja osiguranja ili o prebivaliŠtu

Prema članku 8. ili 39. Ugovora, nadležni nositelj ugovorne stranke koji primi zahtjev za obiteljska davanja može se izravno ili preko tijela za vezu obratiti nadležnom nositelju druge ugovorne stranke radi pribavljanja potvrde o razdobljima osiguranja navršenim prema zakonodavstvu te ugovorne stranke ili potvrde o prebivalištu.

Odjeljak IV.

RAZNE ODREDBE

Članak 30.

Administrativna i medicinska kontrola

(1) Administrativna i medicinska kontrola korisnika davanja jedne od ugovornih stranaka koji prebivaju na teritoriju druge ugovorne stranke obavlja se na zahtjev nadležnog nositelja preko nositelja u mjestu prebivališta, prema načinu predviđenom zakonodavstvom koje ovaj posljednji nositelj primjenjuje.

(2) Na zahtjev nadležnog nositelja jedne od ugovornih stranaka, nadležni nositelj druge ugovorne stranke besplatno dostavlja svaku obavijest medicinske naravi i svu dokumentaciju koju posjeduje u vezi s invalidnošću podnositelja zahtjeva ili korisnika davanja.

(3) Nadležni nositelji zadržavaju ipak pravo da zatraže pregled zainteresirane osobe kod liječnika po njihovu izboru.

(4) Troškove koji proizlaze iz administrativne kontrole, kao i iz liječničkih pregleda, promatranja, putovanja liječnika i administrativnih ili medicinskih ispitivanja, potrebnih za odobravanje, pružanje ili reviziju davanja, nadoknađuje nositelju koji je za njih bio zadužen, na osnovi cijena koje on primjenjuje, nositelj za čiji račun su bili obavljani. Liječnički pregledi obavljeni u interesu nositelja dviju ugovornih stranaka nisu predmet naknade.

(5) Tijela za vezu dviju ugovornih stranaka mogu se, uz suglasnost svojih nadležnih tijela, odreći naknade troškova navedenih u prethodnom stavku.

Članak 31.

Razmjena obavijesti

(1) Korisnici davanja odobrenih prema zakonodavstvu jedne od ugovornih stranaka koji prebivaju na teritoriju druge ugovorne stranke, obavještavaju nadležnog nositelja izravno ili preko tijela za vezu, o svakoj promjeni svoga osobnog ili obiteljskog statusa, svoga zdravstvenog stanja, svoje radne sposobnosti, svojih prihoda, kao i o drugim okolnostima koje bi mogle utjecati na njihova prava ili obveze u odnosu na zakonodavstva navedena u članku 2. Ugovora i u odnosu na odredbe Ugovora.

(2) Nositelji izravno ili preko tijela za vezu razmjenjuju odgovarajuće obavijesti s kojima su upoznati.

Članak 32.

Ponovna uspostava isplate

Kada nakon obustave jednog davanja zainteresirana osoba ponovo ima pravo na davanje dok prebiva na teritoriju druge ugovorne stranke, nadležni nositelji razmjenjuju podatke potrebne za nastavak isplate davanja.

Članak 33.

Stupanje na snagu i trajanje

Ovaj Sporazum stupa na snagu istog dana kada i Ugovor i ima jednako trajanje.

Sastavljeno u Luksemburgu, 29. siječnja 2003. godine, u dva primjerka, svaki na hrvatskom i na francuskom jeziku i oba su teksta jednako vjerodostojna.

Za nadležna tijela             Za nadležno tijelo

Republike Hrvatske            Velikog Vojvodstva Luksemburga

Tonino Picula, v. r.        Lydie Polfer, v. r.

ministar vanjskih poslova          ministrica vanjskih poslova

Republike Hrvatske            Velikog Vojvodstva Luksemburga

DODATAK

Popis davanja u naravi velike vrijednosti Članak 13. stavak 5. Ugovora i Članak 14. Administrativnog sporazuma

a) proteze, ortopedska pomagala ili sprave za oslanjanje, uključujući obložene ortopedske korzete s dopunskim dijelovima, priborom i alatima;

b) ortopedske cipele s pripadajućom normalnom cipelom;

c) proteze za čeljust i lice, vlasulje;

d) očne proteze, kontaktne leće, naočale za povećavanje i naočale s dalekozorom;

e) slušni uređaji, posebice akustični i fonetski;

f) zubne proteze (čvrste i pomične), i proteze za zatvaranje usne šupljine

g) vozila za bolesnike (na ručni i motorni pogon), invalidska kolica, te ostala mehanička pomagala za kretanje, psi-vodiči za slijepe;

h) obnavljanje davanja navedenih u prethodnim točkama;

i) liječenje u toplicama;

j) mjere funkcionalnog osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije;

k) svaki drugi medicinski postupak, svaka medicinska i druga odgovarajuća oprema čiji trošak prelazi:

– za Hrvatsku 4.000 – kuna

– za Luksemburg       500 – eura

III.

Provedba Administrativnog sporazuma iz točke I. ove Odluke u djelokrugu je Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva zdravstva.

IV.

Administrativni sporazum iz točke I. ove Odluke stupio je na snagu 1. studenoga 2002. godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 504-02/00-02/01
Urbroj: 5030104-03-1
Zagreb, 12. lipnja 2003.

Potpredsjednik
 dr. sc. Goran Granić, v. r.