Vlada Republike Hrvatske

113

Na temelju članka 32. Zakona o sklapanju i izvr­šavanju među­narodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine, donijela

ODLUKU

o objavi Protokola izmeĐu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike MaĐarske o provedbi Ugovora izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike MaĐarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim drŽavnim podruČjima

I.

Objavljuje se Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, potpisan u Zagrebu, 15. studenog 2001.godine, u izvorniku na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.

II.

Tekst međunarodnog akta iz točke I. ove Odluke, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

PROTOKOL

izmeĐu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike MaĐarske o provedbi Ugovora izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike MaĐarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim drŽavnim podruČjima

U skladu s člankom 7. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, potpisanog u Zagrebu, 15. studenog 2001. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hrvatska strana) i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Mađarske (u daljnjem tekstu: mađarska strana) (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke) sporazumjele su se o provedbi ovog Ugovora kako slijedi:

Članak 1.

UTVRĐIVANJE I PRETPOSTAVKA DRŽAVLJANSTVA

(1) Sukladno članku 1. stavku 1. Ugovora, za dokazivanje državljanstva osobe koja će biti predana i prihvaćena, bit će potrebna bilo koja od sljedećih važećih isprava:

(a) za hrvatsku stranu:

– putovnica;

– osobna iskaznica;

– vojna knjižica;

– domovnica;

(b) za mađarsku stranu:

– osobna iskaznica ili,

– putovnica ili,

– uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od godinu dana.

(2) Sukladno članku 1, stavak 1. ovog Ugovora, državljanstvo osobe koja će biti predana i prihvaćena može se pretpostaviti na osnovu jedne od niže navedenih isprava:

(a) za hrvatsku stranu:

– bilo koja isprava čiji je rok važenja istekao, koja je navedena u stavku 1. točka (b);

– brodarska i pomorska knjižica;

– isprave koje potvrđuju pripadnost oružanim ili policijskim snagama Republike Hrvatske;

– izjava dotične osobe ili vjerodostojnog svjedoka dana pred nadležnim tijelima;

– bilo koja isprava, izdana od nadležnih tijela koja mogu utvrditi državljanstvo dotične osobe;

(b) za mađarsku stranu:

– valjana privremena osobna iskaznica;

– bilo koja isprava čiji je rok važenja istekao koja je navedena u stavku 1. točka (a),

– isprave koje potvrđuju pripadnost oružanim snagama ili policijskim agencijama Republike Mađarske,

– bilo koja isprava koju su izdala tijela koja mogu utvrditi državljanstvo dotične osobe,

– izjave dotične osobe ili svjedoka, koje su uključene u služ­beni protokol.

(3) Kad se može pretpostaviti državljanstvo, ali isprave navedene u stavku 2. nisu na raspolaganju, obavit će se bez odgode ali najkasnije unutar tri radna dana, saslušanje u nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu ugovornih stranaka od strane ovlaštenog službenika za konzularne poslove. U skladu s član­kom 1, stavak 2. Ugovora, nadležna tijela ugovorne stranke koja podnosi zahtjev bit će obaviještena o rezultatima saslušanja bez odgode.

Članak 2.

DOKAZIVANJE PROTUZAKONITOG ULASKA
I BORAVKA

(1) Sljedeće isprave dokazat će protuzakoniti ulazak ili boravak:

– nepostojanje ulaznog žiga ili dopunske oznake u putnoj ispravi,

– ulazni žig u lažnoj ili krivotvorenoj putovnici,

– bilo koja druga putna isprava, odluke, koje dokazuju ulazak preko državne granice ugovorne stranke primateljice zahtjeva i/ili boravak tamo.

(2) Protuzakonit ulazak ili boravak može se pretpostaviti osobito na temelju sljedećeg:

– izjava osobe, koja će biti predana i primljena, izjavljena tijelima ugovorne stranke koja podnosi zahtjev uključene u Protokol,

– izjave predstavnika tijela i ostalih osoba,

– isprave koje osiguravaju pristup javnim ili privatnim službama na području ugovorne stranke primateljice zahtjeva (zdravstvena iskaznica, isprave socijalnog osiguranja, računi korištenih usluga, itd.),

– podaci koji upućuju da je osoba, koja će biti predana i primljena, koristila usluge putničkog agenta ili agenta koji se bavi prijevozom protuzakonitih migranata u državi ugovorne stranke primateljice zahtjeva,

– putne karte.

(3) Ako su isprave navedene u stavku 2. ovog članka dostupne, ugovorna stranka koja je zaprimila zahtjev može provesti dodatne provjere.

Članak 3.

POSTUPAK PREDAJE I PRIHVATA

1. Predaja i prihvat će se, kako je utvrđeno člancima 1. i 2. Ugovora, provesti u skladu s niže opisanim postupkom, nakon pribavljanja dotičnih isprava:

(a) Predaja i prihvat prema pojednostavljenom postupkom:

Ako je dotična osoba uhvaćena u roku od 48 sati od protuzakonitog prelaska granica, ona će biti predana i primljena prema sljedećem pojednostavljenom postupku (članak 2. stavak 3. ovog Ugovora):

– Ako su ispunjeni uvjeti za predaju i prihvat, ugovorna stranka podnositeljica zahtjeva obavijestit će nadležno tijelo države ugovorne stranke primateljice zahtjeva, određeno člankom 5. stavak 2. ovog Protokola, o uhićenju strane osobe i to putem pismeno potvrđene note (koja se može poslati putem telefaksa) neposredno nakon što se, bilo osobno ili putem telefona dala obavijest kojom je zahtijevan prihvat.

– Ugovorna stranka primateljica zahtjeva primit će dotičnu osobu unutar perioda specificiranog u članku 2. 3. Ugovora.

– Nadležna tijela ugovornih stranaka sastavit će službeni Zapisnik o predaji i prihvatu dotične osobe. Uzorak Zapisnika je uključen u Prilogu 1 ovog Protokola (Protokol o pojednostav­ljenom postupku).

– Dotične osobe bit će predane i prihvaćene na među­narodnim graničnim prijelazima, koji su određeni člankom 6. ovog Protokola. Činjenica da su predaja i prihvat obavljene bit će potvrđena u Zapisniku u obliku Dopune 1 ovom Protokolu.

(b) Predaja i prihvat u redovnom postupku:

Ako nisu ispunjeni uvjeti za pojednostavljeni postupak, bit će primjenjivan sljedeći uobičajeni postupak.

– Ako su ispunjeni uvjeti za predaju i prihvat, ugovorna stranka podnositeljica zahtjeva predat će svoju notu glede zahtjeva za prihvatom dotične osobe nadležnom tijelu utvrđenom člankom 5. stavak 1. ovog Protokola. Uzorak note sastavni je dio Aneksa 2 ovog Protokola (Zahtjev za prihvatom)

– Kao dodatak elementima utvrđenim u članku 6. stavak 1. ovog Ugovora, zahtjev za prihvatom uključivat će sljedeće:

– mjesto, datum i vrijeme predaje i prihvata

– okolnosti protuzakonitog ulaska preko nacionalnih granica, datum, mjesto, način, itd.; te osobni i fizički dokaz koji isto potkrjepljuje; te

– jezik kojim govori dotična osoba;

– Odgovor na Zahtjev za prihvatom bit će dan unutar vremenskog roka, koji je utvrđen u članku 3. stavak 1. ovog Ugovora.

– Dotične osobe bit će predane i prihvaćene na među­narodnim graničnim prijelazima, koji su određeni u članku 6. ovog Protokola. Čin predaje i prihvata bit će verificiran u Zahtjevu za prihvatom, koji je priložen u Prilogu 2 ovog Protokola.

2. Ponovljeni zahtjevi za prihvatom utvrđeni u člancima 1. stavak 3. i 2. stavak 5. ovog Ugovora bit će proslijeđeni u obliku popunjenog obrasca Priloga 2 ovog Protokola.

3. Ugovorne stranke suglasne su da neće zahtijevati prihvat osobito velikih grupa ljudi kao dio postupka predaje i prihvata. Ova obveza se neće primjenjivati ukoliko se predaja i prihvat odnose na grupu ljudi koji su ušli na državno područje ugovorne stranke podnositeljice zahtjeva u isto vrijeme.

4. Ugovorna stranka koja traži prihvat osobe čija životna dob ili zdravstveno stanje zahtijeva posebnu skrb, o tome će obavijestiti drugu ugovornu stranku. U tom slučaju, ugovorne stranke će dogovorno odrediti mjesto, vrijeme i način primopredaje predmetne osobe.

Članak 4.

TRANZIT U SVRHU PREDAJE I PRIHVATA

1. Ugovorne stranke će dozvoliti tranzit državljana trećih zemalja u svrhe predaje i prihvata u trećoj zemlji u slučajevima utvrđenim u članku 4. ovog Ugovora.

2. Ugovorna stranka će predati svoj zahtjev za tranzitom dotične osobe nadležnom tijelu, koje je utvrđeno u članku 5. stavak 3. ovog Protokola. Uzorak zahtjeva i odgovor koji se treba dati sadržani su u Dodatku 3 ovog Protokola (Zahtjev za tranzitom).

3. Kao dodatak elementima utvrđenim u članku 6. stavak 1. ovog Ugovora, Zahtjev za tranzitom uključuje sljedeće:

– prvi dan tranzita

– mjesto, datum i vrijeme ulaska u zemlju tranzita;

– mjesto, datum i vrijeme izlaska iz zemlje tranzita u zemlju odredišta;

– sigurnosne mjere potrebne u danom slučaju za službenike, koji prate strance.

4. Ako se tranzitno putovanje ne dogodi iz bilo kojeg razloga, ponovljeni zahtjev za prihvatom bit će predan u obliku koji je utvrđen u Dodatku 3 ovom Protokolu na osnovu odredaba članka 4. stavak 7. ovog Ugovora.

5. Državljani trećih zemalja će tijekom svog tranzitnog putovanja biti predani i prihvaćeni na određenim graničnim prijelazima, koji su utvrđeni u članku 6. ovog Protokola.

Članak 5.

NADLEŽNA TIJELA

1. Uz iznimku pojednostavljenog postupka, sljedeća tijela nadležna su za prosljeđivanje i zaprimanje zahtjeva za predaju i prihvat državljana ugovornih stranaka i državljana trećih država:

(a) Za hrvatsku stranu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel za migracije i strance

Poštanska adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

Faks: 00 385 1 3788 158

Telefon: 00 385 1 3788 559

(b) Za mađarsku stranu:

Határőrség Országos Parancsnoksága Idegenrendészeti és Sza­bály­sértési Osztály

(Glavni odjel za migracije i prekršaje, Nacionalno zapo­vjed­ništvo granične policije)

Poštanska adresa:H-1525, Budimpešta, Pf. 47.

Faks:(36-1) 456-7195

Telefon:(36-1) 456-7195

2. U slučaju primjenjivanje odredaba članka 2. stavak 3. Ugovora (pojednostavljeni postupak), sljedeća će tijela biti nadležna za prosljeđivanje i primanje zahtjeva za prihvat držav­ljana trećih zemalja:

(a) Za hrvatsku stranu:

–Policijska uprava virovitičko-podravska

Trg bana Josipa Jelačića 19, 33000 Virovitica

Tel: 00 385 33 74 13 39,

00 385 33 74 13 25

Faks: 00 385 33 74 12 76

–Policijska uprava osječko-baranjska

Trg Lavoslava Ružička 1, 31000 Osijek

Tel:00 385 31 23 71 39,

00 385 31 23 74 39,

00 385 31 2376 38

Faks:00 385 31 23 72 02

(za Ravnateljstvo Granične policije Pécs)

–Policijska uprava međimurska

Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec

Tel:00 385 40 37 31 39,

00 385 40 31 10 07

Faks: 00 385 40 37 31 49

–Policijska uprava koprivničko-križevačka

Trg Eugena Kumičića 18, 48 000 Koprivnica

Tel:00 385 48 65 64 39,

00 385 48 62 13 76

Faks:00 385 48 65 64 99

(za Ravnateljstvo Granične policije Nagykanizsa)

(b)za mađarsku stranu:

–Határőrség Pécsi Határőr-igazgatósága

–(Ravnateljstvo Granične policije Pécs) s Policijskim upravama virovitičko-podravska i osječko-baranjska

Poštanska adresa:H-7601, Pécs, Pf. 252.

Faks:(00-36-72)327-488

Telefon:(00-36-72)327-488

 327-293

327-816;

–Határőrség Nagykanizsai Határőr-igazgatósága

–(Ravnateljstvo Granične policije Nagykanizsa) s
Policijskim upravama međimurska i koprivničko-
-križevačka

Poštanska adresa:H-8081, Nagykanizsa, Pf. 289.

Faks:(00-36-93) 312-111 / kućni 246

Telefon:(00-36-93) 312-111 / kućni 255

3. Sljedeća će tijela biti nadležna za prosljeđivanje i primanje zahtjeva za tranzitna putovanja državljana trećih zemalja na državno područje trećih država:

(a) Za hrvatsku stranu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Odjel za nezakonite

Poštanska adresa: Ilica 335, 10000 Zagreb

Faks: 00 385 1 3788 158

Telefon: 00 385 1 3788 559

(b) Za mađarsku stranu:

Belügyminisztérium – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Ured za migracije i državljanstvo Ministarstva unutarnjih poslova)

Poštanska adresa:H-1117 Budimpešta, Budafoki út 60.

Telefon:(36-1) 463-9150

Telefon:(36-1) 463-9153

Članak 6.

GRANIČNI PRIJELAZI ODREĐENI ZA PREDAJU
I PRIHVAT

1. Predaja, prihvat i tranzit provodit će se na sljedećim kopnenim graničnim prijelazima:

– Mohács/Udvar – Dubosevica

– Drávaszabolcs – Donji Miholjac

– Barcs – Terezino Polje

– Berzence – Gola

– Letenye – Goričan

2. Kopneni granični prijelazi dostupni su na sljedećim adresama, brojevima telefona i faksa:

(a)za hrvatsku stranu:

–Policijska uprava virovitičko-podravska

GP Terezino Polje, Terezino Polje bb,

33407 Gornje Bazje

Tel: 00 385 33 74 13 61

Faks: 00 385 33 741 280

–Policijska uprava osječko-baranjska

GP Duboševica, Duboševica bb,

Tel: 00 385 31 738 020

Faks: 00 385 31 238 140

–Policijska uprava međimurska

GP Goričan, Goričan bb 40324

Tel: 00 385 40 608 030

Faks: 00 385 40 608 070

–Policijska uprava koprivničko-križevačka

GP Gola, Dravska bb,

Tel: 00 385 48 65 64 66

Faks: 00 385 48 65 64 99

(b)za mađarsku stranu:

– Pécsi Határőr-igazgatósága

Mohácsi Határforgalmi Kirendeltség

(Ravnateljstvo granične policije Pécs

Odsjek za granični promet Mohács)

7700 Mohacs Pf. 13

Telefon / faks: 00 36 69 383 039

– Pécsi Határőr-igazgatósága

Drávaszabolcsi Határforgalmi Kirendeltség

(Ravnateljstvo granične policije Pécs

Odsjek za granični promet Drávaszabolcs)

7851 Drávaszabolcs Pf. 07

Telefon / faks: 00 36 72 439 416

– Pécsi Határőr-igazgatósága

Barcsi Határforgalmi Kirendeltség

(Ravnateljstvo granične policije Pécs

Odsjek za granični promet Barcs)

7570 Barcs Pf. 01

Telefon / faks: 00 36 82 463 012

–Nagykanizsai Határőr-igazgatósága

Berzencei Határforgalmi Kirendeltség

(Ravnateljstvo granične policije Nagykanizsa

Odsjek za granični promet Berzence)

7511 Berzence Pf. 13

Telefon / faks: 00 36 82 446 037

–Nagykanizsai Határőr-igazgatósága

Letenyei Határforgalmi Kirendeltség

(Ravnateljstvo granične policije Nagykanizsa

Odsjek za granični promet Letenye)

8868 Letenye, Pf. 12

Telefon / faks: 00 36 93 343 117

3. Predaja i prihvat, te tranzit ostvarit će se na sljedećim zračnim graničnim prijelazima:

(a)za hrvatsku stranu:

Zračna luka Zagreb, Rudolfa Fizira bb, Zagreb

Uprava policije, Odjel pomorske i aerodromske policije

Telefon: 00 385 1 4570 222

Faks: 00 385 1 4570 222

(b)za mađarsku stranu:

Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér, Budapesti

Határőr-igazgatóság

Idegenrendészeti és Szabálysértési Osztály

Ferihegy Međunarodna zračna luka,

Ravnateljsko granične policije Budimpešta

Odjel za migracije i prekršaje

Broj telefona: (36-1)-29031-21

Broj faksa: (36-1)-29031-21 / kućni 172

4. Ugovorne stranke mogu dogovorno utvrditi i druge granične prijelaze u svrhe predaje i prihvata, te tranzitnih putovanja.

5. Predaja i prihvat provest će se na graničnom prijelazu ugovorne stranke podnositeljice zahtjeva.

Članak 7.

DIJELJENJE TROŠKOVA

1. Prilikom primjene odredaba čl. 1. stavak 3, članka 2. stavak 5. i članka 4. stavak 7. Ugovora, iznos svih pretrpljenih troškova ugovorna stranka podnositeljica zahtjeva prenijet će drugoj ugovornoj stranci u razdoblju od 30 dana od dana primanja računa – u skladu s njihovim unutarnjim proračunskim propisima.

2. Ako ugovorna stranka podnositeljica zahtjeva zatraži pomoć ugovorne stranke primateljice zahtjeva tijekom primjene članka 4. Ugovora u svrhe tranzitnog putovanja pod kontrolom tijela, odredbe stavka 1. smatrat će se nadležnim za kompenzaciju svih relevantnih troškova.

3. Ugovorna stranka će osigurati da se sva tranzitna putovanja pod kontrolom tijela održe na najracionalniji i najisplativiji način, imajući na umu potrebnu i prikladnu razinu sigurnosti.

Članak 8.

NAČIN ODRŽAVANJA KONTAKTA I PROCJENA PROVEDBE

1. Nadležna tijela ugovornih stranaka će tijekom provedbe odredaba Ugovora i ovog Protokola i u usmenoj i pisanoj komunikaciji koristiti hrvatski ili mađarski ili engleski jezik.

2. Stručne osobe ugovornih stranaka će najmanje jednom godišnje razmotriti rezultate proistekle iz izvršenja Protokola. Prema potrebi mogu se upriličiti i izvanredni sastanci.

Članak 9.

ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ugovorne stranke mogu dogovorno, diplomatskim putem, u pisanom obliku utvrditi izmjene i dopune ovog Protokola.

2. Glede stupanja na snagu, prestanka i privremenog neprimjenjivanja, ovaj Protokol dijeli pravnu sudbinu Ugovora.

3. Stupanjem na snagu ovoga Protokola, Provedbeni akt za realizaciju Sporazuma o prihvatu osoba na zajedničkoj državnoj granici, koji su donijele Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Mađarske, potpisan u Zagrebu, 9. prosinca 1992, prestaje.

Sastavljeno u Zagrebu dana 15. studenoga 2001. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

U ime Ministarstva        U ime Ministarstva

unutarnjih poslova         unutarnjih poslova

Republike Hrvatske      Republike MaĐarske

Šime Lučin, v.r.           Sandor Pinter, v.r.

ministar unutarnjih poslova        ministar unutarnjih poslova

Prilog 1.

ZAPISNIK

za pojednostavljeni postupak

Identifikacijska isprava:

Datum podnošenja zahtjeva: ............... (sat) .............. (dan) .............. (mjesec) .............. (godina)

Stranka koja podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

Stranka kojoj se podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

Sastavljeno u ................................................................, odakle će .................................................. (ime osobe) biti transportiran/-a u

..............................................................

1. Identitet:

Prezime:                                  Ime:

Drugo ime:

(za žene: djevojačko prezime i ime; prijašnja imena, alias, nadimak)

Mjesto i datum rođenja:

Državljanstvo:                           Spol:

(eventualno drugo državljanstvo)

2. Datum, mjesto i razlog ilegalnog ulaska:

...................................................................................................

3. Dokaz ili okolnosti na kojima se temelji ilegalni ulazak (1):

...................................................................................................

4. Popis predmeta, isprava i novca u gotovini u posjedu osobe koju treba predati i prihvatiti:

...................................................................................................

5. Osobni podaci o maloljetnicima koji putuju s osobom odre­đenom u Točki 1. (sukladno odredbama točke 1.):

...................................................................................................

6. NAROČITA OPASNOST KOJU PREDSTAVLJA DO­TIČ­NA OSOBA (npr. sumnja o počinjenim teškim kaznenim djelima, nasilno ponašanje):

ZDRAVSTVENO STANJE (eventualno liječenje u tije­ku):

7. Naziv graničnoga prijelaza predviđenoga za postupak predaje i prihvata:

8. Dodaci (1):

(a) ........................................................................................

(b) ........................................................................................

(c) ........................................................................................

(d) ........................................................................................

6. Ime i funkcija (čin) službenika-predstavnika tijela stranke koja podnosi zahtjev:

                Potpis:

7. Potvrda o primitku zahtjeva:

Datum: ................. (sat) ................. (dan) ................. (mjesec) ................. (godina)

Odluka:

Odobrenje:

Odbijanje (2)

Ostalo (3)

Ime i funkcija (čin) službenika-predstavnika tijela stranke kojoj se podnosi zahtjev:

Potpis:

Fusnote:

(1) TREBA PRILOŽITI PRESLIKU!

(2) AKO JE ZAHTJEV ODBIJEN, U DODATKU TREBA NAVESTI RAZLOG ODBIJANJA!

(3) OVDJE TREBA NAZNAČITI EVENTUALNE PRIJEDLOGE IZMJENA I DOPUNA!

OPASKA: PODACI NAVEDENI U OVOM DODATKU TREBAJU USMJERITI NADLEŽNO TIJELO U POSTUPANJU. UKOLIKO PODACI NE BUDU RASPO­LO­ŽIVI ČAK NI NAKON OKONČANJA POSTUP­KA UTVRĐIVANJA ILEGALNOG ULASKA I BORAVKA, NADLEŽNO TIJELO OBRATIT ĆE SE NADLEŽNOM TIJELU DRUGE UGOVORNE STRAN­KE NA TEMELJU RASPOLOŽIVIH PO­DA­TAKA.

Prilog 2.

ZAHTJEV ZA PONOVNI PRIHVAT

Broj:

Datum podnošenja zahtjeva: .............. (godina) .............. (mjesec) .............. (dan) .............. (sat)

Organizacija koja podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

Organizacija kojoj se podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

A – IDENTITET OSOBE

PREZIME:                                IME:

DRUGO IME: (za žene: djevojačko prezime i ime)

DATUM ROĐENJA:                   MJESTO ROĐENJA:

DRŽAVLJANSTVO:

JEZIK KOJIM GOVORI:

B – ISPRAVE I VIZE

1. ISPRAVE (1)

(putna isprava, osobna iskaznica, domovnica, dozvola borav­ka)

2. VIZE (1)

(datum izdavanja, rok valjanosti, itd.)

3. ULAZNI/IZLAZNI ŽIG (1)

4. OSTALE ISPRAVE (1)

C – BORAVAK NA DRŽAVNOM PODRUČJU STRANKE KOJA PODNOSI ZAHTJEV

DATUM ULASKA:            RAZDOBLJE BORAVKA:

MJESTO BORAVKA:

DATUM I MJESTO ZA PRIJAVU OSOBE:

OKOLNOSTI BORAVKA:

ilegalni boravak – izdavanje dozvole boravka ili vize

RUTA:

Smjer iz kojeg je osoba došla na državno područje stranke koja podnosi zahtjev

D – BORAVAK NA DRŽAVNOM PODRUČJU UGOVORNE STRANKE KOJOJ SE PODNOSI ZAHTJEV (u slučaju državljana trećih zemalja)

DATUM ULASKA:            RAZDOBLJE BORAVKA:

MJESTO BORAVKA:

PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE:

1. DATUM PRELASKA:

2. RUTA:

3. MJESTO PRELASKA:

4. ČINJENICE, DOKAZI KOJI POTVRĐUJU PRELAZAK: (1)

E – ZAHTJEV KOJI JE TIJELIMA DRŽAVE UGOVORNE STRANKE KOJA PODNOSI ZAHTJEV PODNIJELA OSOBA KOJU TREBA PREDATI I PRIHVATITI, IZJAVE NADLEŽNIH TIJELA UKLJUČUJUĆI ODOBRENJE PRAVNOG POLOŽAJA IZBJEGLICE ILI ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVNOG POLOŽAJA IZBJEGLICE:

F – NAROČITA OPASNOST KOJU PREDSTAVLJA DOTIČNA OSOBA (npr. sumnja o počinjenim teškim kaznenim djelima, nasilno ponašanje):

ZDRAVSTVENO STANJE (eventualno liječenje u tijeku):

G – NAČINI VRAĆANJA

DATUM POVRATKA:      SAT POVRATKA:

BROJ LETA:

IME I ČIN SLUŽBENIKA:

POTPIS:

H – PONOVLJENI PRIHVAT U SLUČAJU NAZ­NAČENOM U ČLANKU 1.(3) I ČLANKU 2.(5) UGOVORA

RAZLOZI VRAĆANJA:

TRANZITNE ZEMLJE:

JAMČE LI TRANZITNE ZEMLJE PREUZIMANJE:

DA / NE

(prekrižite što ne odgovara)

JE LI MOGUĆE DOTIČNU OSOBU IZRAVNO VRATITI NA DRŽAVNO PODRUČJE DRUGE UGOVORNE STRANKE:

DA / NE

(prekrižite što ne odgovara)

MJESTO, DATUM I VRIJEME PONOVLJENOG PONOVNOG PRIHVATA:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 

I – PRILOZI

BROJ ISPRAVA:

IME I FUNKCIJA (ČIN) SLUŽBENIKA-PREDSTAVNIKA TIJELA STRANKE

KOJOJ SE PODNOSI ZAHTJEV:

POTPIS:

J – POTVRDA O PRIMITKU ZAHTJEVA

DATUM:

ODLUKA:

ODOBRENJE:        ODBIJANJE (2)

OSTALO (3):

IME I FUNKCIJA (ČIN) SLUŽBENIKA:

POTPIS:

(4) TREBA PRILOŽITI PRESLIKU!

(5) AKO JE ZAHTJEV ODBIJEN, U DODATKU TREBA NAVESTI RAZLOGE ODBIJANJA!

(6) OVDJE TREBA NAZNAČITI EVENTUALNE PRIJEDLOGE IZMJENA I DOPUNA!

OPASKA: PODACI NAVEDENI U OVOM DODATKU TREBAJU USMJERITI NADLEŽNO TIJELO U POSTUPANJU. UKOLIKO PODACI NE BUDU RASPO­LOŽIVI ČAK NI NAKON OKONČANJA POSTUPKA UTVRĐIVANJA ILEGALNOG ULASKA I BORAVKA, NADLEŽNO TIJELO OBRATIT ĆE SE NADLEŽNOM TIJELU DRUGE UGOVORNE STRANKE NA TEMELJU RASPOLOŽIVIH PODATAKA.

Prilog 3.

ZAHTJEV ZA TRANZIT

Broj:

Datum podnošenja zahtjeva: .............. (godina) .............. (mjesec) .............. (dan) .............. (sat)

Organizacija koja podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

Organizacija kojoj se podnosi zahtjev:

.........................................................................................................

Telefon: ..............................Faks: ..............................

A – IDENTITET OSOBE

PREZIME:                             IME:

DRUGO IME:

(za žene: djevojačko prezime i ime)

(nadimak ili pretpostavljeno ime)

DATUM ROĐENJA:                MJESTO ROĐENJA:

DRŽAVLJANSTVO:

ETNIČKA PRIPADNOST:

MATERINJI JEZIK:

ADRESA U ZEMLJI PODRIJETLA:

B – OKOLNOSTI PRI ULASKU NA DRŽAVNO PO­DRUČJE TRANZITNE ZEMLJE

BROJ I VRSTA ISPRAVA PREDOČENIH PRI ULASKU – NA GRANICI:

NAZIV TIJELA KOJE JE IZDALO DOZVOLE, ROK VAŽENJA:

DATUM I VRIJEME ULASKA:

MJESTO ULASKA:

OSTALE OKOLNOSTI PRI ULASKU:

C – OKOLNOSTI PRI ODLASKU IZ TRANZITNE ZEMLJE

DATUM I MJESTO ODLASKA:

MJESTO ODLASKA:

OSTALE OKOLNOSTI PRI ODLASKU:

D – ODREDIŠNA ZEMLJA

IME ODREDIŠNE ZEMLJE:

DATUM I VRIJEME ULASKA:

MJESTO ULASKA:

RUTA DO DRŽAVNE GRANICE TRANZITNE ZEMLJE:

POSTOJI LI IZJAVA O DOPUŠTENJU ULASKA U ODRE­DIŠNU ZEMLJU:

DA / NE

E – OSTALE OKOLNOSTI

POSEBNE INFORMACIJE O OSOBI KOJA TREBA TRANZITIRATI:

POTREBA ZA PREVODITELJEM NA ........................... JEZIK:

POPIS OSOBNIH PREDMETA (isprave, novac u gotovini, itd.):

NAROČITA OPASNOST KOJU PREDSTAVLJA DOTIČNA OSOBA (npr. sumnja o počinjenim teškim kaznenim djelima, nasilno ponašanje):

ZDRAVSTVENO STANJE (eventualno liječenje u tijeku):

TRANSFER OD STRANE TIJELA, OKOLNOSTI PRI TRANSFERU:

BROJ MALOLJETNIH OSOBA KOJE TREBAJU TRANZITIRATI ZAJEDNO S OSOBOM NAZNAČENOM U TOČKI A (prezime, ime, mjesto i datum rođenja):

EVENTUALNI ZAHTJEV DOTIČNE OSOBE UPUĆEN TIJE­LIMA DRŽAVE KOJA PODNOSI ZAHTJEV U VEZI S TRAN­SFEROM I ODLUKA ILI MIŠLJENJE TIJELA (npr. Prav­ni položaj izbjeglice ili zahtjev za priznavanje pravnog položaja izbjeglice):

F – PONOVLJENO VRAĆANJE DRŽAVLJANA TREĆE ZEMLJE NA DRŽAVNO PODRUČJE STRANKE KOJA PODNOSI ZAHTJEV (SLUČAJ NAVEDEN U ČLANKU 4.(7) UGOVORA)

RAZLOZI VRAĆANJA:

ODREDIŠNA ZEMLJA:

JAMČE LI EVENTUALNE DODATNE TRANZITNE ZEMLJE I ODREDIŠNA ZEMLJA

DOPUŠTENJE ZA ULAZAK:

DA / NE

(prekrižite što ne odgovara)

JE LI MOGUĆE DOTIČNU OSOBU IZRAVNO PREBACITI U ODREDIŠNU ZEMLJU?

DA / NE

(prekrižite što ne odgovara)

MJESTO, DATUM I VRIJEME TRANSFERA:

.........................................................................................................

G – PRILOZI

BROJ ISPRAVA:

IME I FUNKCIJA (ČIN) SLUŽBENIKA – PREDSTAVNIKA TIJELA STRANKE

KOJOJ SE PODNOSI ZAHTJEV:

POTPIS:

H – POTVRDA O PRIMITKU ZAHTJEVA, DATUM, VRIJEME

DATUM:                                  VRIJEME:

ODLUKA:

          ODOBRENJE:             ODBIJANJE (2)

OSTALO (3):

IME I FUNKCIJA (ČIN) SLUŽBENIKA:

POTPIS:

(7) TREBA PRILOŽITI PRESLIKU!

(8) AKO JE ZAHTJEV ODBIJEN, U DODATKU TREBA NAVESTI RAZLOGE ODBIJANJA!

(9) OVDJE TREBA NAZNAČITI EVENTUALNE PRIJEDLOGE IZMJENA I DOPUNA!

OPASKA: PODACI NAVEDENI U OVOM DODATKU TREBAJU USMJERITI NADLEŽNO TIJELO U POSTUPANJU. UKOLIKO PODACI NE BUDU RASPO­LOŽIVI ČAK NI NAKON OKONČANJA POSTUPKA UTVRĐIVANJA ILEGALNOG ULASKA I BORAVKA, NADLEŽNO TIJELO OBRATIT ĆE SE NADLEŽNOM TIJELU DRUGE UGOVORNE STRANKE NA TEMELJU RASPOLOŽIVIH PODATAKA.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/01-02/01
Urbroj: 5030109-03-3
Zagreb, 10. srpnja 2003.

Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.