HRVATSKI SABOR

 

144

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA br. 13 SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Dodatnog protokola br. 13 Sred­njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3498/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA br. 13. SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA
O SLOBODNOJ TRGOVINI

Članak 1.

Potvrđuje se Dodatni Protokol br. 13 Sred­njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, sklop­ljen na Bledu, 4. srp­nja 2003., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

 

ADDITIONAL PROTOCOL No. 13
TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT

Representatives of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia (hereinafter called the Parties),

Having re­gard to Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement, concerning the definition of the concept of »originating products« and methods of administrative co-operation, amended by Additional Protocol 7, 8, 9 and 11 to the Central European Free Trade Agreement and the Agreements on accession of the Republic of Slovenia, Romania and the Republic of Bulgaria to the Central European Free Trade Agreement,

Having in mind the alignment of Protocol 7 with the rules of origin applicable within the system of pan-european cumulation,

Noting that a technical error in the specific list rule for ex 4114 was discovered in Annex II to Protocol 7

Have decided as follows:

Article 1

In Annex II to Protocol 7 the entry for HS heading ex 4114 shall be replaced by the following:

Article 2

This Additional Protocol shall constitute an inte­gral part of the Central European Free Trade Agreement.

Article 3

1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.

3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 November 2003, it shall be applied provisionally from that date. However, if a Party is not in a position to apoly it from 1 November 2003, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than by 1 October 2003. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.

Done at Bled this 4. day of July 2003 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.

For the Republic of Bulgaria

Nikolay Vassilev

For the Republic of Croatia

dr. sc. Ljubo Jurčić

For the Czech Republic

Miroslav Somol

For the Republic of Hungary

István Major

Fort the Republic of Poland

Mirosław Zieliński

For Romania

Eugen Dijmarescu

For the Slovak Republic

Eva Šimková

For the Republic of Slovenia

Renata Vitez

 

DODATNI PROTOKOL br. 13 SREDNJOEUROPSKOG UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI

Predstavnici Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Po­ljske, Ru­mu­njske, Slovačke Republike i Republike Slovenije (u da­lj­njem tekstu: stranke),

Uzimajući u obzir Protokol 7. Sred­njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini koji se odnosi na definiciju pojma »proizvoda s podrijetlom« i načinima surad­nje carinskih uprava, izmije­njenog i dopu­njenog Dodatnim protokolima 4., 7., 8., 9. i 11. Sred­njo­europskog ugovora o slobodnoj trgovini i Ugovora o pristupa­nju Republike Slovenije, Rumu­njske i Republike Bugarske Sred­njoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini,

Imajući u vidu vezu Protokola 7. s pravilima o podrijetlu koja se primje­njuju u sustavu sveeuropske kumulacije podrijetla,

Primjećujući da je došlo do tehničke greške u pravilu specifične liste za ex 4114 u Prilogu II. Protokola 7.

Odlučili su kako slijedi:

Članak 1.

U prilogu II. Protokola 7., opis za HS broj ex 4114 potrebno je zamijeniti s­ljedećim:

Članak 2.

Ovaj Dodatni protokol sastavni je dio Sred­njoeuropskog ugo­vora o slobodnoj trgovini.

Članak 3.

Ovaj Dodatni protokol stupa na snagu tridesetog dana od kada depozitar primi pos­ljed­nju obavijest stranaka Sred­njo­europ­skog ugovora o slobodnoj trgovini o okonča­nju postupaka potrebnih u tu svrhu.

1. Depozitar će obavijestiti sve stranke o okonča­nju postupaka potrebnih za stupa­nje ovoga Dodatnog protokola na snagu.

2. Ako ovaj Dodatni protokol ne stupi na snagu do 1. studenoga 2003., od tog datuma primje­njivat će se privremeno. Ako je neka stranka u mogućnosti primje­njivati ga od 1. studenoga 2003., ta će stranka obavijestiti ostale stranke o toj či­njenici što je to ranije moguće, ali ne nakon 1. listopada 2003. Za tu će se stranku ovaj Dodatni protokol primje­njivati desetog dana od datuma kada ostale stranke prime obavijest te stranke o okonča­nju unutar­nje­g postupka potrebnog za primjenu ovoga Dodatnog protokola.

U POTVRDU TOGA, do­lje potpisani punomoćnici potpisali su ovaj Dodatni protokol.

Sastav­ljeno na Bledu, 4. srp­nja 2003., u jednom izvorniku na engleskom jeziku koji će biti položen kod Vlade Republike Po­lj­ske. Depozitar će proslijediti ovjerene primjerke ovoga Dodatnog protokola svim strankama Sred­njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini.

Za Republiku Bugarsku

Nikolay Vassilev

Za Republiku Hrvatsku

dr. sc. Ljubo Jurčić

Za Češku Republiku

Miroslav Somol

Za Republiku Mađarsku

István Major

Za Republiku Po­ljsku

Mirosław Zieliński

Za Rumu­njsku

Eugen Dijmarescu

Za Slovačku Republiku

Eva Šimková

Za Republiku Sloveniju

Renata Vitez

 

         HS Description of Working or processing carried

    heading    product out on non-originating

         No                  materials that confers

                                originating status

         (1)              (2) (3)    ili    (4)

  ex 4114  Patent leather and  Manufacture from

    patent laminated  materials of headings

    leather; metallised  4104 to 4106, 4107,

    leather  4112 or 4113, provided

                           that their total value

                           does not exceed 50%

                           of the exworks price

                           of the product

 

         HS          Opis proizvoda Obrada ili prerada što je va­lja

   TARIFNI            obaviti na materijalima bez

      BROJ               podrijetla da bi dobiveni

                                proizvod stekao status proizvoda

                                s podrijetlom

         (1)              (2) (3)    ili    (4)

  ex 4114  Lakirana koža i  Prerada iz materijala iz

    lakirana slojevita  tar. br. 4104 do 4106,

    koža, metalizirana  41107, 4112 ili 4113,

    koža               pod uvjetom da ­njihova

                           ukupna vrijednost ne

                           prelazi 50% cijene

                           proizvoda fco tvornica.

 

Članak 3.

Za provedbu ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo gospodarstva.

Članak 4.

Na dan stupa­nja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi, te će se podaci o ­nje­govu stupa­nju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 303-03/03-01/06
Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog Sabora
Zlatko Tomčić, v. r.