VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

22

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. ožujka 2004. godine donijela

UREDBU

o objavi Sporazuma izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i VijeĆa ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza, sklopljen 5. prosinca 2003. godine, u izvorniku na hrvat­skom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i VijeĆa ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza

Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: »ugovorne stranke«) s obzirom na razvitak dosadašnjih odnosa između dviju država, izražavajući želju da i nadalje na svim područjima razvijaju i učvršćuju međudržavne odnose

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani jedne ugovorne stranke, nositelji valjanih putnih ili drugih isprava, određenih u Dodatku ovog Sporazuma, mogu slobodno ući i boraviti bez vize, na državno područje druge ugovorne stranke, najdulje do devedeset (90) dana unutar razdoblja od šest (6) mjeseci počevši od prvog ulaska, pod uvjetom da za to vrijeme ne obavljaju nikakvu profesionalnu ili komercijalnu djelatnost.

Članak 2.

1. Državljani jedne ugovorne stranke, nositelji valjane diplomatske ili službene putovnice, koji su članovi osoblja diplomatske misije ili konzularnog ureda na državnom području druge ugovorne stranke, ili predstavnici neke međunarodne organizacije čiji se glavni ured nalazi na državnom području druge ugovorne stranke, mogu ući i boraviti na državnom području te ugovorne stranke bez vize tijekom cijelog trajanja njihove akreditacije. Mi­ni­starstvo vanjskih poslova države imenovanja dužno je izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova države primateljice o imenima osoba koje trebaju biti akreditirane, prije njihova stupanja na duž­nost.

2. Članovi obitelji, odnosno osobe uzdržavane od osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka, koji zajedno borave i žive u zajedničkom domaćinstvu s tim osobama, mogu ući i ostati na državnom području druge ugovorne stranke bez vize tijekom trajanja akreditacije tih osoba, bez obzira na to koju vrstu putovnice imaju.

3. Za potrebe ovog Sporazuma, članovima obitelji, odnosno uzdržavanim osobama, smatraju se:

a) nevjenčana uzdržavana djeca mlađa od 21 godine, ili mlađa od 25 godina, ako se redovito školuju;

b) nevjenčana uzdržavana djeca ili srodnici koji su tjelesno ili mentalno nesposobni da se sami brinu o sebi;

c) bračni drugovi.

Članak 3.

Državljani jedne ugovorne stranke koji žele boraviti na državnom području druge ugovorne stranke u razdoblju duljem od devedeset (90) dana, ili zbog obavljanja djelatnosti koje prema zakonodavstvu druge ugovorne stranke podliježe odobravanju produženoga boravka ili izdavanju radne dozvole, moraju ishoditi odgovarajuće odobrenje.

Članak 4.

Državljani jedne ugovorne stranke koji su trajno nastanjeni na državnom području druge ugovorne stranke ili im je ona odobrila produženi boravak, mogu napustiti i vratiti se na državno područje te ugovorne stranke bez vize, pod uvjetom da imaju valjanu putnu ili drugu ispravu tijekom razdoblja za koje im je odobren boravak.

Članak 5.

Državljani jedne ugovorne stranke mogu ući i napustiti državno područje druge ugovorne stranke na graničnim prijelazima predviđenim za međunarodne ulaske i izlaske, ako ispunjavaju uvjete za ulazak, kretanje i boravak stranaca, propisane zakonodavstvom te ugovorne stranke.

Članak 6.

Državljani jedne ugovorne stranke dužni su pridržavati se zakona druge ugovorne stranke tijekom boravka na njezinu državnom području.

Članak 7.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo zapriječiti ulazak ili otkazati boravak na svom državnom području državljanima druge ugovorne stranke, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja i reda, ili ako ne ispunjavaju druge uvjete ulaska i boravka stranaca propisane njezinim unutarnjim zakonodavstvom.

2. Svaka ugovorna stranka dužna je, u svako vrijeme i bez ikakvih posebnih formalnosti, prihvatiti svoje državljane koji su ušli na državno područje druge ugovorne stranke protivno odredbama ovog Sporazuma.

Članak 8.

1. Svaka ugovorna stranka može privremeno obustaviti primjenu ovog Sporazuma, potpuno ili djelomično, iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja i reda.

2. Svaka ugovorna stranka dužna je odmah obavijestiti drugu ugovornu stranku diplomatskim putem, o uvođenju ili povlačenju takvih mjera. Te mjere stupaju na snagu trideset (30) dana od dana kad je druga ugovorna stranka o tomu obaviještena.

Članak 9.

1. Ugovorne stranke razmijenit će, diplomatskim putem, uzorke valjanih putnih i drugih isprava određenih u Dodatku ovog Sporazuma najkasnije trideset (30) dana od dana potpisivanja ovog Sporazuma.

2. U slučaju bilo kakve promjene postojećih putnih i drugih isprava određenih u Dodatku ovog Sporazuma ili pri uvođenju novih putnih i drugih isprava, uzorci takvih isprava, te potpuni podaci o njihovoj uporabi moraju se razmijeniti diplomatskim putem između ugovornih stranaka najmanje trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 10.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme. Otkaz Sporazuma stupa na snagu devedeset (90) dana nakon primitka pisane obavijesti diplomatskim putem.

Članak 11.

Ovaj Sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu trideset (30) dana nakon posljednje diplomatske note kojom ugovorne stranke izvješćuju jedna drugu o ispunjenju svih unutarnjim zakonodavstvom predviđenih postupaka za njegovo stupanje na snagu.

Danom potpisivanja ovog Sporazuma prestaju se primjenjivati Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 24. ožujka 1995. godine u Zagrebu te Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza, potpisan 11. srpnja 1996. godine u Dubrovniku.

Sastavljeno u Sarajevu, dana 5. prosinca 2003. godine u dva izvornika, svaki na hrvatskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine – bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, od kojih su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu                                                                      Za Vijeće ministara

Republike Hrvatske                                                      Bosne i Hercegovine

dr. sc. Josip Vrbošić,                                                  Zlatko Dizdarević,

izvanredni i opunomoćeni                                              izvanredni i opunomoćeni

veleposlanik Republike                                                 veleposlanik

Hrvatske u Bosni i Hercegovini                                     Bosne i Hercegovine u

                                                                                    Republici Hrvatskoj

DODATAK Sporazumu izmeĐu Vlade Republike Hrvatske i VijeĆa ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza

Putne i druge isprave Republike Hrvatske jesu:

– putovnica

– diplomatska putovnica

– službena putovnica

– putni list

– zajednička putovnica

– pomorska i brodarska knjižica

– osobna iskaznica

Putne i druge isprave Bosne i Hercegovine jesu:

– putovnica

– diplomatska putovnica

– službena putovnica

– putni list

– zajednička putovnica

– pomorska i brodarska knjižica

– osobna iskaznica (CIPS)

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju među­narodnih ugovora.

Klasa: 216-03/03-02/02
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 3. ožujka 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.