MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

68

Na teme­lju članka 26. i 30. stavak 3. Zakona o sklapa­nju i izvršava­nju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« br. 28/96), Ministarstvo va­njskih poslova Republike Hrvatske

OBJAVLJUJE

da je Dodatni protokol br. 14 Sred­njoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini, sklop­ljen na Bledu 4. srp­nja 2003., objav­ljen u »Na­rodnim novinama – Međunarodni ugovori« br. 17/2003, stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. trav­nja 2004.

Klasa: 018-05/02-01/22
Urbroj: 521-02-03/04-04-95
Zagreb, 5. trav­nja 2004.

Ministar
va­njskih poslova
dr. Miomir Žužul, v. r.