VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

75

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DRŽAVLJANA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima držav­ljana, sklopljen 16. prosinca 2005. godine, u izvorniku na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana

Vlada Republike Hrvatske i Kabinet ministara Ukrajine, u daljem tekstu »ugovorne stranke«,

u želji za daljim razvijanjem postojećih prijateljskih odnosa i međusobne suradnje između dviju zemalja,

suglasne kako je potrebno urediti pitanja uzajamnih putovanja držav­ljana uzimajući u obzir zakonodavstva obiju zemalja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Državljani države jedne ugovorne stranke, nositelji valjanih put­nih isprava navedenih u Dodatku ovom Sporazumu, mogu ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke, prolaziti kroz njega, izlaziti i ondje boraviti pod uvjetima predviđenim ovim Sporazumom.

Članak 2.

Državljani države jedne ugovorne stranke, nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu bez vize ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke, prolaziti kroz njega, izlaziti i ondje boraviti najduže do devedeset (90) dana unutar razdoblja od šest (6) mjeseci računajući od dana prvog ulaska.

Članak 3.

(1) Državljani države jedne ugovorne stranke koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, a koji su na državno područje države druge ugovorne stranke upućeni kao članovi diplomatske misije, konzularnog ureda ili kao predstavnici svoje države pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem na državnom području države druge ugovorne stranke, kao i članovi njihove obitelji koji s njima žive u zajedničkom kućanstvu i koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu tijekom trajanja njihove službene dužnosti ući, boraviti i napustiti državno područje države druge ugovorne stranke bez vize.

(2) Akreditacija osoba navedenih u stavku 1. ovoga članka uredit će se sukladno odredbama unutarnjeg zakonodavstva država ugovornih stranaka, u roku od trideset (30) dana po njihovu dolasku na dužnost.

Članak 4.

Državljani države jedne ugovorne stranke, koji imaju odobren boravak u državi druge ugovorne stranke, mogu bez vize ulaziti na državno područje države te ugovorne stranke i napuštati ga, na osnovi valjane putne isprave i odobrenja boravka ili dozvole boravka, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

Članak 5.

(1) Državljani države jedne ugovorne stranke, nositelji pomorske odnosno brodarske knjižice, koji djeluju u okvirima svojih profesionalnih obveza, mogu bez vize ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke, prolaziti kroz njega i napuštati ga, uz uvjet da su upisani u popis članova posade.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu boraviti na državnom području države druge ugovorne stranke najviše do trideset (30) dana. Na osnovi pisanog podneska nadležnih tijela jedne ugovorne stranke, nadležna tijela druge ugovorne stranke mogu produljivati boravak, u skladu s unutarnjim zakonodavstvom.

Članak 6.

(1) Državljani države jedne ugovorne stranke, nositelji valjane putne isprave, mogu bez vize ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke, prolaziti kroz njega i napuštati ga, ako su:

– civilni članovi posade hrvatskih i ukrajinskih civilnih zrakoplova, koji djeluju u okvirima svojih profesionalnih obveza, uz uvjet posjedovanja potvrde o članu posade (CMC);

– civilni članovi posade ili prateće osobe hrvatskih i ukrajinskih zrakoplova koji sudjeluju u havarijsko-spasilačkim letovima, uz uvjet posjedovanja potvrde o članu posade (CMC).

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu boraviti na državnom području države druge ugovorne stranke najviše do petnaest (15) dana.

Članak 7.

(1) U slučajevima koji nisu obuhvaćeni odredbama ovog Sporazuma, državljani države jedne ugovorne stranke mogu ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke na osnovi valjanih putnih isprava navedenih u Dodatku ovom Sporazumu, i vize.

(2) Ukupno trajanje boravka državljana države jedne ugovorne stranke na državnom području države druge ugovorne stranke, na osnovi izdane vize, ne može biti dulje od devedeset (90) dana u razdoblju od šest (6) mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.

Članak 8.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi države jedne ugovorne stranke mogu izdavati višekratne vize s rokom valjanosti do pet (5) godina, bez naplate konzularne pristojbe, sljedećim kategorijama državljana države druge ugovorne stranke nositeljima valjanih put­nih isprava te ugovorne stranke:

– bračnim drugovima, djeci i roditeljima članova diplomatskih misija i konzularnih ureda ili predstavnika svoje države pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem na državnom području države druge ugovorne stranke iz članka 3. stavka 1. ovoga Sporazuma, koji s njima stalno ne borave – uz predočenje note dotične diplomatske misije odnosno konzularnog ureda, ili dotičnog predstavništva međunarodne organizacije,

– članovima uže obitelji (bračni drugovi, djeca, roditelji, braća i sestre) državljana država ugovornih stranaka, odnosno državljana države jedne od ugovornih stranaka kojima je odobren stalni boravak na državnom području države druge ugovorne stranke – uz predočenje odgovarajućih isprava o srodstvu.

(2) Osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka, alineja 1. i 2. vize se izdaju na osnovi navedenih zamolbi, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka odlučit će o zahtjevu za izdavanje vize osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku ne duljem od deset (10) radnih dana od dana kada diplomatska misija ili konzularni ured primi sve dokumente potrebne za provedbu postupka za izdavanje vize.

Članak 9.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi države jedne ugovorne stranke mogu izdavati višekratne vize s rokom valjanosti do jedne (1) godine, sljedećim kategorijama državljana države druge ugovorne stranke nositeljima valjanih putnih isprava te ugovorne stranke:

– gospodarstvenicima koji redovito poslovno putuju na državno područje države druge ugovorne stranke – uz predočenje preporuke Hrvatske gospodarske komore odnosno Trgovinsko-industrijske komore Ukrajine ili nadležnih ministarstava ugovornih stranaka;

– osnivačima, suosnivačima pravnih osoba ili ulagačima u državi druge ugovorne stranke, radi obavljanja poslova koji nemaju karakter radnog odnosa – uz predočenje odgovarajućih isprava,

– članovima posade prijevoznih sredstava u međunarodnom željezničkom putničkom i robnom transportu, te članovima posade prijevoznih sredstava u međunarodnom cestovnom putničkom transportu – uz predočenje odgovarajućih isprava.

(2) Osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka vize se izdaju na osnovi navedenih preporuka, odnosno odgovarajućih isprava, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka odlučit će o zahtjevu za izdavanju vize osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku ne duljem od deset (10) radnih dana od dana kada diplomatska misija ili konzularni ured primi sve isprave potrebne za provedbu postupka za izdavanje vize.

Članak 10.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi država ugovornih stranaka mogu izdavati jednokratne vize s rokom valjanosti do devedeset (90) dana članovima službenih izaslanstava jedne ugovorne stranke koji putuju na državno područje države druge ugovorne stranke radi sudjelovanja na dvostranim ili višestranim pregovorima i konzultacijama organiziranim od strane državnih tijela ugovornih stranaka, ili radi sudjelovanja na međunarodnim skupovima.

(2) Osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka vize se izdaju na osnovi zamolbe tijela ugovorne stranke – primateljice odnosno organizatora međunarodnoga skupa, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka odlučit će o zahtjevu za izdavanje vize osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku ne duljem od dva (2) radna dana od dana kada diplomatska misija ili konzularni ured primi sve isprave potrebne za provedbu postupka za izdavanje vize.

Članak 11.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi države jedne ugovorne stranke mogu izdavati jednokratne vize s rokom valjanosti do devedeset (90) dana, bez naplate konzularne pristojbe, sljedećim kategorijama državljana države druge ugovorne stranke nositeljima valjanih putnih isprava te ugovorne stranke:

– studentima i đacima koji sudjeluju u razmjeni na osnovi međuvladinih ili međuresorskih sporazuma, ili na osnovi sporazuma između javnih školskih ustanova ugovornih stranaka - uz predočenje poziva školske ustanove koja ih poziva,

– sudionicima međuvladinih programa kulturne razmjene između ugovornih stranaka – uz predočenje poziva organizacije-primateljice,

– znanstvenim, kulturnim i obrazovnim djelatnicima, koji sudjeluju u kulturnim, sveučilišnim ili znanstvenim razmjenama – uz predočenje poziva organizacije-primateljice,

– sudionicima programa razmjene između pobratimljenih gradova – uz predočenje poziva čelnika uprave ili gradonačelnika grada ugovorne stranke-primateljice,

– sudionicima međunarodnih športskih natjecanja – uz predočenje poziva organizacije-primateljice.

(2) Kategorijama osoba navedenim u stavku 1. ovoga članka vize se izdaju na osnovi zamolbe organizacije ugovorne stranke – primateljice, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka odlučit će o zahtjevu za izdavanje vize osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku ne duljem od dva (2) radna dana od dana kada diplomatska misija ili konzularni ured primi sve dokumente potrebne za provedbu postupka za izdavanje vize.

Članak 12.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi države jedne ugovorne stranke mogu izdavati jednokratne vize za ulazak na državno područje države te ugovorne stranke, s rokom valjanosti do devedeset (90) dana, državljanima države druge ugovorne stranke nositeljima valjanih putnih isprava koji putuju u organizirani turistički posjet – uz predočenje odgovarajuće potvrde turističke agencije odnosno vaučera o uplaćenom turističkom aranžmanu.

(2) Osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka vize se izdaju na osnovi potvrde odnosno vaučera, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

(3) Nadležna tijela ugovornih stranaka odlučit će o zahtjevu za izdavanje vize osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka u roku ne duljem od dva (2) radna dana od dana kada diplomatska misija ili konzularni ured primi sve isprave potrebne za provedbu postupka za izdavanje vize.

Članak 13.

(1) Diplomatske misije i konzularni uredi države jedne ugovorne stranke mogu izdavati jednokratne vize za ulazak na državno područje države te ugovorne stranke, u pravilu istoga dana kada se podnese zahtjev, bez naplate konzularne pristojbe, državljanima države druge ugovorne stranke, nositeljima valjanih putnih isprava, koji žurno moraju putovati zbog humanitarnih razloga kao što su:

– posjet teško stradalom ili neizlječivo oboljelom članu obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, brat, sestra, baka, djed),

– sudjelovanje na sprovodu člana obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, brat, sestra, baka, djed).

(2) Osobama navedenim u stavku 1. ovoga članka vize se izdaju na osnovi isprave kojom dokazuju svrhu putovanja, bez predočenja pozivnog pisma predviđenog unutarnjim zakonodavstvom država ugovornih stranaka.

Članak 14.

Državljani države jedne ugovorne stranke nositelji valjanih put­nih isprava navedenih u Dodatku ovom Sporazumu mogu ulaziti na državno područje države druge ugovorne stranke i napuštati ga na svim graničnim prijelazima otvorenima za međunarodni putnički promet, pod uvjetom da udovoljavaju uvjetima za ulazak, kretanje i boravak stranaca predviđenim unutarnjim zakonodavstvom države druge ugovorne stranke.

Članak 15.

Državljani države jedne ugovorne stranke obvezni su se tijekom boravka na državnom području države druge ugovorne stranke pridržavati zakona i propisa na snazi u državi te ugovorne stranke.

Članak 16.

(1) Državljani država ugovornih stranaka, čije su putne isprave izgubljene, oštećene, uništene ili nestale tijekom boravka na državnom području države druge ugovorne stranke, dužni su o tome izvijestiti nadležna tijela te ugovorne stranke, a ova su im dužna bez naplate izdati ispravu kojom se ta činjenica potvrđuje.

(2) Na osnovi isprave izdane prema stavku 1. ovoga članka, diplomatska misija ili konzularni ured izdaje svojim državljanima nove putne isprave. Izlazak s državnog područja države druge ugovorne stranke za povratak u zemlju državljanstva dopustit će se na osnovi nove putne isprave te isprave iz stavka 1. ovoga članka, uz koje nije potrebna nikakva druga dozvola ili pristojba.

Članak 17.

(1) Ovaj Sporazum ne utječe na pravo nadležnih tijela ugovornih stranaka da odbiju izdavanje vize, zapriječe ulazak na svoje državno područje ili otkažu boravak osobama koje se smatraju nepoželjnima.

(2) Nadležna tijela ugovornih stranaka dužna su bez formalnosti u svako doba ponovno primiti na svoje državno područje svakog od svojih državljana.

Članak 18.

Svaka ugovorna stranka može privremeno, u cijelosti ili djelomice, obustaviti primjenu ovoga Sporazuma, iz razloga zaštite nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja i javnog poretka ili drugog opravdanog razloga, uz pisanu obavijest upućenu diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci. Obustava proizvodi učinak danom primitka obavijesti o obustavi i ostaje na snazi do dalje obavijesti.

Članak 19.

(1) Ugovorne stranke razmijenit će uzorke svojih valjanih put­nih isprava navedenih u Dodatku ovom Sporazuma najkasnije trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

(2) Ako ugovorne stranke izmijene svoje putne isprave navedene u Dodatku ovom Sporazumu ili uvede nove putne isprave nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, uzorke takvih isprava dostavit će diplomatskim putem drugoj ugovornoj stranci najkasnije trideset (30) dana prije njihova uvođenja.

Članak 20.

Ugovorne stranke rješavat će sve sporove proizašle iz tumačenja ili provedbe ovog Sporazuma konzultacijama i pregovorima.

Članak 21.

(1) Ugovorne stranke mogu predložiti izmjene i dopune ovog Sporazuma u pisanom obliku, diplomatskim putem.

(2) Izmjene i dopune dogovorene između ugovornih stranaka stupit će na snagu u skladu s odredbom članka 23. stavka 1. ovog Sporazuma i činit će njegov sastavni dio.

Članak 22.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum u bilo koje vrijeme pisanom obaviješću diplomatskim putem. U tom slučaju Sporazum prestaje trideset (30) dana nakon datuma primitka obavijesti o otkazu.

Članak 23.

(1) Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka posljednje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o okončanju njihovih unutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Sporazuma, u odnosima između Republike Hrvatske i Ukrajine prestaje Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ukrajine o uvjetima uzajamnih putovanja građana bez viza, potpisan 9. veljače 1994. godine u Kijevu.

Sastavljeno u Kijevu, dana 16. prosinca 2005. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

Za Vladu                                                                                Za Kabinet

Republike Hrvatske                                                                ministara Ukrajine

mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović                                        Boris Tarasjuk

ministrica vanjskih poslova i europskih                                     ministar vanjskih poslova Ukrajine

integracija Republike Hrvatske

 

Dodatak Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana

Putne isprave Republike Hrvatske jesu:

– putovnica

– diplomatska putovnica

– službena putovnica

– pomorska knjižica, brodarska knjižica

– putni list.

Putne isprave Ukrajine jesu:

– putovnica

– diplomatska putovnica

– službena putovnica

– pomorska knjižica

– dječja putovnica

– isprava o identitetu za povratak u Ukrajinu.

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnim putovanjima državljana nije na snazi, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno sa člankom 30. stavkom 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-01/05-02/01

Urbroj: 5030109-06-1

Zagreb, 25. svibnja 2006.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.