HRVATKI SABOR

94

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja.

Klasa: 011-01/06-01/34

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 5. srpnja 2006.

Predjsednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda, potpisan u Beču, 13. siječnja 2006. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Republika Hrvatska i Europski policijski ured (u daljnjem tekstu: Europol), kojeg predstavlja ravnatelj (u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

svjesni gorućih problema prouzrokovanih međunarodnim organiziranim kriminalitetom, posebno terorizmom, trgovanjem ljudima te krijumčarenjem nezakonitih migranata, nezakonitom trgovinom droge i drugim ozbiljnim oblicima međunarodnog kriminaliteta,

uzimajući u obzir da je Vijeće Europske unije dalo Europolu ovlaštenje da započne sa pregovorima oko sporazuma o suradnji s Republikom Hrvatskom 27. ožujka 2000. g. (odluka Vijeća od 27. ožujka 2000. g. kojom se ovlašćuje ravnatelj Europola da započne sa pregovorima oko sporazuma sa trećim državama i drugim tijelima nepovezanim sa EU-om) te da je Vijeće Europske unije 25. listopada 2004. zaključilo da nema prepreka za uključivanje prijenosa osobnih podataka između Europola i Republike Hrvatske u Sporazum,

uzevši u obzir da je Vijeće Europske unije dalo Europolu ovlaštenje suglasnosti sa sljedećim odredbama između Republike Hrvatske i Europola,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

DEFINICIJE

Pojedini izrazi u ovom Sporazumu imaju sljedeće značenje:

a) »Konvencija« znači Konvencija utemeljena člankom K.3 Ugovora o Europskoj uniji o uspostavljanju Europskog policijskog ureda (Konvencija o Europolu);

b) »osobni podatak« je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati: osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi, izravno ili neizravno posebice pozivajući se na identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet;

c) »obrada osobnih podataka« (u daljnjem tekstu: »obrada«) je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, konzultacija, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način omogućena dostupnost, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje;

d) »informacija« znači osobni ili neosobni podatak.

Članak 2.

SVRHA SPORAZUMA

Svrha ovog Sporazuma je uspostaviti suradnju između Europola i Republike Hrvatske kako bi se pomoglo zemljama članicama Europske unije i Republici Hrvatskoj u borbi protiv teških oblika međunarodnog kriminaliteta u područjima navedenim u članku 3. ovog Sporazuma, posebice kroz razmjenu informacija i redovite kontakte između Europola i Republike Hrvatske na svim odgovarajućim razinama.

Članak 3.

PODRUČJA KRIMINALITETA NA KOJA SE PRIMJENJUJE SPORAZUM

1. Suradnja uspostavljena prema ovom Sporazumu, u skladu s interesom za suradnju ugovornih stranaka u određenom slučaju, će se odnositi na sva područja kriminaliteta u okviru mandata Europola na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, uključujući povezana kaznena djela.

2. Povezana kaznena djela će biti ona kaznena djela počinjena kako bi se pribavila sredstva za počinjenje kaznenih djela navedenih u stavku 1., kaznena djela počinjena kako bi se olakšala ili izvela takva djela, i kaznena djela kako bi se osigurala nekažnjivost takvih djela.

3. Tamo gdje se na bilo koji način mijenja mandat Europola, Europol može, u pisanom obliku, od dana kada promjena mandata Europola stupa na snagu, predložiti provedbu ovog Sporazuma u svezi s novim mandatom Republici Hrvatskoj. Na taj će način Europol izvijestiti Republiku Hrvatsku o svoj relevantnoj problematici u svezi s promjenom mandata. Sporazum će se proširiti na novi mandat od onog dana kada Europol dobije pisano prihvaćanje prijedloga od strane Republike Hrvatske u skladu s njezinim unutarnjim postupcima.

4. Za specifične oblike kriminaliteta, navedene u Dodatku I ovog Sporazuma, primjenjivat će se definicije uključene u tom Dodatku. Kada neka promjena u mandatu spomenuta u stavku 3. uključuje prihvat neke definicije drugog oblika kriminaliteta, takva definicija će se također primjenjivati tamo gdje ovaj oblik postaje dijelom ovog Sporazuma u skladu sa stavkom 3. Europol će izvijestiti Republiku Hrvatsku ako i kada se proširuje, mijenja ili nadopunjuje definicija nekog područja kriminaliteta. Nova definicija nekog područja kriminaliteta će postati dijelom ovog Sporazuma na dan kada Europol primi pisano prihvaćanje definicije od strane Republike Hrvatske. Svaka izmjena i dopuna dokumenta na koju se odnosi definicija će se smatrati i promjenom definicije.

Članak 4.

PODRUČJA SURADNJE

Suradnja može, povrh razmjene saznanja u svezi sa specifičnim policijskim izvidima, uključivati sve druge zadaće Europola navedene u Konvenciji, posebice razmjenu stručnog znanja, opća situacijska izvješća, rezultate strateških analiza, saznanja u policijskim izvidima, saznanja o metodama sprečavanja kriminala, sudjelovanje u aktivnostima obuke kao i savjetovanje i podršku u individualnim policijskim izvidima.

Članak 5.

NACIONALNA KONTAKT-TOČKA

1. Republika Hrvatska određuje Odsjek Europola u Odjelu za međunarodnu policijsku suradnju Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odsjek Europola MUP-a) za nacionalnu kontakt-točku između Europola i drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske.

2. Sastanci na visokoj razini između Europola i nadležnih tijela Republike Hrvatske održavaju se najmanje jednom godišnje te po potrebi, kako bi se raspravila pitanja vezana za ovaj Sporazum te općenito za suradnju.

3. Odsjek Europola MUP-a i Europol će se međusobno redovito konzultirati oko pitanja politike i stvari od zajedničkog interesa u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva i koordinacije svoje aktivnosti.

4.  Predstavnik Odsjeka Europola MUP-a može biti pozvan kao sudionik na sastancima načelnika Nacionalnih jedinica Europola.

Članak 6.

NADLEŽNA TIJELA

1. Policijska tijela u Republici Hrvatskoj koja su prema nacionalnim propisima odgovorna za prevenciju i borbu protiv kaznenih djela navedenih u članku 3. stavak 1. (u daljnjem tekstu »nadležna tijela«) su nabrojena u Dodatku 2 ovog Sporazuma. Republika Hrvatska će izvijestiti Europol o svakoj promjeni na ovom popisu u roku od tri mjeseca nakon što te promjene stupe na snagu.

2. Republika Hrvatska će, preko Odsjeka Europola MUP-a, dostaviti Europolu, na njegov zahtjev, sve informacije u svezi unutarnje organizacije, zadataka i dogovora oko zaštite osobnih podataka nadležnih tijela navedenih u stavku 1.

3. Kada je to prikladno, bit će dogovorena konzultacija na zatraženoj razini između predstavnika nadležnih tijela Republike Hrvatske i Europola odgovornih za područja kriminaliteta na koja se primjenjuje ovaj Sporazum, kako bi se dogovorili o najučinkovitijem načinu organiziranja svojih aktivnosti.

Članak 7.

OPĆE ODREDBE O RAZMJENI INFORMACIJA

1. Ugovorne stranke razmjenjuju informacije samo u svrhu i u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

2. Razmjena informacija kao što je to pobliže određeno ovim Sporazumom vrši se između Europola i Odsjeka Europola MUP-a. Ugovorne stranke će se pobrinuti da se razmjena informacija može odvijati 24 sata dnevno. Odsjek Europola MUP-a će se pobrinuti da se informacije mogu razmjenjivati bez odgode s nadležnim tijelima kao što je to navedeno u članku 6. stavak 1. ovog Sporazuma.

3. Europol će Republici Hrvatskoj dostaviti samo one informacije koje su prikupljene, pohranjene i poslane u skladu s relevantnim odredbama Konvencije i njenih provedbenih odredbi.

4.  Republika Hrvatska će Europolu dostaviti samo one informacije koje su prikupljene, pohranjene i poslane u skladu sa svojim nacionalnim propisima. U tom kontekstu Europol će biti obvezan prema članku 4. stavak 4. Zakona Vijeća od 3. studenog 1998. koji definira pravila u vezi zaprimanja informacija od strane Europola.

5. Pojedinci imaju pravo pristupa informacijama koje se odnose na njih, koje su poslane prema ovom Sporazumu, i pravo da te informacije provjere, isprave ili izbrišu, u skladu s nacionalnim propisima Republike Hrvatske ili primjenjivim odredbama Konvencije. U slučajevima kada se koristi to pravo, stranka-pošiljatelj će biti konzultirana prije donošenja konačne odluke o zahtjevu.

Članak 8.

DOSTAVA OSOBNIH PODATAKA OD STRANE REPUBLIKE HRVATSKE

1. Republika Hrvatska će izvijestiti Europol, u trenutku dostave podataka ili prije, o svrsi zbog koje se podatak dostavlja i o svakom ograničenju njegovog korištenja, brisanja ili uništenja, uključujući i moguća ograničenja pristupa u općenitim ili specifičnim terminima. Tamo gdje potreba za takvim ograničenjima postane očita nakon dostave, Republika Hrvatska će izvijestiti Europol o takvim ograničenjima u kasnijoj fazi.

2. Po primitku, Europol će, bez odgode, ali u svakom slučaju u roku od šest mjeseci od primitka, odrediti da li i koliko dostavljeni osobni podaci mogu biti uključeni u baze podataka Europola, u skladu sa svrhom zbog koje ih je dostavila Republika Hrvatska. Europol će izvijestiti Republiku Hrvatsku čim to bude moguće o odluci o neuključivanju osobnih podataka. Osobni podaci koji su poslani će biti izbrisani, uništeni ili vraćeni, ukoliko takvi podaci nisu, ili nisu više potrebni za Europolove zadaće ili ako se ne donese nikakva odluka o njihovom uključivanju u bazu podataka Europola u roku od šest mjeseci nakon primitka.

3. Europol će biti odgovoran da se osobnim podacima navedenim u stavku 2. može pristupiti, do trenutka dok ne budu pohranjeni u bazu podataka Europola samo od strane ovlaštene službene osobe Europola, a u svrhu određivanja mogu li ili ne osobni podaci biti pohranjeni u bazu podataka Europola.

4. Ukoliko Europol procijeni da postoji razlog za pretpostavku o netočnosti ili neažuriranosti dostavljene informacije, o tome će izvijestiti Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska će provjeriti informaciju te izvijestiti Europol o rezultatu provjere, nakon čega će Europol poduzeti odgovarajuće radnje u skladu s člankom 11.

Članak 9.

DOSTAVA OSOBNIH PODATAKA OD STRANE EUROPOLA

1. Kad se osobni podaci dostavljaju na zahtjev Republike Hrvatske, oni se mogu koristiti samo u svrhu za koju je zahtjev upućen. Kad se osobni podaci dostavljaju bez posebnog zahtjeva, u trenutku prijenosa podataka ili prije, navest će se svrha dostave podataka, i svako ograničenje uporabe podataka, brisanje ili uništenje, uključujući i moguća ograničenja pristupa u općenitim ili posebnim terminima. Kad se potreba za takvim ograničenjima uoči nakon dostave, Europol će naknadno izvijestiti Republiku Hrvatsku o tim ograničenjima.

2. Republika Hrvatska će udovoljiti sljedećim uvjetima za sve prijenose osobnih podataka Europola Republici Hrvatskoj:

1) nakon zaprimanja, Republika Hrvatska će bez nepotrebnog kašnjenja odrediti, kada je to moguće unutar tri mjeseca od zaprimanja jesu li i u kojoj mjeri dostavljeni podaci potrebni u svrhu za koju su dostavljeni;

2) Republika Hrvatska neće prosljeđivati podatke trećim zemljama ili tijelima;

3) daljnje prosljeđivanje podataka od prvotnog primatelja će biti ograničeno na nadležne vlasti navedene u članku 6. i dostavljat će se pod jednakim uvjetima koji su se odnosili na izvorne prijenose;

4) dostava je potrebna u pojedinačnim slučajevima u svrhu prevencije ili suzbijanja kaznenih djela kao što je navedeno u članku 3. stavak 1.;

5) bilo koji uvjeti o korištenju podataka, a koje je odredio Europol moraju se poštivati;

6) kada su podaci dostavljeni na zahtjev, zahtjev za podatke mora specificirati svrhu i razlog zahtjeva, bez čega se podaci neće dostaviti;

7) podaci se mogu koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni;

8) Republika Hrvatska će ispraviti i obrisati podatke ako se ispostavi da su netočni i neispravni, neažurirani ili nisu trebali biti dostavljeni;

9) podaci će se obrisati kada više nisu potrebni u svrhu za koju su bili dostavljeni.

3. Republika Hrvatska će osigurati da osobni podaci zaprimljeni od Europola budu zaštićeni tehničkim i organizacijskim mjerama. Takve mjere će biti potrebne tamo gdje je napor koji podrazumijevaju proporcionalan cilju kojeg su predviđene postići u svrhu zaštite, a svrha im je da:

1) spriječe neovlaštenim osobama pristup opremi za obrađivanje podataka;

2) spriječe neovlašteno čitanje, umnožavanje, izmjenu ili brisanje podataka na medijima;

3) spriječe neovlašteni unos osobnih podataka i neovlašteni uvid, izmjenu ili brisanje spremljenih osobnih podataka;

4) spriječe neovlaštenim osobama koje koriste komunikacijsku opremu korištenje automatskih sustava za obradu podataka;

5) osiguraju da samo osobe koje koriste sisteme za automatsku obradu podataka imaju pristup osobnim podacima koji su pokriveni njihovim ovlaštenjima pristupa;

6) osiguraju da je moguće potvrditi i ustvrditi kojim tijelima osobni podaci mogu biti proslijeđeni koristeći komunikacijsku opremu;

7) osiguraju da je kasnije moguće potvrditi i ustvrditi koji osobni podaci su bili uneseni u sisteme za automatsku obradu i kada i od koga su uneseni;

8) spriječe neovlašteno čitanje, umnožavanje, izmjenu ili brisanje osobnih podataka tijekom transfera osobnih podataka ili tijekom prijenosa medija na kojima su podaci;

9) osiguraju da instalirani sustavi mogu, u slučaju prekida, odmah biti ponovno podignuti;

10) osiguraju da funkcije sustava rade bez greške, da se pojavljivanje grešaka u funkcijama odmah prijavi i da se spremljeni osobni podaci ne mogu kompromitirati greškom u radu sistema.

4. Osobni podaci koji otkrivaju rasno podrijetlo, političke stavove ili religijska i druga uvjerenja ili su vezani za zdravlje ili seksualni život, kako je navedeno u prvoj rečenici članka 6. Konvencije Vijeća Europe o zaštiti osoba glede automatske obrade osobnih podataka od 28. siječnja 1981., će biti dostavljane samo u apsolutno nužnim slučajevima i to uz druge informacije.

5. Nikakvi osobni podaci neće biti dostavljani u slučaju da više nije zajamčena adekvatna razina zaštite podataka.

6. Kad Europol uoči da su dostavljeni podaci netočni, neažurni, ili nisu trebali biti dostavljeni, odmah će o tome izvijestiti Odsjek Europola MUP-a. Europol će također zahtijevati da Odsjek Europola MUP-a odmah potvrdi Europolu da će podaci biti ispravljeni ili izbrisani.

7. Europol će voditi evidenciju o svim priopćenjima osobnih podataka iz ovog članka kao i o razlozima takvih priopćenja.

8. Bez obzira na članak 9. stavak 2., odjeljak 9. ovog Sporazuma, čuvanje osobnih podataka dostavljenih od Europola ne može biti duže od tri godine. Svako vremensko ograničenje počinje iznova na dan događaja koji zahtjeva pohranjivanje podataka. Ako kroz primjenu ovog stavka ukupni period čuvanja osobnih podataka dostavljenih od strane Europola prijeđe tri godine, potreba za kontinuiranim čuvanjem će se razmatrati jednom godišnje što će biti dokumentirano.

Članak 10.

OCJENA IZVORA I INFORMACIJE

1. Kad Europol dostavlja informaciju na temelju ovog Sporazuma, tada se, ukoliko je to moguće, navodi izvor informacija na temelju sljedećih kriterija:

1) kad ne postoji sumnja u autentičnost, vjerodostojnost i kompetentnost izvora ili je informacija dostavljena od izvora za kojeg se u prošlosti dokazalo da je pouzdan u svim slučajevima;

2) izvor čije su se informacije u većini slučajeva pokazale pouzdanima;

3) izvor čije su se informacije u većini slučajeva pokazale nepouzdanima;

4) kad se ne može procijeniti pouzdanost izvora.

2. Kad Europol dostavi informaciju na temelju Sporazuma, pouzdanost informacija se navodi, ukoliko je to moguće, na temelju sljedećih kriterija:

1) informacija čija je točnost neupitna;

2) informacija koja je osobno poznata izvoru ali nije osobno poznata službeniku koji je prosljeđuje;

3) informacija koja nije osobno poznata izvoru, ali je potkrijepljena drugim informacijama koje su već zabilježene;

4) informacija koja nije osobno poznata izvoru i ne može biti potkrijepljena.

3. Kad Republika Hrvatska dostavlja informacije na temelju ovog Sporazuma, tada treba navesti, ukoliko je to moguće, izvor informacije i njenu pouzdanost na temelju kriterija navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

4. Ukoliko bilo koja od ugovornih stranaka na temelju informacija koje već posjeduje dođe do zaključka da procjena informacije dostavljena od druge ugovorne stranke zahtjeva ispravak, o tome će obavijestiti drugu ugovornu stranku i pokušati dogovoriti promjenu ocjene. Niti jedna ugovorna stranka neće promijeniti ocjenu dobivene informacije bez takvog dogovora.

5. Ako ugovorna stranka dobije informaciju bez ocjene, pokušat će koliko je to moguće, uz pristanak stranke koja dostavlja informaciju, procijeniti vjerodostojnost izvora ili informacije na temelju informacija koje već ima.

6. Ugovorne stranke se u općim uvjetima mogu dogovoriti o ocjeni navedenih tipova informacija i izvora koji će biti navedeni u Memorandumu o suglasnosti između Republike Hrvatske i Europola. Takve opće sporazume mora odobriti svaka ugovorna stranka u skladu sa svojim vlastitim unutarnjim postupcima. Kad se informacija dostavlja na temelju takvog općeg sporazuma, to će biti zabilježeno uz informaciju.

7. Ako se ne može donijeti pouzdana ocjena ili ne postoji neki opći sporazum, takva informacija će biti ocijenjena kao u gore navedenim stavcima 1. točka 4) i 2. točka 4).

Članak 11.

Ispravljanje i brisanje informacija dostavljenih od Republike Hrvatske

1. Odsjek Europola MUP-a će izvijestiti Europol o ispravku ili brisanju informacije dostavljene Europolu. Odsjek Europola MUP-a će također izvijestiti Europol, u mjeri u kojoj je to moguće, o slučaju kada postoji razlog za pretpostavku da dostavljena informacija nije točna ili više nije ažurna.

2. Kad Odsjek Europola MUP-a izvijesti Europol o ispravljanju ili brisanju informacije dostavljene Europolu, Europol će u skladu s tim ispraviti ili izbrisati tu informaciju. Europol može odlučiti ne izbrisati informacije ako na temelju informacija u svojim bazama podataka, koje su opširnije od onih koje posjeduje Republika Hrvatska, Europol ima potrebu dalje obrađivati iste. Europol će izvijestiti Odsjek Europola MUP-a o daljnjem čuvanju takvih informacija.

3. Ako Europol ima razloga pretpostaviti da dostavljene informacije nisu točne ili ažurne, o tome će izvijestiti Odsjek Europola MUP-a. Odsjek Europola MUP-a će potvrditi informaciju i obavijestiti Europol o ishodu te verifikacije. U slučaju da je Europol informaciju ispravio ili izbrisao, izvijestit će Odsjek Europola MUP-a o ispravku ili brisanju.

Članak 12.

POVJERLJIVOST INFORMACIJA

1. Sve informacije koje su procesuirane od strane Europola ili putem Europola, osim informacija koje su izričito označene ili su jasno prepoznatljive kao javne informacije, podliježu temeljnoj razini zaštite unutar organizacije Europola kao i zemalja članica EU-a. Informacije koje podliježu samo temeljnoj razini zaštite ne zahtijevaju posebnu oznaku Europolove klasifikacijske razine već će biti označene kao Europolove informacije.

2. Ugovorne stranke će osigurati temeljnu razinu zaštite navedenu u stavku 1. za sve informacije osim javnih informacija razmijenjenih unutar ovog Sporazuma i to koristeći sve moguće mjere što uključuje i obvezu diskretnosti i povjerljivosti, ograničavajući pristup informacijama ovlaštenom osoblju, zaštitu osobnih podataka i opće tehničke i proceduralne mjere za čuvanje sigurnosti tih informacija.

3. Informacije koje zahtijevaju dodatne sigurnosne mjere podliježu klasifikacijskoj razini Republike Hrvatske ili Europola, a ta razina je navedena posebnim oznakama. Informaciji se daje takva klasifikacijska razina samo kad je to izričito nužno i za potrebno vrijeme.

4. Klasifikacijske razine ugovornih stranaka i njihove oznake su navedene u Dodatku 4. ovog Sporazuma i odnose se na specifične sigurnosne pakete u skladu s nacionalnim propisima ugovornih stranaka. Klasifikacijske razine se odnose na specifične sigurnosne pakete koji nude različite razine sigurnosti, ovisno o sadržaju informacija, a uzimaju u obzir štetni učinak neovlaštenog pristupa i širenja ili korištenja informacija koji bi se mogao odraziti na interese ugovornih stranka. Ugovorne stranke će osigurati ekvivalentnu zaštitu osobnih podataka označenih oznakom klasifikacijske razine u skladu s tablicom ekvivalentnosti klasifikacijskih razina sadržanim u Dodatku 4.

5. Republika Hrvatska će osigurati da sva nadležna tijela kojima bi podaci mogli biti dostavljeni, sukladno ovom Sporazumu, poštuju ovlaštenja pristupa i zaštitu informacija koje imaju oznaku zaštićenih informacija.

Članak 13.

POSTUPAK POVJERLJIVOSTI

1. Svaka ugovorna stranka će biti odgovorna za izbor prikladnih klasifikacijskih razina u skladu s člankom 12., a koji se odnosi na informacije dostavljene drugoj ugovornoj stranci.

2. U odabiru klasifikacijske razine svaka će se ugovorna stranka pridržavati klasifikacije informacije sukladno svojim nacionalnim propisima ili primjenjivim odredbama te će uzeti u obzir potrebu za fleksibilnošću i uvjet da klasifikacija policijske informacije treba biti iznimka i ako takva informacija mora biti klasificirana, tada joj treba dodijeliti najnižu moguću razinu.

3. Ako bilo koja ugovorna stranka – na temelju informacije koja je već u njihovom posjedu – dođe do zaključka da treba ispraviti izbor klasifikacijske razine, o tome će izvijestiti drugu ugovornu stranku i pokušat će se dogovoriti o prikladnoj klasifikacijskoj razini. Niti jedna ugovorna stranka neće navesti ili promijeniti klasifikacijsku razinu informacije dobivene od druge ugovorne stranke bez pristanka dotične stranke.

4. Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme zatražiti promjenu klasifikacijske razine vezano za informaciju koju je dostavila, uključujući moguće uklanjanje takve razine. Druga ugovorna stranka će promijeniti klasifikacijsku razinu u skladu s tim zahtjevom. Svaka ugovorna stranka će, čim to okolnosti dozvole, zatražiti izmjenu klasifikacijske razine na nižu razinu ili će zahtijevati da se ona ukloni.

5. Svaka ugovorna stranka može pobliže naznačiti vremensko razdoblje za koje će vrijediti odabir klasifikacijske razine kao i bilo koje promjene klasifikacijske razine nakon tog perioda.

6. Kad je informacija čija je klasifikacijska razina promijenjena u skladu s ovim člankom već ranije bila proslijeđena jednoj ili više zemalja članica EU-a ili trećim strankama, Europol će na zahtjev Odsjeka Europola MUP-a izvijestiti primatelje o izmjeni klasifikacijske razine.

Članak 14.

ČASNICI ZA VEZU KOJI PREDSTAVLJAJU REPUBLIKU HRVATSKU PRI EUROPOLU

1. Ugovorne stranke su suglasne pojačati suradnju sukladno ovom Sporazumu na način da se imenuje dogovoreni broj časnika za vezu Republike Hrvatske koji će predstavljati Republiku Hrvatsku pri Europolu. Dodatak 3 navodi zadaće časnika za vezu, prava i obveze prema Europolu kao i podatke u svezi postavljanja časnika i troškova.

2. Europol će dotičnim časnicima osigurati sve potrebne uvjete, kao što su ured i telekomunikacijska oprema u sklopu prostorija Europola i na trošak Europola. Međutim, troškove telekomunikacija snosi Republika Hrvatska.

3. Arhiva časnika za vezu će biti nepovrediva što se tiče pristupa od strane službenika Europol-a. Arhive će sadržavati sve evidencije, korespondenciju, dokumente, rukopise, kompjutorske evidencije, fotografije, filmove i bilješke koje pripadaju časniku za vezu ili koje su u njegovom posjedu.

4. Republika Hrvatska će osigurati da časnici za vezu imaju brz i kad god je to tehnički izvedivo, izravni pristup nacionalnim bazama podataka koje su im potrebne kako bi ispunili svoje zadaće tijekom rada u Europolu.

Članak 15.

EUROPOLOVI ČASNICI ZA VEZU U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Kad je potrebno za daljnje jačanje suradnje sukladno ovom Sporazumu, ugovorne stranke suglasne su da jedan ili više Europolovih časnika za vezu mogu biti smješteni pri Odsjeku Europola MUP-a. Zadaci časnika za vezu, prava i obveze kao i podaci u svezi zaposlenja i uključeni troškovi će biti navedeni u posebnom ugovoru.

2. Odsjek Europola MUP-a će se pobrinuti da se osiguraju svi potrebni uvjeti, kao što su prostor za ured i telekomunikacijska oprema za časnike za vezu unutar prostorija Odsjeka Europola MUP-a i na svoj trošak. Troškove telekomunikacija će snositi Europol.

3. Na državnom području Republike Hrvatske, Europolov časnik za vezu uživa iste povlastice i imunitet kao i službenici određeni od strane Republike Hrvatske kao članovi, i imati će isti čin kao osoblje diplomatskih misija osnovanih u Republici Hrvatskoj.

Članak 16.

ODGOVORNOST

1. Republika Hrvatska je sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu odgovorna za bilo kakvu štetu nanesenu pojedincu, a koja je rezultat pravnih ili stvarnih grešaka u informacijama razmijenjenim s Europolom. Republika Hrvatska se neće opravdavati time da je Europol dostavio netočne podatke kako bi izbjegla svoju odgovornost prema svojim nacionalnim propisima, a u odnosu na oštećene stranke.

2. Ako su te pravne i stvarne greške rezultat greškom priopćenih informacija ili nepoštivanja obveza od strane Europola ili zemalja članica Europske unije ili neke treće stranke, Europol će biti dužan na zahtjev platiti iznose koji se plaćaju kao naknada prema stavku 1., osim kad je informacija korištena protivno ovom Sporazumu.

3. U slučajevima kad je Europol obvezan platiti zemljama članicama Europske unije ili nekoj trećoj stranci novčanu naknadu za štetu nanesenu oštećenoj stranci, a šteta je rezultat nepoštivanja obveza koje Republika Hrvatska ima prema ovom Sporazumu, Republika Hrvatska se obvezuje, na zahtjev, naknaditi iznose koje je Europol isplatio zemljama članicama ili nekoj trećoj stranci.

4. Ugovorne stranke neće tražiti jedna od druge naknadu štete prema gore navedenim stavcima 2. i 3. u mjeri u kojoj je naknada štete provedena kao kaznena, povećana ili nekompenzacijska šteta.

Članak 17.

TROŠKOVI

Ugovorne stranke će snositi vlastite troškove koji se javljaju tijekom provedbe ovog Sporazuma, ako nije drugačije navedeno u ovom Sporazumu ili od slučaja do slučaja.

Članak 18.

RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Svaki spor između ugovornih stranaka koji se tiče tumačenja ili primjene ovog Sporazuma ili bilo koje pitanje u svezi odnosa između ugovornih stranaka koje nije riješeno na prijateljski način, treba uputiti na konačnu odluku sudu sastavljenom od tri suca i to na zahtjev bilo koje ugovorne stranke. Svaka ugovorna stranka će za to odrediti po jednog izabranog suca. Trećeg suca, koji će predsjedavati sudom, će birati prva dva izabrana suca.

2. Ako jedna od ugovornih stranka ne uspije izabrati suca u roku od dva mjeseca nakon zahtjeva druge ugovorne strane da to učini, druga ugovorna stranka može zatražiti određivanje suca od predsjednika Međunarodnog suda pravde, ili u njegovoj odsutnosti, od potpredsjednika.

3. Ako se prva dva izabrana suca ne uspiju dogovoriti o trećem u roku od dva mjeseca nakon njihovog imenovanja, ugovorne stranke mogu zatražiti imenovanje trećeg suca od predsjednika Međunarodnog suda pravde, ili u njegovoj odsutnosti od potpredsjednika.

4. Ako se ugovorne stranke ne dogovore drugačije, sud će odrediti svoja pravila postupanja.

5. Sud donosi odluku većinom glasova. U slučaju da se radi o jednakom broju glasova, o ishodu odlučuje predsjednik. Odluka je konačna i obvezuje ugovorne stranke u sporu.

6. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo na suspenziju svojih obveza iz ovog Sporazuma kad se postupak naveden u ovom članku primjenjuje ili se može primijeniti sukladno stavku 1., ili u bilo kojem drugom slučaju kad ugovorna stranka smatra da su obveze koje ima druga ugovorna stranka prema ovom Sporazumu prekršene.

Članak 19.

POSEBNA KLAUZULA

Odredbe ovog Sporazuma neće štetiti, ili na neki drugi način utjecati na opće pravo ili obvezu vezano za razmjenu informacija prema bilo kojem drugom međunarodnom ugovoru o uzajamnoj pravnoj pomoći, na operativne policijske odnose ili na bilo koji drugi ugovor ili dogovor o razmjeni informacija između Republike Hrvatske i zemalja članica Europske Unije. Međutim, obje stranke će poštivati odredbe koje se odnose na obradu informacija u ovom Sporazumu, vezano za razmjenu informacija prema ovom Sporazumu.

Članak 20.

PRESTANAK SPORAZUMA

1. Ovaj Sporazum može prestati pisanom obaviješću svake od ugovornih stranaka tri mjeseca unaprijed.

2. U slučaju prestanka ovog Sporazuma, ugovorne stranke će postići dogovor o kontinuiranoj upotrebi i pohranjivanju informacija koje su već razmijenjene između njih. Ako se takav dogovor ne postigne, svaka od dviju ugovornih stranaka ima pravo zahtijevati da informacije koje dostavi budu uništene.

Članak 21.

IZMJENE, DOPUNE I DODACI

1. Ovaj Sporazum može biti izmijenjen i dopunjen u bilo koje vrijeme obostranim pristankom ugovornih stranaka. Sve izmjene, dopune i dodaci moraju biti izneseni pisano. Europol može dati svoj pristanak samo na izmjene i dopune nakon što ih odobri Vijeće Europske Unije.

2. Dodaci ovom Sporazumu mogu biti izmijenjeni i dopunjeni razmjenom nota između ugovornih stranaka.

3. Ugovorne stranke će se konzultirati u vezi izmjena i dopuna ovog Sporazuma ili njegovih dodataka na zahtjev jedne od njih.

Članak 22.

STUPANJE NA SNAGU I VAŽENJE SPORAZUMA

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kad Republika Hrvatska pisano, diplomatskim putem, obavijesti Europol da je potvrdila ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Beču, dana 13. siječnja 2006., u dva izvornika, svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Republiku Hrvatsku            Za EuropolIvica Kirin, v. r.      Max Peter Ratzel, v. r.ministar unutarnjih poslova            direktor

DODATAK 1.

SPORAZUMU O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

U svezi s oblicima kriminala navedenim u članku 3. stavak 1. Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda, u smislu ovog Sporazuma:

1. »nezakonito trgovanje drogom« se odnosi na kaznena djela navedena u članku 3. stavak 1. Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nedozvoljenog prometa drogama i psihotropnim supstancama od 20 prosinca 1988. kao i na odredbe koje izmjenjuju ili zamjenjuju ovu Konvenciju;

2. »kazneno djelo u vezi nuklearnih i radioaktivnih tvari« se odnosi na kazneno djelo navedeno u članku 7. stavak 1. Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, potpisanoj u Beču i New Yorku dana 03. ožujka 1980., a odnosi se na nuklearni i/ili radioaktivni materijal naveden u članku 197. Euratom Ugovora i Direktive 80/836 Euratom od 15. srpnja 1980;

3. »krijumčarenje nezakonitim migrantima« se odnosi na aktivnosti čiji cilj je namjerno omogućavanje, radi financijske dobiti, ulaska, boravka ili zapošljavanja na državnom području zemalja članica Europske unije protivno odredbama i uvjetima koji se primjenjuju na njihovom državnom području i u Republici Hrvatskoj protivno njezinom nacionalnom zakonodavstvu;

4. »trgovanje ljudima« se odnosi na podvrgavanje osoba stvarnom i nezakonitom manipuliranju od strane drugih osoba koristeći nasilje, prijetnju ili zloupotrebu ovlasti ili spletke, osobito s ciljem prostitucije, raznih oblika seksualnog iskorištavanja kao i seksualnog iskorištavanja maloljetnika ili trgovanja napuštenom djecom. Ovi oblici iskorištavanja također uključuju proizvodnju, prodaju i distribuciju dječjeg pornografskog materijala;

5. »kriminal vezan za motorna vozila« se odnosi na krađu ili otuđenje motornih vozila, kamiona, poluprikolica, tereta na kamionima ili poluprikolicama, autobusa, motocikla, karavana i poljoprivrednih vozila, radnih vozila i rezervnih dijelova za takva vozila i primanje i utaju takvih predmeta;

6. »krivotvorenje novca i sredstava plaćanja« se odnosi na kaznena djela navedena u članku 3. Ženevske konvencije o suzbijanju krivotvorenja novca od 20. travnja 1929., a koji se odnosi na novac i ostala sredstva plaćanja;

7. »nezakonite aktivnosti pranja novca« se odnose na kaznena djela navedena u članku 6. stavak 1. – 3. Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog kaznenim djelom, potpisane u Strasbourgu 8. studenog 1990.

DODATAK 2.

SPORAZUMU O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj koja su prema unutarnjem pravu mjerodavna za sprečavanje i borbu protiv kaznenih djela navedenih u članku 3. stavak 1. Sporazuma između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda su:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije

2. Ministarstvo financija s tri upravne organizacije u sastavu ministarstva:

– Carinska uprava

– Porezna uprava

– Ured za sprječavanje pranja novca

DODATAK 3.

SPORAZUMU O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Članak 1.

ZADACI ČASNIKA ZA VEZU REPUBLIKE HRVATSKE

Zadatak časnika za vezu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »časnik za vezu«) će biti pomoć i koordinacija suradnje između Republike Hrvatske i Europola. Časnik za vezu će konkretno biti odgovoran za pružanje pomoći u kontaktima između Europola i Republike Hrvatske kao i za olakšavanje razmjene informacija.

Članak 2.

STATUS ČASNIKA ZA VEZU

1. Što se tiče Europola, časnik za vezu će biti smatran formalnim predstavnikom Republike Hrvatske. Europol će olakšati boravak časnika za vezu u Nizozemskoj koliko je to u okviru njegovih mogućnosti i konkretno će surađivati s odgovarajućim nizozemskim vlastima po pitanju povlastica i imuniteta u mjeri u kojoj će to biti potrebno.

2. Časnik za vezu je predstavnik tijela Republike Hrvatske nadležnih za sprječavanje i borbu protiv kaznenih djela u okviru Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Ureda Europske policije (u daljnjem tekstu: »Sporazum«).

Članak 3.

RADNE METODE

1. Svaka razmjena informacija između Europola i časnika za vezu će biti u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

2. Prilikom razmjene informacija časnik za vezu normalno komunicira izravno s Europolom preko predstavnika koje Europol odredi za tu svrhu. On neće imati izravan pristup evidencijama Europola.

Članak 4.

POVJERLJIVOST

1. Republika Hrvatska će osigurati da časnik za vezu bude strogo selekcioniran na odgovarajućoj nacionalnoj razini za časnike za vezu tako da bude u mogućnosti raspolagati informacijama koje će dobiti od ili putem Europola, a koje trebaju biti tretirane kao povjerljive informacije u skladu s člankom 12. ovog Sporazuma.

2. Europol će pomoći časniku za vezu u opskrbi adekvatnim resursima za ispunjenje svih uvjeta koji se odnose na zaštitu povjerljivosti informacija razmijenjenih s Europolom.

Članak 5.

ADMINISTRATIVNA PITANJA

1. Časnik za vezu će postupati sukladno unutarnjim odredbama Europola, ne dovodeći u pitanje svoje nacionalno zakonodavstvo. U provođenju svojih zadataka, on će postupati u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.

2. Časnik za vezu će obavještavati Europol o svojem radnom vremenu i mogućnostima kontakta za slučaj izvanrednih okolnosti. Također će izvještavati Europol o svakom svom dužem boravku izvan sjedišta Europola.

Članak 6.

ODGOVORNOST I SLUČAJEVI SUKOBA

1. Republika Hrvatska je odgovorna za sve štete koje bi časnik za vezu prouzročio vlasništvu Europola. Svaku takvu štetu će Republika Hrvatska odmah platiti na temelju propisno potkrijepljenog zahtjeva od strane Europola. U slučaju neslaganja u vezi plaćanja, može se primijeniti članak 18. Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Europola.

2. U slučajevima sukoba između Republike Hrvatske i Europola, ili između časnika za vezu i Europola, direktor Europola ima mogućnost zabraniti časniku za vezu pristup zgradi Europola, ili mu dopustiti takav pristup samo pod određenim uvjetima ili ograničenjima.

3. Kada postoji ozbiljan sukob između Europola i časnika za vezu, direktor Europola može podnijeti zahtjev Republici Hrvatskoj za njegovu zamjenu.

DODATAK 4.

SPORAZUMU O OPERATIVNOJ I STRATEŠKOJ SURADNJI IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKOG POLICIJSKOG UREDA

Ugovorne stranke, u skladu s člankom 12. stavak 4. Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i Europskog policijskog ureda, donose odluku da su sljedeće razine klasifikacije prema nacionalnim propisima Republike Hrvatske i klasifikacije koje koristi Europol jednako vrijedne:

Za Republiku Hrvatsku

Za Europol

SLUŽBENA TAJNA –
SLUŽBENO

»Europol Restricted«

Ova razina je primjenjiva na informacije i materijal čije bi neovlašteno objavljivanje moglo biti nepovoljno po interese Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba.

Ova razina je primjenjiva na informacije i materijal čije bi neovlašteno objavljivanje moglo biti nepovoljno po interese Europola, odnosno jedne ili više država članica.

SLUŽBENA TAJNA –
POVJERLJIVO

»Europol Confidential»

Ova razina je primjenjiva na informacije i materijal čije bi neovlašteno otkrivanje moglo štetiti bitnim interesima Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba.

Ova razina je primjenjiva na informacije i materijal čije bi neovlašteno otkrivanje moglo štetiti bitnim interesima Europola, odnosno jedne ili više država članica.

SLUŽBENA TAJNA – TAJNO

»Europol Secret«

Ova razina je primjenjiva samo na informacije i materijal čije bi neovlašteno objavljivanje u znatnoj mjeri naštetilo bitnim interesima Republike Hrvatske odnosno jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba.

Ova razina je primjenjiva samo na informacije i materijal čije bi neovlašteno objavljivanje u znatnoj mjeri naštetilo bitnim interesima Europola, odnosno jedne ili više država članica.

SLUŽBENA TAJNA – VRLO TAJNO

»Europol Top Secret«»

Ova razina je primjenjiva samo na informacije i materijal čije bi neovlašteno otkrivanje moglo prouzročiti iznimno tešku štetu bitnim interesima Republike Hrvatske odnosno jedne ili više fizičkih ili pravnih osoba.

Ova razina je primjenjiva samo na informacije i materijal čije bi neovlašteno otkrivanje moglo prouzročiti iznimno tešku štetu bitnim interesima Europola, odnosno jedne ili više država članica.

 

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 28/96.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/06-01/01

Zagreb, 30. lipnja 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.