HRVATSKI SABOR

110

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE U SUDJELOVANJU HRVATSKE U VIŠEGODIŠNJEM PROGRAMU ZAJEDNICE U PODRUČJU ENERGIJE: »INTELIGENTNA ENERGIJA U EUROPI« (2003. – 2006.)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: »Inteligentna energija u Europi« (2003. – 2006.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/58

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 3. listopada 2006.

PredsjednikRepublike HrvatskeStjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU HRVATSKE U VIŠEGODIŠNJEM PROGRAMU ZAJEDNICE U PODRUČJU ENERGIJE: »INTELIGENTNA ENERGIJA U EUROPI« (2003. – 2006.)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: »Inteligentna energija u Europi« (2003. – 2006.), potpisom 17. ožujka 2006. u Brusselsu, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: »Inteligentna energija u Europi«(2003. – 2006.)

VLADA HRVATSKE, s jedne strane i

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u nastavku: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s druge strane, polazeći od toga da:

1.         Okvirni sporazum1 između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice traži od Komisije i nadležnih tijela Republike Hrvatske utvrđivanje specifičnih uvjeta, uključujući i financijski doprinos za sudjelovanje u svakom pojedinačnom programu,

2.         te da je višegodišnji program djelovanja na području energetike: »Inteligentna energija za Europu« (2003-2006) pokrenut Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća Europe EC/1230/2003 od 26. lipnja 20032.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Hrvatska će sudjelovati u višegodišnjem programu djelovanja na području energetike: »Inteligentna energija za Europu« (2003. – 2006.) (u nastavku »Program«), u skladu s uvjetima iz Okvirnog sporazuma potpisanog između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, a pod uvjetima iz Dodataka I i II ovom Memorandumu o razumijevanju.

Članak 2.

Memorandum o razumijevanju ostaje na snazi za vrijeme trajanja provedbe Programa, počevši od 1. siječnja 2006. Odluči li Europska zajednica ipak produžiti trajanje Programa bez bitnih izmjena u njemu, automatski se za isto razdoblje produžuje i primjena ovog Memoranduma ako ga ni jedna od stranaka ne otkaže.

Dodaci I i II predstavljaju sastavni dio ovog Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se mijenjati ili dopunjavati samo u pisanom obliku uz suglasnost stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu 1. siječnja 2006.

Sastavljeno u Brusselsu u petak, 17. ožujka 2006.

Za Komisiju,

u ime Europske zajednice,            Za Vladu Hrvatske

Andris Piebalgs                            Damir Polančec

član Komisije za energetiku           potpredsjednik Vlade

 

DODATAK 1

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU

1. Hrvatska će sudjelovati u aktivnostima u okviru višegodišnjeg programa Zajednice na području energetike: »Inteligentna energija za Europu« (2003. – 2006.) sukladno ciljevima, mjerilima, postupcima i rokovima koji su utvrđeni Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća EC/1230/2003 od 26. lipnja 2003.

2. Uvjeti za podnošenje, ocjenjivanje i odabir prijava podnesenih od strane podobnih institucija, organizacija i pojedinaca iz Hrvatske bit će jednaki uvjetima koji se primjenjuju na podobne institucije, organizacije i pojedince iz zemalja članica Europske unije.

3. Kako bi sudjelovala u Programu, Hrvatska je obvezna uplatiti godišnji financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s modalitetima iz Dodatka II.

4. Financijski doprinos Hrvatske za sudjelovanje u provedbi Programa dodaje se iznosu koji se svake godine rezervira u Općem proračunu Europske unije za okvirne kredite za podmirenje financijskih obveza koje proizlaze iz različitih mjera neophodnih za provedbu, upravljanje i djelovanje Programa. Dio tog financijskog doprinosa može se financirati i iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako to Hrvatska zatraži.

5. U postupcima podnošenja zahtjeva, ugovorima i izvješćima, te drugim administrativnim poslovima vezanima uz Program koristi se jedan od službenih jezika Zajednice.

6. Bez utjecaja na odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica u pogledu praćenja i ocjenjivanja Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu neprekidno će na partnerskoj osnovi pratiti Komisija i Hrvatska. Hrvatska mora Komisiji dostaviti sva relevantna izvješća i sudjelovati u drugim specifičnim aktivnostima koje Zajednica provodi u okviru ovog Programa.

DODATAK 2

PRAVILA ZA FINANCIJSKI DOPRINOS HRVATSKE U VIŠEGODIŠNJEM PROGRAMU DJELOVANJA ZAJEDNICE NA PODRUČJU ENERGETIKE: »INTELIGENTNA ENERGIJA ZA EUROPU« (2003. – 2006.)

1. Financijski doprinos koji Hrvatska izdvaja u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Programu izračunava se u postotku od godišnjeg proračuna programa i iznosi: za 2006: 400.054 €

2. Hrvatski doprinos mora pokriti sve troškove pripreme, ocjene izvodljivosti, izrade i provedbe projekata od zajedničkog interesa, te izrade i provedbe horizontalnih mjera predviđenih Programom.

3. Putni troškovi i dnevnice za predstavnike i stručnjake iz Hrvatske koji sudjeluju kao promatrači u radu odbora iz Članka 8 Odluke Europskog parlamenta i Vijeća Europe EC/1230/2003 od 26. lipnja 2003. ili na drugim sastancima vezanima uz provedbu Programa isplaćivat će se prema tekućoj proceduri koja vrijedi za predstavnike zemalja članica Europske unije.

4. Financijski propisi koji se odnose na Opći proračun Europske unije primjenjuju se i na upravljanje sredstvima doprinosa Republike Hrvatske.

5. Nakon što Memorandum o razumijevanju stupi na snagu i početkom svake sljedeće proračunske godine Komisija će Hrvatsku pozvati na plaćanje sredstava u visini njene participacije u troškovima koji su obuhvaćeni Memorandumom o razumijevanju.

6. Doprinos se uplaćuje u eurima na eurski bankovni račun Komisije.

7. Hrvatska svoju participaciju u godišnjim troškovima plaća na temelju poziva za plaćanje sredstava, najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma poziva. Na zakašnjele uplate plaćaju se zatezne kamate na iznos dugovanja od datuma dospijeća. Primjenjuje se kamata koju Središnja europska banka primjenjuje za glavne operacije refinanciranja na datum dospijeća, u eurima, uvećana za 3.5 postotna poena.

8. U slučaju da Hrvatska kasni s plaćanjem, Komisija može obustaviti plaćanja korisnicima sredstava iz Hrvatske. U slučaju da je kašnjenje plaćanja doprinosa toliko da bi moglo značajno ugroziti provedbu i vođenje programa, Komisija može privremeno za odnosnu godinu obustaviti sudjelovanje Hrvatske u programu.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN CROATIA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON CROATIA’S PARTICIPATION IN THE COMMUNITY MULTIANNUAL PROGRAMME FOR ACTION IN THE FIELD OF ENERGY: «INTELLIGENT ENERGY-EUROPE» (2003-2006)

THE GOVERNMENT OF CROATIA, on the one part, and

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the other part, Whereas:

1.         The Framework Agreement1 between the Republic of Croatia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, invites the competent authorities of Croatia and the Commission to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

2.         The multiannual programme for action in the field of energy: «Intelligent Energy – Europe» (2003-2006) was established by Decision No EC/1230/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 20032.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Croatia shall participate in the multiannual programme for action in the field of energy: «Intelligent Energy – Europe» (2003-2006), (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement between the Republic of Croatia and the European Community on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Annex I and II of this Memorandum of Understanding.

Article 2

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme, starting from 1 January 2006. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it.

Annexes I and II form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall take effect from 1 January 2006.

Done in Brussels on Friday 17th March 2006.

For the Commission, on behalf                                                For the Government

of the European Community,                                                    of Croatia

Andris Piebalgs                                                                    Damir Polančec

Member of the Commission                                                     Vice Prime Minister

 

 

ANNEX 1

Terms and conditions with respect to participation in the Programme

1. Croatia shall participate in the activities of the Community multiannual programme for action in the field of energy: «Intelligent Energy – Europe» (2003-2006) in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Decision No EC/1230/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003.

2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Croatia shall pay a yearly financial contribution to the General Budget of the European Union according to the modalities laid down in Annex II.

4. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme. Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.

5. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

6. Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in the context of this Programme.

ANNEX 2

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA IN THE COMMUNITY MULTIANNUAL PROGRAMME FOR ACTION IN THE FIELD OF ENERGY: «INTELLIGENT ENERGY-EUROPE» (2003-2006)

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme is calculated as percentage of the annual budget of the programme and shall be the following: for 2006: 400.054 €

2. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 8 of Decision No EC/1230/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

5. When this Memorandum of Understanding takes effect and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6. That contribution shall be paid in Euro to an Euro denominated bank account of the Commission.

7. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations in Euro on the due date, increased by 3.5 percentage points.

8. In case of a delay in the payment of the contribution by Croatia, the Commission may also suspend payments to Croatia’s beneficiaries. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, participation in the programme of Croatia for the concerned year may be suspended by the Commission.

 

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu na poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjeg tijela državne uprave nadležnog za energetiku.

Članak 5.

Memorandum o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona stupio je na snagu 1. siječnja 2006. godine.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/06-01/02

Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.