HRVATSKI SABOR

128

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Marco Polo«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. listopada 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/65Urbroj: 71-05-03/1-06-2Zagreb, 26. listopada 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO«

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu »Marco Polo«, potpisan 11. srpnja 2006. godine u Bruxellesu u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO«¹

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s jedne strane, i

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, u ime Republike Hrvatske, s druge strane,

budući da:

(1)       Okvirni sporazum između Europske zajednice i Hrvatske2 od 22. studenoga 2004. godine utvrđuje opća načela sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice, prepuštajući Komisiji i nadležnim tijelima Republike Hrvatske da odrede specifične uvjete, uključujući financijski doprinos, vezano uz takvo sudjelovanje u svakom pojedinom programu,

(2)       Program »Marco Polo« za dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta je ustanovljen Uredbom (EZ) br. 1382/2003. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003.3

USVOJILA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska sudjeluje u programu »Marco Polo« za dodjelu financijske pomoći Zajednice radi poboljšanja ekološke djelotvornosti sustava prijevoza tereta, (u daljnjem tekstu: »Program«), u skladu s uvjetima utvrđenima u Okvirnom sporazumu između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice od 22. studenoga 2004. godine, i pod uvjetima iz članaka 2. do 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

UVJETI VEZANI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima, kriterijima, postupcima i rokovima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1382/2003. i prema sljedećim uvjetima/rasporedu:

– od četvrtog poziva za prikupljanje ponuda u 2006. godini, sudjelovanje u programu »Marco Polo« predviđeno člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1382/2003, dopušta se pod uvjetom da ovaj Memorandum stupi na snagu prije završnog roka za prikupljanje ponuda iz četvrtog poziva.

2. Uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje, ocjenu i odabir prijava odgovarajućih poduzeća iz Hrvatske jednaki su onima koji se primjenjuju na odgovarajuća poduzeća iz država članica Europske unije.

3. Za sudjelovanje u Programu Hrvatska svake godine uplaćuje financijski doprinos u Glavni proračun Europske unije u skladu s člankom 3. u nastavku. Financijski doprinos Hrvatske koji se odnosi na njezino sudjelovanje i provedbu Programa dodaje se iznosu koji se svake godine u Glavnom proračunu Europske unije namjenjuje izdvajanju za obveze pokrivanja financijskih zaduženja koja proizlaze iz različitih mjera neophodnih za provedbu, upravljanje i funkcioniranje Programa.

4. Jedan od službenih jezika Zajednice koristi se u postupcima vezanima uz zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za ostale administrativne aspekte Programa.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske sadržana su u Prilogu I.

Dio financijskog doprinosa može se pokriti iz odgovarajućeg instrumenta vanjske pomoći Zajednice, ako Hrvatska tako zatraži.

Članak 4.

IZVJEŠĆIVANJE I OCJENJIVANJE

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica vezano uz nadgledanje i ocjenu Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu kontinuirano se prati na osnovi partnerstva koje uključuje Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska Komisiji podnosi odgovarajuća izvješća te sudjeluje u ostalim specifičnim aktivnostima koje Zajednica predviđa u tom kontekstu.

Pravila vezana za financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere protiv prijevare sadržana su u Prilogu II.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa. Ipak, odluči li Europska zajednica produljiti trajanje bez znatnih promjena unutar programa, ovaj se Memorandum također odgovarajuće i automatski produžuje ako ga nijedna stranka ne otkaže u roku od jednog mjeseca od odluke o produženju.

Projekti i aktivnosti koje su u tijeku u trenutku prestanka Memoranduma nastavljaju se do njihovog završetka pod uvjetima utvrđenima u ovom Memorandumu o razumijevanju, kao i ugovornim uređenjima koja se primjenjuju na te projekte i aktivnosti te odredbama Priloga II.

Prilozi čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može biti izmijenjen i dopunjen samo pisanim putem i zajedničkim pristankom stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu datumom kada Komisija primi notifikaciju da su ispunjeni svi potrebni uvjeti u skladu s hrvatskim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovoga Memoranduma.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2006.

ZA VLADU REPUBLIKE                             ZA KOMISIJU EUROPSKIH

HRVATSKE KOJA SUDJELUJE                  ZAJEDNICA KOJA SUDJELUJE

U IME REPUBLIKE                                      U IME EUROPSKE ZAJEDNICE,

HRVATSKE, 

Branko Baričević,                                        Jacques Barrot,

Veleposlanik                                                   član Komisije za transport

Stalna misija Republike

Hrvatske pri Europskim

zajednicama    

 

Prilog I

PRAVILA VEZANA ZA FINANCIJSKI DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU »MARCO POLO« ZA DODJELU FINANCIJSKE POMOĆI ZAJEDNICE RADI POBOLJŠANJA EKOLOŠKE DJELOTVORNOSTI SUSTAVA PRIJEVOZA TERETA

1. Odredbe o financijskom doprinosu u skladu su s omjerom nacionalnog bruto-proizvoda hrvatske s nacionalnim bruto-proizvodom EU-25 država. Sukladno tome, ukupni financijski doprinos koji Hrvatska treba uplatiti u Glavni proračun Europske unije radi sudjelovanja u Programu za 2006. godinu iznosit će 0,088 milijuna EUR.

2. Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane uz pripremu, izvedivost, razvoj i provedbu projekata od zajedničkog interesa kao i za razvoj i provedbu horizontalnih mjera predviđenih Programom.

3. Troškovi života i putovanja predstavnika i stručnjaka iz Hrvatske u svrhu sudjelovanja u ulozi promatrača u radu odbora iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 1382/2003., odnosno drugih sastanaka vezanih za provedbu Programa, Komisija nadoknađuje na osnovi i u skladu s postupcima jednakima onima koji su trenutačno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

4. Financijska uredba koja se primjenjuje na Glavni proračun Europske unije primjenjuje se na financijski doprinos Hrvatske.

5. Kad ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu, kao i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za prikupljanje sredstava čiji iznos odgovara troškovima Komisije obuhvaćenima ovim Memorandumom o razumijevanju.

6. Isti se doprinos plaća u eurima, na bankovni račun Komisije koji se vodi u eurima.

7. Hrvatska plaća svoj doprinos za godišnje troškove u skladu s pozivom za prikupljanje sredstava, najkasnije tri mjeseca nakon datuma poziva. Svako kašnjenje u plaćanju doprinosa za Hrvatsku prouzrokuje plaćanje kamata radi zakašnjenja na preostali iznos od datuma dospijeća. Kamatna stopa jest stopa koju Europska centralna banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, a koja je objavljena u seriji C Službenog lista Europskih zajednica i na snazi je prvoga kalendarskog dana mjeseca u kojemu pada datum dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda. U slučaju da je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da bi u znatnoj mjeri moglo ugroziti provedbu i upravljanje Programom te ako plaćanje ne uslijedi tijekom 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj pošalje službenu požurnicu, sudjelovanje Hrvatske u Programu bit će suspendirano za dotičnu godinu.

Prilog II

FINANCIJSKA KONTROLA, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE PROTIV PRIJEVARE

I. KONTROLE I MJERE PROTIV PRIJEVARE U ZAJEDNICI

1. U skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 20024, kao i s ostalim pravilima iz ovoga Memoranduma o razumijevanju, ugovori zaključeni s korisnicima programa osnovanima u Hrvatskoj predviđaju da agenti Komisije, odnosno druge osobe koje Komisija za to ovlasti, obavljaju financijsku ili drugu reviziju u bilo koje vrijeme u prostorima korisnika i njihovih podizvođača.

2. Agenti Komisije i druge osobe koje je Komisija ovlastila imaju odgovarajući pristup prostorijama, poslovima i dokumentima, kao i svim informacijama potrebnima radi obavljanja takvih revizija, uključujući i informacije u elektroničkom obliku. Ovo se pravo pristupa izričito navodi u ugovorima zaključenima s ciljem provedbe instrumenata iz ovoga Memoranduma. Europski Revizorski sud ima jednaka prava kao i Komisija.

3. U okviru ovoga Memoranduma, Komisija, odnosno OLAF (Europski ured za sprječavanje prijevara) ovlašteni su obavljati provjere na licu mjesta i inspekcije na državnom području Hrvatske, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ)br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.

– Te provjere i inspekcije pripremaju se i provode u uskoj suradnji s nadležnim tijelima Hrvatske koja su imenovale vlasti Hrvatske, a koja će na vrijeme biti obaviještena o cilju, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcija, kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

– Ako tijela Hrvatske tako zahtijevaju, provjere i inspekcije na licu mjesta mogu se provoditi zajedno s njima.

– Ako se sudionici programa odupiru provođenju provjera ili inspekcija na licu mjesta, tijela Hrvatske će, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružiti svu pomoć inspektorima Komisije, odnosno OLAF-a koja im je potrebna kako bi izvršili svoju dužnost provjeravanja, odnosno inspekcije na licu mjesta.

Komisija, odnosno OLAF obavještava što je prije moguće hrvatske vlasti o bilo kakvoj činjenici ili sumnji vezanoj za nepravilnost koju su opazili tijekom provjere, odnosno inspekcije na licu mjesta. U svakom slučaju, Komisija odnosno OLAF obvezni su obavijestiti gore spomenuto tijelo o rezultatu takvih provjera i inspekcija.

II. INFORMACIJE I KONZULTACIJE

1. Kako bi se ovaj Prilog proveo na odgovarajući način, nadležna tijela Hrvatske i Zajednice redovito razmjenjuju informacije i, na zahtjev jedne od strana, održavaju konzultacije.

2. Nadležna hrvatska tijela obavještavaju Komisiju bez odgađanja o svakoj činjenici odnosno sumnji koju su primijetili vezano za nepravilnost oko zaključenja i provedbe ugovora zaključenih radi primjene instrumenata iz ovoga Memoranduma.

III. ADMINISTRATIVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskoga kaznenog zakonodavstva, Komisija može nametnuti administrativne mjere i kazne u skladu s Uredbama (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002.5

IV. POVRAT

Odluke koje je Komisija donijela u okviru ovoga Memoranduma, a koje nameću novčane obveze bilo kojim osobama, osim država, primjenjive su u Hrvatskoj. Primjenu uređuju pravila građanskog postupka koja su na snazi u državi na čijem se državnom području primjena odvija. Nalog za primjenu dodaje se odluci, uz jednu formalnost a to je potvrda o autentičnosti odluke od strane državnog tijela koje su u tu svrhu imenovale hrvatske vlasti te o tome obavještavaju Komisiju. Nakon dovršetka formalnosti oko prijave Komisije, ona može nastaviti s primjenom, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, i to podnošenjem predmeta neposredno nadležnom tijelu. Zakonitost odluke Komisije podložna je kontroli Suda Europskih zajednica.

Sudske odluke koje donosi Europski sud pravde prema klauzuli o arbitraži sadržanoj u ugovoru u okviru ovoga Memoranduma primjenjuju se pod jednakim uvjetima.

V. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Komisija komunicira neposredno sa sudionicima programa »Marco Polo« koji je osnovan u Hrvatskoj i s njihovim podizvođačima. Oni mogu neposredno Komisiji podnijeti sve bitne informacije i dokumentaciju koju su dužni podnijeti na osnovi instrumenata sadržanih u ovom Memorandumu kao i ugovora zaključenih radi njihove primjene.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE MARCO POLO PROGRAMME¹

 

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the one part, and

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia», on behalf of the Republic of Croatia, of the other part,

Whereas:

(1)       The Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and Croatia2 establishes the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of the Republic of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

(2)       The Marco Polo Programme on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system was established by Regulation (EC) No 1382/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003.3

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the Marco Polo Programme on granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system, (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2-4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS WITH RESPECT TO PARTICIPATION IN THE PROGRAMME

1. Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines as defined in Regulation (EC) No 1382/2003, and according to the following conditions/timetable:

– as from the fourth call for proposals 2006, participation in the Marco Polo Programme, foreseen in Article 3 of Regulation (EC) No 1382/2003, will be allowed provided that this Memorandum has entered into force before the deadline of the fourth call.

2. The terms and conditions applicable to the submission, assessment and selection of applications by eligible undertakings of Croatia shall be the same as those applicable to eligible undertakings of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

4. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex I.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.

Article 4

REPORTING AND EVALUATION

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex II.

Article 5

FINAL PROVISIONS

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration without any substantial change within the Programme/s, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as well as the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex II.

The annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day on which the Commission receives a notification that the requirements by Croatian legislation for complying with the Memorandum are fulfilled.

DONE AT BRUXELLES ON                        FOR THE COMMISSION, ON

11 JULY 2006                                               BEHALF OF THE EUROPEAN

FOR THE GOVERNMENT                          COMMUNITY,

OF THE REPUBLIC OF

CROATIA ON BEHALF

OF THE REPUBLIC

OF CROATIA,          

Branko Baričević                                         Jacques Barrot

AmbassadorHead of Mission of the                 Member of the Commission

Republic of Croatia to The                              for Transport

European Communities           

 

Annex I

RULES GOVERNING THE FINANCIAL CONTRIBUTION OF CROATIA IN THE MARCO POLO PROGRAMME ON GRANTING OF COMMUNITY FINANCIAL ASSISTANCE TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE FREIGHT TRANSPORT SYSTEM

1. The budgetary provisions are in proportion to the ratio of the GDP of Croatia in comparison with EU-25. Consequently, the total financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme for 2006 shall be EUR 0,088 million.

2. The contribution of Croatia shall cover costs related to the preparation, feasibility, development and execution of the projects of common interest, as well as for the development and implementation of horizontal measures as foreseen in the Programme.

3. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1382/2003 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

5. When this Memorandum of Understanding takes effect and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6. That contribution shall be paid in Euro to a Euro denominated bank account of the Commission.

7. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinan­cing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. In case the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the programme for the concerned year will be suspended.

Annex II

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES

I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE COMMUNITY

1. In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 20024 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission agents or by other persons mandated by the Commission.

2. Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European AntiFraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on Croatian territory, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

– These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the competent Croatian authorities designated by the Croatian authorities, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

– If the Croatian authorities concerned so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

– Where the participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the Croatian authorities, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

– Commission/OLAF shall report as soon as possible to the Croatian authorities any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authority of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent Croatian and Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent Croatian authorities shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts concluded in application of the instruments referred to in this Memorandum.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of Croatian criminal law, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 20025.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. The enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in the territory of which it is carried out. The order for its enforcement shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the government of Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments given by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the Marco Polo Programme established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

 

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu na poziciji Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove mora, turizma, prometa i razvit­ka.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/06-01/07Zagreb, 20. listopada 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.