HRVATRSKI SABOR

135

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU SUDJELOVANJA HRVATSKE U PROGRAMUFISCALIS 2003. – 2007.

proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. – 2007., kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-06-2

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU SUDJELOVANJA HRVATSKE U PROGRAMU FISCALIS 2003. – 2007.

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. – 2007., potpisan u Bruxellesu 31. srpnja 2006. te u Zagrebu 28. kolovoza 2006. godine u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE U POGLEDU SUDJELOVANJA HRVATSKE U PROGRAMU FISCALIS 2003.-2007.

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija«, u ime Europske zajednice, s jedne strane, i

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, u daljnjem tekstu: »Hrvatska«, u ime Republike Hrvatske s druge strane,

Budući da:

(1) Okvirni sporazum1 od 3. lipnja 2005. između Europske zajednice i Republike Hrvatske utvrđuje opća načela za sudjelovanje Hrvatske u programima Zajednice, ostavljajući Komisiji i hrvatskim nadležnim tijelima da odrede konkretne odredbe i uvjete, uključujući financijski doprinos, u pogledu sudjelovanja u svakom konkretnom programu,

(2) Program Fiscalis 2003.-2007. uspostavljen je Odlukom br. 2235/2002/EC Europskoga parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2002.2

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Program

Hrvatska sudjeluje u programu Fiscalis 2003.-2007. (u daljnjem tekstu: Program«), u skladu s odredbama i uvjetima iznesenim u Okvirnom sporazumu između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice i prema odredbama i uvjetima iz članka 2. do članka 4. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

Odredbe i uvjeti za sudjelovanje u Programu

1. Hrvatska sudjeluje u aktivnostima Programa u skladu s ciljevima i postupcima definiranim u Odluci 2235/2002/EC te u skladu sa sljedećim uvjetima i rasporedom:

• od 1. travnja 2006. dopušteno je sudjelovanje u aktivnostima predviđenim u člancima 6., 7., 8. i 9. Odluke br. 2235/2002/EC, osim ukoliko priroda ili sadržaj aktivnosti ne dopušta sudjelovanje Hrvatske.

2. Odredbe i uvjeti za podnošenje, ocjenu i odabir prijava koje podnesu dužnosnici Hrvatske isti su kao oni koji se primjenjuju na dužnosnike nacionalnih vlada zemalja članica Europske unije.

3. Kako bi sudjelovala u Programu, Hrvatska svake godine uplaćuje financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu sa člankom 3. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

4. Financijski doprinos Hrvatske u odnosu na njezino sudjelovanje i provedbu Programa dodaje se iznosu predviđenom svake godine u Općem proračunu Europske unije za sredstva određena za ispunjavanje financijskih obveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za izvršenje, upravljanje i funkcioniranje Programa.

5. Jedan od službenih jezika Zajednice koristi se za postupke vezane uz zahtjeve, ugovore i izvješća, kao i za druge administrativne dijelove Programa.

Članak 3.

Financijski doprinos

Pravila koja uređuju financijski doprinos Hrvatske iznesena su u Dodatku.

Dio tog financijskog doprinosa može se financirati iz relevantnog instrumenta vanjske pomoći, ukoliko to Hrvatska zatraži3.

Članak 4.

Izvještavanje i ocjenjivanje

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti Komisije i Revizorskog suda Europskih zajednica u odnosu na praćenje i ocjenjivanje Programa, sudjelovanje Hrvatske u Programu bit će kontinuirano praćeno na partnerskoj osnovi, uključujući Komisiju i Hrvatsku. Hrvatska će Komisiji predati relevantne izvještaje i sudjelovati u drugim konkretnim aktivnostima koje Zajednica definira u tom kontekstu.

U skladu s Uredbama (EC, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. i (EC, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. i s drugim propisima na koje se upućuje u ovom Memorandumu o razumijevanju, kao i s Uredbom (EC) N 1073/1999 od 25. svibnja 1999, ugovori koji se sklapaju s korisnicima programa utvrđenim u Hrvatskoj predviđaju da službenici Komisije, uključujući službenike Europskog antikorupcijskog Ureda (OLAF), ili druge osobe koje je ovlastila Komisija u bilo koje vrijeme provode financijske i druge revizije, na temelju dokumenata i na licu mjesta.

Službenici Komisije i druge osobe koje je ovlastila Komisija moraju imati odgovarajući pristup dokumentima i svim informacijama potrebnim kako bi proveli takve revizije, i to i u elektroničkom obliku. Pravo pristupa izričito se navodi u ugovorima koji se zaključuju kako bi se proveli instrumenti na koje se upućuje u ovom Memorandumu. Europski revizorski sud ima ista prava kao i Komisija.

Članak 5.

Završne odredbe

Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se tijekom trajanja Programa, počevši s 1. travnja 2006. Ipak, odluči li Europska zajednica produljiti trajanje ili usvojiti novi program kao nastavak na ovaj, a bez znatnih promjena unutar Programa, važenje ovog Memoranduma također će se odgovarajuće i automatski produljiti ako ga niti jedna stranka ne otkaže u roku od mjesec dana od odluke o produljenju.

Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u trenutku raskida nastavljaju se dok ne budu dovršeni, prema uvjetima definiranim u ovom Memorandumu o razumijevanju, a to se odnosi i na ugovorne odredbe koje se odnose na te projekte i aktivnosti.

Dodatak predstavlja sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti ili dopuniti u pisanom obliku uz pristanak obiju stranaka.

Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu danom potpisa obiju stranaka.

Sastavljeno u Zagrebu 28. 8. 2006.                 Sastavljeno u Bruxllesu 31. 7. 2006.

Za Vladu Republike Hrvatske,             Za Komisiju,

u ime Republike Hrvatske                                u ime Europske zajednice

Ivan Šuker, v. r.                                            Robert Verrue, v. r.

ministar financija                                              generalni direktor za poreznu i

                                                                       carinsku uniju

 

DODATAK I

Pravila o financijskom doprinosu Hrvatske programu Fiscalis 2003.-2007.

1.         Financijski doprinos koji Hrvatska uplaćuje u Opći proračun Europske unije kako bi sudjelovala u Programu iznosi 90.000 EUR za svaku godinu sudjelovanja.

2.         Doprinos Hrvatske pokriva troškove vezane uz sudjelovanje dužnosnika hrvatskih poreznih uprava u zajedničkim aktivnostima Programa definiranim u članku 2. (1) ovog Memoranduma.

3.         Komisija nadoknađuje putne troškove i troškove dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koji se upućuje u čl. 14. Odluke br. 2235/2002/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2002. u svojstvu promatrača ili sudjelovanja na drugim sastancima vezanim uz provedbu Programa, i to na istoj osnovi i u skladu s postupcima koji su trenutačno na snazi za predstavnike zemalja članica Europske unije.

4.         Financijska uredba koja se primjenjuje na Opći proračun Europske unije primjenjuje se i na upravljanje doprinosom Hrvatske.

5.         Kada ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu i na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija šalje Hrvatskoj poziv na uplatu sredstava koja odgovaraju iznosu njezinog doprinosa za troškove koji su pokriveni ovim Memorandumom o razumijevanju.

6.         Taj doprinos se plaća u EUR na bankovni račun Komisije denominiran u EUR.

7.         Hrvatska plaća svoj doprinos za godišnje troškove u skladu s pozivom na uplatu sredstava, i to najkasnije u roku od tri mjeseca nakon datuma poziva. Svako kašnjenje plaćanja doprinosa rezultirat će plaćanjem zatezne kamate od strane Hrvatske na iznos koji još nije uplaćen na dan dospijeća. Kamatna stopa je stopa koju primjenjuje Središnja europska banka na svoje glavne poslove refinanciranja, a koja se objavljuje u seriji C službenog glasila Europskih zajednica, na snazi prvoga kalendarskog dana mjeseca u kojem pada datum dospijeća, uvećano za 3,5 postotnih bodova. Ukoliko je kašnjenje plaćanja doprinosa takvo da može znatno ugroziti provedbu Programa i upravljanje istim, te ukoliko 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj pošalje formalni dopis opomene, uplata još uvijek ne bude izvršena, sudjelovanje Hrvatske u Programu bit će suspendirano za dotičnu godinu.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CROATIA’S PARTICIPATION IN THE FISCALIS 2003 – 2007 PROGRAMME

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as »the Commission«, on behalf of the European Community, of the one part, and

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as »Croatia««, of the other part,

Whereas:

1. The Framework Agreement1  of 3 June 2005 between the European Community and the Republic of Croatia establishes the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme,

2. The Fiscalis 2003 - 2007 programme was established by Decision N°2235/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 20022

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Programme

Croatia shall participate in the Fiscalis 2003 - 2007 programme (hereinafter called »the Programme«), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement between the European Community and Croatia on the general principles for the participation of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Article 2 – 4 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

Terms and conditions of participation in the Programme

1. Croatia shall participate in the activities of the Programme in conformity with the objectives and procedures defined in Decision 2235/2002/EC, and according to the following conditions and timetable:

• as from 1 April 2006, participation in the activities provided for in Article 6, 7, 8 and 9 of Decision N°2235/2002/EC will be allowed unless the nature or content of the activity does not allow for the participation of Croatia.

2. The terms and conditions for the submission, assessment and selection of applications by officials of Croatia shall be the same as those applicable to officials of the national administrations of the Member States of the European Union.

3. To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

4. The financial contribution of Croatia in respect of its participation and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

5. One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

Financial contribution

The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in the Annex.

Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests3.

Article 4

Reporting and evaluation

Without prejudice to the responsibilities of the Commission and the Court of Auditors of the European Communities in relation to the monitoring and evaluation of the Programme, the participation of Croatia in the Programme shall be continuously monitored on a partnership basis involving the Commission and Croatia. Croatia shall submit to the Commission relevant reports and take part in other specific activities provided for by the Community in that context.

In accordance with Regulations (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 and (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, as well as with the Regulation (EC) N 1073/1999 of 25. May 1999, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits, on the basis of documents and on the spot, to be conducted at any time by Commission agents, including agents of the European Antifraud Office (OLAF),or by other persons mandated by the Commission.

Commission agents and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

Article 5

Final provisions

This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme, starting from 1 April 2006. Nevertheless, should the European Community decide to extend the duration or adopt a new follow-up programme without any substantial change within the Programme, this Memorandum would also be extended correspondingly and automatically if no Party denounces it within one month following the extension decision.

Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as will the contractual arrangements applying to these projects and activities.

The Annex forms an integral part of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the parties.

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the day of signature by both Parties.

Done at Zagreb on 28. 8. 2006.          Done at Bruxelles on 31. 7. 2006.

For the Government of Croatia            For the Commission,

on behalf of the Republic of Croatia,    on behalf of the EuropeanCommunity,

Ivan Šuker       Robert Verrue

Minister of Finance      Director General for Taxation and Customs Union

 

ANNEX 1

Rules governing the financial contribution of Croatia to Fiscalis 2003 – 2007

1.         The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be € 90.000 for every year of participation.

2.         The contribution of Croatia shall cover costs related to the participation of officials of the Croatian tax administrations in the joint actions of the Programme as defined in Article 2 (1) of this Memorandum.

3.         Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 14 of Decision No 2235/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2002 or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

4.         The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

5.         When this Memorandum of Understanding enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution of the costs covered by this Memorandum of Understanding.

6.         That contribution shall be paid in euro to a euro denominated bank account of the Commission.

7.         Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds request no later than three months after the date of the call. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Communities, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in the payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, participation of Croatia in the programme for the relevant year will be suspended.

 

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje je Republika Hrvatska preuzela Memorandumom o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona planiraju se i podmiruju u okviru proračunskih sredstava na poziciji Ministarstva financija.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poreza.

Članak 5.

Memorandum o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona stupio je na snagu 28. kolovoza 2006. godine.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/06-01/08

Zagreb, 1. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.