HRVATSKI SABOR

99

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA) I AKTA KOJIM SE MIJENJA KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA)

Proglašavam Zakon o potvrdivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/112

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA) I AKTA KOJIM SE MIJENJA KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA)

Članak 1.

Potvrđuje se Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Münchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005., u izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Münchenu 29. studenoga 2000., u izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Europske patentne konvencije iz članka 1. ovoga Zakona, čiji su sastavni dijelovi Provedbeni pravilnik Konvencije o priznavanju europskih patenata kako je posljednji puta izmijenjen i dopunjen Odlukom Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 9. prosinca 2004., Protokol o tumačenju članka 69. od 5. listopada 1973., Protokol o centralizaciji i uvođenju europskoga patentnog sustava (Protokol o centralizaciji) od 5. listopada 1973., Protokol o sudskoj nadležnosti i priznavanju odluka o pravu na priznavanje europskog patenta (Protokol o priznavanju) od 5. listopada 1973., Protokol o povlasticama i imunitetima Europske patentne organizacije (Protokol o povlasticama i imunitetima) od 5. listopada 1973., u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

 

KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA) OD 5. LISTOPADA 1973., TEKST KAKO JE IZMIJENJEN I DOPUNJEN AKTOM KOJIM SE MIJENJA ČLANAK 63. EPC-A OD 17. PROSINCA 1991. I ODLUKAMA UPRAVNOG VIJEĆA EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE OD21. PROSINCA 1978., 13. PROSINCA 1994.,20. LISTOPADA 1995., 5. PROSINCA 1996. I10. PROSINCA 1998. I 27. LISTOPADA 2005. GODINE

PREAMBULA

Države ugovornice,

ŽELEĆI jačati suradnju između država Europe u području zaštite izuma,

ŽELEĆI da se takva zaštita u tim državama može postići putem jedinstvenog postupka za priznavanje patenata te putem donošenja određenih jedinstvenih pravila za patente priznate u takvom postupku,

ŽELEĆI u tu svrhu sklopiti Konvenciju o osnivanju Europske patentne organizacije koja čini poseban sporazum u smislu članka 19. Konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva potpisane 20. ožujka 1883. u Parizu i zadnji puta izmijenjene 14. srpnja 1967. te regionalni ugovor o patentu u smislu članka 45. stavka (1) Ugovora o suradnji na području patenata od 19. lipnja 1970.

SPORAZUMJELE SU SE o sljedećem:

DIO I.

OPĆE I INSTITUCIONALNE ODREDBE

Poglavlje I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

EUROPSKO PRAVO PRIZNAVANJA PATENATA

Ovom se Konvencijom u državama ugovornicama utemeljuje zajednički pravni sustav za priznavanje patenata za izume.

Članak 2.

EUROPSKI PATENT

(1) Patenti priznati na temelju ove Konvencije nazivaju se europskim patentima.

(2) Europski patent ima u svakoj državi ugovornici za koju je priznat učinak nacionalnog patenta te se na njega primjenjuju isti propisi kao i na nacionalni patent u toj državi, osim ako je ovom Konvencijom drukčije određeno.

Članak 3.

TERITORIJALNI UČINAK

Priznavanje europskog patenta može se zatražiti za jednu državu ugovornicu ili za više njih.

Članak 4.

EUROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA

(1) Ovom Konvencijom utemeljuje se Europska patentna organizacija, u daljnjem tekstu Organizacija. Ona je upravno i financijski samostalna.

(2) Tijela Organizacije su:

(a) Europski patentni ured;

(b) Upravno vijeće.

(3) Zadaća Organizacije je priznavanje europskih patenata. Tu zadaću obavlja Europski patentni ured pod nadzorom Upravnog vijeća.

Poglavlje II.

EUROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA

Članak 5.

PRAVNI STATUS

(1) Organizacija ima pravnu osobnost.

(2) U svakoj državi ugovornici Organizacija ima najveću pravnu sposobnost koja se prema nacionalnom zakonodavstvu te države priznaje pravnim osobama; ona može osobito stjecati ili otuđivati pokretnu i nepokretnu imovinu te može biti stranka u sudskom postupku.

(3) Organizaciju predstavlja predsjednik Europskog patentnog ureda.

Članak 6.

SJEDIŠTE

(1) Sjedište Organizacije je u Münchenu.

(2) Europski patentni ured osnovan je u Münchenu. On ima ogranak u Haagu.

Članak 7.

PODRUČNI UREDI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Ako je to potrebno radi informiranja te uspostave suradnje i povezivanja, odlukom Upravnog vijeća se mogu osnivati područni uredi Europskog patentnog ureda u državama ugovornicama ili pri međuvladinim organizacijama za industrijsko vlasništvo, a uz suglasnost odnosne države ugovornice ili međuvladine organizacije.

Članak 8.

POVLASTICE I IMUNITETI

U Protokolu o povlasticama i imunitetima, koji je u dodatku ove Konvencije, propisani su uvjeti pod kojima Organizacija, članovi Upravnog vijeća, zaposlenici Europskog patentnog ureda i druge osobe navedene u tom Protokolu koje sudjeluju u radu Organizacije na državnom području svake države ugovornice uživaju povlastice i imunitete koji su potrebni za obavljanje njihovih dužnosti.

Članak 9.

ODGOVORNOST

(1) Za ugovornu odgovornost Organizacije mjerodavno je pravo koje se primjenjuje na odnosni ugovor.

(2) Za izvanugovornu odgovornost Organizacije za štetu koju prouzroči Organizacija ili koju prouzroče zaposlenici Europskog patentnog ureda u obavljanju svojih dužnosti mjerodavno je pravo Savezne Republike Njemačke. Kada štetu prouzroče ogranak u Haagu ili neki od područnih ureda ili njihovi zaposlenici, mjerodavno je pravo države ugovornice u kojoj se nalazi odnosni ogranak ili područni ured.

(3) Osobna odgovornost zaposlenika Europskog patentnog ureda prema Organizaciji uređena je Pravilnikom o službi ili odredbama ugovora o radu.

(4) Sudovi nadležni za rješavanje sporova iz stavaka 1. i 2. su:

(a) za sporove iz stavka 1., nadležni su sudovi u Saveznoj Republici Njemačkoj, osim ako je u ugovoru zaključenom između stranaka određena nadležnost suda neke druge države.

(b) za sporove iz stavka 2, nadležni su sudovi u Saveznoj Republici Njemačkoj, ili države u kojoj se nalazi ogranak ili područni ured.

Poglavlje III.

EUROPSKI PATENTNI URED

Članak 10.

UPRAVLJANJE

(1) Europskim patentnim uredom upravlja predsjednik koji je za rad Ureda odgovoran Upravnom vijeću.

(2) U tu svrhu predsjednik ima osobito sljedeće dužnosti i ovlasti:

(a) poduzima sve mjere koje su potrebne za rad Europskog patentnog ureda, uključujući donošenje internih administrativnih uputa i informacija za javnost;

(b) određuje koji će se poslovi obavljati u Europskom patentnom uredu u Münchenu, a koji u njegovu ogranku u Haagu, osim ako ova Konvencija ne određuje drugačije;

(c) može podnositi Upravnom vijeću prijedloge za izmjenu i dopunu ove Konvencije kao i prijedloge općih izvršnih propisa ili odluka koje su u nadležnosti Upravnog vijeća;

(d) priprema i izvršava proračun kao i sve njegove izmjene ili dopune;

(e) podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu;

(f) nadzire rad osoblja;

(g) imenuje i promiče zaposlenike u viša zvanja, pridržavajući se odredaba iz članka 11;

(h) obavlja disciplinski nadzor zaposlenika koji nisu navedeni u članku 11., te može predlagati Upravnom vijeću pokretanje disciplinskih postupaka protiv zaposlenika navedenih u članku 11. stavcima 2. i 3.;

(i) može prenositi svoje dužnosti i ovlasti.

(3) Predsjedniku u radu pomažu potpredsjednici. Ako je predsjednik odsutan ili spriječen obavljati svoje dužnosti, na njegovom ga mjestu zamjenjuje jedan od potpredsjednika u skladu s postupkom kojeg određuje Upravno vijeće.

Članak 11.

IMENOVANJE VISOKIH SLUŽBENIKA

(1) Predsjednika Europskog patentnog ureda imenuje Upravno vijeće.

(2) Potpredsjednike imenuje Upravno vijeće, nakon savjetovanja s predsjednikom.

(3) Članove Žalbenog vijeća i Proširenog žalbenog vijeća, uključujući njihove Predsjedatelje, imenuje Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda. Upravno vijeće ih može ponovno imenovati na iste položaje, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(4) Upravno vijeće obavlja disciplinski nadzor visokih službenika iz stavaka 1. do 3.

Članak 12.

SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zaposlenici Europskog patentnog ureda su dužni, i nakon prestanka njihova radnog odnosa, ne otkrivati i ne koristiti se podacima koje su po svojoj naravi poslovna tajna.

Članak 13.

SPOROVI IZMEĐU ORGANIZACIJE I ZAPOSLENIKA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Zaposlenici i bivši zaposlenici Europskog patentnog ureda kao i njihovi pravni sljednici mogu se u slučaju spora s Europskom patentnom organizacijom obratiti Upravnom sudu Međunarodne organizacije rada, u skladu sa Statutom toga Suda, te u okviru ograničenja i podložno pretpostavkama koje su uređene Pravilnikom o službi stalnih zaposlenika ili Pravilnikom o mirovinskom sustavu ili koje proizlaze iz odredaba ugovora o radu drugih zaposlenika.

(2) Žalba je dopuštena samo onda kada su iscrpljeni svi drugi pravni lijekovi koji stoje na raspolaganju prema Pravilniku o službi, Pravilniku o mirovinskom sustavu ili prema odredbama ugovora o radu, ovisno o slučaju.

Članak 14.

JEZICI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Službeni jezici Europskog patentnog ureda su engleski, francuski i njemački jezik. Europske patentne prijave se moraju podnositi na jednom od tih jezika.

(2) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište na području države ugovornice čiji službeni jezik nije engleski, francuski ili njemački kao i državljani tih država ugovornica s prebivalištem u inozemstvu, mogu podnositi europske patentne prijave na službenom jeziku odnosne države ugovornice. Međutim, one moraju u roku koji je propisan Provedbenim pravilnikom podnijeti prijevod europske patentne prijave na jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda; takav prijevod se može tijekom trajanja postupka pred Europskim patentnim uredom usklađivati s izvornim tekstom prijave.

(3) Službeni jezik Europskog patentnog ureda na kojem je podnesena europska patentna prijava ili, u slučaju navedenom u stavku 2. jezik prijevoda, koristi se kao jezik postupka u svim postupcima pred Europskim patentnim uredom koji se vode u vezi s prijavom ili u vezi s patentom koji iz nje proizlazi, osim ako je drukčije predviđeno Provedbenim pravilnikom.

(4) Dokumente koji se moraju podnijeti u određenom roku, osobe navedene u stavku 2. mogu podnositi i na službenom jeziku odnosne države ugovornice. Međutim, te osobe moraju podnijeti prijevod takvih dokumenata na jezik postupka u roku koji je propisan Provedbenim pravilnikom; u slučajevima koji su predviđeni Provedbenim pravilnikom može se podnijeti i prijevod na neki drugi službeni jezik Europskog patentnog ureda.

(5) Ako neki dokument koji nije dio europske patentne prijave nije podnesen na jeziku propisanom ovom Konvencijom ili ako neki prijevod koji se prema ovoj Konvenciji zahtijeva nije podnesen na vrijeme, smatra se da taj dokument nije primljen.

(6) Europske patentne prijave objavljuju se na jeziku postupka.

(7) Spisi europskih patenata objavljuju se na jeziku postupka; oni sadrže prijevod patentnih zahtjeva na preostala dva službena jezika Europskog patentnog ureda.

(8) Na tri službena jezika Europskog patentnog ureda se objav­ljuju:

(a) Europski patentni glasnik;

(b) Službeni list Europskog patentnog ureda.

(9) Upisi u Registar europskih patenata obavljaju se na tri službena jezika Europskog patentnog ureda. U slučaju dvojbe, vjerodostojan je upis obavljen na jeziku postupka.

Članak 15.

TIJELA NADLEŽNA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA

Za provedbu postupaka uređenih ovom Konvencijom u Europskom patentnom uredu se ustrojavaju:

(a) Prijamni odsjek;

(b) Odjeli za pretraživanje;

(c) Odjeli za ispitivanje;

(d) Odjeli za prigovore;

(e) Pravni odjel;

(f) Žalbena vijeća;

(g) Prošireno žalbeno vijeće.

Članak 16.

PRIJAMNI ODSJEK

Prijamni odsjek se nalazi pri ogranku u Haagu. Nadležan je za ispitivanje europskih patentnih prijava nakon primitka i ispitivanje formalne urednosti prijava, do trenutka podnošenja zahtjeva za ispitivanje ili do trenutka kada podnositelj prijave sukladno članku 96. stavku 1. izjavi da želi nastaviti postupak povodom svoje prijave. Nadležan je i za objavu europskih patentnih prijava i izvješća o europskom pretraživanju.

Članak 17.

ODJELI ZA PRETRAŽIVANJE

Odjeli za pretraživanje se nalaze pri ogranku u Haagu. Nadležni su za izradu izvješća o europskom pretraživanju.

Članak 18.

ODJELI ZA ISPITIVANJE

(1) Odjeli za ispitivanje su nadležni za ispitivanje europskih patentnih prijava od trenutka kada Prijamni odsjek prestane za njih biti nadležan.

(2) Odjel za ispitivanje čine tri ispitivača tehničke struke. Međutim, ispitivanje do donošenja konačne odluke u pravilu se povjerava jednom članu Odjela. Usmene rasprave vode se isključivo pred Odjelom za ispitivanje. Ako Odjel za ispitivanje smatra da to zahtijeva priroda odluke, dopunjuje se ispitivačem pravne struke. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjedatelja Odjela za ispitivanje.

Članak 19.

ODJELI ZA PRIGOVORE

(1) Odjeli za prigovore nadležni su za ispitivanje prigovora protiv europskih patenata.

(2) Odjel za prigovore čine tri ispitivača tehničke struke od kojih barem dva nisu sudjelovala u postupku priznavanja patenta na koji se odnosi prigovor. Ispitivač koji je sudjelovao u postupku priznavanja europskog patenta ne može biti Predsjedatelj. Prije donošenja konačne odluke o prigovoru, Odjel za prigovore može povjeriti ispitivanje prigovora jednom od svojih članova. Usmene rasprave vode se isključivo pred Odjelom za prigovore. Ako Odjel za prigovore smatra da to zahtijeva narav odluke, dopunjuje se jednim ispitivačem pravne struke koji nije sudjelovao u postupku priznavanja patenta. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjedatelja Odjela za prigovore.

Članak 20.

PRAVNI ODJEL

(1) Pravni odjel je nadležan za odlučivanje o upisu u Registar i brisanju iz Registra europskih patenata te o upisu na listu i brisanje s liste profesionalnih zastupnika.

(2) Odluke Pravnog odjela donosi jedan član pravne struke.

Članak 21.

ŽALBENA VIJEĆA

(1) Žalbena vijeća su nadležna za odlučivanje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela.

(2) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka i Pravnog odjela čine tri člana pravne struke.

(3) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za ispitivanje čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada se odlukom odbija europska patentna prijava ili priznaje europski patent a odluku je donio Odjel za ispitivanje u sastavu manjem od četiri člana;

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za ispitivanje u sastavu od četiri člana ili kada Žalbeno vijeće smatra da to zahtijeva narav žalbe;

(c) tri člana pravne struke, u svim drugim slučajevima.

(4) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za prigovore čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od tri člana:

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od četiri člana ili kada Žalbeno vijeće smatra da to zahtijeva narav žalbe.

Članak 22.

PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

(1) Prošireno žalbeno vijeće je nadležno za:

(a) odlučivanje o pravnim pitanjima koja mu upućuju Žalbena vijeća;

(b) davanje mišljena o pravnim pitanjima koja mu sukladno članku 112. upućuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(2) Prošireno žalbeno vijeće odlučuje i daje mišljenja u sastavu od pet članova pravne struke i dva člana tehničke struke. Predsjedatelj je jedan od članova pravne struke.

Članak 23.

NEOVISNOST ČLANOVA VIJEĆA

(1) Članovi Proširenog žalbenog vijeća i žalbenih vijeća imenuju se na rok od pet godina i tijekom tog razdoblja ne mogu biti razriješeni, osim ako za to postoje ozbiljni razlozi i ako Upravno vijeće na prijedlog Proširenog žalbenog vijeća tako odluči.

(2) Članovi Vijeća ne smiju ujedno biti i članovi Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore ili Pravnog odjela.

(3) U donošenju odluka članovi Vijeća nisu vezani nikakvim uputama, a moraju se pridržavati samo odredaba ove Konvencije.

(4) Poslovnik o radu žalbenih vijeća i Poslovnik o radu Proširenog žalbenog vijeća donose se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika. Odobrava ih Upravno vijeće.

Članak 24.

IZUZEĆE I ZAHTJEV ZA IZUZEĆE

(1) Članovi žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća ne smiju sudjelovati u odlučivanju o žalbi u predmetu u kojem imaju osobni interes, u kojem su prethodno sudjelovali kao zastupnici jedne od stranaka ili u kojem su sudjelovali u donošenju odluke povodom koje je podnesena žalba.

(2) Smatra li član Žalbenog vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća da zbog nekog od razloga navedenih u stavku 1. ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne bi smio sudjelovati u odlučivanju o nekoj žalbi, dužan je o tome obavijestiti Vijeće.

(3) Izuzeće članova Žalbenog vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća može zahtijevati neka od stranaka zbog nekog od razloga navedenih u stavku 1. ili zbog sumnje u pristranost. Izuzeće nije dopušteno ako je stranka, iako je znala za postojanje razloga za izuzeće, već poduzela neku radnju u postupku. Zahtjev za izuzeće se ne može temeljiti na državljanstvu članova.

(4) Žalbena vijeća i Prošireno žalbeno vijeće odlučuju o izuzeću iz stavaka 2. i 3. bez sudjelovanja člana o čijem se izuzeću odlučuje. U tom slučaju člana o čijem se izuzeću odlučuje zamjenjuje njegov zamjenik.

Članak 25.

TEHNIČKO MIŠLJENJE

Na zahtjev nadležnog nacionalnog suda pred kojim se vodi postupak povodom tužbe zbog povrede patenta ili tužbe za proglašenje patenta ništavim, Europski patentni ured je dužan, nakon uplate odgovarajuće pristojbe, dati tehničko mišljenje o europskom patentu koji je predmet spora. Za davanje takvih mišljenja nadležan je Odjel za ispitivanje.

Poglavlje IV.UPRAVNO VIJEĆE

Članak 26.

ČLANSTVO

(1) Upravno vijeće čine predstavnici država ugovornica i njihovi zamjenici. Svaka država ugovornica ima pravo imenovati jednog predstavnika u Upravnom vijeću i jednog njegova zamjenika.

(2) Članovima Upravnog vijeća mogu, u skladu s odredbama njegova Poslovnika, pomagati savjetnici ili stručnjaci.

Članak 27.

PREDSJEDNIK

(1) Upravno vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika između predstavnika i zamjenika predstavnika država ugovornica. zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika kada je on spriječen obavljati svoj dužnost.

(2) Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje tri godine, s mogućnošću reizbora.

Članak 28.

PREDSJEDNIŠTVO

(1) Kada postoji barem osam država ugovornica, Upravno vijeće može ustrojiti predsjedništvo koje čini pet njegovih članova.

(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća po službenoj su dužnosti članovi predsjedništva; Upravno vijeće bira preostala tri člana predsjedništva.

(3) Mandat članova predsjedništva koje je izabralo Upravno vijeće traje tri godine, bez mogućnosti reizbora.

(4) Predsjedništvo obavlja dužnosti koje mu je u skladu s Poslovnikom povjerilo Upravno vijeće.

Članak 29.

SJEDNICE

(1) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda sudjeluje u raspravama Upravnog vijeća.

(3) Upravno vijeće jedanput godišnje održava redovitu sjednicu; pored toga, ono se sastaje na inicijativu predsjednika Upravnog vijeća ili na zahtjev jedne trećine država ugovornica.

(4) Rasprave Upravnog vijeća vode se prema dnevnom redu i u skladu s njegovim Poslovnikom.

(5) Privremeni dnevni red obuhvaća sva pitanja čije stavljanje na dnevni red u skladu s Poslovnikom zahtijeva bilo koja od država ugovornica.

Članak 30.

SUDJELOVANJE PROMATRAČA

(1) Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo je zastupljena na sjednicama Upravnog vijeća u skladu s odredbama sporazuma između Europske patentne organizacije i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

(2) Druge međuvladine organizacije koje su ovlaštene za provedbu međunarodnih postupaka u području patenata, a s kojima je Organizacija sklopila sporazume, zastupljene su na sjednicama Upravnog vijeća sukladno odredbama sadržanim u tim sporazumima, kada oni sadržavaju takve odredbe.

(3) Sve ostale međuvladine i međunarodne nevladine organizacije koje obavljaju djelatnosti od interesa za Organizaciju, Upravno vijeće može pozvati da putem svojih zastupnika sudjeluju na njegovim sjednicama tijekom rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 31.

JEZICI UPRAVNOG VIJEĆA

(1) Jezici kojima se Upravno vijeće služi u raspravama su engleski, francuski i njemački.

(2) Dokumenti koji se podnose Upravnom vijeću i zapisnici s njegovih rasprava moraju biti sastavljeni na sva tri jezika iz stavka 1.

Članak 32.

OSOBLJE, RADNI PROSTOR I OPREMA

Europski patentni ured Upravnom vijeću i svakom drugom tijelu kojeg je Upravno vijeće osnovalo daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njihovih zadaća.

Članak 33.

NADLEŽNOST UPRAVNOG VIJEĆA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

(1) Upravno vijeće je nadležno izmijeniti i dopuniti sljedeće odredbe ove Konvencije:

(a) trajanje rokova propisanih u ovoj Konvenciji; to se odnosi na rok propisan u članku 94. samo pod pretpostavkama propisanim u članku 95;

(b) odredbe Provedbenog pravilnika.

(2) Upravno vijeće je nadležno u skladu s ovom Konvencijom, donijeti ili izmijeniti i dopuniti:

(a) Financijski pravilnik;

(b) Pravilnik o službi stalnih zaposlenika, o odredbama ugovora o radu drugih zaposlenika Europskog patentnog ureda, njihovim plaćama kao i o naravi dodatnih pogodnosti te pravilima za njihovo dobivanje;

(c) Pravilnik o mirovinama i povećanjima mirovina u skladu s porastom plaća;

(d) Pravilnik o pristojbama;

(e) svoj Poslovnik.

(3) Upravno vijeće je nadležno, bez obzira na odredbe iz članka 18. stavka 2., a na temelju svog iskustva, odlučiti da se u određenim slučajevima Odjel za ispitivanje sastoji od samo jednog člana tehničke struke. Takva se odluka može opozvati.

(4) Upravno vijeće je nadležno dati predsjedniku Europskog patentnog ureda ovlaštenje za pregovaranje u cilju sklapanja sporazuma između Europske patentne organizacije i država, međuvladinih organizacija i dokumentacijskih centara osnovanih na temelju sporazuma s takvim organizacijama kao i ovlaštenje za sklapanje takvih sporazuma uz odobrenje Upravnog vijeća

Članak 34.

PRAVO GLASA

(1) Pravo glasa u Upravnom vijeću imaju samo države ugovornice.

(2) Svaka država ugovornica ima jedan glas, ako drukčije ne proizlazi iz odredaba u članku 36.

Članak 35.

PRAVILA GLASOVANJA

(1) Upravno vijeće donosi odluke običnom većinom glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju, osim odluka iz stavka 2.

(2) Tročetvrtinska većina glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju je potrebna za odluke koje je Upravno vijeće ovlašteno donositi prema članku 7., članku 11. stavku 1., članku 33., članku 39. stavku 1, članku 40. stavcima 2. i 4., članku 46., članku 87., članku 95., članku 134., članku 151. stavku 3., članku 154. stavku 2., članku 155. stavku 2., članku 156., članku 157. stavcima od 2. do 4., članku 160. stavku 1. drugoj rečenici, članku 162., članku 163., članku 166., članku 167. i članku 172.

(3) Suzdržavanja od glasovanja se ne smatraju glasovima.

Članak 36.

PONDERIRANJE GLASOVA

(1) Za donošenje ili za izmjenu Pravilnika o pristojbama i, ako bi se financijsko opterećenje država ugovornica time povećalo, za donošenje proračuna Organizacije te bilo koje izmjene ili dopune proračuna, svaka država ugovornica može zahtijevati da se nakon prvog glasovanja u kojem svaka država ugovornica ima jedan glas, i bez obzira na rezultat tog glasovanja odmah održi drugo glasovanje, u kojem se državama ugovornicama daju glasovi u skladu sa stavkom 2. Odluka se donosi na temelju rezultata drugog glasovanja.

(2) Broj glasova koji svaka država ima u drugom glasovanju računa se kako slijedi:

(a) postotak dobiven za svaku državu ugovornicu na temelju izračuna za posebne financijske doprinose prema članku 40. stavcima 3. i 4. množi se s brojem država ugovornica i dijeli se s pet;

(b) tako dobiven broj glasova zaokružuje se na sljedeći cijeli broj;

(c) tom broju dodaje se pet glasova;

(d) u svakom slučaju, nijedna država ugovornica ne može imati više od 30 glasova.

Poglavlje V.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 37.

NAMIRIVANJE RASHODA

Rashodi Organizacije se namiruju:

(a) iz vlastitih prihoda Organizacije;

(b) iz uplata država ugovornica koje one uplaćuju na temelju pristojbi za održavanje u vrijednosti europskih patenata naplaćenih u tim državama;

(c) kada je to potrebno, iz posebnih financijskih doprinosa država ugovornica;

(d) kada je to prikladno, iz prihoda predviđenih u članku 146.

Članak 38.

VLASTITI PRIHODI ORGANIZACIJE

Vlastiti prihodi Organizacije su prihodi od pristojbi propisanih u ovoj Konvenciji kao i svi drugi prihodi bilo koje vrste.

Članak 39.

UPLATE DRŽAVA UGOVORNICA KOJE SE ODNOSE NA PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENATA U VRIJEDNOSTI

(1) Za svaku pristojbu koju je naplatila za održavanje europskog patenta u vrijednosti u toj državi, svaka država ugovornica plaća Organizaciji iznos u dijelu te pristojbe što ga utvrđuje Upravno vijeće, a koji ne smije biti veći od 75 % pristojbe i mora biti jednak za sve države ugovornice. Ako je taj iznos manji od najmanjeg jedinstvenog iznosa što ga je utvrdilo Upravno vijeće, država ugovornica uplaćuje Organizaciji najmanji iznos.

(2) Svaka država ugovornica mora dostaviti Organizaciji podatke koje Upravno vijeće smatra potrebnima za određivanje iznosa njezinih uplata.

(3) Datume dospijeća plaćanja tih iznosa određuje Upravno vijeće.

(4) Ako plaćanje nije u potpunosti obavljeno do datuma njegova dospijeća, država ugovornica je na neplaćeni iznos dužna platiti kamatu koja teče od datuma dospijeća.

Članak 40.

VISINA PRISTOJBI I UPLATA – POSEBNI FINANCIJSKI DOPRINOSI

(1) Visina pristojbi iz članka 38. i dijelova pristojbi iz članka 39. moraju biti na razini koja osigurava takav prihod u proračun koji je dostatan za uravnoteženost proračuna.

(2) Ako Organizacija nije u mogućnosti ostvariti uravnoteženost proračuna primjenom mjera iz stavka 1., države ugovornice su dužne doznačiti Organizaciji posebne financijske doprinose čije iznose za odnosno obračunsko razdoblje određuje Upravno vijeće.

(3) Posebni financijski doprinosi određuju se za svaku državu ugovornicu na temelju broja patentnih prijava podnesenih u pretposljednjoj godini prije godine u kojoj je stupila na snagu ova Konvencija i izračunavaju se na sljedeći način:

(a) jedna polovina razmjerno broju patentnih prijava podnesenih u toj državi ugovornici;

(b) jedna polovina razmjerno drugom najvećem broju patentnih prijava koje su u drugim državama ugovornicama podnijele fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u toj državi ugovornici.

Tada se iznosi doprinosa koje plaćaju države u kojima je broj podnesenih patentnih prijava veći od 25.000 uzimaju kao cjelina te se donosi novi izračun visine posebnog financijskog doprinosa, koji se određuje razmjerno ukupnom broju patentnih prijava podnesenih u tim državama.

(4) Kada se visina posebnog financijskog doprinosa za bilo koju državu ugovornicu ne može utvrditi u skladu sa stavkom 3., o njemu uz pristanak te države ugovornice, odlučuje Upravno vijeće.

(5) Članak 39. stavci 3. i 4. se na odgovarajući način primjenjuju na posebne financijske doprinose.

(6) Posebni financijski doprinosi vraćaju se s kamatom po stopi koja je ista za sve države ugovornice. Povrati se obavljaju onda kada su sredstva za povrat predviđena u proračunu; predviđena sredstva dijele se između država ugovornica prema izračunu iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(7) Posebni financijski doprinosi doznačeni u jednom obračunskom razdoblju moraju se vratiti u cijelosti prije povrata takvih doprinosa ili dijela takvih doprinosa doznačenih u kasnijem obračunskom razdoblju.

Članak 41.

PREDUJMOVI

(1) Na zahtjev predsjednika Europskog patentnog ureda, države ugovornice uplaćuju Organizaciji predujmove za njihove uplate i doprinose, u iznosu kojeg određuje Upravno vijeće. Obveza na plaćanje predujma se raspodjeljuje na države ugovornice razmjerno iznosima koje su one dužne uplatiti za odnosno obračunsko razdoblje.

(2) Članak 39. stavci 3. i 4. se na odgovarajući način primjenjuju na predujmove.

Članak 42.

PRORAČUN

(1) Prihodi i rashodi Organizacije moraju biti sadržani i iskazani u proračunu za svako obračunsko razdoblje. Ako je potrebno, mogu se donositi izmjene i dopune proračuna.

(2) Proračun mora biti uravnotežen u prihodima i rashodima.

(3) Proračun mora biti sastavljen kao obračunska cjelina sukladno Financijskom pravilniku.

Članak 43.

ODOBRAVANJE IZDATAKA

(1) Izdatak iskazan u proračunu odobrava se za jedno obračunsko razdoblje, osim ako je drukčije predviđeno u Financijskom pravilniku.

(2) U skladu s odredbama Financijskog pravilnika se proračunska sredstva koja nisu iskorištena do kraja jednog obračunskog razdoblja mogu prenijeti u iduće obračunsko razdoblje, osim onih sredstava koja su namijenjena za izdatke za osoblje.

(3) Proračunska sredstva moraju biti razvrstana po poglavljima prema vrsti i namjeni i, ako je potrebno, raščlanjena u skladu s Financijskim pravilnikom.

Članak 44.

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

(1) Proračun Organizacije može sadržavati sredstva za nepredviđene izdatke.

(2) Organizacija se tim proračunskim sredstvima može koristiti uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

Članak 45.

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

Obračunsko razdoblje počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 46.

PRIPREMA I DONOŠENJE PRORAČUNA

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda iznosi prijedlog proračuna pred Upravno vijeće najkasnije na datum propisan Financijskim pravilnikom.

(2) Proračun donosi Upravno vijeće, kao i njegove izmjene ili dopune.

Članak 47.

PRIVREMENI PRORAČUN

(1) Ako na početku obračunskog razdoblja Upravno vijeće nije donijelo proračun, izdaci se mogu namirivati mjesečno, za svako poglavlje ili neki drugi dio proračuna, u skladu s odredbama Financijskog pravilnika, do visine iznosa od jedne dvanaestine proračunskih sredstava za prethodno obračunsko razdoblje; predsjednik Europskog patentnog ureda može na ovaj način raspolagati sredstvima najviše do visine iznosa od jedne dvanaestine odnosnih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna.

(2) Upravno vijeće može, pridržavajući se drugih odredaba iz stavka 1., odobriti izdatak koji je veći od jedne dvanaestine proračunskih sredstava.

(3) Uplate iz stavka 37. točke b) nastavljaju se obavljati na privremenoj razini u iznosima koji su sukladno članku 39. određeni za godinu koja prethodi godini na koju se odnosi prijedlog proračuna.

(4) Države ugovornice svaki mjesec uplaćuju na privremenoj razini i u skladu s izračunom iz članka 40. stavaka 3. i 4. sve posebne financijske doprinose koji su potrebni za osiguranje primjene stavaka 1. i 2. ovog članka. Odredbe članka 39. stavka 4. se na odgovarajući način primjenjuju na te doprinose.

Članak 48.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda izvršava proračun, kao i njegove izmjene i dopune u okviru dodijeljenih proračunskih sredstava te odgovara za njegovo izvršavanje.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može, sukladno ograničenjima i pretpostavkama navedenim u Financijskom pravilniku, unutar proračuna prenositi sredstva iz poglavlja u poglavlje ili iz potpoglavlja u potpoglavlje.

Članak 49.

REVIZIJA

(1) Račune prihoda i rashoda te bilancu Organizacije ispituju revizori čija neovisnost je izvan svake dvojbe. Njih imenuje Upravno vijeće na vrijeme od pet godina, pri čemu njihovo postavljenje može biti produljeno ili mogu biti ponovno imenovani.

(2) Revizijom, koja se temelji na dokumentima te koja se po potrebi obavlja na licu mjesta, utvrđuje se jesu li sav prihod i svi rashodi ostvareni na zakonit i ispravan način te je li financijsko poslovanje uredno. Po završetku svakog od obračunskih razdoblja revizori sastavljaju izvješće.

(3) Predsjednik Europskog patentnog ureda godišnje podnosi Upravnom vijeću račun za prethodno obračunsko razdoblje u odnosu na proračun i bilancu, koji pokazuje sredstva i obveze Organizacije te izvješće revizora.

(4) Upravno vijeće odobrava godišnju bilancu i izvješće revizora te daje predsjedniku Europskog patentnog ureda razrješenje u pogledu izvršavanja proračuna.

Članak 50.

FINANCIJSKI PRAVILNIK

Financijskim pravilnikom se osobito uređuju:

(a) odredbe koje se odnose na donošenje i izvršavanje proračuna te polaganje i reviziju računa;

(b) metoda i postupak prema kojima države ugovornice stavljaju na raspolaganje Organizaciji uplate i doprinose predviđene u članku 37. te predujmove predviđene u članku 41.

(c) pravila o dužnostima računovođa i osoba koje obavljaju plaćanja te odredbe o njihovu nadzoru;

(d) kamatne stope predviđene u člancima 39., 40. i 47.;

(e) metoda za izračun doprinosa koji se plaćaju prema članku 146.;

(f) sastav i dužnosti Odbora za proračun i financije što ga osniva Upravno vijeće.

Članak 51.

PRAVILNIK O PRISTOJBAMA

Pravilnikom o pristojbama se osobito uređuju iznosi pristojbi i načini na koje se ti iznosi uplaćuju.

DIO II.

MATERIJALNO PATENTNO PRAVO

Poglavlje I.

PATENTIBILNOST

Članak 52.

PATENTIBILNI IZUMI

(1) Europski patenti priznaju se za sve izume koji se mogu industrijski primijeniti, koji su novi i koji imaju inventivnu razinu.

(2) Ne smatraju se izumima u smislu stavka 1. osobito:

(a) otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode;

(b) estetske tvorevine;

(c) sheme, pravila i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igranje igara ili za obavljanje poslova te računalni programi;

(d) prikazivanje informacija.

(3) Odredbom iz članka 2. se od patentibilnosti isključuju navedeni predmeti ili aktivnosti samo u onoj mjeri u kojoj se europska patentna prijava ili europski patent odnose na te predmete ili aktivnosti kao takve.

(4) Kirurški ili terapijski postupci liječenja ljudskog ili životinjskog tijela i dijagnostički postupci koji se primjenjuju na ljudskom ili životinjskom tijelu ne smatraju se izumima koji se mogu industrijski primijeniti u smislu stavka 1. Ova se odredba ne odnosi na proizvode, osobito tvari ili smjese što se upotrebljavaju u navedenim postupcima.

Članak 53.

IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Europski patenti ne priznaju se za:

(a) izume čija bi objava ili iskorištavanje bili protivni javnom poretku ili moralu, ali ne samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom u nekim ili u svim državama ugovornicama;

(b) biljne ili životinjske vrste ili bitno biološke postupke za uzgoj biljaka ili životinja; ova se odredba ne primjenjuje na mikrobiološke postupke niti na proizvode dobivene tim postupcima.

Članak 54.

NOVOST

(1) Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.

(2) Pod stanjem tehnike smatra se sve što je prije datuma podnošenja europske patentne prijave učinjeno dostupnim javnosti pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način.

(3) U stanje tehnike uključen je i sadržaj europskih patentnih prijava onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma navedenog u stavku 2. i objavljene su prema članku 93. na taj datum ili nakon toga datuma.

(4) Stavak 3. primjenjuje se samo onda kada je država ugovornica koja je naznačena u kasnijoj prijavi bila naznačena i u ranijoj prijavi koja je objavljena.

(5) Odredbe iz stavaka od 1. do 4. ne isključuju patentibilnost neke tvari ili smjese sadržane u stanju tehnike, za primjenu u postupcima iz članka 52. stavka 4., pod pretpostavkom da takva njihova primjena nije sadržana u stanju tehnike.

Članak 55.

OTKRIVANJA BEZ ŠTETNIH POSLJEDICA

(1) Za primjenu članka 54. otkrivanje izuma ne uzima se u obzir ako je do njega došlo najviše šest mjeseci prije podnošenja europske patentne prijave zbog:

(a) očite zloporabe u odnosu na podnositelja prijave ili njegova pravnog prednika, ili

(b) činjenice da je podnositelj prijave ili njegov pravni prednik izložio izum na službenoj ili na službeno priznatoj međunarodnoj izložbi u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanom u Parizu 22. studenoga 1928. i zadnji puta izmijenjenom 30. studenoga 1972. godine.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke (b) stavak 1. se primjenjuje samo ako podnositelj prijave prilikom podnošenja europske patentne prijave izjavi da je izum bio na taj način izložen te o tome podnese odgovarajuću potvrdu u roku i pod uvjetima određenim u Provedbenom pravilniku.

Članak 56.

INVENTIVNA RAZINA

Izum ima inventivnu razinu ako za stručnu osobu iz odgovarajućeg područja ne proizlazi na očigledan način iz stanja tehnike. Pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu ne uzimaju se u obzir dokumenti iz članka 54. stavka 3. koji ulaze u stanje tehnike.

Članak 57.

INDUSTRIJSKA PRIMJENJIVOST

Izum se može industrijski primijeniti ako se njegov predmet može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije, uključujući poljoprivredu.

Poglavlje II.

OSOBE OVLAŠTENE NA PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE I STJECANJE EUROPSKOG PATENTA – NAVOĐENJE IZUMITELJA

Članak 58.

PRAVO NA PODNOŠENJE EUROPSKEPATENTNE PRIJAVE

Europsku patentnu prijavu može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba kao i svako tijelo koje je prema zakonu kojim se to uređuje po statusu izjednačeno s pravnom osobom.

Članak 59.

VIŠE PODNOSITELJA PRIJAVE

Europsku patentnu prijavu mogu podnijeti zajednički podnositelji prijave kao i dva ili više podnositelja koji naznačuju različite države ugovornice.

Članak 60.

PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Pravo na europski patent pripada izumitelju ili njegovu pravnom sljedniku. Ako je izumitelj u radnom odnosu, za određivanje tko ima pravo na europski patent mjerodavno je pravo države u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost; ako se ne može odrediti država u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost, mjerodavno je pravo države u kojoj poslodavac ima poslovno sjedište uz koje je zaposlenik vezan.

(2) Ako su dvije osobe ili više njih stvorile izum neovisno jedna od druge, pravo na europski patent pripada osobi čija europska patentna prijava ima najraniji datum podnošenja; ova se odredba primjenjuje samo ako je prva prijava objavljena prema članku 93. te ima učinak samo u onim državama ugovornicama koje su naznačene u toj prijavi kako je objavljena.

(3) U postupku pred Europskim patentnim uredom smatra se da podnositelj prijave ima pravo na europski patent.

Članak 61.

EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE PODNESENE OD OSOBA KOJE NEMAJU PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Ako je pravomoćnom odlukom osobi iz članka 60. stavka 1. koja nije podnositelj prijave priznato pravo na priznanje europskog patenta, ona može, pod uvjetom da europski patent još nije priznat, u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti odluke, u odnosu na države ugovornice koje su naznačene u europskoj patentnoj prijavi, a u kojima je ta odluka donesena ili priznata ili mora biti priznata sukladno Protokolu o priznavanju koji se nalazi u Aneksu ove Konvencije:

(a) umjesto podnositelja prijave nastaviti postupak, kao da je to njena prijava,

(b) podnijeti novu europsku patentnu prijavu za isti izum, ili

(c) zahtijevati odbijanje prijave.

(2) Na novu prijavu podnesenu prema stavku 1. se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz članka 76. stavka 1.

(3) Postupak za provedbu odredaba iz stavka 1., posebni uvjeti koji se primjenjuju u odnosu na novu prijavu podnesenu prema stavku 1. te rok za plaćanje pristojbe za podnošenje, pristojbe za pretraživanje i pristojbe za naznaku uređeni su Provedbenim pravilnikom.

Članak 62.

PRAVO IZUMITELJA DA BUDE NAVEDEN

U odnosu na podnositelja prijave ili na nositelja europskog patenta, izumitelj ima pravo biti kao takav označen pred Europskim patentnim uredom.

Poglavlje III.

UČINCI EUROPSKOG PATENTA I EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Članak 63.

TRAJANJE EUROPSKOG PATENTA

(1) Europski patent traje 20 godina od datuma podnošenja prijave.

(2) Ništa u prethodnom stavku ne ograničava pravo države ugovornice da pod istim pretpostavkama koje se primjenjuju na nacionalne patente, propisom produlji trajanje europskog patenta ili da prizna odgovarajuću zaštitu koja slijedi odmah nakon isteka trajanja patenta:

(a) da bi uzela u obzir ratno stanje ili slična izvanredna stanja na nacionalnoj razini;

(b) ako je predmet europskog patenta proizvod ili postupak za proizvodnju nekog proizvoda ili primjena proizvoda za čije stavljanje na tržište u toj državi je potrebno prethodno odobrenje nadležnog tijela koje se stječe u zakonom propisanom postupku.

(3) Stavak 2. se na odgovarajući način primjenjuje na europske patente priznate u istom postupku za skupinu država ugovornica u skladu sa člankom 142.

(4) Država ugovornica koja propisom predvidi produljenje trajanja ili odgovarajuću zaštitu prema stavku 2. točki (b) može, u skladu sa sporazumom zaključenim s Organizacijom, povjeriti Europskom patentnom uredu zadaće povezane s provedbom odnosnih propisa.

Članak 64.

PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ EUROPSKOG PATENTA

(1) Od datuma objave podatka o njegovu priznavanju, europski patent daje svojemu nositelju u svakoj državi ugovornici za koju je priznat ista prava koja bi bila dana i nacionalnim patentom priznatim u toj državi, uz primjenu odredaba iz stavka 2.

(2) Ako je predmet europskog patenta postupak, zaštita koju daje patent proširuje se na proizvode neposredno dobivene tim postupkom.

(3) Zaštita europskog patenta u slučaju povrede uređena je nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 65.

PRIJEVOD SPISA EUROPSKOG PATENTA

(1) Svaka država ugovornica može propisati da u slučaju kada tekst na temelju kojeg Europski patentni ured namjerava priznati europski patent za tu državu ili održati u vrijednosti europski patent za tu državu u izmijenjenom obliku, nije sastavljen na jednom od njezinih službenih jezika, podnositelj patentne prijave ili nositelj patenta mora dostaviti svojem središnjem uredu za industrijsko vlasništvo prijevod toga teksta na jedan od njezinih službenih jezika po njegovu izboru ili, kada je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik. Rok za dostavu prijevoda istječe tri mjeseca od datuma na koji je podatak o priznavanju europskog patenta ili podatak o održavanju u vrijednosti europskog patenta kako je izmijenjen, objavljen u Europskom patentnom glasniku, osim ako je odnosna država propisala neki dulji rok.

(2) Svaka država ugovornica koja je propisala odredbe u skladu sa stavkom 1., može propisati da podnositelj prijave ili nositelj patenta mora platiti sve ili dio troškova objave prijevoda u roku kojeg ona odredi.

(3) Svaka država ugovornica može propisati da se u slučaju nepoštivanja odredaba propisanih u skladu sa stavcima 1. i 2. europski patent u toj državi od početka smatra ništavim.

Članak 66.

EKVIVALENTNOST EUROPSKOG I NACIONALNOG PODNOŠENJA

Europska patentna prijava kojoj je utvrđen datum podnošenja, ima u naznačenim državama ugovornicama isti učinak kao i podnošenje redovite nacionalne prijave s pravom prvenstva, ako je prikladno, zahtijevanim za europsku patentnu prijavu.

Članak 67.

PRAVA IZ EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE NAKON OBJAVE

(1) Europska patentna prijava od datuma njezine objave prema članku 93., privremeno daje svojem podnositelju u državama ugovornicama naznačenim u prijavi, kako je objavljena, takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64.

(2) Svaka država ugovornica može propisati da europska patentna prijava ne daje takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64. Međutim, zaštita koju daje europska patentna prijava od datuma njezine objave ne smije biti manja od zaštite koju prema zakonu odnosne države daju neispitane nacionalne patentne prijave koje se obavezno objavljuju. U svakom slučaju, svaka država mora osigurati barem to da od datuma objave europske patentne prijave, podnositelj prijave može od svake osobe koja upotrebljava izum u toj državi u okolnostima u kojima bi prema nacionalnom pravu bila odgovorna za povredu nacionalnog patenta, zahtijevati naknadu koja je razumna s obzirom na te okolnosti.

(3) Svaka država čiji službeni jezik nije jezik postupka može propisati da privremena zaštita iz stavaka 1. i 2. ne nastaje sve dok se prijevod patentnih zahtjeva na jedan od njezinih službenih jezika po izboru podnositelja prijave ili, kad je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik:

(a) učini dostupnim javnosti na način propisan nacionalnim propisom, ili

(b) dostavi osobi koja se koristi tim izumom u odnosnoj državi.

(4) Smatra se da europska patentna prijava od početka nije imala učinke navedene u stavcima 1. i 2. ako je povučena, ako se smatra povučenom ili ako je konačno odbijena. Isto se odnosi na učinke europske patentne prijave u državi ugovornici čija je naznaka povučena ili se smatra povučenom.

Članak 68.

UČINAK PROGLAŠENJA EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM

Smatra se da europska patentna prijava i patent koji je na temelju nje priznat nisu od početka imali učinke navedene u člancima 64. i 67. u onoj mjeri u kojoj je patent proglašen nevažećim u postupku povodom prigovora.

Članak 69.

OPSEG ZAŠTITE

(1) Opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta ili iz europske patentne prijave određen je patentnim zahtjevima. Međutim opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva.

(2) Za razdoblje do priznavanja europskog patenta, opseg zaštite koji proizlazi iz europske patentne prijave određen je posljednje podnesenim patentnim zahtjevima sadržanim u objavi prema članku 93. Međutim, europski patent kako je priznat ili kako je izmijenjen u postupku povodom prigovora, retroaktivno određuje opseg zaštite koja proizlazi iz europske patentne prijave ako se opseg zaštite time ne proširuje.

Članak 70.

VJERODOSTOJAN TEKST EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE ILI EUROPSKOG PATENTA

(1) Tekst europske patentne prijave ili europskog patenta na jeziku postupka vjerodostojan je tekst u svim postupcima pred Europskim patentnim uredom i u svim državama ugovornicama.

(2) Međutim, u slučaju iz članka 14. stavka 2., izvoran tekst se u postupku pred Europskim patentnim uredom smatra vjerodostojnim za određivanje je li predmet prijave ili predmet patenta proširen u odnosu na sadržaj prijave kako je podnesena.

(3) Svaka država ugovornica može propisati da se u toj državi, u slučaju kada iz europske prijave ili iz europskog patenta na jeziku prijevoda proizlazi zaštita koja je uža od zaštite koja proizlazi iz iste europske prijave ili iz istog europskog patenta na jeziku postupka, vjerodostojnim smatra prijevod na službeni jezik te države u skladu s ovom Konvencijom, osim u postupcima za proglašenje ništavim.

(4) Svaka država ugovornica koja propiše odredbu iz članka 3.:

(a) mora omogućiti podnositelju prijave ili nositelju patenta podnošenje ispravljenog prijevoda europske patentne prijave ili europskog patenta. Ispravljeni prijevod će proizvoditi pravne učinke tek kada se ispune sve pretpostavke koje je odnosna država propisala primjenjujući na odgovarajući način odredbe iz članka 65. stavka 2. i članka 67. stavka 3.;

(b) može propisati da osoba koja je u toj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma, pri čemu se ne povrjeđuju prava iz prijave ili iz patenta u izvornom prijevodu, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade, i nakon što ispravljeni prijevod počne proizvoditi pravne učinke.

Poglavlje IV.

EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA KAO DIO IMOVINE

Članak 71.

PRIJENOS I OSNIVANJE PRAVA

Europska patentna prijava može biti predmetom prijenosa ili osnivanja prava za jednu naznačenu državu ugovornicu ili za više njih.

Članak 72.

PRIJENOS UGOVOROM

Ugovor o prijenosu europske patentne prijave mora biti sklopljen u pisanom obliku i potpisan od svih stranaka ugovora.

Članak 73.

UGOVORNE LICENCIJE

Europska patentna prijava može biti u cijelosti ili djelomično predmetom licencije za dio ili za cijelo područje naznačenih država ugovornica.

Članak 74.

MJERODAVNO PRAVO

Za europsku patentnu prijavu kao dio imovine je u svakoj naznačenoj državi s učinkom za tu državu mjerodavno pravo te države koje se primjenjuje na nacionalne patentne prijave, osim ako je drukčije uređeno ovom Konvencijom.

DIO III.

EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA

Poglavlje I.

PODNOŠENJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA I PRETPOSTAVKE KOJIMA TE PRIJAVE MORAJU UDOVOLJAVATI

Članak 75.

PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europska patentna prijava može se podnijeti:

(a) Europskom patentnom uredu u Münchenu ili njegovom područnom uredu u Haagu, ili

(b) središnjem uredu za industrijsko vlasništvo države ugovornice ili drugom nadležnom tijelu te države, ako pravo odnosne države ugovornice to dopušta. Prijava podnesena na takav način ima isti učinak kao da je istog datuma podnesena Europskom patentnom uredu.

(2) Odredbe iz stavka 1. ne sprječavaju primjenu odredaba zakona i drugih propisa kojima se u svakoj državi ugovornici:

(a) uređuju izumi koji, zbog prirode svog sadržaja bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela te države ne smiju biti priopćeni u inozemstvo, ili

(b) uređuje da se svaka prijava najprije podnosi nadležnom nacionalnom tijelu ili da se neposredno podnosi drugom tijelu ali uz prethodno odobrenje.

(3) Nijedna država ugovornica ne smije propisati niti dopustiti podnošenje izdvojenih europskih prijava tijelu iz stavka 1. točke (b).

Članak 76.

EUROPSKE IZDVOJENE PRIJAVE

(1) Europska izdvojena patentna prijava mora se podnijeti neposredno Europskom patentnom uredu u Münchenu ili njegovom područnom uredu u Haagu. Ona se može podnijeti samo za predmet koji ne izlazi izvan sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena; ako su ispunjene ove pretpostavke, izdvojena europska prijava zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i uživa njeno pravo prvenstva.

(2) U europskoj izdvojenoj patentnoj prijavi se smiju naznačiti samo one države ugovornice koje su bile naznačene u prvobitnoj prijavi.

(3) Postupak provedbe odredaba iz stavka 1., posebne pretpostavke kojima izdvojena prijava mora udovoljavati i rokovi plaćanja pristojbe za podnošenje, za pretraživanje i za naznaku utvrđene su Provedbenim pravilnikom.

Članak 77.

PROSLJEĐIVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice dužan je u najkraćem roku, koji je u skladu s primjenom nacionalnih propisa o tajnosti izuma od državnog interesa, proslijediti Europskom patentnom uredu sve europske patentne prijave koje su podnesene tom uredu ili drugim nadležnim tijelima te države.

(2) Države ugovornice moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da europske patentne prijave, čiji predmet očito nije podložan tajnosti prema propisima iz stavka 1., budu proslijeđene Europskom patentnom uredu u roku od šest tjedana od datuma njihova podnošenja.

(3) Europske patentne prijave koje je potrebno ispitati u pogledu tajnosti, moraju se pravovremeno proslijediti tako da pristignu u Europski patentni ured u roku od četiri mjeseca od datuma njihova podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, u roku od četrnaest mjeseci od datuma prvenstva.

(4) Europska patentna prijava čiji je predmet tajan ne upućuje se Europskom patentnom uredu.

(5) Europske patentne prijave koje ne pristignu u Europski patentni ured prije isteka osamnaest mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, smatraju se povučenima. Pristojbe za podnošenje, za pretraživanje i za naznaku vraćaju se.

Članak 78.

PRETPOSTAVKE KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA

(1) Europska patentna prijava mora sadržavati:

(a) zahtjev za priznanje europskog patenta;

(b) opis izuma;

(c) jedan ili više patentnih zahtjeva;

(d) crteže na koje se pozivaju opis izuma ili patentni zahtjevi;

(e) sažetak.

(2) U roku od mjesec dana od datuma podnošenja europske patentne prijave, moraju se platiti pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje.

(3) Europska patentna prijava mora udovoljavati pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku.

Članak 79.

NAZNAKA DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Zahtjev za priznanje europskog patenta mora sadržavati naznaku države ugovornice ili država ugovornica u kojima se traži zaštita izuma.

(2) Za naznaku države ugovornice se plaća pristojba za naznaku. Pristojba za naznaku se plaća u roku od šest mjeseci od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku naveden podatak o objavi izvješća o europskom pretraživanju.

(3) Naznaka države ugovornice može biti povučena u bilo kojem trenutku do priznanja europskog patenta. Povlačenje naznaka svih država ugovornica smatra se povlačenjem europske patentne prijave. Pristojbe za naznaku ne vraćaju se.

Članak 80.

DATUM PODNOŠENJA

Datum podnošenja europske patentne prijave je datum na koji dokumenti koje je podnio podnositelj prijave sadržavaju:

(a) podatak da je zahtijevano priznanje europskog patenta;

(b) naznaku barem jedne države ugovornice;

(c) podatke o identitetu podnositelja prijave;

(d) opis izuma i jedan ili više patentnih zahtjeva na jednom od jezika iz članka 14. stavaka 1. i 2., čak i onda kada opis izuma i patentni zahtjevi ne udovoljavaju drugim pretpostavkama iz ove Konvencije.

Članak 81.

NAVOĐENJE IZUMITELJA

U europskoj patentnoj prijavi se navodi izumitelj. Ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, navod o izumitelju mora sadržavati izjavu o podrijetlu prava na europski patent.

Članak 82.

JEDINSTVO IZUMA

Europska patentna prijava može sadržavati samo jedan izum ili grupu izuma koji su međusobno tako povezani da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao.

Članak 83.

OTKRIVANJE IZUMA

Izum se u europskoj patentnoj prijavi mora dovoljno jasno i detaljno otkriti, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti.

Članak 84.

PATENTNI ZAHTJEVI

Patentnim zahtjevima se određuje predmet čija se zaštita zahtijeva. Oni moraju biti jasni i sažeti te potkrijepljeni opisom.

Članak 85.

SAŽETAK

Sažetak služi isključivo tehničkom informiranju; ne može služiti u druge svrhe, a osobito ne u svrhu tumačenja opsega zahtijevane zaštite, kao niti u svrhu primjene odredaba iz članka 54. stavka 3.

Članak 86.

GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Europskom patentnom uredu se u skladu s Provedbenim pravilnikom plaćaju godišnje pristojbe za održavanje europskih patentnih prijava. Te se pristojbe plaćaju za treću i svaku iduću godinu, računajući od datuma podnošenja prijave.

(2) Ako pristojba za održavanje nije plaćena do datuma njezina dospijeća, može se naknadno platiti u roku od šest mjeseci od toga datuma, pod uvjetom da se istodobno plati i dodatna pristojba.

(3) Ako pristojba za održavanje i dodatna pristojba nisu pravodobno plaćene, europska patentna prijava se smatra povučenom. Za odlučivanje o tome je isključivo nadležan Europski patentni ured.

(4) Obveza na plaćanje pristojbe za održavanje prestaje s uplatom te pristojbe za godinu u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta.

Poglavlje II.

PRVENSTVO

Članak 87.

PRAVO PRVENSTVA

(1) Osoba koja je u bilo kojoj od država stranaka Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva ili za tu državu uredno podnijela prijavu patenta ili prijavu za registraciju korisnog modela ili prijavu za izdavanje svjedodžbe o korisnosti ili izumiteljske svjedodžbe, ili njezini pravni sljednici, uživa pravo prvenstva u odnosu na podnošenje europske patentne prijave za isti izum tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave.

(2) Svako podnošenje prijave koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema pravu države u kojoj je obavljeno ili prema dvostranim ili mnogostranim sporazumima uključujući ovu Konvenciju, priznaje se kao temelj stjecanja prava prvenstva.

(3) Redovitim nacionalnim podnošenjem prijave smatra se svako podnošenje koje je dostatno za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, bez obzira na njezin ishod.

(4) Kasnija prijava čiji je predmet isti kao i predmet prve prijave, koja je podnesena u istoj državi ili za istu državu, smatra se prvom prijavom za potrebe utvrđivanja prava prvenstva, pod uvjetom da je na datum podnošenja kasnije prijave prva prijava povučena, da se od nje odustalo ili da je odbijena, a da nije učinjena dostupnom javnosti i nije imala pravne učinke te da nije služila kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva. Prva prijava u tom slučaju više ne može služiti kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva.

(5) Ako je prva prijava podnesena u državi koja nije stranka Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, stavci od 1. do 4. se primjenjuju samo onda ako ta država prema službenom priopćenju Upravnog vijeća i na temelju dvostranih ili mnogostranih sporazuma, priznaje pravo prvenstva s istim učincima i pod istim uvjetima kao što su oni propisani u Pariškoj konvenciji, na temelju prve prijave podnesene Europskom patentnom uredu kao i prve prijave podnesene u bilo kojoj državi ugovornici ili za bilo koju državu ugovornicu.

Članak 88.

ZAHTIJEVANJE PRVENSTVA

(1) Podnositelj europske patentne prijave koji se želi koristiti prvenstvom prve prijave mora podnijeti izjavu o pravu prvenstva, primjerak prve prijave i, ako jezik te prijave nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda, njezin prijevod na jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda. Postupak za provedbu ovih odredaba je propisan u Provedbenom pravilniku.

(2) Za jednu europsku patentnu prijavu mogu se zahtijevati višestruka prvenstva bez obzira na to što potječu iz različitih zemalja. Kada je to primjereno, višestruka prvenstva se mogu zahtijevati za jedan patentni zahtjev. Kada su zahtijevana višestruka prvenstva, rokovi koji teku od datuma prvenstva počinju teći od najranijeg datuma prvenstva.

(3) Ako je za europsku patentnu prijavu zahtijevano prvenstvo ili višestruko prvenstvo, pravo prvenstva obuhvaća samo one elemente europske patentne prijave koji su sadržani u prijavi ili u prijavama čije se prvenstvo zahtijeva.

(4) Ako se određena obilježja izuma za koji se zahtijeva prvenstvo ne nalaze u patentnim zahtjevima iz prve prijave, prvenstvo se ipak može priznati, pod uvjetom da sastavni dijelovi prve prijave kao cjelina jasno otkrivaju ta obilježja.

Članak 89.

UČINAK PRAVA PRVENSTVA

Učinak prava prvenstva se sastoji u tome što se datum prvenstva smatra datumom podnošenja europske patentne prijave za potrebe članka 54. stavaka 2. i 3. i članka 60. stavka 2.

DIO IV.

POSTUPAK ZA PRIZNANJE

Članak 90.

ISPITIVANJE PRIJAVE NAKON PRIMITKA

(1) Prijamni odsjek ispituje:

(a) udovoljava li europska patentna prijava pretpostavkama za utvrđivanje datuma podnošenja;

(b) jesu li pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje pravodobno plaćene;

(c) je li u slučaju iz članka 14. stavka 2. prijevod europske patentne prijave na jezik postupka pravodobno podnesen.

(2) Ako se datum podnošenja ne može utvrditi, prijamni odsjek daje podnositelju prijave, u skladu s Provedbenim pravilnikom, mogućnost da ispravi nedostatke. Ako nedostaci nisu pravodobno ispravljeni, s prijavom se neće postupati kao s europskom patentnom prijavom.

(3) Ako pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje nisu pravodobno plaćeni ili, u slučaju iz članka 14. stavku 2., ako prijevod prijave na jezik postupka nije pravodobno podnesen, prijava se smatra povučenom.

Članak 91.

FORMALNO ISPITIVANJE

(1) Ako je u patentnoj prijavi utvrđen datum podnošenja i ako se prijava ne smatra povučenom prema članku 90. stavku 3., prijamni odsjek ispituje:

(a) jesu li ispunjene pretpostavke iz članka 133. stavka 2.;

(b) udovoljava li prijava formalnim pretpostavkama koje su propisane u Provedbenom pravilniku u cilju provedbe ove odredbe;

(c) je li podnesen sažetak;

(d) udovoljava li zahtjev za priznanje europskog patenta u pogledu njegovog sadržaja prisilnim pravilima iz Provedbenog pravilnika, te, u odgovarajućem slučaju, je li udovoljeno pretpostavkama iz ove Konvencije u pogledu zahtijevanog prvenstva;

(e) jesu li plaćene pristojbe za naznaku;

(f) je li naveden izumitelj u skladu s člankom 81.;

(g) jesu li crteži navedeni u članku 78. stavku 1. točki (d) podneseni na datum podnošenja prijave.

(2) Ako prijamni odsjek utvrdi nedostatke koji se mogu ispraviti, daje podnositelju prijave mogućnost da ih ispravi u skladu s Provedbenim pravilnikom.

(3) Ako nedostaci utvrđeni ispitivanjem u skladu sa stavkom 1. točkama (a) do (d) ne budu ispravljeni u skladu s Provedbenim pravilnikom, europska patentna prijava se odbija; ako se odredbe iz stavka 1. točke (d) odnose na pravo prvenstva, ono se gubi.

(4) Ako u slučaju iz stavka 1. točke (e) pristojba za naznaku nije pravodobno plaćena za neku naznačenu državu, naznaka te države se smatra povučenom.

(5) Ako, u slučaju iz stavka 1. točke (f), nedostatak koji se odnosi na nenavođenje izumitelja nije u skladu s Provedbenim pravilnikom i uz primjenu tamo navedenih iznimki, uklonjen u roku od 16 mjeseci od datuma podnošenja europske patentne prijave ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, prijava se smatra povučenom.

(6) Ako, u slučaju iz stavka 1. točke (g), crteži nisu podneseni na datum podnošenja prijave i ako taj nedostatak nije uklonjen u skladu s Provedbenim pravilnikom, ili će datum prijave biti datum na koji su dostavljeni crteži ili će se u prijavi svako upućivanje na crteže smatrati brisanim, ovisno o tome što podnositelj prijave u skladu s Provedbenim pravilnikom izabere.

Članak 92.

SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) Ako je europskoj patentnoj prijavi utvrđen datum podnošenja i ako se prijava ne smatra povučenom prema članku 90. stavku 3., Odjel za pretraživanje sastavlja izvješće o europskom pretraživanju u obliku koji je propisan Provedbenim pravilnikom, a na temelju patentnih zahtjeva, uzimajući na primjeren način u obzir opis i crteže koji su uz njih podneseni.

(2) Izvješće o europskom pretraživanju se odmah nakon njegova sastavljanja prosljeđuje podnositelju prijave, zajedno s primjercima svih dokumenata koji su u njemu navedeni.

Članak 93.

OBJAVA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europska patentna prijava se objavljuje što je prije moguće po isteku osamnaest mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva. Na zahtjev podnositelja prijave ona može biti objavljena i prije isteka tog roka. Prijava se objavljuje istodobno s odlukom o priznanju patentna ako je patent priznat prije tog roka.

(2) Objava sadržava opis, patentne zahtjeve i crteže ako ih ima, kako su podneseni te u prilogu izvješće o europskom pretraživanju i sažetak, ako su dostupni prije završetka tehničkih priprema za objavu. Ako izvješće o europskom pretraživanju i sažetak nisu objavljeni istodobno s prijavom, objavljuju se posebno.

Članak 94.

ZAHTJEV ZA ISPITIVANJE

(1) Na pisani zahtjev Europski patentni ured ispituje udovoljava li europska patentna prijava i izum koji je njen predmet pretpostavkama koje su propisane u ovoj Konvenciji.

(2) Podnositelj prijave može podnijeti zahtjev za ispitivanje u roku od šest mjeseci, računajući od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku naveden podatak o objavi izvješća o europskom pretraživanju. Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe za ispitivanje. Zahtjev se ne može povući.

(3) Ako zahtjev za ispitivanje nije podnesen do isteka razdoblja iz stavka 2., prijava se smatra povučenom.

Članak 95.

PRODULJENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE

(1) Upravno vijeće može produljiti rok za podnošenje zahtjeva za ispitivanje ako utvrdi da europske patentne prijave ne mogu biti ispitane na vrijeme.

(2) Produlji li Upravno vijeće rok za podnošenje zahtjeva za ispitivanje, može ujedno odlučiti da i treće osobe imaju pravo podnijeti zahtjev za ispitivanje. U tim će slučajevima Upravno vijeće u Provedbenom pravilniku propisati odgovarajuća pravila za provedbu takve odluke.

(3) Odluka Upravnog vijeća o produljenju roka se odnosi samo na one prijave koje su podnesene nakon objave te odluke u Službenom listu Europskog patentnog ureda.

(4) Ako Upravno vijeće produlji rok za podnošenje zahtjeva za ispitivanje, mora poduzeti mjere za što bržu ponovnu uspostavu prvotnog roka.

Članak 96.

ISPITIVANJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Ako je podnositelj europske patentne prijave podnio zahtjev za ispitivanje prije no što mu je proslijeđeno izvješće o europskom pretraživanju, Europski patentni ured nakon prosljeđivanja tog izvješća poziva podnositelja prijave da u određenom roku navede želi li nastaviti postupak povodom europske patentne prijave.

(2) Ako ispitivanje europske patentne prijave pokaže da prijava ili izum koji je predmet prijave ne ispunjavaju pretpostavke propisane u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje u skladu s Provedbenim pravilnikom poziva podnositelja prijave onoliko puta koliko je potrebno, da podnese svoje primjedbe u roku kojeg taj Odjel odredi.

(3) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 1. ili stavka 2., prijava se smatra povučenom.

Članak 97.

ODBIJANJE ILI PRIZNANJE

(1) Ako utvrdi da europska patentna prijava ili izum koji je njen predmet ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će odbiti europsku patentnu prijavu, osim ako je ovom Konvencijom propisana drukčija pravna posljedica.

(2) Ako utvrdi da europska patentna prijava ili izum koji je njen predmet udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će priznati europski patent za naznačene države ugovornice, pod uvjetom:

(a) da se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika utvrdi da je podnositelj prijave suglasan s tekstom u kojem Odjel za ispitivanje namjerava priznati patent;

(b) da su pristojba za priznanje i pristojba za tiskanje plaćene u roku propisanom Provedbenim pravilnikom;

(c) da su plaćene pristojbe za održavanje u vrijednosti i sve dodatne pristojbe koje su dospjele na naplatu.

(3) Ako pristojba za priznanje i pristojba za tiskanje nisu pravodobno plaćene, prijava se smatra povučenom.

(4) Odluka o priznanju europskog patenta proizvodi učinke tek od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o priznanju. Taj se podatak objavljuje najranije u roku od 2 mjeseca od datuma početka tijeka roka iz stavka 2. točke (b).

(5) Provedbenim pravilnikom se može propisati da je podnositelj prijave dužan podnijeti prijevod patentnih zahtjeva koji su sadržani u tekstu u kojem Odjel za ispitivanje namjerava priznati patent, na dva službena jezika Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. U tom slučaju rok iz stavka 4. mora biti najmanje tri mjeseca. Ako prijevod nije pravodobno podnesen, prijava se smatra povučenom.

(6) Na zahtjev podnositelja prijave se podatak o priznavanju europskog patenta objavljuje prije isteka roka iz stavka 4. ili iz stavka 5. Takav se zahtjev može podnijeti samo onda kada su ispunjene pretpostavke iz stavaka 2. i 5.

Članak 98.

OBJAVA SPISA EUROPSKOG PATENTA

Europski patentni ured istodobno s objavom podatka o priznanju europskog patenta objavljuje i spis europskog patenta koji sadržava opis, patentne zahtjeve i crteže, ako ih ima.

DIO V.

POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA

Članak 99.

PRIGOVOR

(1) Svatko može u roku od devet mjeseci od objave podatka o priznanju europskog patenta protiv priznatog patenta podnijeti prigovor Europskom patentnom uredu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i mora biti obrazložen. Prigovor se smatra podnesenim tek kada je plaćena pristojba za prigovor.

(2) Prigovor se odnosi na europski patent u svim državama ugovornicama u kojima taj patent ima pravne učinke.

(3) Prigovor se može podnijeti čak i onda kada se nositelj odrekao europskog patenta ili kada je europski patent prestao vrijediti za sve naznačene države.

(4) Stranke u postupku povodom prigovora su nositelj europskog patenta i podnositelj prigovora.

(5) Ako netko dokaže da je na temelju pravomoćne odluke u nekoj od država ugovornica upisan u registar patenata na mjestu prethodnog nositelja, on na svoj zahtjev za tu državu stupa na mjesto prethodnog nositelja. Odstupajući od članka 118., prethodni nositelj i podnositelj takvog zahtjeva ne smatraju se zajedničkim nositeljima, osim ako oni to zahtijevaju.

Članak 100.

RAZLOZI ZA PRIGOVOR

Prigovor se može podnijeti isključivo na temelju sljedećih razloga:

(a) predmet europskog patenta nije patentibilan u smislu članaka 52. do 57.;

(b) europski patent ne otkriva izum dovoljno jasno i detaljno, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti;

(c) predmet europskog patenta je širi od sadržaja prijave kako je podnesena ili, ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave ili nove prijave podnesene u skladu s člankom 61., širi od sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena.

Članak 101.

ISPITIVANJE PRIGOVORA

(1) Ako je prigovor dopušten, Odjel za prigovore ispituje postoje li razlozi za prigovor iz članka 100. zbog kojih se europski patent ne može održati u vrijednosti.

(2) U ispitivanju prigovora, koje se provodi u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika, Odjel za prigovore poziva stranke onoliko puta koliko je potrebno, da u roku kojeg taj Odjel odredi podnesu primjedbe na njegove odluke ili na podneske suprotne stranke.

Članak 102.

PROGLAŠENJE EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM ILI ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA U VRIJEDNOSTI

(1) Ako Odjel za prigovore ustanovi da postoje razlozi za prigovor iz članka 100. zbog kojih se europski patent ne može održati u vrijednosti, proglasit će patent nevažećim.

(2) Ako Odjel za prigovore ustanovi da ne postoje razlozi za prigovor iz članka 100. zbog kojih se europski patent ne bi mogao neizmijenjen održati u vrijednosti, odbit će prigovor.

(3) Ako Odjel za prigovore ustanovi da patent i izum koji je njegov predmet udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, uzimajući u obzir izmjene patenta koje je nositelj izvršio u postupku povodom prigovora, donijet će odluku o održavanju u vrijednosti patenta kako je izmijenjen, pod uvjetom:

(a) da u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika utvrdi da je podnositelj prijave suglasan s tekstom u kojem Odjel za prigovore namjerava održati patent u vrijednosti;

(b) da je pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta plaćena u roku propisanom Provedbenim pravilnikom.

(4) Ako pristojba za tiskanje novog patentnog spisa nije pravodobno plaćena, patent se proglašava nevažećim.

(5) Provedbenim pravilnikom se može propisati da je nositelj patenta dužan podnijeti prijevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. Ako prijevod nije pravodobno podnesen, patent se proglašava nevažećim.

Članak 103.

OBJAVA NOVOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Ako je europski patent izmijenjen u skladu s člankom 102. stavkom 3., Europski patentni ured istodobno s objavom podatka o odluci donesenoj u postupku povodom prigovora objavljuje i novi spis europskog patenta koji sadržava opis, patentne zahtjeve i crteže, ako ih ima, u izmijenjenom obliku.

Članak 104.

TROŠKOVI POSTUPKA

(1) Svaka stranka u postupku snosi svoje troškove, osim ako Odjel za prigovore ili Žalbeno vijeće u skladu s Provedbenim pravilnikom zbog pravičnosti odluči o drukčijoj raspodjeli troškova koji su nastali tijekom izvođenja dokaza ili na usmenoj raspravi.

(2) Tajništvo Odjela za prigovore na zahtjev utvrđuje iznos troškova koji se plaćaju prema odluci o njihovoj raspodjeli. Protiv utvrđenja iznosa troškova od strane tajništva, može se podnijeti zahtjev za preispitivanjem pred Odjelom za prigovore, u roku koji je određen Provedbenim pravilnikom.

(3) Sa svakom se konačnom odlukom Europskog patentnog ureda kojom se utvrđuje iznos troškova, za potrebe njezinog izvršenja u državama ugovornicama, postupa kao s pravomoćnom odlukom donesenom u građanskom postupku pred sudom države na čijem se području odluka izvršava. Preispitivanje takve odluke je ograničeno samo na pitanje njene istinitosti.

Članak 105.

PRISTUPANJE NAVODNOG POVRJEDITELJA PATENTA

(1) Ako je protiv europskog patenta podnesen prigovor, svatko treći tko dokaže da je protiv njega podnesena tužba zbog povrede odnosnog patenta može nakon isteka roka za prigovor pristupiti u postupak povodom prigovora, pod uvjetom da u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja tužbe zbog povrede dostavi obavijest o pristupanju. Isto se primjenjuje na svakog trećeg tko dokaže da je nositelj patenta od njega zatražio da prestane s navodnom povredom patenta te da je podnio tužbu kojom od suda zahtijeva utvrđenje da on ne vrijeđa odnosni patent.

(2) Obrazložena obavijest o pristupanju se podnosi u pisanom obliku i obrazložiti. Pristupanje proizvodi pravne učinke tek kada je plaćena pristojba za prigovor. U ostalom se pristupanje u postupak povodom prigovora smatra prigovorom, osim ako je drukčije određeno u Provedbenom pravilniku.

DIO VI.ŽALBENI POSTUPAK

Članak 106.

ODLUKE PROTIV KOJIH SE MOŽE PODNIJETI ŽALBA

(1) Žalba se može podnijeti protiv odluka Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela. Žalba ima odgodni učinak.

(2) Žalba se može podnijeti protiv odluke Odjela za prigovore i onda kada se nositelj prava odrekao europskog patenta za sve naznačene države ili kada je patent prestao vrijediti za sve naznačene države.

(3) Protiv odluke kojom se postupak za jednu od stranaka ne okončava može se podnijeti žalba samo zajedno sa žalbom protiv konačne odluke, osim ako je protiv nje dopuštena posebna žalba.

(4) Odluka o raspodjeli troškova nastalih u postupku povodom prigovora ne može biti jedinim predmetom žalbe.

(5) Odluka kojom se utvrđuje iznos troškova nastalih u postupku povodom prigovora ne može biti predmetom žalbe, osim ako je taj iznos veći od iznosa određenog u Pravilniku o pristojbama.

Članak 107.

OSOBE KOJE MOGU PODNIJETI ŽALBU I BITI STRANKE U ŽALBENOM POSTUPKU

Svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima može podnijeti žalbu. Ostale stranke u tom postupku imaju pravo biti stranke u žalbenom postupku.

Članak 108.

ROK ZA ŽALBU I OBLIK ŽALBE

Žalba se podnosi Europskom patentnom uredu, u pisanom obliku, u roku od dva mjeseca od dostave odluke koja je predmet žalbe. Smatra se da je žalba podnesena tek kada je uplaćena pristojba za žalbu. Žalba se mora obrazložiti u pisanom obliku, u roku od četiri mjeseca od datuma dostave odluke koja je predmet žalbe.

Članak 109.

REMONSTRATIVNO ISPITIVANJE ŽALBE

(1) Ako tijelo protiv čije je odluke žalba podnesena smatra da je žalba dopuštena i osnovana, donijet će novu odluku koja zamjenjuje odluku protiv koje je podnesena žalba. Ova se odredba ne primjenjuje ako se razlozima za žalbu protivi druga stranka u postupku.

(2) Ako tijelo protiv čije je odluke žalba podnesena u roku od tri mjeseca od primitka obrazloženja žalbe nije donijelo novu odluku, žalba se bez odgode i bez primjedbi o njezinu meritumu upućuje Žalbenom vijeću.

Članak 110.

ISPITIVANJE ŽALBE

(1) Ako je žalba dopuštena, Žalbeno vijeće ispituje je li žalba osnovana.

(2) U ispitivanju žalbe, koje se provodi u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika, Žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je potrebno, da u roku kojeg Žalbeno vijeće odredi, podnesu primjedbe na njegove odluke ili na podneske suprotne stranke.

(3) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne očituje po pozivu iz stavka 2., europska patentna prijava se smatra povučenom, osim ako je odluku koja je predmet žalbe donio Pravni odjel.

Članak 111.

ODLUČIVANJE O ŽALBI

(1) Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, Žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti tijela čija je odluka predmet žalbe ili uputiti predmet tom tijelu na dalje odlučivanje.

(2) Ako Žalbeno vijeće uputi predmet tijelu čija je odluka predmet žalbe, to je tijelo, ako su činjenice iste, vezano pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka Žalbenog vijeća. Ako je odluku koja je predmet žalbe donio Prijamni odsjek, Odjel za ispitivanje je na jednak način vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka Žalbenog vijeća.

Članak 112.

ODLUKA ILI MIŠLJENJE PROŠIRENOG ŽALBENOG VIJEĆA

(1) U svrhu osiguranja jedinstvene primjene prava te ako je postavljeno pravno pitanje od velike važnosti:

(a) Žalbeno vijeće pred kojim se vodi postupak će po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke u žalbenom postupku, uputiti Proširenom žalbenom vijeću pravno pitanje, ako smatra da je s njim u vezi potrebno donijeti odluku zbog gore navedenih razloga. Ako Žalbeno vijeće odbaci zahtjev, to će obrazložiti u svojoj konačnoj odluci;

(b) predsjednik Europskog patentnog ureda može uputiti Proširenom žalbenom vijeću pravno pitanje, ako su dva Žalbena vijeća u pogledu tog pitanja donijela različite odluke.

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. točki (a), stranke u žalbenom postupku su stranke i u postupku pred Proširenim žalbenim vijećem.

(3) Odluka Proširenog žalbenog vijeća iz stavka 1. točke (a) je za Žalbeno vijeće obvezujuća prilikom odlučivanja o odnosnoj žalbi.

DIO VII.ZAJEDNIČKE ODREDBE

Poglavlje I.ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU

Članak 113.

TEMELJ ODLUKA

(1) Odluke Europskog patentnog ureda se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se stranke u postupku imale mogućnost očitovati.

(2) Europski patentni ured ispituje europske patentne prijave ili europske patente te odlučuje o njima samo na temelju teksta kojeg mu je podnio ili s kojim se suglasio podnositelj prijave ili nositelj patenta.

Članak 114.

ISPITIVANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(1) U postupcima koji se pred njim vode, Europski patentni ured po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice; pri tome nije vezan prijedlozima ni zahtjevima stranaka u postupku.

(2) Europski patentni ured nije dužan uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje stranke nisu pravodobno podnijele.

Članak 115.

PRIMJEDBE TREĆIH

(1) Po objavi europske patentne prijave svatko treći može podnijeti primjedbe u pogledu patentibilnosti izuma koji je predmet prijave. Primjedbe se podnose u pisanom obliku te moraju biti obrazložene. Treća osoba ne može biti stranka u postupku pred Europskim patentnim uredom.

(2) Primjedbe iz stavka 1. se priopćavaju podnositelju prijave ili nositelju patenta koji se o njima mogu očitovati.

Članak 116.

USMENA RASPRAVA

(1) Usmena rasprava se provodi na zahtjev stranke u postupku ili, ako Europski patentni ured to smatra korisnim, po službenoj dužnosti. Međutim, Europski patentni ured može odbiti zahtjev za ponovljenom usmenom raspravom pred istim tijelom ako su stranke iste i ako je isto činjenično stanje.

(2) Pred Prijamnim odsjekom se provodi usmena rasprava na zahtjev podnositelja prijave samo onda kada Prijamni odsjek to smatra korisnim ili kada namjerava odbiti europsku patentnu prijavu.

(3) Usmena rasprava koja se vodi pred Prijamnim odsjekom, Odjelom za ispitivanje i Pravnim odjelom nije javna.

(4) Usmene rasprave, uključujući donošenje odluke, koje se vode pred Žalbenim vijećem i Proširenim žalbenim vijećem, kao i pred Odjelom za prigovore, javne su nakon objave europske patentne prijave, osim ako odnosna tijela ne oduče drukčije u slučajevima kada bi prisutnost javnosti mogla ozbiljno i neopravdano štetiti, osobito stranci u postupku.

Članak 117.

PRIBAVLJANJE DOKAZA

(1) U postupku pred Odjelom za ispitivanje, Odjelom za prigovore, Pravnim odjelom ili pred Žalbenim vijećem su osobito dopuštena sljedeća dokazna sredstva:

(a) saslušanje stranaka;

(b) prikupljanje podataka;

(c) dostava dokumenata;

(d) saslušanje svjedoka;

(e) vještačenje;

(f) očevid;

(g) izjave pisane pod prisegom.

(2) Odjel za ispitivanje, Odjel za prigovore ili Žalbeno vijeće mogu zadužiti jednog od svojih članova za ispitivanje pribavljenih dokaza.

(3) Ako Europski patentni ured smatra potrebnim da stranka, svjedok ili vještak usmeno iznesu iskaze, on:

(a) upućuje odnosnoj osobi poziv za saslušanje pred Uredom ili

(b) zahtijeva, u skladu s odredbama članka 131. stavka 2., od nadležnog suda zemlje u kojoj odnosna osoba ima boravište, da sasluša njen iskaz.

(4) Stranka, svjedok ili vještak pozvan pred Europski patentni ured može od tog Ureda zatražiti da svoj iskaz dade pred nadležnim sudom zemlje u kojoj ima prebivalište. Nakon primitka takvog zahtjeva ili, ako do isteka roka kojeg je u pozivu odredio Europski patentni ured nije bilo odgovora na taj poziv, Europski patentni ured može, u skladu s odredbama iz članka 131. stavka 2., zahtijevati od nadležnog suda da sasluša odnosnu osobu.

(5) Ako Europski patentni ured smatra da je saslušanja stranaka, svjedoka ili vještaka koji su pred njim izvedeni potrebno ponovno izvesti pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku, može od nadležnog suda zemlje u kojoj odnosna osoba ima prebivalište zahtijevati da ih na takav način ponovno izvede.

(6) Kada Europski patentni ured zahtijeva od nadležnog suda da izvede saslušanja, može zahtijevati da ona budu dana pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku, te da se članu nadležnog tijela Europskog patentnog ureda dopusti prisustvovanje saslušanju stranaka, svjedoka ili vještaka i postavljanje pitanja posredstvom suda ili neposredno.

Članak 118.

JEDINSTVO EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE ILI EUROPSKOG PATENTA

Kada podnositelji europske patentne prijave ili nositelji europskog patenta nisu isti za različite naznačene države ugovornice, smatraju se u postupku pred Europskim patentnim uredom zajedničkim podnositeljima prijave ili zajedničkim nositeljima patenta. Jedinstvo prijave ili patenta u tim postupcima neće biti narušeno; osobito je tekst prijave ili patenta jedinstven za sve naznačene države, osim ako je drukčije predviđeno ovom Konvencijom.

Članak 119.

DOSTAVA

Europski patentni ured po službenoj dužnosti dostavlja sve odluke i pozive te sva priopćenja od čije se dostave računaju rokovi ili čija je dostava predviđena drugim odredbama ove Konvencije ili čiju je dostavu odredio predsjednik Europskog patentnog ureda. Dostava može biti obavljena posredstvom središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država ugovornica, ako to posebne okolnosti zahtijevaju.

Članak 120.

ROKOVI

U Provedbenom pravilniku su uređeni:

(a) način računanja rokova i pretpostavke pod kojima se ti rokovi mogu produljiti zbog toga što Europski patentni ured ili nadležna tijela iz članka 75. stavka 1. točke (b) nisu otvoreni za prijam dokumenata, zbog toga što nema poštanskih usluga u mjestima u kojima se nalazi Europski patentni ured ili ta nadležna tijela, ili zbog toga što je došlo do općeg prekida poštanskih usluga i slijedom toga do poremećaja u pružanju tih usluga;

(b) najkraće i najdulje trajanje rokova koje određuje Europski patentni ured.

Članak 121.

NASTAVAK POSTUPKA POVODOM EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Ako zbog propuštanja roka kojeg je odredio Europski patentni ured europska patentna prijava mora biti ili jest odbijena ili se smatra povučenom, predviđene pravne posljedice ne nastupaju ili će biti ukinute ako su već nastupile, ako podnositelj prijave zahtijeva nastavak postupka povodom te prijave.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci o odbijanju prijave ili obavijesti da se prijava smatra povučenom. Propuštena radnja se mora izvršiti u tom roku. Zahtjev se smatra podnesenim kada je plaćena pristojba za nastavak postupka.

(3) O zahtjevu odlučuje tijelo koje je nadležno za odlučivanje o propuštenoj radnji.

Članak 122.

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

(1) Podnositelju europske patentne prijave ili nositelju europskog patenta koji, unatoč primjeni dužne pažnje koja se obzirom na okolnosti zahtijeva, nije bio u mogućnosti pridržavati se roka u odnosu na Europski patentni ured, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje, ako su prema ovoj Konvenciji neposredne posljedice nepoštivanja roka odbijanje europske patentne prijave ili nekog zahtjeva, smatranje europske patentne prijave povučenom, proglašenje europskog patenta nevažećim ili gubitak nekog drugog prava ili pravnog sredstva.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od prestanka razloga propuštanja. Propuštena radnja se mora izvršiti u tom roku. Zahtjev se može podnijeti u roku od godine dana od isteka propuštenog roka. U slučaju neplaćanja godišnje pristojbe za održavanje u vrijednosti, rok propisan u članku 86. stavku 2. se uračunava u rok od godine dana.

(3) Zahtjev mora biti obrazložen, pri čemu činjenice na kojima se temelji moraju biti dokazane. Zahtjev se smatra podnesenim kada je plaćena pristojba za povrat.

(4) O zahtjevu odlučuje tijelo koje je nadležno za odlučivanje o propuštenoj radnji.

(5) Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na rokove iz stavka 2. ovog članka, članka 61. stavka 3., članka 76. stavka 3., članka 78. stavka 2., članka 79. stavka 2., članka 87. stavka 1. i članka 94. stavka 2.

(6) Osoba koja je tijekom razdoblja između gubitka prava iz stavka 1. i objave podatka o povratu u prijašnje stanje, u naznačenoj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet europske patentne prijave ili europskog patenta, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade.

(7) Ništa iz ovog članka ne ograničava pravo države ugovornice da dopusti povrat u prijašnje stanje u rokovima koji su predviđeni ovom Konvencijom, i koje moraju poštivati tijela te države.

Članak 123.

IZMJENE

(1) Pretpostavke pod kojima se europska patentna prijava ili europski patent može izmijeniti u postupku pred Europskim patentnim uredom propisane su u Provedbenom pravilniku. U svakom slučaju, podnositelju prijave mora se dati barem jedna mogućnost da po svojoj volji izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže.

(2) Europska patentna prijava ili europski patent ne smiju se izmijeniti tako da predmet zaštite bude širi od prvobitnog sadržaja prijave kako je podnesena.

(3) U postupku povodom prigovora patentni zahtjevi europskog patenta ne smiju se mijenjati na način da se dana zaštita proširuje.

Članak 124.

PODACI O NACIONALNIM PATENTNIM PRIJAVAMA

(1) Odjel za ispitivanje ili Žalbeno vijeće mogu pozvati podnositelja prijave da u roku kojeg oni odrede navede države u kojima je podnio nacionalne patentne prijave za izum u cijelosti ili za dio izuma koji je sadržan u europskoj patentnoj prijavi, te da dostavi referentne brojeve tih prijava.

(2) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 1., europska patentna prijava se smatra povučenom.

Članak 125.

UPUĆIVANJE NA OPĆA NAČELA

Ako u ovoj Konvenciji nisu sadržane neke odredbe o postupku, Europski patentni ured postupa prema načelima postupovnog prava koja su općepriznata u državama ugovornicama.

Članak 126.

PRESTANAK FINANCIJSKIH OBVEZA

(1) Zahtjevi Organizacije za naplatu pristojbi koje se uplaćuju Europskom patentnom uredu prestaju u roku od četiri godine računajući od kraja kalendarske godine u kojoj je pristojba dospjela.

(2) Zahtjevi protiv Organizacije za povrat pristojbi i više uplaćenih iznosa koji se postavljaju putem Europskog patentnog ureda prestaju u roku od četiri godine od kraja kalendarske godine u kojoj su nastali.

(3) Rok iz stavaka 1. i 2. se u slučaju iz stavka 1. prekida zahtjevom za plaćanje pristojbe, a u slučaju iz stavka 2. obrazloženim pisanim zahtjevom. Rok počinje ponovno teći odmah nakon njegova prekida i teče do najviše šest godina, računajući od kraja godine u kojoj je prvotno počeo teći, osim ako je pokrenut sudski postupak za ostvarivanje odnosnog zahtjeva; u tom slučaju rok istječe najranije istekom godine dana od pravomoćnosti odluke.

Poglavlje II.

INFORMIRANJE JAVNOSTI I SLUŽBENIHVLASTI

Članak 127.

REGISTAR EUROPSKIH PATENATA

Europski patentni ured vodi registar pod nazivom Registar europskih patenata u koji se upisuju svi podaci čiji je upis predviđen ovom Konvencijom. Upis u registar se ne može izvršiti prije objave europske patentne prijave. Svakom je dopušten uvid u registar.

Članak 128.

UVID U SPISE

(1) Uvid u spise koji se odnose na još neobjavljene europske patentne prijave nije dopušten bez suglasnosti podnositelja prijave.

(2) Svatko tko dokaže da je podnositelj europske patentne prijave, pozivajući se na prava iz te prijave, djelovao protiv njega, može izvršiti uvid u spis prije objave prijave, i bez suglasnosti njezina podnositelja.

(3) Nakon objave europske izdvojene prijave ili nove europske patentne prijave podnesene u skladu s člankom 61. stavkom 1., svatko može izvršiti uvid u raniju prijavu i bez obzira na njenu objavu te bez suglasnosti odnosnog podnositelja prijave.

(4) Nakon objave europske patentne prijave se uz poštivanje ograničenja propisanih u Provedbenom pravilniku, može izvršiti uvid u spis koji se odnosi na europsku patentnu prijavu i na patent priznat na temelju te prijave.

(5) Europski patentni ured može i prije objave europske patentne prijave dostaviti trećim osobama ili objaviti sljedeće podatke:

(a) broj europske patentne prijave;

(b) datum podnošenja europske patentne prijave i, kada je zahtijevano prvenstvo ranije prijave, datum, državu i urudžbeni broj ranije prijave;

(c) ime podnositelja prijave;

(d) naziv izuma;

(e) naznačene države ugovornice.

Članak 129.

PERIODIČKE PUBLIKACIJE

Europski patentni ured redovito periodički objavljuje:

(a) Europski patentni glasnik u kojem se objavljuju podaci upisani u Registar europskih patenata te koji sadrži druge pojedinosti čija je objava propisana u ovoj Konvenciji;

(b) Službeni list Europskog patentnog ureda koji sadrži opće oglase i priopćenja predsjednika Europskog patentnog ureda kao i sve druge objave koje se odnose na ovu Konvenciju ili na njezinu primjenu.

Članak 130.

UZAJAMNO OBAVJEŠĆIVANJE

(1) Bez utjecaja na zakonske i podzakonske propise iz članka 75. stavka 2, Europski patentni ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država ugovornica jedan drugome na zahtjev dostavljaju sve korisne podatke o podnošenju europskih ili nacionalnih patentnih prijava kao i o postupcima koji se vode povodom tih prijava ili patenata koji su na temelju njih priznati.

(2) Na temelju sporazuma o radu se odredbe iz stavka 1. primjenjuju na razmjenu podataka između Europskog patentnog ureda i:

(a) središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo država koje nisu države ugovornice ove Konvencije;

(b) međuvladinih organizacija koje su ovlaštene za priznanje patenata;

(c) svake druge organizacije.

(3) Razmjena podataka iz stavka 1. i stavka 2., točkama (a) i (b) nije podložna ograničenjima propisanim u članku 128. Upravno vijeće može odlučiti da razmjena podataka iz stavka 2. točke (c) nije podložna takvim ograničenjima pod uvjetom da organizacija s dostavljenim podacima postupa kao s povjerljivim podacima, do objave europske patentne prijave.

Članak 131.

UPRAVNA I PRAVNA SURADNJA

(1) Europski patentni ured i sudovi ili tijela država ugovornica jedni drugima na zahtjev pružaju pomoć dostavom podataka ili davanjem na uvid spisa, ako drukčije nije propisano u ovoj Konvenciji ili u nacionalnim propisima. Ako Europski patentni ured daje spise na uvid sudovima, državnom odvjetništvu ili središnjim uredima za industrijsko vlasništvo, to nije podložno ograničenjima propisanim u članku 128.

(2) Sudovi ili druga tijela država ugovornica, na zamolbu Europskog patentnog ureda za pravnu pomoć i u njegovo ime, poduzimaju u okviru svoje nadležnosti sve potrebne istražne i druge pravne radnje.

Članak 132.

RAZMJENA PUBLIKACIJA

(1) Europski patentni ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država ugovornica na zahtjev dostavljaju jedni drugima besplatno, za njihove vlastite potrebe, po jedan ili više primjeraka svojih publikacija.

(2) Europski patentni ured može sklapati sporazume o razmjeni ili dostavi publikacija.

Poglavlje III.

ZASTUPANJE

Članak 133.

OPĆA NAČELA U ZASTUPANJU

(1) Pridržavajući se odredaba propisanih u stavku 2., nitko nije obavezan imati ovlaštenog zastupnika u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(2) Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ni sjedište na području neke od država ugovornica, moraju imati ovlaštenog zastupnika i putem njega poduzimati sve radnje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji, osim podnošenja europske patentne prijave; U Provedbenom pravilniku mogu biti propisane i druge iznimke.

(3) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište na području neke od država ugovornica može u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji zastupati zaposlenik koji nije ovlašteni zastupnik, ali je opunomoćen za zastupanje u skladu s odredbama iz Provedbenog pravilnika. U Provedbenom pravilniku se može propisati može li i pod kojim pretpostavkama zaposlenik jedne pravne osobe zastupati druge pravne osobe koje su s njom gospodarski povezane i imaju sjedište na području neke od država ugovornica.

(4) U provedbenom pravilniku se mogu propisati posebne odredbe o zajedničkom zastupanju više stranaka koje zajedno djeluju.

Članak 134.

OVLAŠTENI ZASTUPNICI

(1) Zastupati fizičke i pravne osobe u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji mogu samo ovlašteni zastupnici upisani na popis ovlaštenih zastupnika koju vodi Europski patentni ured.

(2) Na popis ovlaštenih zastupnika može biti upisana svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

(a) državljanin je jedne od država ugovornica;

(b) ima poslovno sjedište ili mjesto rada na području jedne od država ugovornica;

(c) položila je ispit za ovlaštenog europskog patentnog zastupnika.

(3) Upis se obavlja na zahtjev uz kojeg su priložene potvrde o ispunjenju uvjeta iz stavka 2.

(4) Osobe upisane na popis ovlaštenih zastupnika, ovlaštene su postupati u svim postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(5) Osoba koja je upisana na popis ovlaštenih zastupnika može, u svrhu obavljanja djelatnosti ovlaštenog zastupnika, osnovati poslovno sjedište u bilo kojoj državi ugovornici u kojoj se vode postupci propisani u ovoj Konvenciji, u skladu s odredbama Protokola o centralizaciji koji je prilog ovoj Konvenciji. Tijela odnosne države mogu samo u pojedinačnim slučajevima i na temelju propisa donesenih u svrhu zaštite javne sigurnosti i pravnog poretka, zabraniti osnivanje sjedišta ovlaštenog zastupnika. Prije poduzimanja takve mjere moraju se savjetovati s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(6) Predsjednik Europskog patentnog ureda može u posebnim okolnostima odobriti isključenje primjene uvjeta iz stavka 2. točke (a).

(7) Zastupanje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji može na isti način kao i ovlašteni zastupnik obavljati i svaki odvjetnik koji kao takav ima poslovno sjedište u nekoj od država ugovornica, u mjeri u kojoj u toj državi ima pravo djelovati kao ovlašteni zastupnik u području patenata. Odredbe iz stavka 5. se primjenjuju na odgovarajući način.

(8) Upravno vijeće može propisati odredbe o:

(a) stručnoj spremi i izobrazbi što ih mora imati osoba koja pristupa polaganju ispita za ovlaštenog patentnog zastupnika, kao i o provedbi tog ispita;

(b) osnivanju ili priznavanju instituta kojeg čine ovlašteni zastupnici koji su taj status stekli bilo na temelju položenog ispita za ovlaštenog europskog patentnog zastupnika, bilo na temelju odredaba iz članka 163. stavka 7.

(c) disciplinskoj odgovornosti koju prema tom institutu ili Europskom patentnom uredu imaju te osobe.

DIO VIII.

UTJECAJ NA NACIONALNO PRAVO

Poglavlje I.

PRETVORBA U NACIONALNU PATENTNU PRIJAVU

Članak 135.

ZAHTJEV ZA PRETVORBOM

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo naznačenih država ugovornica provodi postupak za priznavanje nacionalnog patenta samo na zahtjev podnositelja europske patentne prijave ili na zahtjev nositelja europskog patenta, u sljedećim slučajevima:

(a) kada se europska patentna prijava smatra povučenom prema članku 77. stavku 5. ili članku 162. stavku 4.;

(b) u drugim slučajevima predviđenim u nacionalnim propisima, u kojima je prema ovoj Konvenciji europska patentna prijava odbijena ili povučena ili se smatra povučenom ili u kojima je europski patent proglašen nevažećim.

(2) Zahtjev za pretvorbu se podnosi u roku od tri mjeseca od dana na koji je europska patentna prijava povučena ili od dana dostave obavijesti da se ta prijava smatra povučenom ili od dana dostave obavijesti o odluci o odbijanju prijave ili odluci o proglašenju europskog patenta nevažećim. Ako zahtjev nije pravodobno podnesen, učinci iz članka 66 prestaju.

Članak 136.

PODNOŠENJE I PROSLJEĐIVANJE ZAHTJEVA

(1) Zahtjev za pretvorbu se podnosi Europskom patentnom uredu; u zahtjevu se navode države ugovornice u kojima se želi pokrenuti postupak za priznavanje nacionalnog patenta. Zahtjev je podnesen kada je plaćena pristojba za pretvorbu. Europski patentni ured prosljeđuje zahtjev središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene i uz njega prilaže primjerak spisa europske patentne prijave ili primjerak spisa europskog patenta.

(2) Ako je podnositelj prijave obaviješten da se europska patentna prijava smatra povučenom prema članku 77. stavku 5., zahtjev se podnosi središnjem uredu za industrijsko vlasništvo kojemu je prijava bila podnesena. Taj ured neposredno prosljeđuje zahtjev i primjerak europske patentne prijave središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje je podnositelj prijave naveo u zahtjevu, pridržavajući se odredaba o nacionalnoj sigurnosti. Učinci iz članka 66. prestaju ako zahtjev nije proslijeđen u roku od dvadeset mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva.

Članak 137.

FORMALNE PRETPOSTAVKE ZA PRETVORBU

(1) Europska patentna prijava proslijeđena u skladu s člankom 136. nije podložna formalnim pretpostavkama propisanim u nacionalnim propisima koje se razlikuju od pretpostavki propisanih u ovoj Konvenciji, kao ni dodatnim pretpostavkama.

(2) Središnji ured za industrijsko vlasništvo kojemu je prijava proslijeđena može zahtijevati da u roku od najmanje dva mjeseca podnositelj prijave:

(a) plati pristojbu za nacionalnu prijavu;

(b) podnese prijevod izvornog teksta europske patentne prijave na jedan od službenih jezika odnosne države i, kada je to prikladno prijevod teksta kako je izmijenjen tijekom postupka pred Europskim patentnim uredom, na kojem podnositelj prijave želi temeljiti nacionalni postupak.

Poglavlje II.

PROGLAŠENJE NIŠTAVIM I RANIJA PRAVA

Članak 138.

RAZLOZI ZA PROGLAŠENJE NIŠTAVIM

(1) Pridržavajući se odredaba iz članka 139., europski patent može biti proglašen ništavim u skladu s pravom države ugovornice, s učinkom na njeno državno područje, na sljedećim osnovama:

(a) ako predmet europskog patenta nije patentibilan prema člancima 52. do 57.;

(b) ako europski patent ne otkriva izum dovoljno jasno i detaljno, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti;

(c) ako predmet europskog patenta izlazi izvan sadržaja prijave kako je podnesena ili, ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave ili na temelju nove prijave u skladu s člankom 61., izvan sadržaja ranije prijave kako je podnesena;

(d) ako je opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta proširen;

(e) ako nositelj patenta nema pravo iz članka 60. stavka 1.

(2) Ako se razlozi za proglašenje ništavim odnose samo na dio europskog patenta, patentna zaštita će se odlukom ograničiti na odgovarajući način. Kada je to u skladu s nacionalnim pravom, ograničenje će se provesti u obliku izmjene patentnih zahtjeva, opisa ili crteža.

Članak 139.

PRAVA RANIJEG DATUMA ILI PRAVA ISTOG DATUMA

(1) U svakoj naznačenoj državi ugovornici europska patentna prijava i europski patent imaju u odnosu prema nacionalnoj patentnoj prijavi i nacionalnom patentu jednak učinak kao ranije pravo, isto kao i nacionalna patentna prijava i nacionalni patent.

(2) Nacionalna patentna prijava i nacionalni patent u naznačenoj državi ugovornici imaju u odnosu prema europskom patentu, jednak učinak kao ranije pravo, isto kao i u odnosu prema nacionalnom patentu.

(3) Svaka država ugovornica može propisati kada i uz koje pretpostavke izum koji je već otkriven i u europskoj patentnoj prijavi ili europskom patentu i u nacionalnoj prijavi ili nacionalnom patentu s istim datumom podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, s istim datumom prvenstva, može biti istodobno zaštićen objema prijavama ili s oba patenta.

Poglavlje III.

OSTALI UČINCI

Članak 140.

NACIONALNI KORISNI MODELI I SVJEDODŽBE O KORISNOSTI

Članci 66., 124., od 135. do 137. i članak 139. se u državama ugovornicama čije pravo priznaje korisne modele i svjedodžbe o korisnosti, primjenjuju na odgovarajući način i na ta prava i prijave za priznanje tih prava.

Članak 141.

GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENATA

(1) Godišnje pristojbe za održavanje europskog patenta mogu se zahtijevati samo za godine koje slijede nakon godine iz članka 86. stavka 4.

(2) Godišnje pristojbe za održavanje koje dospijevaju na naplatu u roku od dva mjeseca od objave podatka o priznavanju europskog patenta smatraju se uredno plaćenima ako su plaćene u tom roku. Ne naplaćuje se nikakva dodatna pristojba predviđena nacionalnim pravom.

DIO IX.

POSEBNI SPORAZUMI

Članak 142.

JEDINSTVENI PATENTI

(1) Skupina država ugovornica koja je u posebnom sporazumu odredila da europski patent priznat za te države ima jedinstveni učinak na njihovim područjima, može odrediti da europski patent može biti priznat samo zajednički za sve te države.

(2) Ako je neka skupina država ugovornica odredila kao u stavku 1., primjenjuju se odredbe ovog Dijela.

Članak 143.

POSEBNA TIJELA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Skupina država ugovornica može Europskom patentnom uredu povjeriti dodatne zadaće.

(2) U svrhu obavljanja dodatnih zadaća, u Europskom patentnom uredu se mogu ustrojiti posebna tijela, zajednička za države ugovornice koje pripadaju toj skupini. Predsjednik Europskog patentnog ureda upravlja posebnim tijelima; Članak 10. stavci 2. i 3. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 144.

ZASTUPANJE PRED POSEBNIM TIJELIMA

Skupina država ugovornica može na poseban način urediti zastupanje pred tijelima iz članka 143. stavka 2.

Članak 145.

UŽI SAZIV UPRAVNOG VIJEĆA

(1) Skupina država ugovornica može ustrojiti Uži saziv Upravnog vijeća u svrhu nadzora rada posebnih tijela ustrojenih prema članku 143. stavku 2., kojemu Europski patentni ured daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njegovih zadaća. predsjednik Europskog patentnog ureda je za rad posebnih tijela odgovoran Užem sazivu Upravnog Vijeća.

(2) Skupina država ugovornica određuje sastav, nadležnost i dužnosti Užeg saziva Upravnog vijeća.

Članak 146.

POKRIĆE TROŠKOVA ZA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA

Kada su Europskom patentnom uredu povjerene dodatne zadaće prema članku 143., troškove koje ima Organizacija u obavljanju tih zadaća snosi skupina država ugovornica. Kada su u Europskom patentnom uredu ustrojena posebna tijela u svrhu obavljanja tih zadaća, troškove osoblja, radnog prostora i opreme za ta tijela snosi skupina država ugovornica.. Članak 39. stavci 3. i 4., članak 41. i 47. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 147.

PLAĆANJA PRISTOJBI ZA ODRŽAVANJE JEDINSTVENIH PATENATA U VRIJEDNOSTI

Ako je skupina država ugovornica utvrdila zajedničke godišnje pristojbe za održavanje u vrijednosti europskih patenata, dio iz članka 39. stavka 1. se odnosi na te zajedničke pristojbe; najmanji iznos iz stavka 39. stavka 1. se odnosi na jedinstveni patent. Članak 39. stavci 3. i 4. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 148.

EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA KAO DIO IMOVINE

(1) Primjenjuje se članak 74., osim ako je skupina država ugovornica drukčije odredila.

(2) Skupina država ugovornica može odrediti da europska patentna prijava u kojoj su naznačene te države ugovornice, može biti prenesena, opterećena ili biti predmetom prisilnog izvršenja samo za sve države ugovornice te skupine, i samo u skladu s odredbama posebnog sporazuma.

Članak 149.

ZAJEDNIČKA NAZNAKA

(1) Skupina država ugovornica može odrediti da te države ugovornice mogu biti samo zajednički naznačene i da se naznaka jedne ili nekoliko tih država smatra naznakom svih država te skupine.

(2) Kada je Europski patentni ured naznačeni ured prema članku 153. stavku 1., stavak 1. se primjenjuje ako je podnositelj prijave u međunarodnoj prijavi priopćio da zahtijeva europski patent za jednu ili više naznačenih država ugovornica iz te skupine. Isto se primjenjuje ako je podnositelj prijave u međunarodnoj prijavi naznačio jednu od država ugovornica iz te skupine u čijem je nacionalnom pravu propisano da naznaka te države ima učinak prijave za europski patent.

DIO X.

MEĐUNARODNA PRIJAVA PREMA UGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA

Članak 150.

PRIMJENA UGOVORA O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA

(1) Ugovor o suradnji na području patenata od 19. lipnja 1970. g., u daljnjem tekstu Ugovor o suradnji, primjenjuje se u skladu s odredbama ovog Dijela.

(2) Međunarodne prijave prema Ugovoru o suradnji mogu biti predmet postupka pred Europskim patentnim uredom. U tim se postupcima primjenjuju odredbe Ugovora o suradnji, nadopunjene odredbama ove Konvencije. U slučaju suprotnosti između odredaba ove Konvencije i odredaba Ugovora o suradnji, primjenjuju se odredbe Ugovora o suradnji. Osobito, rok u kojem se mora podnijeti zahtjev za ispitivanje međunarodne prijave prema članku 94. stavku 2. ove Konvencije ne može isteći prije roka propisanog u članku 22. ili članku 39. Ugovora o suradnji.

(3) Međunarodna prijava po kojoj Europski patentni ured postupa kao naznačeni ured ili kao izabrani ured smatra se europskom patentnom prijavom.

(4) Kada se u ovoj Konvenciji upućuje na Ugovor o suradnji, to uključuje i upućivanje na njegov Pravilnik.

Članak 151.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO PRIJAMNI URED

(1) Europski patentni ured može biti prijamni ured u smislu članka 2. alineje xv Ugovora o suradnji onda kada je podnositelj prijave državljanin države ugovornice ove Konvencije za koju je Ugovor o suradnji stupio na snagu; jednako je i u slučaju kada podnositelj prijave u takvoj državi ima prebivalište ili sjedište.

(2) Europski patentni ured može biti prijamni ured i onda kada je podnositelj prijave državljanin države koja nije država ugovornica ove Konvencije, ali je država ugovornica Ugovora o suradnji koja je s Organizacijom sklopila sporazum prema kojem je Europski patentni ured prijamni ured umjesto nacionalnog ureda te države; jednako je i u slučaju kada podnositelj prijave u takvoj državi ima prebivalište ili sjedište.

(3) Uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, Europski patentni ured može biti prijamni ured i za bilo kojeg drugog podnositelja prijave, sukladno sporazumu između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

Članak 152.

PODNOŠENJE I PROSLJEĐIVANJE MEĐUNARODNE PRIJAVE

(1) Kada podnositelj prijave odabere Europski patentni ured kao prijamni ured za svoju međunarodnu prijavu, on ju podnosi neposredno Europskom patentnom uredu. I u tom se slučaju na odgovarajući način primjenjuje članak 75. stavak 2.

(2) Kada je međunarodna prijava podnesena Europskom patentnom uredu posredstvom nadležnog središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo, odnosna država ugovornica mora poduzeti sve potrebne mjere da ta prijava bude pravodobno proslijeđena Europskom patentnom uredu, kako bi on mogao pravodobno ispuniti obveze vezane uz prosljeđivanje, sukladno odredbama iz Ugovora o suradnji.

(3) Za međunarodnu prijavu se plaća pristojba za prosljeđivanje, u roku od mjesec dana od primitka prijave.

Članak 153.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO NAZNAČENI URED

(1) Europski patentni ured je naznačeni ured u smislu članka 2. alineje xiii Ugovora o suradnji za one države ugovornice ove Konvencije za koje je Ugovor o suradnji stupio na snagu a koje je podnositelj prijave naznačio u međunarodnoj prijavi. Isto se primjenjuje ako je podnositelj prijave u međunarodnoj prijavi naznačio jednu od država ugovornica u čijem je nacionalnom pravu propisano da naznaka te države ima učinak prijave za europski patent.

(2) Odluke koje Europski patentni ured donosi kao naznačeni ured prema članku 25. stavku 2. točki (a) Ugovora o suradnji, u nadležnosti su Odjela za ispitivanje.

Članak 154.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENOTIJELO ZA MEĐUNARODNOPRETRAŽIVANJE

(1) Sukladno sporazumu zaključenom između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Europski patentni ured je za podnositelje prijava koji su državljani neke od država ugovornica za koju je Ugovor o suradnji stupio na snagu Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje u smislu Poglavlja I Ugovora o suradnji; jednako je i u slučaju kada podnositelj prijave u takvoj državi ima prebivalište ili sjedište.

(2) Uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, Europski patentni ured može biti Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i za bilo kojeg drugog podnositelja prijave, sukladno sporazumu između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

(3) Odluke o prigovoru podnositelja prijave protiv dodatne pristojbe što ju Europski patentni ured naplaćuje za međunarodno pretraživanje prema odredbama članka 17. stavka 3. točke (a) Ugovora o suradnji, u nadležnosti su žalbenih vijeća.

Članak 155.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENOTIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNOISPITIVANJE

(1) Sukladno sporazumu zaključenom između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Europski patentni ured je za podnositelje prijava koji su državljani neke od država ugovornica za koju je Poglavlje II Ugovora o suradnji obvezujuće, Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje u smislu tog Poglavlja; jednako je i u slučaju kada podnositelj prijave u takvoj državi ima prebivalište ili sjedište.

(2) Uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, Europski patentni ured može biti Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje i za bilo kojeg drugog podnositelja prijave, sukladno sporazumu između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo.

(3) Odluke o prigovoru podnositelja prijave protiv dodatne pristojbe što ju Europski patentni ured naplaćuje za međunarodno prethodno ispitivanje prema odredbama članka 34. stavka 3. točke (a) Ugovora o suradnji, u nadležnosti su žalbenih vijeća.

Članak 156.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO IZABRANI URED

Europski patentni ured je izabrani ured u smislu članka 2. alineje xiv Ugovora o suradnji onda kada podnositelj prijave izabere neku od naznačenih država na koju se odnose odredbe iz članka 153. stavka 1. ili iz članka 149. stavka 2. i za koju je Poglavlje II tog Ugovora postalo obvezujuće. Uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, isto se primjenjuje i onda kada podnositelj prijave ima svoje prebivalište ili sjedište u državi ili je državljanin države koja nije stranka tog Ugovora ili nije obvezana Poglavljem II tog Ugovora, pod uvjetom da podnositelj prijave pripada skupini osoba kojoj je Skupština Unije za međunarodnu suradnju u području patenata odlukom u skladu s odredbama iz članka 31. stavka 2. točke b) Ugovora o suradnji, odobrila podnošenje zahtjeva za međunarodno prethodno ispitivanje.

Članak 157.

IZVJEŠĆE O MEĐUNARODNOM PRETRAŽIVANJU

(1) Bez utjecaja na odredbe iz stavaka od 2. do 4., izvješće o međunarodnom pretraživanju prema članku 18. Ugovora o suradnji ili očitovanje prema članku 17. stavku 2. točki (a) tog Ugovora te njihova objava prema članku 21. tog Ugovora, zamjenjuju izvješće o europskom pretraživanju i podatak o njegovoj objavi u Europskom patentnom glasniku.

(2) Podložno odlukama Upravnog vijeća iz stavka 3.:

(a) za svaku međunarodnu prijavu sastavlja se izvješće o dopunskom europskom pretraživanju;

(b) podnositelj prijave plaća pristojbu za pretraživanje, istodobno s nacionalnom pristojbom predviđenom u članku 22. stavku 1. ili članku 39. stavku 1. Ugovora o suradnji. Ako pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

(3) Upravno vijeće može odlučiti ispunjenjem kojih pretpostavki i u kojoj mjeri se:

(a) izostavlja izvješće o dopunskom europskom pretraživanju;

(b) smanjuju iznosi pristojbi za pretraživanje.

(4) Upravno vijeće može u svako doba opozvati svoju odluku donesenu prema stavku 3.

Članak 158.

OBJAVA MEĐUNARODNE PRIJAVE I NJEZINA DOSTAVA EUROPSKOM PATENTNOM UREDU

(1) Objava međunarodne prijave prema članku 21. Ugovora o suradnji, za koju je Europski patentni ured naznačeni ured zamjenjuje, uz primjenu odredaba iz stavka 3., objavu europske patentne prijave, a podatak o toj objavi navodi se u Europskom patentnom glasniku. Ipak, za takvu se prijavu ne smatra da je uključena u stanju tehnike kako je propisano u odredbi iz članka 54 stavka 3., ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 2.

(2) Međunarodna prijava se dostavlja Europskom patentnom uredu na jednom od njegovih službenih jezika. Podnositelj prijave plaća Europskom patentnom uredu nacionalnu pristojbu propisanu u članku 22. stavku 1. ili u članku 39. stavku 1. Ugovora o suradnji.

(3) Ako je međunarodna prijava objavljena na jeziku koji nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda, Europski patentni ured objavljuje međunarodnu prijavu koja je dostavljena sukladno stavku 2. Pridržavajući se odredaba iz članka 67. stavka 3., privremena zaštita prema članku 67. stavcima 1. i 2. nastaje tek na datum te objave.

DIO XI.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 159.

UPRAVNO VIJEĆE TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

(1) Države navedene u članku 169. stavku 1. imenuju svoje zastupnike u Upravno vijeće; Upravno vijeće se sastaje na poziv Vlade Savezne Republike Njemačke najkasnije u roku od dva mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Konvencije, osobito radi imenovanja predsjednika Europskog patentnog ureda.

(2) Mandat prvog predsjednika Upravnog vijeća imenovanog nakon stupanja ove Konvencije na snagu traje četiri godine.

(3) Mandat člana predsjedništva Upravnog vijeća izabranog u prvo predsjedništvo Upravnog vijeća nakon stupanja ove Konvencije na snagu traje pet godina, a mandat iduće izabranog člana predsjedništva traje četiri godine.

Članak 160.

IMENOVANJE ZAPOSLENIKA TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

(1) Do donošenja Statuta o službi stalnih zaposlenika i uvjeta u ugovorima o radu drugih zaposlenika Europskog patentnog ureda, Upravno vijeće i predsjednik Europskog patentnog ureda u okviru svojih ovlaštenja zapošljavaju potrebno osoblje i s njim zaključuju ugovore na određeno vrijeme. Upravno vijeće može utvrditi opća načela zapošljavanja.

(2) Tijekom prijelaznog razdoblja čije trajanje određuje Upravno vijeće, ono može, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda, za članove Proširenog žalbenog vijeća ili za članove Žalbenih vijeća imenovati članove tehničke ili pravne struke iz nacionalnih sudova i nadležnih tijela država ugovornica, koji mogu nastaviti i s radom u nacionalnim sudovima ili nadležnim tijelima. Oni mogu biti imenovani na rok ne dulji od pet i ne kraći od jedne godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 161.

PRVO OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

(1) Prvo obračunsko razdoblje Organizacije započinje na dan stupanja na snagu ove Konvencije i traje do 31. prosinca iste godine. Ako je datum početka tijeka prvog obračunskog razdoblja u drugom polugodištu, ono traje do 31. prosinca iduće godine.

(2) Proračun za prvo obračunsko razdoblje donosi se što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Konvencije. Dok Organizacija ne primi doprinose predviđene u članku 40. za prvi proračun, države ugovornice uplaćuju na zahtjev Upravnog vijeća predujmove u iznosu koji je utvrdilo to Vijeće, a koji će biti oduzeti od njihovih doprinosa tom proračunu. Predujmovi se određuju na način propisan u članku 40. Na predujmove se na odgovarajući način primjenjuju odredbe iz članka 39. stavaka 3. i 4.

Članak 162.

POSTUPNO PROŠIRENJE PODRUČJA DJELOVANJA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

(1) Europske patentne prijave mogu se podnositi Europskom patentnom uredu od datuma koji je na preporuku predsjednika Europskog patentnog ureda utvrdilo Upravno vijeće.

(2) Na preporuku predsjednika Europskog patentnog ureda Upravno vijeće može odlučiti da se od datuma navedenog u stavku 1. postupak povodom europske patentne prijave može ograničiti. Takvo ograničenje se može odnositi na određena područja tehnike. U svakom se slučaju europska patentna prijava mora ispitati radi utvrđenja datuma podnošenja.

(3) Ako je donesena odluka prema stavku 2., Upravno vijeće nakon toga ne smije dalje ograničiti postupak. 

(4) Kada se postupak povodom europske patentne prijave ne može nastaviti zbog ograničenja postupka prema stavku 2., Europski patentni ured o tome obavješćuje podnositelja prijave i upućuje ga da može podnijeti zahtjev za pretvorbu. Dostavom te obavijesti se europska patentna prijava smatra povučenom.

Članak 163.

OVLAŠTENI ZASTUPNICI TIJEKOM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

(1) Tijekom prijelaznog razdoblja čije trajanje određuje Uprav­no vijeće, i bez obzira na odredbe iz članka 134. stavka 2., na listu ovlaštenih zastupnika može biti upisana svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

(a) mora biti državljanin jedne od država ugovornica;

(b) mora imati poslovno sjedište ili mjesto rada na području jedne od država ugovornica;

(c) mora biti ovlaštena za zastupanje fizičkih i pravnih osoba, u području patenata, pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo države ugovornice u kojoj ima poslovno sjedište ili mjesto rada.

(2) Upis se obavlja na zahtjev, uz priloženu potvrdu središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo u kojoj se navodi da su ispunjene pretpostavke propisane u stavku 1.

(3) Ako u nekoj od država ugovornica ovlaštenje iz stavka 1. točke (c) nije uvjetovano posebnom stručnom osposobljenošću, osoba koja podnosi zahtjev za upis na listu se mora zastupanjem u području patenata pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo baviti redovito, u trajanju od najmanje pet godina. Uvjet koji se odnosi na bavljenje djelatnošću zastupanja ne moraju ispuniti osobe koje su u skladu s propisima neke od država ugovornica službeno priznate kao osobe koje su stručno osposobljene za zastupanje fizičkih ili pravnih osoba u području patenata pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo te države. U potvrdi koja se dostavlja središnjem uredu za industrijsko vlasništvo mora biti navedeno da podnositelj prijave ispunjava jedan od uvjeta propisanih u ovom stavku.

(4) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odobriti izuzeće od:

(a) zahtjeva iz stavka 3. prve rečenice, ako podnositelj prijave dostavi dokaz da je potrebnu osposobljenost stekao na drugi način;

(b) zahtjeva iz stavka 1. točke (a) u posebnim okolnostima.

(5) Predsjednik Europskog patentnog ureda odobrava izuzeće od zahtjeva iz stavka 1. točke (a) ako je 5. listopada 1973. podnositelj prijave ispunjavao uvjete iz stavka 1. točke (b) i (c).

(6) Osobe koje imaju poslovno sjedište ili mjesto rada u državi koja je pristupila ovoj Konvenciji na datum koji pada u vrijeme koje je kraće od godine dana prije isteka prijelaznog razdoblja iz stavka 1. ili u vrijeme nakon isteka tog razdoblja mogu biti upisane na listu ovlaštenih zastupnika pod uvjetima propisanim u stavcima od 1. do 5., tijekom razdoblja od godine dana računajući od datuma pristupanja te države ovoj Konvenciji.

(7) Nakon isteka prijelaznog razdoblja, osoba koja je tijekom tog razdoblja bila upisana na listu ovlaštenih zastupnika može, bez obzira na disciplinske mjere poduzete prema članku 134. stavku 8. točki (c), ostati upisana ili biti ponovno upisana na tu listu, pod uvjetom da ispunjava pretpostavke iz stavka 1. točke (b).

DIO XII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 164.

PROVEDBENI PRAVILNIK I PROTOKOLI

(1) Provedbeni pravilnik, Protokol o priznavanju, Protokol o povlasticama i imunitetima, Protokol o centralizaciji i Protokol o tumačenju članka 69. sastavni su dijelovi ove Konvencije.

(2) U slučaju nesuglasja između odredaba ove Konvencije i odredaba Provedbenog pravilnika, mjerodavne su odredbe ove Konvencije.

Članak 165.

POTPISIVANJE – RATIFIKACIJA

(1) Za države koje su sudjelovale na Međuvladinoj konferenciji za uspostavu europskog sustava za priznavanje patenata ili koje su obaviještene o održavanju te Konferencije i ponuđena im je mogućnost sudjelovanja na toj Konferenciji, ova je Konvencija otvorena za potpisivanje do 5. travnja 1974.

(2) Ovu Konvencija podliježe ratifikaciji; isprave o ratifikaciji polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 166.

PRISTUPANJE

(1) Ova je Konvencija otvorena za pristupanje:

(a) državama navedenim u članku 165. stavku 1.;

(b) svim drugim europskim državama, na poziv Upravnog vijeća.

(2) Svaka država koja je bila država ugovornica ove Konvencije, a koja je to prestala biti zbog primjene odredbe iz članka 172. stavka 4., može pristupanjem ovoj Konvenciji ponovno postati njezinom strankom.

(3) Isprave o pristupu polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

Članak 167.

REZERVE

(1) Svaka država ugovornica može prilikom potpisivanja ili prilikom polaganja isprava o ratifikaciji ili pristupanju staviti samo one rezerve koje su predviđene u stavku 2.

(2) Svaka država ugovornica može pridržati pravo predvidjeti:

(a) da europski patenti, sukladno odredbama koje se primjenjuju na nacionalne patente, ne proizvode pravne učinke ili se mogu proglasiti ništavim ako se njima štite kemijski, farmaceutski ili prehrambeni proizvodi kao takvi; ta se rezerva ne odnosi na prava iz patenta koji se odnosi na postupak za proizvodnju ili za uporabu nekog kemijskog proizvoda ili na postupak za proizvodnju farmaceutskog ili prehrambenog proizvoda;

(b) da europski patenti, sukladno odredbama koje se primjenjuju na nacionalne patente, ne proizvode pravne učinke ili se mogu proglasiti ništavim ako se njima štite postupci u području poljoprivrede ili hortikulture, na koje se ne primjenjuje članak 53. točka (b);

(c) da europski patenti, sukladno odredbama koje se primjenjuju na nacionalne patente, traju kraće od dvadeset godina

(d) da nije obvezana Protokolom o priznavanju.

(3) Sve rezerve koje je stavila država ugovornica mogu proizvoditi učinak najdulje deset godina, računajući od datuma stupanja na snagu ove Konvencije. Ako država ugovornica izjavi neku od rezervi iz stavka 2. točaka (a) i (b), Upravno vijeće može s učinkom za tu državu produljiti navedeno razdoblje za najviše pet godina u pogledu svih ili samo dijela izjavljenih odnosnih rezervi, pod uvjetom da ta država najkasnije godinu dana prije isteka razdoblja od deset godina podnese obrazloženi zahtjev kojim će dokazati Upravnom vijeću da nije u mogućnosti povući odnosnu rezervu do isteka razdoblja od deset godina.

(4) Čim to okolnosti dopuste, država ugovornica će povući rezervu koju je stavila. Povlačenje se obavlja putem obavijesti Vladi Savezne Republike Njemačke, a proizvodi učinke nakon isteka mjesec dana od primitka takve obavijesti.

(5) Rezerva stavljena u skladu sa stavkom 2. točkama (a), (b) ili (c) odnosi se na europske patente priznate na temelju europskih patentnih prijava podnesenih tijekom razdoblja trajanja rezerve. Učinak rezerve traje tijekom cijelog trajanja odnosnih patenata.

(6) Rezerva prestaje proizvoditi učinke nakon isteka razdoblja iz stavka 3. prve rečenice ili, ako je to razdoblje produljeno, nakon isteka produljenog razdoblja. Ova je odredba bez utjecaja na odredbe iz stavaka 4. i 5.

Članak 168.

PROSTORNO PODRUČJE PRIMJENE

(1) Država ugovornica može u svojoj ispravi o ratifikaciji ili pristupu ili u bilo kojem trenutku nakon toga, pisanom obaviješću upućenom Vladi Savezne Republike Njemačke izjaviti da se ova Konvencija primjenjuje i na jednom ili više područja za čije je vanjske odnose ona odgovorna. Europski patenti priznati za tu državu ugovornicu imaju učinak i na područjima za koja je takva izjava stupila na snagu.

(2) Ako je izjava iz stavka 1. sadržana u ispravi o ratifikaciji ili o pristupu, ona proizvodi učinak na isti datum kao i ratifikacija ili pristup; ako je izjava dana u obavijesti nakon polaganja isprave o ratifikaciji ili o pristupanju, proizvodi učinak po isteku šest mjeseci od datuma njezina primitka u Vladi Savezne Republike Njemačke.

(3) Država ugovornica može u svakom trenutku izjaviti da se Konvencija prestaje primjenjivati na jednom ili više područja u odnosu na koja je dala obavijest prema stavku 1. Takva izjava proizvodi učinak po isteku godine dana od datuma kada je primi Vlada Savezne Republike Njemačke.

Članak 169.

STUPANJE NA SNAGU

(1) Ova Konvencija stupa na snagu tri mjeseca nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili pristupu šest država na čijim je državnim područjima ukupni broj patentnih prijava podnesenih 1970. g. ukupno iznosio najmanje 180 000.

(2) Svaka ratifikacija ili pristup nakon stupanja na snagu ove Konvencije stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca nakon polaganja isprave o ratifikaciji ili o pristupu.

Članak 170.

PRISTUPNI DOPRINOS

(1) Svaka država koja ratificira ovu Konvenciju ili joj pristupi nakon njezina stupanja na snagu uplaćuje Organizaciji pristupni doprinos koji se ne vraća.

(2) Pristupni doprinos iznosi 5% od iznosa dobivenog za dotičnu državu na datum stupanja na snagu ratifikacije ili pristupa, primjenom postotka dobivenog na način predviđen u članku 40. stavcima 3. i 4. na ukupan iznos posebnih financijskih doprinosa, kojeg duguju ostale države ugovornice za obračunska razdoblja koja prethode navedenom datumu.

(3) U slučaju kada posebni financijski doprinosi nisu bili zahtijevani za obračunsko razdoblje koje neposredno prethodi datumu navedenom u stavku 2., način izračuna iz stavka 2. je onaj koji bi se primjenjivao na odnosnu državu za zadnju godinu za koju su zahtijevani financijski doprinosi.

Članak 171.

TRAJANJE KONVENCIJE

Trajanje ove Konvencije nije vremenski ograničeno.

Članak 172.

IZMJENA

(1) Ova Konvencija može biti izmijenjena na Konferenciji država ugovornica.

(2) Upravno vijeće priprema i saziva Konferenciju. Konferencija može donositi pravovaljane odluke ako je na njoj zastupljeno najmanje tri četvrtine država ugovornica. Za usvajanje izmijenjenog teksta ove Konvencije, tročetvrtinska većina država ugovornica mora biti prisutna i mora glasovati u prilog reviziji. Suzdržavanja od glasovanja se ne smatraju glasovima.

(3) Izmijenjeni tekst stupa na snagu onda kada ga ratificira ili mu pristupi onaj broj država ugovornica kojeg je odredila Konferencija i na onaj datum kojeg je odredila Konferencija.

(4) Države koje na datum stupanja na snagu izmijenjenog teksta ove Konvencije nisu ratificirale izmijenjeni tekst niti su mu pristupile, prestaju biti stranke ove Konvencije od tog datuma.

Članak 173.

SPOROVI IZMEĐU DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Spor između država ugovornica koji se odnosi na tumačenje ili na primjenu ove Konvencije, a koji nije riješen dogovorom, iznosi se na zahtjev jedne od odnosnih država pred Upravno vijeće, koje nastoji potaknuti postizanje sporazuma između odnosnih država.

(2) Ako se takav sporazum ne postigne u roku od šest mjeseci od datuma iznošenja spora pred Upravno vijeće, svaka od odnosnih država može taj spor iznijeti pred Međunarodni sud pravde radi donošenja obvezujuće odluke.

Članak 174.

OTKAZ

Svaka država ugovornica može u svakom trenutku otkazati ovu Konvenciju. Obavijest o otkazu dostavlja se Vladi Savezne Republike Njemačke. Otkaz stupa na snagu nakon isteka godine dana od datuma primitka obavijesti.

Članak 175.

OČUVANJE STEČENIH PRAVA

(1) Ako država prestane biti strankom ove Konvencije u skladu s odredbama iz članka 172. stavka 4. ili članka 174., to ne utječe na prava već stečena prema ovoj Konvenciji.

(2) Postupak kojeg Europski patentni ured vodi povodom europske patentne prijave u trenutku kada naznačena država prestaje biti strankom Konvencije nastavlja se za tu državu kao da se na nju primjenjuje Konvencija kakva je na snazi nakon tog datuma.

(3) Stavak 2. primjenjuju se na europske patente za koje se na datum naveden u stavku 2. vodi postupak povodom prigovora ili u pogledu kojih nije istekao rok za podnošenje prigovora.

(4) Ništa u ovom članku ne utječe na pravo države koja je prestala biti stranka ove Konvencije da s bilo kojim europskim patentnom postupa u skladu s tekstom Konvencije koje je bila stranka.

Članak 176.

FINANCIJSKA PRAVA I OBVEZE BIVŠE DRŽAVE UGOVORNICE

(1) Svakoj državi koja je prestala biti strankom ove Konvencije u skladu s odredbama članka 172. stavka 4. ili članka 174., Organizacija vraća posebne financijske doprinose koje je ta država uplatila prema članku 40. stavku 2. tek onda kada, te pod onim uvjetima pod kojim, Organizacija obavlja povrat posebnih financijskih doprinosa što su ih uplatile druge države tijekom istog obračunskog razdoblja.

(2) I nakon što je prestala biti strankom ove Konvencije, država iz stavka 1. nastavlja plaćati prema članku 39. dio pristojbi za održavanje u vrijednosti europskih patenata koji su ostali na snazi u toj državi, po stopi koja je vrijedila na datum na koji je ta država prestala biti strankom Konvencije.

Članak 177.

JEZICI KONVENCIJE

(1) Ova Konvencija sastavljena je u jednom izvorniku na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku, koji se pohranjuje u arhivu Vlade Savezne Republike Njemačke, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna.

(2) Tekstovi ove Konvencije sastavljeni na službenim jezicima država ugovornica, koji nisu jezici iz stavka 1., a koje je odobrilo Upravno vijeće, smatraju se službenim tekstovima. U slučaju nesuglasja u tumačenju različitih tekstova, vjerodostojni su tekstovi iz stavka 1.

Članak 178.

Prosljeđivanje i obavijesti

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke izrađuje ovjerene preslike ove Konvencije i prosljeđuje ih vladama svih država koje su potpisale ovu Konvenciju ili su joj pristupile.

(2) Vlada Savezne Republike Njemačke izvješćuje vlade država navedenih u stavku 1.:

(a) o svakom potpisivanju;

(b) o svakom polaganju isprave o ratifikaciji ili pristupu;

(c) o svakoj rezervi ili povlačenju rezerve prema odredbama članka 167.;

(d) o svakoj izjavi ili obavijesti primljenoj prema odredbama članka 168.;

(e) o datumu stupanja na snagu ove Konvencije;

(f) o svakom otkazu primljenom prema odredbama članka 174. i datumu na koji takav otkaz stupa na snagu.

(3) Vlada Savezne Republike Njemačke registrira ovu Konvenciju u Tajništvu Ujedinjenih naroda.

U POTVRDU TOGA, ovlašteni opunomoćenici, predočivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su u valjanom i propisanom obliku, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Münchenu, petog listopada tisuću devetsto sedamdeset i treće godine.

* * *

Provedbeni pravilnik Konvencije o priznavanju europskih patenata od 5. listopada 1973. kako je posljednji puta izmijenjen i dopunjen Odlukom Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 9. prosinca 2004. godine

DIO I.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA I. KONVENCIJE

Poglavlje I.

JEZICI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Pravilo 1.

ODSTUPANJE OD ODREDABA O JEZIKU POSTUPKA U PISANOM POSTUPKU

(1) U pisanom postupku koji se vodi pred Europskim patentnim uredom svaka se stranka može služiti bilo kojim službenim jezikom Europskog patentnog ureda. Prijevod iz članka 14. stavka 4. može se podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Europskog patentnog ureda.

(2) Izmjene i dopune europske patentne prijave ili europskog patenta moraju biti podnesene na jeziku postupka.

(3) Dokumenti koji se koriste kao dokazi pred Europskim patentnim uredom, a osobito publikacije, mogu se podnijeti na bilo kojem jeziku. Međutim, Europski patentni ured može zahtijevati da se u danom roku, koji ne može biti kraći od mjesec dana, podnese prijevod na jedan od njegovih službenih jezika.

Pravilo 2.

ODSTUPANJE OD ODREDABA O JEZIKU POSTUPKA U USMENOJ RASPRAVI

(1) U usmenoj raspravi koja se vodi pred Europskim patentnim uredom svaka se stranka može umjesto jezikom postupka služiti nekim drugim službenim jezikom Europskog patentnog ureda, pod uvjetom da ili o tome obavijesti Europski patentni ured barem mjesec dana prije datuma određenog za tu usmenu raspravu ili osigura prevođenje na jezik postupka. Stranka se može služiti i jednim od službenih jezika država ugovornica, pod uvjetom da osigura prevođenje na jezik postupka. Europski patentni ured može dopustiti odstupanje od odredaba iz ovog stavka.

(2) Tijekom usmene rasprave zaposlenici Europskog patentnog ureda mogu se umjesto jezikom postupka služiti nekim drugim službenim jezikom Europskog patentnog ureda.

(3) U slučaju pribavljanja dokaza, svaka stranka koja se saslušava, svaki svjedok ili stručnjak koji nije u mogućnosti na odgovarajući način izraziti se na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda ili na jednom od službenih jezika država ugovornica, može se služiti drugim jezikom. Ako je odluka o pribavljanju dokaza donesena na zahtjev stranke u postupku, stranke koje se saslušavaju, svjedoci ili stručnjaci koji se izražavaju na jezicima koji nisu službeni jezici Europskog patentnog ureda mogu se saslušati samo onda ako stranka koja je podnijela zahtjev osigura prevođenje na jezik postupka; međutim Europski patentni ured može dopustiti prevođenje na neki drugi njegov službeni jezik.

(4) Ako se stranke i Europski patentni ured dogovore, u usmenoj se raspravi mogu služiti bilo kojim jezikom.

(5) Ako je potrebno, Europski patentni ured na vlastiti trošak osigurava prevođenje na jezik postupka ili, ako je prikladno, na druge njegove službene jezike, osim ako je takvo prevođenje dužna osigurati jedna od stranaka u postupku.

(6) Izjave zaposlenika Europskog patentnog ureda, izjave stranaka u postupku i izjave svjedoka i vještaka koje su dane u usmenoj raspravi na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda upisuju se u zapisnik na jezicima na kojima su dane. Izjave koje su dane na bilo kojem drugom jeziku upisuju se u zapisnik na službenom jeziku na koji su prevedene. Izmjene teksta opisa ili izmjene teksta patentnih zahtjeva europske patentne prijave ili europskog patenta upisuju se u zapisnik na jeziku postupka.

Pravilo 3.

(brisano)

Pravilo 4.

JEZIK EUROPSKE IZDVOJENE PRIJAVE

Europske izdvojene prijave ili, u slučaju iz članka 14. stavka 2., njihovi prijevodi moraju biti podneseni na jeziku postupka koji se vodi povodom ranije europske patentne prijave.

Pravilo 5.

OVJERA PRIJEVODA

Kad se mora podnijeti prijevod bilo kojeg dokumenta, Europski patentni ured može zahtijevati da se u roku koji odredi podnese potvrda o tome da prijevod odgovara izvornom tekstu. Ako potvrda nije pravodobno podnesena, smatra se da dokument nije primljen, osim ako je Konvencijom drukčije predviđeno.

Pravilo 6.

ROKOVI I SMANJENJE IZNOSA PRISTOJBI

(1) Prijevod iz članka 14. stavka 2. mora biti podnesen u roku od tri mjeseca od podnošenja europske patentne prijave, ali najkasnije trinaest mjeseci od datuma prvenstva. Međutim, ako se prijevod odnosi na europsku izdvojenu prijavu ili na novu europsku patentnu prijavu prema članku 61. stavku 1. podstavku (b), prijevod može biti podnesen u roku od mjesec dana od podnošenja takve prijave.

(2) Prijevod iz članka 14. stavka 4. mora biti podnesen u roku od mjesec dana od podnošenja dokumenta. Ako je dokument obavijest o prigovoru ili obavijest o žalbi, taj se rok produljuje, kad je prikladno, do isteka roka za prigovor ili do isteka roka za žalbu.

(3) Smanjenje iznosa pristojbe za podnošenje, pristojbe za ispitivanje, pristojbe za prigovor ili pristojbe za žalbu omogućava se podnositelju prijave, nositelju patenta ili podnositelju prigovora, ovisno o slučaju, koji se koristi mogućnostima predviđenim u članku 14. stavcima 2. i 4. To smanjenje utvrđeno je u Pravilniku o pristojbama u obliku postotka od ukupnog iznosa tih pristojbi.

Pravilo 7.

PRAVNA VJERODOSTOJNOST PRIJEVODA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

U svrhu određivanja širi li se predmet europske patentne prijave ili europskog patenta izvan sadržaja europske patentne prijave kako je podnesena, Europski patentni ured može pretpostaviti da je prijevod iz članka 14. stavka 2. u skladu s izvornim tekstom prijave, osim ako se dokaže suprotno.

Poglavlje II.

ORGANIZACIJA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Pravilo 8.

KLASIFIKACIJA PATENATA

(1) Europski patentni ured služi se:

(a) klasifikacijom iz članka 1. Europske konvencije o Međunarodnoj klasifikaciji patenata za izume od 19. studenoga 1954. do stupanja na snagu Strasbourškog sporazuma o Međunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. ožujka 1971;

(b) klasifikacijom iz članka 1. navedenog Strasbourškog sporazuma, nakon stupanja na snagu tog Sporazuma.

(2) Klasifikacija iz stavka 1. u daljnjem se tekstu navodi kao međunarodna klasifikacija.

Pravilo 9.

POVJERAVANJE POSLOVA ODJELIMA PRVOG STUPNJA

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda odlučuje o broju Odjela za pretraživanje, Odjela za ispitivanje i Odjela za prigovore. Predsjednik povjerava odjelima poslove prema međunarodnoj klasifikaciji i, kad je potrebno, odlučuje o klasificiranju neke europske patentne prijave ili nekog patenta u skladu s tom klasifikacijom.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može Prijamnom odsjeku, Odjelima za pretraživanje, Odjelima za ispitivanje, Odjelima za prigovore i Pravnom odjelu, uz obveze koje imaju prema ovoj Konvenciji, povjeriti i druge poslove.

(3) Predsjednik Europskog patentnog ureda može povjeriti zaposlenicima koji nisu ispitivači tehničke ili pravne struke pojedine poslove iz djelokruga Odjela za ispitivanje ili Odjela za prigovore, koji ne uključuju probleme tehničke ili pravne naravi.

(4) Predsjednik Europskog patentnog ureda može dati jednom od tajništva Odjela za prigovore isključivu nadležnost za utvrđivanje iznosa troškova, kako je predviđeno u članku 104. stavku 2.

Pravilo 10.

PREDSJEDNIŠTVO ŽALBENIH VIJEĆA

(1) Samostalno ovlašteno tijelo u okviru organizacijske jedinice žalbenih vijeća (»Predsjedništvo žalbenih vijeća«) čine potpredsjednik zadužen za žalbena vijeća, koji djeluje kao predsjedatelj, i dvanaest članova žalbenih vijeća, pri čemu šest članova djeluju kao predsjedatelji, a šest članova kao ostali članovi.

(2) Predsjedatelji i članovi žalbenih vijeća biraju sve članove predsjedništva na rok od jedne radne godine. Ako se ne može postići puni sastav predsjedništva, slobodna mjesta popunjavaju se imenovanjem najstarijih predsjedatelja i najstarijih članova.

(3) Predsjedništvo donosi Poslovnik o radu žalbenih vijeća i Poslovnik za izbor i imenovanje njegovih članova. Nadalje, predsjedništvo savjetuje potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća u pogledu pitanja koja se općenito odnose na rad žalbenih vijeća.

(4) Prije početka svake radne godine predsjedništvo, koje je prošireno kako bi uključivalo sve predsjedatelje, povjerava poslove žalbenim vijećima. predsjedništvo u istom sastavu odlučuje u raspravama koje se vode između dva žalbena vijeća ili više njih u vezi s raspodjelom poslova. Prošireno predsjedništvo imenuje redovne članove raznih žalbenih vijeća i njihove zamjenike. Svaki član nekog žalbenog vijeća može biti imenovan članom više žalbenih vijeća. Ako je potrebno, te se mjere mogu mijenjati tijekom odnosne radne godine.

(5) Predsjedništvo može donijeti odluku samo onda ako je nazočno barem pet njegovih članova; to uključuje potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća ili njegova zamjenika i predsjedatelje dvaju žalbenih vijeća. Kada su u pitanju poslovi iz stavka 4. mora biti nazočno devet članova uključujući potpredsjednika zaduženog za žalbena vijeća ili njegova zamjenika i predsjedatelje triju žalbenih vijeća. Odluke se donose većinom glasova; u slučaju jednakog broja glasova, predsjedatelj ili njegov zamjenik ima odlučujući glas. Suzdržavanja od glasovanja ne smatraju se glasovima.

(6) Upravno vijeće može povjeriti žalbenim vijećima poslove prema članku 134. stavku 8. podstavku (c).

Pravilo 11.

PLAN RASPODJELE RADA PROŠIRENOGŽALBENOG VIJEĆA I DONOŠENJE NJEGOVA POSLOVNIKA O RADU

(1) Prije početka svake radne godine članovi Proširenog žalbenog vijeća, koji nisu imenovani prema članku 160. stavku 2., imenuju redovne članove Proširenog žalbenog vijeća i njihove zamjenike.

(2) Članovi Proširenog žalbenog vijeća, koji nisu bili imenovani prema članku 160. stavku 2. donose Poslovniko radu Proširenog žalbenog vijeća.

(3) Odluke o pitanjima iz stavaka 1. i 2. donose se samo u nazočnosti barem pet članova uključujući predsjedatelja Proširenog žalbenog vijeća ili njegova zamjenika; u slučaju jednakog broja glasova, predsjedatelj ili njegov zamjenik ima odlučujući glas. Suzdržavanja od glasovanja ne smatraju se glasovima.

Pravilo 12.

UPRAVNI USTROJ EUROPSKOGPATENTNOG UREDA

(1) Odjeli za ispitivanje i Odjeli za prigovore u upravnom su smislu svrstani u uprave o čijem broju odlučuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(2) Uprave, Pravni odjel, žalbena vijeća, Prošireno žalbeno vijeće i administrativne službe Europskog patentnog ureda u upravnom su smislu svrstani u glavne uprave. Prijamni odsjek i Odjeli za pretraživanje u upravnom su smislu svrstani u jednu glavnu upravu.

(3) Svakom glavnom upravom upravlja potpredsjednik. O imenovanju potpredsjednika glavne uprave odlučuje Upravno vijeće, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

DIO II.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA II. KONVENCIJE

Poglavlje I.

POSTUPAK KAD PODNOSITELJ PRIJAVE ILI NOSITELJ PATENTA NEMA PRAVO NA EUROPSKI PATENT

Pravilo 13.

OBUSTAVA POSTUPKA

(1) Ako treća stranka podnese dokaz Europskom patentnom uredu da je pokrenula postupak protiv podnositelja prijave u svrhu donošenja odluke o tome da ta stranka ima pravo na priznavanje europskog patenta, Europski patentni ured obustavlja postupak priznavanja, osim ako treća stranka pristane na nastavak takvog postupka. Takav pristanak mora se dostaviti Europskom patentnom uredu u pisanom obliku; on je neopoziv. Međutim, postupak priznavanja ne smije biti obustavljen prije objave europske patentne prijave.

(2) Ako je Europskom patentnom uredu dostavljen dokaz da je u postupku utvrđivanja prava na europski patent donesena pravomoćna odluka, Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave i sve druge stranke da se postupak priznavanja nastavlja na datum naveden u toj obavijesti, osim ako je prema članku 61. stavku 1. podstavku (b) podnesena nova europska patentna prijava u odnosu na sve naznačene države ugovornice. Ako je donesena odluka u korist treće stranke, postupak se može nastaviti tek nakon razdoblja od tri mjeseca od datuma na koji je ta odluka postala pravomoćnom, osim ako treća stranka zahtijeva nastavak postupka priznavanja.

(3) Pri donošenju odluke o obustavi postupka ili nakon toga, Europski patentni ured može odrediti datum na koji namjerava nastaviti postupak koji je u tijeku pred tim Uredom, bez obzira na fazu u kojoj se nalazi postupak iz stavka 1., pokrenut protiv podnositelja prijave. Obavijest o datumu dostavlja se trećoj stranci, podnositelju prijave i svim drugim strankama. Ako do toga datuma nije dostavljen dokaz da je donesena pravomoćna odluka, Europski patentni ured može nastaviti postupak.

(4) Ako, tijekom postupka povodom prigovora ili tijekom roka za podnošenje prigovora, treća stranka dostavi Europskom patentnom uredu dokaz da je pokrenula postupak protiv nositelja europskog patenta u svrhu donošenja odluke da ta stranka ima pravo na europski patent, Europski patentni ured obustavlja postupak povodom prigovora, osim ako treća stranka pristane na nastavak takvog postupka. Takav pristanak mora se dostaviti Europskom patentnom uredu u pisanom obliku; on je neopoziv. Međutim, odluka o obustavi postupka može se donijeti tek nakon što Odjel za prigovore prigovor smatra dopuštenim. Stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis.

(5) Rokovi koji su na snazi na datum obustave, osim rokova za plaćanje godišnjih pristojbi za održavanje, takvom se obustavom prekidaju. Vrijeme koje još nije isteklo počinje teći na datum na koji se postupak nastavlja; međutim, vrijeme koje još mora proteći nakon nastavka postupka ne smije biti kraće od dva mjeseca.

Pravilo 14.

OGRANIČENJE MOGUĆNOSTI POVLAČENJA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Ni europska patentna prijava ni naznaka bilo koje države ugovornice ne mogu biti povučene od trenutka kad treća stranka dokaže Europskom patentnom uredu da je pokrenula postupak utvrđivanja prava na europski patent do datuma na koji Europski patentni ured nastavi postupak priznavanja.

Pravilo 15.

PODNOŠENJE NOVE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE OD STRANE OSOBE KOJA NA TO IMA PRAVO

(1) Kad osoba kojoj je pravomoćnom odlukom priznato pravo na europski patent podnosi novu europsku patentnu prijavu prema članku 61. stavku 1. podstavku (b), izvorna europska patentna prijava smatra se povučenom na datum podnošenja nove prijave u odnosu na države ugovornice koje su u njoj naznačene, a u kojima je ta odluka donesena ili priznata.

(2) Pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje za novu europsku patentnu prijavu plaćaju se u roku od mjesec dana od njezina podnošenja. Pristojbe za naznaku plaćaju se u roku od šest mjeseci od datuma na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju, sastavljenom u odnosu na novu europsku patentnu prijavu, objavljen u Europskom patentnom glasniku.

(3) Rokovi za prosljeđivanje europskih patentnih prijava predviđeni u članku 77. stavcima 3. i 5. za novu europsku patentnu prijavu iznose četiri mjeseca od stvarnog datuma njenog podnošenja.

Pravilo 16.

DJELOMIČAN PRIJENOS PRAVA NA TEMELJU PRAVOMOĆNE ODLUKE

(1) Ako je pravomoćnom odlukom trećoj stranci priznato pravo na europski patent samo u odnosu na dio predmeta izuma koji je otkriven u europskoj patentnoj prijavi, članak 61. i pravilo 15. primjenjuju se na taj dio na odgovarajući način.

(2) Kad je prikladno, izvorna europska patentna prijava mora sadržavati za naznačene države ugovornice u kojima je odluka donesena ili priznata patentne zahtjeve, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države ugovornice.

(3) Kad je treća stranka, u skladu s člankom 99. stavkom 5., zamijenila prethodnog nositelja prava za jednu naznačenu državu ugovornicu ili za neke od naznačenih država ugovornica, patent, kako je održan u vrijednosti u postupku povodom prigovora, može za te države sadržavati patentne zahtjeve, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države ugovornice.

Poglavlje II.

PODACI O IZUMITELJU

Pravilo 17.

NAVOĐENJE PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Podaci o izumitelju navode se u zahtjevu za priznavanje europskog patenta. Međutim, ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, njegovi se podaci navode u posebnom dokumentu; ti podaci moraju sadržavati prezime, imena i punu adresu izumitelja, izjavu iz članka 81. te potpis podnositelja prijave ili njegova zastupnika.

(2) Europski patentni ured ne provjerava točnost navedenih podataka o izumitelju.

(3) Ako podnositelj prijave nije izumitelj ili nije jedini izumitelj, Europski patentni ured obavješćuje navedenog izumitelja o podacima iz dokumenta u kojem je naveden i ostalim podacima iz članka 128. stavka 5.

(4) Podnositelj prijave i izumitelj ne smiju se pozivati ni na izostanak obavijesti prema stavku 3. ni na bilo kakve pogreške sadržane u njoj.

Pravilo 18.

OBJAVA PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Osoba navedena kao izumitelj mora kao takva biti navedena u objavljenoj europskoj patentnoj prijavi i spisu europskog patenta, osim ako obavijesti Europski patentni ured u pisanom obliku da se odriče svoga prava da bude tako navedena.

(2) U slučaju kad je treća stranka podnijela Europskom patentnom uredu pravomoćnu odluku u kojoj se od podnositelja prijave ili od nositelja patenta zahtijeva da tu stranku navede kao izumitelja, primjenjuju se odredbe iz stavka 1.

Pravilo 19.

ISPRAVAK PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Neispravno navedeni podaci o izumitelju ne smiju se ispraviti, osim na zahtjev popraćen pristankom osobe čiji su podaci pogrešno navedeni, a u slučaju kad takav zahtjev nije podnio podnositelj prijave ili nositelj europskog patenta, uz pristanak jednog od njih. Odredbe iz pravila 17. primjenjuju se na odgovarajući način.

(2) U slučaju kad su neispravni podaci o izumitelju upisani u Registar europskih patenata ili objavljeni u Europskom patentnom glasniku, takav upis ili takva objava mora se ispraviti.

(3) Stavak 2. na odgovarajući se način primjenjuje naopozivanje neispravno navedenih podataka o izumitelju.

Poglavlje III.

UPIS PRIJENOSA, LICENCIJA I DRUGIH PRAVA U REGISTAR

Pravilo 20.

UPIS PRIJENOSA U REGISTAR

(1) Prijenos europske patentne prijave upisuje se u registar europskih patenata na zahtjev zainteresirane stranke, nakon dostave Europskom patentnom uredu dokumenata koji dokazuju da je prijenos obavljen.

(2) Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate upravne pristojbe. Zahtjev može biti odbijen samo u slučaju kad ne udovoljava pretpostavkama iz stavka 1.

(3) Prijenos proizvodi učinak u odnosu na Europski patentni ured samo onda kad su i u mjeri u kojoj su dostavljeni dokumenti iz stavka 1.

Pravilo 21.

UPIS LICENCIJA I DRUGIH PRAVA U REGISTAR

(1) Pravilo 20. stavci 1. i 2. primjenjuju sena odgovarajući način na upise davanja ili prijenosa licencije, osnivanja ili prijenosa stvarnog prava u odnosu na europsku patentnu prijavu te bilo kojeg pravnog sredstva ovrhe nad takvom prijavom.

(2) Upisi iz stavka 1. brišu se iz registra na zahtjev, koji se smatra podnesenim nakon uplate upravne pristojbe. Takav zahtjev mora biti popraćen ili dokumentima koji dokazuju da je pravo prestalo ili izjavom u kojoj nositelj prava pristaje na brisanje upisa iz registra; zahtjev može biti odbijen samo onda ako te pretpostavke nisu ispunjene.

Pravilo 22.

POSEBNI PODACI ZA UPIS LICENCIJE U REGISTAR

(1) Licencija u odnosu na europsku patentnu prijavu upisuje se u Registar europskih patenata kao isključiva licencija, ako tako zahtijevaju podnositelj prijave i stjecatelj licencije.

(2) Licencija u pogledu europske patentne prijave upisuje se u Registar europskih patenata kao podlicencija, kad ju daje stjecatelj licencije čija je licencija upisana u taj registar.

Poglavlje IV.

POTVRDA O IZLAGANJU NA IZLOŽBI

Pravilo 23.

POTVRDA O IZLAGANJU NA IZLOŽBI

Podnositelj prijave mora u roku od četiri mjeseca od podnošenja europske patentne prijave podnijeti potvrdu iz članka 55. stavka 2., izdanu na izložbi od strane ovlaštenog tijela nadležnog za zaštitu industrijskog vlasništva na toj izložbi, u kojoj se navodi da je izum bio stvarno izložen na toj izložbi. U toj potvrdi mora biti naveden i datum otvaranja izložbe i, ako se prvi dan otkrivanja izuma ne podudara s datumom otvaranja izložbe, datum prvoga otkrivanja. Ta potvrda mora biti popraćena podacima o izumu i uredno ovjerena od strane navedenog ovlaštenog tijela.

Poglavlje V.

RANIJE EUROPSKE PRIJAVE

Pravilo 23.a.

RANIJE PRIJAVE KAO STANJE TEHNIKE

Europska patentna prijava smatra se obuhvaćenom stanjem tehnike prema članku 54. stavcima 3. i 4. samo onda ako su pristojbe za naznaku prema članku 79. stavku 2. uredno plaćene.

Poglavlje VI.

IZUMI IZ PODRUČJA BIOTEHNOLOGIJE

Pravilo 23.b.

OPĆENITO I DEFINICIJE

(1) Na europske patentne prijave i patente za izume iz područja biotehnologije primjenjuju se relevantne odredbe ove Konvencije i tumače u skladu s odredbama iz ovog Poglavlja. Direktiva 98/44/EZ od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti izuma iz područja biotehnologije koristi se kao dodatno sredstvo tumačenja.

(2) »Izumi iz područja biotehnologije« jesu izumi koji se odnose na proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadržava biološki materijal ili na postupak kojim je taj biološki materijal proizveden, prerađen ili upotrijebljen.

(3) »Biološki materijal« znači svaki materijal koji sadržava genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili u biološkom sustavu.

(4) »Biljna vrsta« znači bilo koju biljnu skupinu unutar jednog botaničkog taksona najnižeg poznatog ranga koja se, bez obzira na to jesu li u potpunosti ispunjeni uvjeti za priznavanje prava na biljnu vrstu, može:

(a) definirati izražavanjem obilježja koja proizlaze iz nekog određenog genotipa ili iz neke određene kombinacije genotipa,

(b) razlikovati od bilo koje biljne skupine izražavanjem barem jednog od navedenih obilježja i

(c) smatrati jedinicom s obzirom na njezinu mogućnost rasplođivanja, a da se pri tom ne mijenja

(5) Postupak dobivanja biljaka ili životinja bitno je biološki postupak, ako se u cijelosti sastoji od prirodnih postupaka kao što su križanje ili selekcija.

(6) »Mikrobiološki postupak« znači svaki postupak koji uključuje mikrobiološki materijal ili koji se provodi na mikrobiološkom materijalu ili čiji je proizvod mikrobiološki materijal.

Pravilo 23.c.

PATENTIBILNI IZUMI IZ PODRUČJA BIOTEHNOLOGIJE

Izumi iz područja biotehnologije patentibilni su i ako se odnose na:

(a) biološki materijal koji je izoliran iz svojeg prirodnog okružja ili je proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi;

(b) biljke ili životinje, ako tehnička izvedivost izuma nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku vrstu;

(c) mikrobiološki ili drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven takvim postupkom koji nije biljna ili životinjska vrsta.

Pravilo 23.d

IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Prema članku 53. stavku (a) europski patenti ne priznaju se za izume iz područja biotehnologije koji se odnose osobito na:

(a) postupke kloniranja ljudskih bića;

(b) postupke modificiranja genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića;

(c) uporabu ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe;

(d) postupke modificiranja genetičkog identiteta životinja koji bi vjerojatno uzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili za životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka.

Pravilo 23.e

LJUDSKO TIJELO I NJEGOVI ELEMENTI

(1) Izumi koji se odnose na ljudsko tijelo, razne stupnjeve njegova oblikovanja i razvoja te na jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena ne mogu biti patentibilni.

(2) Izum koji se odnosi na element izoliran iz ljudskog tijela ili na drugi način proizveden tehničkim postupkom, uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan, čak i ako je struktura toga elementa identična strukturi prirodnog elementa.

(3) Industrijska primjena odsječka ili djelomičnog odsječka gena mora biti otkrivena u patentnoj prijavi.

DIO III:

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA III. KONVENCIJE

Poglavlje I.

PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Pravilo 24.

OPĆE ODREDBE

(1) Europske patentne prijave mogu se u pisanom obliku podnositi ovlaštenim tijelima iz članka 75. bilo neposredno bilo poštom. Predsjednik Europskog patentnog ureda može dopustiti da se europske patentne prijave podnose i na druge načine, te predvidjeti uvjete njihova korištenja. On može osobito zahtijevati da se u roku koji odredi Europski patentni ured dostavi pisana potvrda u kojoj se navodi sadržaj tako podnesenih prijava, koja udovoljava pretpostavkama iz ovog Provedbenog pravilnika.

(2) Ovlašteno tijelo kojem je podnesena europska patentna prijava upisuje na dokumente koji čine prijavu datum njihova primitka. To tijelo bez odgode izdaje podnositelju prijave potvrdu o primitku koja mora sadržavati barem broj prijave, vrstu i broj dokumenata te datum njihova primitka.

(3) Ako je europska patentna prijava podnesena ovlaštenom tijelu iz članka 75. stavka 1. podstavka (b), to tijelo bez odgode obavješćuje Europski patentni ured o primitku dokumenata koji čine tu prijavu. Ono obavješćuje Europski patentni ured o vrsti i datumu primitka dokumenata, broju prijave i svakom zahtijevanom datumu prvenstva.

(4) Kad Europski patentni ured primi europsku patentnu prijavu koju mu je proslijedio središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice, o tome obavješćuje podnositelja prijave navodeći datum njezina primitka u Europskom patentnom uredu.

Pravilo 25.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA IZDVOJENE EUROPSKE PRIJAVE

(1) Podnositelj prijave može podnijeti izdvojenu prijavu koja se odnosi na bilo koju raniju europsku patentnu prijavu u postupku rješavanja.

(2) Pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje izdvojene europske patentne prijave plaćaju se u roku od mjesec dana od datuma njezina podnošenja. Pristojbe za naznaku plaćaju se u roku od šest mjeseci od datuma na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju sastavljenom u pogledu izdvojene europske prijave objavljen u Europskom patentnom glasniku.

Poglavlje II.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PRIJAVU

Pravilo 26.

ZAHTJEV ZA PRIZNANJE

(1) Zahtjev za priznanje europskog patenta podnosi se na obrascu koji je sastavio Europski patentni ured. Ovlaštena tijela iz članka 75. stavka 1. stavit će besplatno na raspolaganje podnositeljima prijava tiskane obrasce.

(2) Zahtjev mora sadržavati:

(a) molbu za priznavanje europskog patenta;

(b) naziv izuma koji mora jasno i precizno izložiti tehnički naziv izuma i ne smije sadržavati izmišljene nazive;

(c) ime, adresu i državljanstvo podnositelja prijave i državu u kojoj se nalazi njegovo prebivalište ili poslovno sjedište. Imena fizičkih osoba navode se prezimenom i imenom (imenima), pri čemu se prezime navodi prije imena. Nazivi pravnih osoba i tvrtki koje se smatraju pravnim osobama temeljem zakonodavstva kojem su podložne, navode se njihovim službenim nazivima. Adrese se navode prema uobičajenim zahtjevima za brzu poštansku isporuku na navedene adrese. U svakom slučaju adrese moraju sadržavati sve relevantne administrativne podatke, uključujući kućni broj, ako postoji. Preporučuje se da se navede adresa telegrafa ili teleksa te broj telefona;

(d) ako je podnositelj prijave imenovao zastupnika, njegovu adresu i adresu njegova poslovnog sjedišta, prema uvjetima iz podstavka (c);

(e) kada je to slučaj, podatak da je prijava europska izdvojena prijava i broj prvobitne europske patentne prijave;

(f) u slučajevima iz članka 61. stavka 1. točke (b), broj izvorne patentne prijave;

(g) kad je primjenjivo, izjavu kojom se zahtijeva prvenstvo ranije prijave i navodi datum na koji je podnesena ranija prijava te država u kojoj je ili za koju je ta prijava podnesena;

(h) naznaku države ugovornice u kojoj ili država ugovornica u kojima se izum želi zaštititi;

(i) potpis podnositelja prijave ili njegova zastupnika;

(j) popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev. U popisu se mora navesti i broj listova opisa, patentnih zahtjeva, crteža i sažetka podnesenih uz zahtjev;

(k) podatke o izumitelju, ako je podnositelj prijave izumitelj.

(3) Ako je više podnositelja prijave, poželjno je da zahtjev sadržava imenovanje jednog podnositelja prijave ili jednog zastupnika kao zajedničkog predstavnika.

Pravilo 27.

SADRŽAJ OPISA

(1) U opisu:

(a) navodi se tehničko područje na koje se izum odnosi;

(b) navodi se stanje tehnike koje se, koliko je to podnositelju prijave poznato, može smatrati korisnim za razumijevanje izuma, sastavljanje izvješća o europskom pretraživanju i ispitivanje izuma te se, po mogućnosti, navode dokumenti koji odražavaju takvo stanje tehnike;

(c) otkriva se izum, za koji se zahtijeva zaštita, na način koji omogućava razumijevanje tehničkog problema (iako nije izričito naveden kao takav) i njegova rješenja, navode se, ako ih ima, prednosti izuma u odnosu na stanje tehnike;

(d) ukratko se opisuju slike crteža, ako ih ima;

(e) detaljno se navodi barem jedan način izvođenja izuma za koji se zahtijeva zaštita, navođenjem primjera, kad je prikladno, i upućivanjem na crteže, ako ih ima;

(f) izričito se navodi, ako to nije očito iz opisa ili iz prirode samog izuma, način na koji se izum može iskoristiti u industriji.

(2) Opis mora biti sastavljen na način i redoslijedom iz stavka 1., osim ako bi zbog prirode izuma drukčiji način ili drukčiji redoslijed omogućio bolje razumijevanje izuma i njegov mnogo ekonomičniji prikaz.

Pravilo 27.a.

PRETPOSTAVKE U POGLEDU EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA KOJE SE ODNOSE NA NUKLEOTIDNE I AMINOKISELINSKE ODSJEČKE

(1) Ako se u europskoj patentnoj prijavi otkrivaju nukleotidni ili aminokiselinski odsječci, opis mora sadržavati popis odsječaka koji je u skladu s pravilima što ih je predsjednik Europskog patentnog ureda propisao radi ujednačenog prikaza nukleotidnih i aminokiselinskih odsječaka.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može zahtijevati da se uz pisane dokumente prijave podnese popis prema stavku 1. na nosaču podataka što ga je propisao, popraćen izjavom da su podaci snimljeni na nosaču podataka istovjetni s podacima sadržanim u popisu odsječaka u pisanom obliku.

(3) Ako je popis odsječaka podnesen ili ispravljen nakon datuma podnošenja, podnositelj prijave mora podnijeti izjavu o tome da popis odsječaka tako podnesen ili tako ispravljen ne obuhvaća sadržaj koji izlazi izvan sadržaja prijave kako je podnesena.

(4) Popis odsječaka koji je podnesen nakon datuma podnošenja ne čini dio opisa.

Pravilo 28.

POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA

(1) Ako izum obuhvaća ili se odnosi na upotrebu biološkog materijala koji nije dostupan javnosti i koji ne može biti opisan u europskoj patentnoj prijavi na način koji omogućuje da ga izvede stručnjak u određenom području, smatra se da je izum otkriven na način propisan u članku 89. samo onda:

(a) ako je uzorak biološkog materijala pohranjen u ovlaštenoj ustanovi za pohranu najkasnije na datum podnošenja prijave;

(b) ako prijava kako je podnesena sadržava relevantne podatke o svojstvima biološkog materijala koji su dostupni podnositelju prijave;

(c) ako su u prijavi navedeni ustanova za pohranu i urudžbeni broj pohranjenog biološkog materijala i

(d) ako su, kad je biološki materijal pohranila osoba koja nije podnositelj prijave, ime i adresa pohranitelja navedeni u prijavi i ako je Europskom patentnom uredu podnesen dokument u kojem se navodi da pohranitelj ovlašćuje podnositelja prijave da se u prijavi pozove na pohranjeni biološki materijal te da daje svoj potpuni i neopozivi pristanak da se pohranjeni materijal učini dostupnim javnosti u skladu s ovim pravilom.

(2) Podaci iz stavka 1. podstavka (c) i, kad je primjenjivo, podstavka (d) mogu se dostaviti

(a) u roku od šesnaest mjeseci od datuma podnošenja prijave ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva, pri čemu se smatra da je taj rok poštovan ako su podaci dostavljeni prije završetka tehničkih priprema za objavu europske patentne prijave;

(b) do datuma podnošenja zahtjeva za prijevremenu objavu prijave;

(c) u roku od mjesec dana od kada je Europski patentni ured uputio podnositelju prijave obavijest o postojanju prava na uvid u spise prema članku 128. stavku 2.

Primjenjuje se rok koji istječe ranije. Dostava tih podataka smatra se potpunim i neopozivim pristankom podnositelja prijave da se biološki materijal učini dostupnim javnosti u skladu s ovim pravilom.

(3) Pohranjeni biološki materijal dostupan je na zahtjev svakoj osobi od datuma objave europske patentne prijave, a prije toga datuma, svakoj osobi koja ima pravo uvida u spise prema članku 128. stavku 2. Podložno stavku 4., takva dostupnost ostvaruje se izdavanjem uzorka biološkog materijala osobi koja je podnijela zahtjev (u daljnjem tekstu »podnositelj zahtjeva«).

Takvo izdavanje obavlja se samo onda ako se podnositelj zahtjeva obvezao podnositelju prijave li nositelju patenta da biološki materijal ili bilo koji biološki materijal koji je iz njega izveden neće učiniti dostupnim trećim strankama te da će taj materijal upotrebljavati samo u eksperimentalne svrhe do datuma na koji patentna prijava bude odbijena ili povučena ili smatrana povučenom ili prije isteka patenta u posljednjoj naznačenoj državi, osim ako se podnositelj prijave ili nositelj patenta izričito odrekao takve obveze.

Obvezivanje na upotrebu biološkog materijala samo u eksperimentalne svrhe ne primjenjuje se ako podnositelj zahtjeva upotrebljava taj materijal na temelju prisilne licencije. Izrazom «prisilna licencija» obuhvaćene su službene licencije i pravo na iskorištavanje patentiranih izuma radi zaštite javnoga interesa.

(4) Do završetka tehničkih priprema za objavu prijave, podnositelj prijave može obavijestiti Europski patentni ured da se

(a) do objave podatka o priznavanju europskog patenta ili, kad je primjenljivo,

(b) u roku od dvadeset godina od datuma podnošenja, ako je prijava odbijena ili povučena ili ako se smatra povučenom,

dostupnost iz stavka 3. ostvaruje samo izdavanjem uzorka stručnjaku što ga je imenovao podnositelj zahtjeva.

(5) Stručnjakom može biti imenovana:

(a) svaka fizička osoba, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva dostavi dokaz o tome da je podnositelj prijave suglasan s tim imenovanjem;

(b) svaka fizička osoba koju predsjednik Europskog patentnog ureda prizna kao stručnjaka.

Imenovanju se prilaže izjava stručnjaka kojom preuzima obvezu danu podnositelju prijave prema stavku 3. koja traje ili do datuma na koji patent istječe u svim naznačenim državama ili, kad je prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom, do datuma iz stavka 4. podstavka (b), pri čemu se podnositelj zahtjeva smatra trećom strankom.

(6) U smislu stavka 3. izvedeni biološki materijal znači svaki materijal koji još uvijek pokazuje svojstva pohranjenog materijala koja su bitna za izvođenje izuma. Obveza iz stavka 3. ne sprječava pohranu izvedenog biološkog materijala za potrebe patentnog postupka.

(7) Zahtjev iz stavka 3. podnosi se Europskom patentnom uredu na obrascu koji taj Ured priznaje. Europski patentni ured potvrđuje na obrascu da je podnesena europska patentna prijava u kojoj se poziva na pohranu biološkog materijala te da podnositelj zahtjeva ili stručnjak što ga je podnositelj zahtjeva imenovao ima pravo na izdavanje uzorka tog materijala. Nakon priznavanja europskog patenta taj se zahtjev podnosi i Europskom patentnom uredu.

(8) Europski patentni ured prosljeđuje primjerak zahtjeva s potvrdom iz stavka 7. ustanovi za pohranu kao i podnositelju patentne prijave ili nositelju patenta.

(9) Predsjednik Europskog patentnog ureda objavljuje u Službenom listu Europskog patentnog ureda popis ustanova za pohranu i priznatih stručnjaka za potrebe ovog pravila.

Pravilo 28.a.

NOVA POHRANA BIOLOŠKOG MATERIJALA

(1) Ako biološki materijal koji je pohranjen prema pravilu 28. stavku 1. prestane biti dostupan u ustanovi u kojoj je pohranjen jer:

(a) biološki materijal više nije živ ili

(b) ustanova za pohranu nije u mogućnosti izdavati uzorke zbog nekog drugog razloga te ako uzorak biološkog materijala nije prenesen u drugu ustanovu za pohranu ovlaštenu u smislu pravila 28. u kojoj je ponovno postao dostupan, smatra se da prekida dostupnosti nije bilo ako je nova pohrana izvorno pohranjenog biološkog materijala obavljena u roku od tri mjeseca od datuma na koji je pohranitelj obaviješten o prekidu od strane ustanove za pohranu i ako je primjerak potvrde o pohrani koju je izdala ta ustanova, a u kojoj se navodi broj europske patentne prijave ili broj europskog patenta, proslijeđen Europskom patentnom uredu u roku od četiri mjeseca od datuma nove pohrane.

(2) U slučaju predviđenom u stavku 1. podstavku (a) nova pohrana mora se obaviti kod ustanove kod koje je obavljena izvorna pohrana; u slučajevima predviđenim u stavku 1. podstavku (b) ona može biti obavljena kod druge ustanove koja je ovlaštena u smislu pravila 28.

(3) Kad ustanova kod koje je obavljena izvorna pohrana prestane biti ovlaštena u smislu pravila 28. bilo u potpunosti bilo za vrstu biološkog materijala kojoj pohranjeni uzorak pripada ili kad ta ustanova, privremeno ili trajno prestane obavljati svoje funkcije u pogledu pohranjenog biološkog materijala, a obavijest iz stavka 1. od strane ustanove za pohranu nije primljena u roku od šest mjeseci od datuma takvog događaja, rok od tri mjeseca iz stavka 1. počinje teći na datum na koji je taj događaj objavljen u Službenom listu Europskog patentnog ureda.

(4) Svaka nova pohrana mora biti popraćena izjavom potpisanom od strane pohranitelja u kojoj se potvrđuje da je novo pohranjeni biološki materijal isti kao i izvorno pohranjeni biološki materijal.

(5) Ako je nova pohrana obavljena prema odredbama Budimpeštanskog ugovora o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebe patentnog postupka od 28. travnja 1977., primjenjuju se odredbe tog Ugovora.

Pravilo 29.

OBLIK I SADRŽAJ PATENTNIH ZAHTJEVA

(1) Patentnim zahtjevima se određuje predmet čija se zaštita zahtijeva navođenjem tehničkih karakteristika izuma. Kad god je je to moguće patentni zahtjevi moraju sadržavati:

(a) izjavu u kojoj se navode podaci o predmetu izuma i one tehničke karakteristike koje su nužne su za definiranje karakteristika predmeta izuma za koje se traži zaštita, a koje su, u kombinaciji, dio stanja tehnike;

(b) karakterizirajući dio – kojem prethodi izraz »karakterističan po tome« ili »naznačen time« – u kojem se navode tehničke karakteristike za koje se, u kombinaciji s tehničkim karakteristikama iz podstavka (a), zahtijeva zaštita.

(2) Bez utjecaja na članak 82. europska patentna prijava može sadržavati više neovisnih patentnih zahtjeva iste kategorije (proizvod, postupak, uređaj ili upotreba) samo onda ako predmet prijave obuhvaća jedno od sljedećega:

(a) više međusobno povezanih proizvoda;

(b) različite upotrebe nekog proizvoda ili nekog uređaja;

(c) alternativna rješenja određenog problema, kad te alternative nije prikladno obuhvatiti jednim patentnim zahtjevom.

(3) Iza svakog patentnog zahtjeva u kojem se navode bitne karakteristike nekog izuma može slijediti jedan patentni zahtjev ili više njih koji se odnosi na pojedine načine ostvarenja tog izuma.

(4) Svaki patentni zahtjev koji obuhvaća sve karakteristike bilo kojeg drugog patentnog zahtjeva (ovisan patentni zahtjev) mora na početku, ako je to moguće, sadržavati pozivanje na drugi patentni zahtjev, a zatim dodatne karakteristike za koje se zahtijeva zaštita. Moguće je podnijeti ovisan patentni zahtjev i kada je zahtjev na koji se on neposredno poziva sam po sebi ovisan patentni zahtjev. Svi ovisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na samo jedan prethodni patentni zahtjev i svi ovisni patentni zahtjevi koji se pozivaju na nekoliko prethodnih patentnih zahtjeva moraju biti, koliko je to moguće, grupirani u jednu skupinu na najprikladniji mogući način.

(5) Broj patentnih zahtjeva mora biti razuman s obzirom na prirodu izuma za koji se zahtijeva zaštita. Ako postoji više patentnih zahtjeva, oni moraju biti označeni arapskim brojkama u slijedu.

(6) Patentni zahtjevi, osim ako je to apsolutno potrebno, ne smiju se, u pogledu tehničkih karakteristika izuma, pozivati na opis ili na crteže. Osobito se ne smiju pozivati navodom: »kao što je opisano u dijelu … opisa« ili »kao što je prikazano na slici … crteža«.

(7) Ako europska patentna prijava sadržava crteže, poželjno je, ako bi se time povećala razumljivost patentnih zahtjeva, da iza tehničkih karakteristika navedenih u patentnim zahtjevima slijede pozivne oznake koje su stavljene u zagrade i koje se odnose na te karakteristike. Pozivne oznake ne smiju se tumačiti na način kojim se ograničava patentni zahtjev.

Pravilo 30.

JEDINSTVO IZUMA

(1) Kad se jednom patentnom prijavom zahtijeva zaštita skupine izuma, uvjetu u pogledu jedinstva izuma iz članka 82. udovoljeno je samo onda ako između tih izuma postoji tehnička veza koja obuhvaća jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika. Izraz »posebne tehničke karakteristike« znači one karakteristike koje definiraju doprinos kojim svaki od izuma za koji se zahtijeva zaštita, a koji se smatra cjelinom, mijenja stanje tehnike.

(2) Pri utvrđivanju je li skupina izuma povezana tako da čini jedinstvenu opću izumiteljsku zamisao, ne uzima se u obzir je li zaštita izuma zahtijevana u odvojenim patentnim zahtjevima ili, kao alternative, u jednom patentnom zahtjevu.

Pravilo 31.

PATENTNI ZAHTJEVI ZA KOJE SE PLAĆAJU PRISTOJBE

(1) Za svaku europsku patentnu prijavu koja prilikom podnošenja sadržava više od deset patentnih zahtjeva plaća se pristojba za patentne zahtjeve i to za svaki patentni zahtjev koji je iznad tog broja. Pristojba za patentne zahtjeve plaća se u roku od mjesec dana od podnošenja prijave. Ako pristojbe za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene, mogu se uredno platiti i u dodatnom roku od mjesec dana od dostave obavijesti o propuštanju roka.

(2) Ako pristojba za patentne zahtjeve nije plaćena u roku iz stavka 1. odnosni patentni zahtjev smatra se povučenim. Svaka uredno plaćena pristojba za patentne zahtjeve vraća se samo u slučaju iz članka 77. stavka 5.

Pravilo 32.

OBLIK CRTEŽA

(1) Upotrebljiva površina na listovima koji sadržavaju crteže ne smije biti veća od 26,2 cm x 17 cm. Ti listovi ne smiju imati okvir oko upotrebljive ili upotrijebljene površine. Najmanje margine moraju biti:

gornja strana    2,5 cm.

lijeva strana      2,5 cm.

desna strana     1,5 cm.

donja strana     1 cm.

(2) Crteži moraju biti izrađeni kako slijedi:

(a) Crteži moraju biti izrađeni neizbrisivim, crnim, dostatno gustim i tamnim, ujednačeno debelim i jasnim crtama te potezima bez upotrebe boja.

(b) Poprečni presjeci označuju se sjenčanjem koje ne smije ometati jasnoću pozivnih oznaka i glavnih crta.

(c) Omjer crteža i jasnoća njihove grafičke izvedbe moraju biti takvi da se na elektroničkoj ili fotografskoj reprodukciji s linearnim umanjenjem od dvije trećine mogu bez poteškoća raspoznati sve pojedinosti. Ako se, u iznimnim slučajevima, na crtežu prikazuje omjer, on se mora prikazati grafički.

(d) Sve brojke, slova i pozivne oznake na crtežima, moraju biti jednostavni i jasni. Zagrade, krugovi ili navodnici ne smiju se upotrebljavati u vezi s brojkama i slovima.

(e) Uobičajeno je da se sve crte u crtežu izvode priborom za tehničko crtanje.

(f) Elementi iste slike moraju biti međusobno proporcionalni, osim ako je razlika u proporciji nužna za jasnoću slike.

(g) Visina brojki i slova ne smije biti manja od 0,32 cm. Za opisivanje crteža upotrebljava se latinska ili, ako je uobičajeno, grčka abeceda.

(h) Jedan list crteža može sadržavati više slika. Ako bi slike nacrtane na dva lista ili na više njih trebale činiti jednu kompletnu sliku, slike na listovima moraju biti složene tako da se prilikom slaganja kompletne slike ne zaklone pojedini dijelovi slika koje se nalaze na različitim listovima. Različite slike moraju biti složene tako da se ne gubi na prostoru, ako je moguće u uspravnom položaju, jasno odvojene jedna od druge. Ako slike nisu u uspravnom položaju, prikazuju se u vodoravnom položaju s gornjim dijelom slike na lijevoj strani lista. Različite slike moraju se označiti redoslijedom arapskim brojkama i neovisno o označivanju listova.

(i) Pozivne oznake koje nisu spomenute u opisu i patentnim zahtjevima ne smiju se pojaviti ni u crtežu, i obrnuto. Iste karakteristike, ako su označene pozivnim oznakama, moraju u cijeloj međunarodnoj prijavi biti označene istim oznakama.

(j) Crtež ne smije sadržavati tekst, osim kad je to nužno, riječ ili riječi kao što su: »voda«, »para«, »otvoreno«, »zatvoreno«, »presjek AB« i, u slučaju strujnih krugova i blok-dijagrama ili dijagrama toka, kratke ključne riječi nužne za razumijevanje. Sve upotrijebljene riječi moraju biti smještene tako da se, ako je potrebno, mogu zamijeniti svojim prijevodima, a da se ne diraju crte crteža.

(3) Grafikoni i dijagrami toka smatraju se crtežima.

Pravilo 33.

OBLIK I SADRŽAJ SAŽETKA

(1) U sažetku se mora navesti naziv izuma.

(2) Sažetak mora sadržavati kratki pregled biti izuma sadržanog u opisu, patentnim zahtjevima i crtežima; u kratkom pregledu navodi se područje tehnike kojemu izum pripada, a pregled mora biti sastavljen na način koji omogućava jasno razumijevanje tehničkog problema, biti rješenja tog problema kroz izum i osnovnog načina upotrebe ili upotreba tog izuma. Sažetak mora, ako je prikladno, sadržavati kemijsku formulu koja od svih formula navedenih u prijavi najbolje karakterizira izum. On ne smije sadržavati izjave o navodnim odlikama ili o navodnoj vrijednosti izuma ili o teoretskoj mogućnosti njegove primjene.

(3) Poželjno je da sažetak ne sadržava više od stotinu i pedeset riječi.

(4) Ako europska patentna prijava sadržava crteže, podnositelj prijave mora naznačiti sliku ili, u iznimnim slučajevima, slike crteža koje predlaže da se prilože uz sažetak prilikom objave. Europski patentni ured može odlučiti objaviti jednu drugu sliku ili više drugih slika, ako smatra da one bolje karakteriziraju izum. Iza svake glavne karakteristike spomenute u sažetku i ilustrirane crtežom mora slijediti pozivna oznaka u zagradama.

(5) Sažetak mora biti sastavljen tako da bude učinkovito sredstvo za pretraživanje određenog područja tehnike, osobito pri procjeni je li potrebno pregledati samu europsku patentnu prijavu.

Pravilo 34.

SADRŽAJ KOJI JE ZABRANJENO NAVODITI

(1) Europska patentna prijava ne smije sadržavati:

(a) navode ili druge sadržaje protivne javnom poretku ili moralu;

(b) navode koji omalovažavaju proizvode ili postupke bilo koje osobe koja nije podnositelj prijave ili odlike i vrijednost ili valjanost prijava ili patenata bilo koje takve osobe. Usporedbe s prethodnim stanjem tehnike, ne smatraju se same po sebi omalovažavanjem;

(c) bilo kakve navode ili druge sadržaje koji su očito nevažni ili nepotrebni u tim okolnostima.

(2) Ako europska patentna prijava sadržava zabranjeni sadržaj u smislu stavka 1. podstavka (a), Europski patentni ured izostavlja takav sadržaj prilikom objavljivanja prijave, navodeći mjesto i broj izostavljenih riječi ili crteža.

(3) Ako europska patentna prijava sadržava navode u smislu stavka 1. podstavka (b), Europski patentni ured može izostaviti takve navode prilikom objavljivanja prijave. On mora navesti mjesto i broj izostavljenih riječi i dostaviti na zahtjev primjerak izostavljenih dijelova.

Pravilo 35.

OPĆE ODREDBE O PODNOŠENJU DOKUMENATA KOJI ČINE PRIJAVU

(1) Smatra se da su prijevodi iz članka 14. stavka 2. obuhvaćeni izrazom »dokumenti koji čine europsku patentnu prijavu«.

(2) Dokumenti koji čine europsku patentnu prijavu podnose se u tri primjerka. Međutim, predsjednik Europskog patentnog ureda može odrediti da se ti dokumenti podnose u manje od tri primjerka.

(3) Dokumenti koji čine europsku patentnu prijavu moraju biti prikladni za elektroničko kao i izravno umnožavanje, osobito skeniranjem, fotografiranjem, elektrostatičkim postupcima, foto ofsetom i snimanjem na mikrofilm, u neograničenom broju primjeraka. Listovi ne smiju biti zgužvani ili poderani i ne smiju se presavijati. Upotrebljava se samo jedna strana svakog lista.

(4) Dokumenti koji čine europsku patentnu prijavu moraju biti na papiru formata A4 (29.7 cm x 21 cm.), koji mora biti savitljiv, jak, bijel, gladak, bez sjaja i dugotrajan. Podložno odredbama iz pravila 32. stavka 2. podstavka (h) i stavka 11. ovog pravila, svaki se list upotrebljava tako da su mu gornja i donja strana kraće strane formata (u uspravnom položaju).

(5) Svaki dokument koji čini europsku patentnu prijavu (zahtjev za priznanje, opis, patentni zahtjevi, crteži i sažetak) mora počinjati na novom listu. Ti listovi moraju biti spojeni tako da ih se može lako okretati, razdvajati i ponovno spajati.

(6) Podložno pravilu 32. stavku 1. najmanje margine moraju biti:

gornja strana:   2 cm.

lijeva strana:     2,5 cm.

desna strana:    2 cm.  donja strana:      2 cm.

Preporučljivi maksimum za gore navedene margine jest:

gornja strana:   4 cm.

lijeva strana:     4 cm.

desna strana:    3 cm.

donja strana:    3 cm.

(7) Margine dokumenata koji čine europsku patentnu prijavu, prilikom podnošenja, moraju biti potpuno prazne.

(8) Svi listovi sadržani u europskoj patentnoj prijavi moraju biti obrojčani arapskim brojkama u slijedu. One se stavljaju na sredinu gornje strane lista, ali se ne smiju stavljati na gornju marginu.

(9) Svaki peti redak svakog lista opisa i svakog lista patentnih zahtjeva mora se po mogućnosti označiti brojkom, pri čemu se te brojke stavljaju na lijevu stranu, desno od margine.

(10) Zahtjev za priznavanje europskog patenata, opis, patentni zahtjevi i sažetak pišu se pisaćim strojem ili se tiskaju. Samo grafički simboli i znakovi te kemijske ili matematičke formule mogu se, ako je potrebno, pisati ručno ili crtati. Razmak između redaka teksta mora biti 1 . Cijeli tekst mora biti u znakovima kod kojih visina velikih slova nije manja od 0,21 cm. i mora biti tamne i neizbrisive boje.

(11) Zahtjev za priznavanje europskog patenta, opis, patentni zahtjevi i sažetak ne smiju sadržavati crteže. Opis, patentni zahtjevi i sažetak mogu sadržavati kemijske ili matematičke formule. Opis i sažetak mogu sadržavati tablice. Patentni zahtjevi mogu sadržavati tablice samo onda ako je njihov sadržaj takav da je upotreba tablica poželjna. Tablice i kemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u »poprečnom formatu« ako ih u »uspravnom formatu« nije moguće prikazati na zadovoljavajući način; listovi na kojima su tablice ili kemijske ili matematičke formule prikazane u »poprečnom formatu« postavljaju se tako da gornji dijelovi (zaglavlja) tablica ili formula budu na lijevoj strani lista.

(12) Vrijednosti fizičkih veličina izražavaju se u jedinicama priznatim u međunarodnoj praksi, kad god je prikladno, u terminima metričkog sustava u kojem se primjenjuju mjerne jedinice međunarodnog sustava. Svaki podatak koji ne udovoljava ovim zahtjevima mora također biti izražen u jedinicama priznatim u međunarodnoj praksi. U matematičkim formulama upotrebljavaju se simboli koji su u općoj upotrebi. U kemijskim formulama upotrebljavaju se simboli, atomske težine i molekularne formule što su u općoj upotrebi. Općenito, moraju se upotrebljavati samo oni tehnički izrazi, znakovi i simboli koji su općeprihvaćeni u odnosnom području tehnike.

(13) Terminologija i znakovi moraju se dosljedno upotrebljavati u cijeloj međunarodnoj prijavi.

(14) Na svakom listu mora biti što manje brisanja, ne smije biti preinaka, pisanja preko već napisane riječi ili ispisivanja između redaka. Odstupanje od ovog pravila može se dopustiti ako se time ne ugrožava autentičnost sadržaja i mogućnost kvalitetnog umnožavanja.

Pravilo 36.

NAKNADNO PODNESENI DOKUMENTI

(1) Pravila 27., 29. i od 32. do 35. primjenjuju se na dokumente koji zamjenjuju dokumente koji čine europsku patentnu prijavu. Pravilo 35. stavci od 2. do 14. primjenjuju se i na prijevod patentnih zahtjeva iz pravila 51.

(2) Svi dokumenti osim dokumenata iz prve rečenice stavka 1. u načelu se pišu pisaćim strojem ili se tiskaju. Na lijevoj strani svake stranice mora biti margina od oko 2,5 cm.

(3) Svi dokumenti, uz iznimku dodatnih dokumenata, koji su podneseni nakon podnošenja europske patentne prijave, moraju biti potpisani. Ako dokument nije potpisan, Europski patentni ured poziva odnosnu stranku da u roku koji taj Ured odredi potpiše dokument. Ako je dokument potpisan u tom roku, zadržava izvorni datum primitka; u protivnom se smatra da document nije primljen.

(4) Dokumenti koji se moraju dostaviti i drugim osobama ili koji se odnose na dvije europske prijave ili na više njih ili na dva europska patenta ili na više njih moraju biti podneseni u dostatnom broju primjeraka. Ako odnosna stranka nije ispunila tu obvezu usprkos takvom zahtjevu Europskog patentnog ureda, primjerci koji nedostaju pribavljaju se na trošak odnosne stranke.

(5) Bez obzira na stavke od 2. do 4. predsjednik Europskog patentnog ureda može dopustiti da se dokumenti koji se podnose nakon podnošenja europske patentne prijave dostave Europskom patentnom uredu drugim sredstvima prijenosa i može propisati uvjete za njihovu upotrebu. On može osobito zahtijevati da se u roku koji odredi dostavi pisana potvrda u kojoj se navodi sadržaj tako podnesenih dokumenata i koja udovoljava uvjetima iz ovog Proved­benog pravilnika; ako takva potvrda nije pravodobno dostavljena, smatra se da dokumenti nisu primljeni.

Poglavlje III

GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE

Pravilo 37.

PLAĆANJE GODIŠNJIH PRISTOJBI ZA ODRŽAVANJE

(1) Godišnje pristojbe za održavanje europske patentne prijave koje se plaćaju za sljedeću godinu dospijevaju na naplatu posljednjega dana mjeseca koji sadržava datum podnošenja europske patentne prijave. Godišnje pristojbe za održavanje ne mogu se uredno platiti više od godinu dana prije njihova dospijeća na naplatu.

(2) Smatra se da je dodatna pristojba plaćena istodobno s godišnjom pristojbom za održavanje u smislu članka 86. stavka 2. ako je plaćena u roku koji je propisan u toj odredbi.

(3) Godišnje pristojbe za održavanje prvobitne prijave koje su do datuma na koji se podnosi europska izdvojena prijava već dospjele na naplatu moraju se platiti i za izdvojenu prijavu, a dospijevaju na naplatu prilikom podnošenja te prijave. Te pristojbe i sve godišnje pristojbe za održavanje koje dospijevaju na naplatu u roku od četiri mjeseca od podnošenja izdvojene prijave mogu se u tom roku platiti bez dodatne pristojbe. Ako plaćanje nije pravodobno obavljeno, godišnje pristojbe za održavanje mogu se uredno platiti i u roku od šest mjeseci od datuma njihova dospijeća na naplatu, po uvjetom da se istodobno plati dodatna pristojba prema članku 86. stavku 2.

(4) Godišnje pristojbe za održavanje nove europske patentne prijave podnesene prema članku 61. stavku 1. podstavku (b) ne plaćaju se za godinu u kojoj je ta prijava stvarno podnesena ni za bilo koju prethodnu godinu.

Poglavlje IV.

PRVENSTVO

Pravilo 38.

IZJAVA I DOKUMENTI O PRAVU PRVENSTVA

(1) U izjavi o pravu prvenstva iz članka 88. stavka 1. navodi se datum prethodnog podnošenja i država u kojoj je ili za koju je podnošenje obavljeno te urudžbeni broj.

(2) Prilikom podnošenja europske patentne prijave mora se navesti datum i država prethodnog podnošenja; urudžbeni broj mora se navesti prije isteka šesnaest mjeseci od datuma prvenstva.

(3) Primjerak prethodne prijave mora biti podnesen prije isteka šesnaest mjeseci od datuma prvenstva. Taj primjerak mora biti potvrđen kao vjerna kopija prethodne prijave od strane ovlaštenog tijela koje je primilo prethodnu prijavu i popraćen potvrdom koju je izdalo to tijelo u kojoj se navodi datum podnošenja prethodne prijave.

(4) Primjerak prethodne prijave smatra se uredno podnesenim ako se primjerak te prijave, koji je dostupan Europskom patentnom uredu, uloži u spise predmeta europske patentne prijave prema uvjetima što ih je propisao predsjednik Europskog patentnog ureda.

(5) Prijevod prethodne prijave koji se zahtijeva prema članku 88. stavku 1. mora biti podnesen u roku što ga utvrdi Europski patentni ured, ali najkasnije u roku iz pravila 51. stavka 4. Umjesto tog prijevoda može se podnijeti izjava u kojoj se navodi da je europska patentna prijava cjelovit prijevod prethodne prijave. Stavak 4. primjenjuje se na odgovarajući način.

(6) Pojedinosti iz izjave o pravu prvenstva navode se u objavljenoj europskoj patentnoj prijavi i u europskom patentnom spisu.

Pravilo 38.a.

IZDAVANJE DOKUMENATA O PRVENSTVU

Europski patentni ured izdaje podnositelju prijave, na njegov zahtjev, potvrđeni primjerak europske patentne prijave (dokument o prvenstvu). Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sve potrebne formalnosti, uključujući oblik dokumenta o prvenstvu te okolnosti u kojima se plaća upravna pristojba.

DIO IV.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA IV. KONVENCIJE

Poglavlje I.

ISPITIVANJE KOJE PROVODI PRIJAMNI ODSJEK

Pravilo 39.

OBAVIJEST O ISPITIVANJU NAKON PODNOŠENJA

Ako europska patentna prijava ne udovoljava pretpostavkama iz članka 80., Prijamni odsjek obavješćuje podnositelja prijave o utvrđenim nedostacima te o tome da se s prijavom neće postupati kao s europskom patentnom prijavom, osim ako u roku od mjesec dana ispravi utvrđene nedostatke. Ako podnositelj prijave ispravi otkrivene nedostatke, upućuje mu se obavijest o datumu podnošenja.

Pravilo 40.

ISPITIVANJE ODREĐENIH FORMALNIH UVJETA

Formalni uvjeti kojima europska patentna prijava mora udovoljavati prema članku 91. stavku 1. podstavku (b) jesu uvjeti propisani u pravilu 27.a. stavcima od 1. do 3., pravilu 32. stavcima 1. i 2., pravilu 35. stavcima od 2. do 11. i stavku 14. te pravilu 36. stavcima od 2. do 4.

Pravilo 41.

ISPRAVLJANJE NEDOSTATAKA U DOKUMENTIMA PRIJAVE

(1) Ako su ispitivanjem europske patentne prijave iz članka 91. stavka 1. podstavaka od (a) do (d) utvrđeni nedostaci, Prijamni odsjek o tome obavješćuje podnositelja prijave i poziva ga da u roku koji navede ukloni nedostatke. Opis, patentni zahtjevi i crteži mogu se izmijeniti samo u opsegu dostatnom za ispravljanje utvrđenih nedostataka u skladu s primjedbama Prijamnog odsjeka.

(2) Stavak 1. ne primjenjuje se ako podnositelj prijave zahtijevajući pravo prvenstva prigodom podnošenja europske patentne prijave nije naveo datum ili državu prvog podnošenja.

(3) Stavak 1. ne primjenjuje se ako je u ispitivanju utvrđeno da je datum prvog podnošenja koji je naveden prilikom podnošenja europske patentne prijave, više od godinu dana raniji od datuma podnošenja europske patentne prijave. U tom slučaju Prijamni odsjek obavješćuje podnositelja prijave da ta prijava neće imati pravo prvenstva, osim ako u roku od mjesec dana navede ispravljeni datum, obuhvaćen razdobljem od godine dana koje prethodi datumu podnošenja europske patentne prijave.

Pravilo 42.

NAKNADNO NAVOĐENJE PODATAKA O IZUMITELJU

(1) Ako se ispitivanjem predviđenim u članku 91. stavku 1. podstavku (f) utvrdi da podaci o izumitelju nisu navedeni u skladu s odredbama iz pravila 17., Prijamni odsjek obavješćuje podnositelja prijave da će se europska patentna prijava smatrati povučenom, osim ako se taj nedostatak ispravi u roku iz članka 91. stavka 5.

(2) U slučaju izdvojene europske prijave ili nove europske patentne prijave podnesene prema članku 61. stavku 1. podstavku (b) rok za navođenje podataka o izumitelju ne smije ni u kojem slučaju isteći prije isteka dva mjeseca od obavijesti iz stavka 1. u kojoj je naveden taj rok.

Pravilo 43.

KASNIJE PODNESENI CRTEŽI ILI CRTEŽI KOJI NEDOSTAJU

(1) Ako se u ispitivanju iz članka 91. stavka 1. podstavka (g) utvrdi da su crteži podneseni nakon datuma podnošenja europske patentne prijave, Prijamni odjel obavješćuje podnositelja prijave da se crteži i pozivanja na crteže u europskoj patentnoj prijavi brišu, osim ako u roku od mjesec dana podnositelj prijave podnese zahtjev kojim zahtijeva da datum podnošenja prijave bude datum na koji su podneseni crteži.

(2) Ako se u ispitivanju utvrdi da crteži nisu podneseni, Prijamni odsjek poziva podnositelja prijave da ih podnese u roku od mjesec dana i obavješćuje ga da će datum podnošenja prijave biti datum na koji su podneseni crteži ili, ako crteži nisu pravodobno podneseni, da se svako pozivanje na crteže u prijavi smatra se brisanim.

(3) Podnositelj prijave obavješćuje se o svakom novom datumu podnošenja prijave.

Poglavlje II.

IZVJEŠĆE O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

Pravilo 44.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) U izvješću o europskom pretraživanju navode se dokumenti koji su dostupni Europskom patentnom uredu u trenutku sastavljanja izvješća, a koji se mogu uzeti u obzir pri odlučivanju o tomu je li izum na koji se europska patentna prijava odnosi nov i ima li inventivnu razinu.

(2) Svaki navod mora se pozivati na patentne zahtjeve na koje se odnosi. Ako je potrebno, navode se podaci o bitnim dijelovima navedenih dokumenata (na primjer, navođenjem stranice, stupca i redaka ili dijagrama).

(3) U izvješću o europskom pretraživanju navedeni dokumenti dijele se na dokumente koji su objavljeni prije datuma zahtijevanog prvenstva, dokumente koji su objavljeni između takvog datuma prvenstva i datuma podnošenja i dokumente koji su objavljeni na datum podnošenja ili nakon toga datuma.

(4) Svaki dokument, koji se odnosi na usmeno otkrivanje, na upotrebu ili na bilo koje drugo otkrivanje do kojeg je došlo prije datuma podnošenja europske patentne prijave, navodi se u izvješću o europskom pretraživanju uz podatak o datumu objave dokumenta, ako postoji, i datumu nepisanog otkrivanja.

(5) Izvješće o europskom pretraživanju sastavlja se na jeziku postupka.

(6) Izvješće o europskom pretraživanju mora sadržavati klasifikaciju predmeta europske patentne prijave u skladu s međunarodnom klasifikacijom.

Pravilo 44.a.

IZVJEŠĆE O PROŠIRENOM EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) Izvješće o europskom pretraživanju mora biti popraćeno mišljenjem o tome čini li se da prijava i izum na koji se ona odnosi udovoljavaju pretpostavkama iz ove Konvencije, osim ako se može izdati obavijest iz pravila 51. stavka 2. ili stavka 4.

(2) Mišljenje iz stavka 1. ne objavljuje se uz izvješće o pretraživanju.

Pravilo 45.

NEPOTPUNO PRETRAŽIVANJE

Ako Odjel za pretraživanje smatra da europska patentna prijava nije u skladu s odredbama Konvencije u tolikoj mjeri da nije moguće provesti smisleno pretraživanje stanja tehnike u odnosu na sve ili u odnosu na neke patentne zahtjeve, taj Odjel ili izjavljuje da pretraživanje nije moguće ili, u mjeri u kojoj je to moguće, sastavlja djelomično izvješće o europskom pretraživanju. Ta izjava i to djelomično izvješće smatraju se, za potrebe daljnjeg postupka, izvješćem o europskom pretraživanju.

Pravilo 46.

IZVJEŠĆE O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU KAD NE POSTOJI JEDINSTVO IZUMA

(1) Ako Odjel za pretraživanje smatra da europska patentna prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, sastavlja djelomično izvješće o europskom pretraživanju koje se odnosi na izum ili na skupinu izuma u smislu članka 82. koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima. Taj Odjel obavješćuje podnositelja prijave da će izvješćem o pretraživanju biti obuhvaćeni i ostali izumi ako platiti novu pristojbu za pretraživanje za svaki obuhvaćeni izum u roku koji taj Odjel odredi, a koji ne smije biti kraći od dva tjedna ni duži od šest tjedana. Odjel za pretraživanje sastavlja izvješće o europskom pretraživanju u odnosu na one dijelove europske patentne prijave koji se odnose na izume za koje su plaćene pristojbe za pretraživanje.

(2) Svaka pristojba koja je plaćena prema stavku 1. vraća se ako podnositelj prijave zahtijeva njezin povrat tijekom ispitivanja europske patentne prijave koje provodi Odjel za ispitivanje i ako Odjel za ispitivanje utvrdi da obavijest iz tog stavka nije bila opravdana.

Pravilo 47.

KONAČAN SADRŽAJ SAŽETKA

(1) Prilikom sastavljanja izvješća o europskom pretraživanju Odjel za pretraživanje određuje konačan sadržaj sažetka.

(2) Konačan sadržaj sažetka prosljeđuje se podnositelju prijave zajedno s izvješćem o europskom pretraživanju.

Poglavlje III.

OBJAVA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

Pravilo 48.

TEHNIČKE PRIPREME ZA OBJAVU

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje kad se tehničke pripreme za objavu europske patentne prijave smatraju završenima.

(2) Europska patentna prijava ne objavljuje se ako je konačno odbijena ili povučena ili se smatra povučenom prije završetka tehničkih priprema za objavu.

Pravilo 49.

OBLIK OBJAVE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA I IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje oblik objave europske patentne prijave i podatke koje ta objava mora sadržavati. Isto se primjenjuje u slučaju kad se izvješće o europskom pretraživanju i sažetak objavljuju odvojeno. Predsjednik Europskog patentnog ureda može propisati posebne uvjete za objavu sažetka.

(2) U objavljenoj europskoj patentnoj prijavi moraju biti navedene naznačene države ugovornice.

(3) Ako su prije završetka tehničkih priprema za objavu europske patentne prijave patentni zahtjevi izmijenjeni prema pravilu 86. stavku 2., u objavi se uz izvorne patentne zahtjeve navode i novi ili izmijenjeni patentni zahtjevi.

Pravilo 50.

OBAVIJEST O OBJAVI

(1) Europski patentni ured obavješćuje podnositelja prijave o datumu na koji je podatak o izvješću o europskom pretraživanju objavljen u Europskom patentnom glasniku i u toj mu obavijesti skreće pozornost na odredbe iz članka 94. stavaka 2. i 3.

(2) Podnositelj prijave ne smije se pozivati na izostanak obavijesti iz stavka 1. Ako je u obavijesti naveden kasniji datum od datuma objave tog podataka, kasniji je datum odlučujući u pogledu roka za podnošenje zahtjeva za ispitivanje, osim ako je u pitanju očita pogreška.

Poglavlje IV.

ISPITIVANJE KOJE PROVODI ODJEL ZA ISPITIVANJE

Pravilo 51.

POSTUPAK ISPITIVANJA

(1) U obavijesti prema članku 96. stavku 1. Europski patentni ured daje podnositelju prijave mogućnost da podnese primjedbe na izvješće o europskom pretraživanju i da izmijeni, kad je prikladno, opis, patentne zahtjeve i crteže.

(2) U obavijesti prema članku 96. stavku 2. Odjel za ispitivanje, kad je prikladno, poziva podnositelja prijave da ispravi utvrđene nedostatke i da izmijeni opis, patentne zahtjeve i crteže.

(3) Svaka obavijest prema članku 96. stavku 2. mora sadržavati obrazloženje koje obuhvaća, kad je prikladno, sve razloge protiv priznavanja europskog patenta.

(4) Prije no što Odjel za ispitivanje donese odluku o priznavanju europskog patenta obavješćuje podnositelja prijave o tekstu na temelju kojega namjerava priznati europski patent i poziva ga da plati pristojbu za priznavanje i pristojbu za tiskanje te da u roku koji odredi, a koji ne smije biti kraći od dva mjeseca ili dulji od četiri mjeseca i koji se ne može produljiti, podnese prijevod patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka. Ako podnositelj prijave u tom roku plati pristojbe i podnese prijevod, smatra se da se suglasio s tekstom na temelju kojega se patent namjerava priznati.

(5) Ako podnositelj prijave, u roku iz stavka 4., zatraži izmjene prema pravilu 86. stavku 3. ili ispravak pogrešaka prema pravilu 88. mora, kad su patentni zahtjevi izmijenjeni ili ispravljeni, podnijeti prijevod patentnih zahtjeva kako su izmijenjeni ili kako su ispravljeni. Ako podnositelj prijave plati pristojbe i podnese prijevod u tom roku, smatra se da se suglasio s priznavanjem patenta kako je izmijenjen ili kako je ispravljen.

(6) Ako Odjel za ispitivanje ne dopusti izmjenu ili ispravak koji se zahtijeva prema stavku 5., taj Odjel, prije donošenja odluke, daje podnositelju prijave mogućnost da u roku koji navede, podnese primjedbe i sve izmjene koje taj Odjel smatra potrebnim i, kad su patentni zahtjevi izmijenjeni, prijevod patentnih zahtjeva kako su izmijenjeni. Ako je europska patentna prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom, pristojbe za priznavanje i tiskanje i pristojbe za patentne zahtjeve plaćene prema stavku 7. vraćaju se.

(7) Ako europska patentna prijava u tekstu na temelju kojeg namjerava biti priznata sadržava više od deset patentnih zahtjeva, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave da u roku određenom u stavku 4. plati pristojbu za patentne zahtjeve za svaki dodatni patentni zahtjev, osim ako su te pristojbe već plaćene prema pravilu 31. stavku 1.

(8) Ako pristojba za priznavanje i pristojba za tiskanje ili pristojba za patentne zahtjeve nisu pravodobno plaćene ili ako prijevod nije pravodobno podnesen, europska prijava smatra se povučenom.

(8.a.) Ako pristojbe za naznaku dospijevaju na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema stavku 4., podatak o priznavanju europskog patenta objavljuje se nakon uplate pristojbe za naznaku. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(9) Ako godišnja pristojba za održavanje dospijeva na naplatu nakon dostavljanja obavijesti prema stavku 4., a prije sljedećeg mogućeg datuma objave podataka o priznavanju europskog patenta, ti se podaci objavljuju nakon uplate godišnje pristojbe za održavanje. O tome se obavješćuje podnositelj prijave.

(10) U obavijesti iz stavka 4. navode se naznačene države ugovornice koje zahtijevaju prijevod prema članku 65. stavku 1.

(11) U odluci o priznavanju europskog patenta navodi se tekst europske patentne prijave na kojem se temelji priznavanje europskog patenta.

Pravilo 52.

PRIZNAVANJE EUROPSKOG PATENTA RAZLIČITIM PODNOSITELJIMA PRIJAVA

Kad su različite osobe upisane u Registar europskih patenata kao podnositelji prijava u odnosu na različite države ugovornice, Odjel za ispitivanje priznaje europski patent za svaku pojedinu državu ugovornicu podnositelju prijave ili podnositeljima prijava koji su upisani u registar u odnosu na tu državu.

Poglavlje V.

SPIS EUROPSKOG PATENTA

Pravilo 53.

TEHNIČKE PRIPREME ZA OBJAVU I OBLIK SPISA EUROPSKOG PATENTA

Pravila 48. i 49. stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na spis europskog patenta. Patentni spis mora sadržavati i podatak o roku za podnošenje prigovora na europski patent.

Pravilo 54.

ISPRAVA O EUROPSKOM PATENTU

Odmah nakon objave spisa europskog patenta Europski patentni ured izdaje nositelju patenta ispravu o europskom patentu. Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sadržaj, oblik i način dostave isprave te određuje slučajeve u kojima se plaća upravna pristojba.

DIO V.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA V. KONVENCIJE

Pravilo 55.

SADRŽAJ OBAVIJESTI O PRIGOVORU

Obavijest o prigovoru mora sadržavati:

(a) ime i adresu podnositelja prigovora i državu u kojoj podnositelj prigovora ima prebivalište ili poslovno sjedište, u skladu s odredbama iz pravila 26. stavka 2. podstavka (c);

(b) broj europskog patenta protiv kojeg se podnosi prigovor, ime nositelja patenta i naziv izuma;

(c) izjavu u kojoj se navode opseg u kojem se podnosi prigovor protiv europskog patenta, razlozi na kojima se temelji prigovor kao i činjenice, dokazi i argumenti koji podupiru te razloge.

(d) ako je podnositelj prigovora imenovao zastupnika, njegovo ime i adresu njegova poslovnog sjedišta, u skladu s odredbama iz pravila 26. stavka 2. podstavka (c).

Pravilo 56.

ODBIJANJE OBAVIJESTI O PRIGOVORU KAO NEDOPUŠTENE

(1) Ako Odjel za prigovore utvrdi da obavijest o prigovoru nije u skladu s odredbama iz članka 99. stavka 1., pravila 1. stavka 1. i pravila 55. podstavka (c) ili da ne sadržava dostatne podatke o patentu protiv kojega se podnosi prigovor, odbacuje obavijest o prigovoru kao nedopuštenu, osim ako se ti nedostaci isprave prije isteka roka za prigovor.

(2) Ako Odjel za prigovore utvrdi da obavijest o prigovoru nije u skladu s odredbama koje nisu odredbe iz stavka 1., o tome obavješćuje podnositelja prigovora i poziva ga da u roku koji odredi ispravi utvrđene nedostatke. Ako obavijest o prigovoru nije pravodobno ispravljena, Odjel za prigovore obavijest odbija kao nedopuštenu.

(3) Svaka odluka o odbijanju obavijesti o prigovoru kao nedopuštene dostavlja se nositelju patenta uz primjerak te obavijesti.

Pravilo 57.

PRIPREMA ZA ISPITIVANJE PRIGOVORA

(1) Odjel za prigovore dostavlja prigovor nositelju patenta i poziva ga da podnese primjedbe i, kad je prikladno, izmjene opisa, patentnih zahtjeva i crteža u roku koji odredi taj Odjel.

(2) Ako je podneseno više obavijesti o prigovoru, Odjel za prigovore dostavlja ih drugim podnositeljima prigovora istodobno s dostavom iz stavka 1.

(3) Primjedbe i sve izmjene podnesene od strane nositelja patenta dostavljaju se drugim odnosnim strankama, koje Odjel za ispitivanje poziva, ako to smatra korisnim, da dostave odgovor u roku koji taj Odjel odredi.

(4) U slučaju obavijesti o pristupanju treće stranke u postupak povodom prigovora, Odjel za prigovore može izostaviti primjenu odredbi iz stavaka od 1. do 3.

Pravilo 57.a.

IZMJENA EUROPSKOG PATENTA

Bez utjecaja na pravilo 87. opis, patentni zahtjevi i crteži mogu se izmijeniti, pod uvjetom da su izmjene uvjetovane razlozima za prigovor iz članka 100. čak i ako se podnositelj zahtjeva nije pozvao na odnosni razlog.

Pravilo 58.

ISPITIVANJE PRIGOVORA

(1) Svi dopisi prema članku 101. stavku 2. i svi odgovori na te dopise dostavljaju se svim strankama.

(2) U svakom dopisu upućenom nositelju europskog patenta prema članku 101. stavku 2. on se, kad je prikladno, poziva da podnese, kad je potrebno, opis, patentne zahtjeve i crteže i izmijenjenu obliku.

(3) Kad je potrebno, svaki dopis upućen nositelju europskog patenta prema članku 101. stavku 2. mora sadržavati obrazloženje. Kad je prikladno, u tom se obrazloženju navode svi razlozi protiv održavanja europskog patenta u vrijednosti.

(4) Prije no što Odjel za prigovore donese odluku o održavanju u vrijednosti europskog patenta u izmijenjenu obliku, obaviješćuje stranke da namjerava patent održati u vrijednosti u izmijenjenu obliku i poziva ih da u roku od dva mjeseca podnesu primjedbe, ako nisu suglasni s tekstom na temelju kojeg taj Odjel namjerava održati patent u vrijednosti.

(5) Ako je izraženo nesuglasje s tekstom koji je dostavio Odjel za prigovore, ispitivanje prigovora može se nastaviti; u protivnom, nakon isteka roka iz stavka 4., Odjel za prigovore zahtijeva od nositelja patenta da u roku od tri mjeseca plati pristojbu za tiskanje novog spisa europskog patenta i podnese prijevod svih izmijenjenih patentnih zahtjeva na dva službena jezika Europskog patentnog ureda koji nisu jezik postupka.

(6) Ako radnje koje se zahtijevaju prema stavku 5. nisu pravodobno obavljene, one se mogu uredno obaviti i u roku od dva mjeseca od dostave obavijesti o propuštanju roka, pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba za tiskanje novog spisa europskog patenta u dvostrukom iznosu.

(7) U obavijesti Odjela za prigovore iz stavka 5. moraju se navesti naznačene države ugovornice koje zahtijevaju prijevod prema članku 65. stavku 1.

(8) U odluci o održavanju europskog patenta u vrijednosti u izmijenjenu obliku navodi se tekst europskog patenta na kojem se temelji njegovo održavanje u vrijednosti.

Pravilo 59.

ZAHTJEVI ZA DOKUMENTE

Dokumenti na koje se poziva stranka u postupku povodom prigovora podnose se u dva primjerka zajedno s obavijesti o prigovoru ili s pisanim podnescima. Ako takvi dokumenti nisu priloženi ni pravodobno podneseni na poziv Europskog patentnog ureda, Europski patentni ured može odlučiti ne uzeti u obzir nijedan argument koji se na njima temelji.

Pravilo 60.

POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA ŠTO GA EUROPSKI PATENTNI URED NASTAVLJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

(1) Ako je došlo do odricanja od patenta ili ako je patent prestao vrijediti u odnosu na sve naznačene države, postupak povodom prigovora može se nastaviti na zahtjev podnositelja prigovora, podnesen u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskog patentnog ureda o odricanju od patenta ili o prestanku vrijednosti patenta.

(2) U slučaju smrti ili pravne nesposobnosti podnositelja prigovora, Europski patentni ured može po službenoj dužnosti nastaviti postupak povodom prigovora i bez sudjelovanja nasljednika ili pravnih zastupnika podnositelja prigovora. Isto se primjenjuje i kad je prigovor povučen.

Pravilo 61.

PRIJENOS EUROPSKOG PATENTA

Pravilo 20. primjenjuje se na odgovarajući način na svaki prijenos europskog patenta obavljen tijekom roka za prigovor ili tijekom postupka povodom prigovora.

Pravilo 61.a.

DOKUMENTI U POSTUPKU POVODOM PRIGOVORA

Dio III, Poglavlje II. Provedbenog pravilnika primjenjuje se na odgovarajući način na dokumente podnesene u postupku povodom prigovora.

Pravilo 62.

OBLIK NOVOG SPISA EUROPSKOG PATENTA U POSTUPKU POVODOM PRIGOVORA

Pravilo 49. stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na novi spis europskog patenta.

Pravilo 62.a.

NOVA ISPRAVA O EUROPSKOM PATENTU

Pravilo 54. primjenjuje se na odgovarajući način na novi spis europskog patenta.

Pravilo 63.

TROŠKOVI

(1) O raspodjeli troškova rješava se u odluci donesenoj povodom prigovora. Takvom raspodjelom uzimaju se u obzir samo izdaci koji su potrebni za osiguranje odgovarajuće zaštite odnosnih prava. Ti troškovi moraju obuhvaćati i naknade za zastupanje stranaka.

(2) Pregled troškova s popratnim dokazima prilaže se uz zahtjev za utvrđivanje troškova. Zahtjev je dopušten samo onda ako je odluka u pogledu koje se zahtijeva utvrđivanje troškova postala pravomoćnom. Troškovi se mogu utvrditi nakon utvrđivanja njihove vjerodostojnosti.

(3) Zahtjev za donošenje odluke od strane Odjela za prigovore u pogledu utvrđivanja troškova od strane tajništva u kojem se navode razlozi na kojima se zahtjev temelji, podnosi se Europskom patentnom uredu u pisanom obliku u roku od mjesec dana od datuma obavijesti o utvrđivanju troškova. Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe za utvrđivanje troškova.

(4) Odjel za prigovore donosi odluku o zahtjevu iz stavka 3. bez usmene rasprave.

DIO VI.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VI. KONVENCIJE

Pravilo 64.

SADRŽAJ OBAVIJESTI O ŽALBI

Obavijest o žalbi mora sadržavati:

(a) ime i adresu podnositelja žalbe u skladu s odredbama iz pravila 26. stavka 2. podstavka (c);

(b) podatke o odluci protiv koje se podnosi žalba i opseg u kojem se zahtijeva njezina izmjena ili njezino proglašenje nevažećom.

Pravilo 65.

ODBACIVANJE ŽALBE KAO NEDOPUŠTENE

(1) Ako žalba nije u skladu s člancima od 106. do 108. i s pravilom 1. stavkom 1. te pravilom 64. podstavkom (b), Žalbeno vijeće odbacuje žalbu kao nedopuštenu, osim ako su ispravljeni svi nedostaci prije isteka odnosnog roka iz članka 108.

(2) Ako Žalbeno vijeće utvrdi da žalba nije u skladu s odredbama iz pravila 64. podstavka (a), o tome obavješćuje podnositelja žalbe i poziva ga da u navedenom roku ispravi utvrđene nedostatke. Ako žalba nije pravodobno ispravljena, Žalbeno vijeće odbacuje žalbu kao nedopuštenu.

Pravilo 66.

ISPITIVANJE ŽALBI

(1) Odredbe koje se primjenjuju na postupke koji se vode pred odjelom koji je donio odluku protiv koje je podnesena žalba primjenjuju se na odgovarajući način na žalbene postupke, osim ako je drukčije propisano.

(2) Odluku moraju ovjeriti predsjedatelj Žalbenog vijeća i nadležni zaposlenik tajništva Žalbenog vijeća bilo svojim potpisima bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima. Odluka mora sadržavati:

(a) izjavu da ju je donijelo Žalbeno vijeće;

(b) datum donošenja odluke;

(c) imena predsjedatelja i drugih članova Žalbenog vijeća koji su sudjelovali u donošenju odluke;

(d) imena stranaka i njihovih zastupnika;

(e) navod spornih pitanja u vezi s kojima se donosi odluka;

(f) kratki opis činjenica;

(g) razloge;

(h) odluku Žalbenog vijeća i, kad je prikladno, odluku o troškovima.

Pravilo 67.

POVRAT PRISTOJBI ZA ŽALBU

Povrat pristojbi za žalbu nalaže se u slučaju remonstrativnog ispitivanja žalbe ili kad Žalbeno vijeće žalbu smatra dopuštenom, ako je takav povrat pravičan zbog bitne povrede postupovnih pravila. U slučaju remonstrativnog ispitivanja žalbe povrat nalaže odjel koji je donio odluku protiv koje je podnesena žalba, dok u drugim slučajevima povrat nalaže Žalbeno vijeće.

DIO VII.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VII. KONVENCIJE

Poglavlje I.

ODLUKE I OBAVIJESTI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA

Pravilo 68.

OBLIK ODLUKA

(1) Kad se pred Europskim patentnim uredom vodi usmena rasprava, odluka se može donijeti usmenim putem. Ta se odluka naknadno dostavlja strankama u pisanom obliku.

(2) Odluke Europskog patentnog ureda protiv kojih se može podnijeti žalba moraju sadržavati obrazloženje uz koje je priložena pisana obavijest o mogućnosti žalbe. U toj se obavijesti skreće pozornost stranaka na odredbe iz članaka od 106. do 108. čiji je tekst priložen. Stranke se ne smiju pozivati na izostanak obavijesti.

Pravilo 69.

UTVRĐIVANJE GUBITKA PRAVA

(1) Ako Europski patentni ured utvrdi da iz Konvencije proizlazi gubitak nekog prava, a da odluka o odbijanju europske patentne prijave ili odluka o priznavanju europskog patenta ili odluka o proglašenju europskog patenta nevažećim ili odluka o održavanju u vrijednosti europskog patenta ili odluka o pribavljanju dokaza nije donesena, o tome obavješćuje odnosnu osobu u skladu s odredbama iz članka 119.

(2) Ako odnosna osoba smatra da tvrdnja Europskog patentnog ureda nije točna, može u roku od dva mjeseca od obavijesti iz stavka 1. podnijeti zahtjev za donošenje odluke od strane Europskog patentnog ureda o toj stvari. Takva se odluka donosi samo onda ako Europski patentni ured ne dijeli mišljenje osobe koja je podnijela zahtjev za njezino donošenje; u protivnom, Europski patentni ured o tome obavješćuje osobu koja je podnijela zahtjev za donošenje odluke.

Pravilo 70.

POTPIS, IME, PEČAT

(1) Svaka odluka, svako priopćenje i svaka obavijest Europskog patentnog ureda moraju sadržavati potpis nadležnog zaposlenika i njegovo ime.

(2) Kad je dokumente iz stavka 1. sastavio nadležni zaposlenik uz pomoć računala, potpis može biti zamijenjen pečatom. Kad su ti dokumenti automatski sastavljeni u računalu, ne moraju sadržavati ni ime zaposlenika. Isto se odnosi i na unaprijed tiskane obavijesti i unaprijed tiskana priopćenja.

Poglavlje II.

USMENA RASPRAVA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

Pravilo 71.

POZIVI ZA USMENU RASPRAVU

(1) Strankama se upućuje poziv na usmenu raspravu iz članka 116. i njihova se pozornost skreće na stavak 2. ovog pravila. Poziv se šalje barem dva mjeseca prije početka postupka, osim ako se stranke dogovore o kraćem razdoblju.

(2) Ako se stranka koja je uredno pozvana na usmenu raspravu ne odazove pozivu, postupak se može nastaviti bez nje.

Pravilo 71.a.

PRIPREMA USMENE RASPRAVE

(1) Pri upućivanju poziva, Europski patentni ured skreće pozornost na pitanja koja se po njegovu mišljenju moraju raspraviti u svrhu donošenja odluke. Istodobno utvrđuje konačan datum za podnošenje pisanih podnesaka imajući u vidu pripremu usmene rasprave. Pravilo 84. ne primjenjuje se. Nove činjenice i novi dokazi koji su podneseni nakon toga datuma ne moraju se uzeti u obzir, osim ako se prihvaćaju na temelju toga što se činjenično stanje mijenja.

(2) Ako je podnositelj patentne prijave ili nositelj patenta obaviješten o razlozima koji dovode u pitanje priznavanje patenta ili održavanje patenta u vrijednosti, može ga se pozvati da do datuma navedenog u drugoj rečenici stavka 1. podnese dokumente koji udovoljavaju pretpostavkama iz ove Konvencije. Treća i četvrta rečenica stavka 1. primjenjuju se na odgovarajući način.

Pravilo 72.

PRIBAVLJANJE DOKAZA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Kad Europski patentni ured smatra potrebnim usmeno saslušati stranke, svjedoke ili vještake ili provesti očevid, o tome donosi odluku u kojoj navodi vrstu ispitivanja koje namjerava provesti, bitne činjenice koje želi dokazati te datum, vrijeme i mjesto održavanja ispitivanja. Ako usmeno saslušanje svjedoka i vještaka zahtijeva stranka, u odluci Europskog patentnog ureda određuje se vremensko razdoblje u kojem stranka koja je podnijela takav zahtjev mora obavijestiti Europski patentni ured o imenima i adresama svjedoka i vještaka koje želi da budu saslušani.

(2) Poziv za saslušanje upućuje se stranci, svjedoku ili vještaku barem dva mjeseca prije održavanja saslušanja, osim ako je dogovoreno kraće razdoblje. Poziv mora sadržavati:

(a) izvadak iz odluke prema stavku 1. u kojem se osobito navodi datum, vrijeme i mjesto ispitivanja o kojem je donesena odluka i činjenice o kojima će se stranke, svjedoci i vještaci saslušati;

(b) imena stranaka u postupku i pojedinosti o pravima na koja se svjedoci ili vještaci mogu pozivati prema odredbama iz pravila 74. stavaka od 2. do 4.;

(c) podatak da stranka, svjedok ili veštak može zahtijevati da svoj iskaz da pred nadležnim sudom zemlje u kojoj ima prebivalište te zahtjev da obavijesti Europski patentni ured o svojoj pripravnosti pojaviti se pred tim Uredom.

(3) Prije saslušanja se stranka, svjedok ili vještak obaviješćuje da Europski patentni ured može zahtijevati od nadležnog suda zemlje u kojoj odnosna osoba ima prebivalište da tu osobu ponovno sasluša pod prisegom ili u jednako obvezujućem obliku.

(4) Stranke mogu nazočiti saslušanju i mogu strankama, svjedocima i vještacima koji daju svoj iskaz postavljati relevantna pitanja.

Pravilo 73.

IMENOVANJE VJEŠTAKA

(1) Europski patentni ured odlučuje o obliku u kojem vještak što ga je taj Ured imenovao podnosi izvješće.

(2) Uvjeti ugovora koji se sklapa s vještakom moraju obuhvaćati:

(a) detaljan opis njegovih zadaća;

(b) rok za podnošenje izvješća o vještačenju;

(c) imena stranaka u postupku;

(d) pojedinosti o pravima na koja se vještak može pozivati prema odredbama iz pravila 74. stavaka od 2. do 4.

(3) Primjerak svakog pisanog izvješća dostavlja se strankama.

(4) Stranke mogu podnijeti zahtjev za izuzeće vještaka. Odluku o prigovoru donosi odnosni odjel Europskog patentnog ureda.

Pravilo 74.

TROŠKOVI PRIBAVLJANJA DOKAZA

(1) Europski patentni ured može zatražiti od stranke koja je podnijela zahtjev za pribavljanje dokaza da mu unaprijed dostavi polog čiji se iznos utvrđuje prema procijenjenim troškovima.

(2) Svjedoci i vještaci koji su primili poziv Europskog patentnog ureda i koji su se pojavili pred tim Uredom imaju pravo na odgovarajući povrat putnih troškova i dnevnica. Mogu dobiti avans za te troškove. Prva rečenica primjenjuje se na svjedoke i vještake koji se bez poziva pojave pred Europskim patentnim uredom i budu saslušani kao svjedoci ili kao vještaci.

(3) Svjedoci koji imaju pravo na povrat prema stavku 2. imaju pravo i na odgovarajuću naknadu za izgubljenu zaradu, a vještaci imaju pravo pravo na naknadu za svoj rad. Plaćanja svjedocima i vještacima obavljaju se nakon završetka njihovih dužnosti ili zadaća.

(4) Upravno vijeće propisuje pojedinosti o provedbi odredaba iz stavaka 2. i 3. Iznose koji se plaćaju prema tim stavcima plaća Europski patentni ured.

Pravilo 75.

OSIGURANJE DOKAZA

(1) Europski patentni ured može na zahtjev bez odgode saslušati svjedoke ili provesti očevid radi osiguranja dokaza o činjenicama koje bi mogle utjecati na odluku koju će morati donijeti u pogledu postojeće europske patentne prijave ili postojećeg europskog patenta, kad postoji opravdana bojazan da bi kasnije pribavljanje dokaza moglo biti otežano ili čak nemoguće. Podnositelj prijave ili nositelj patenta mora biti pravodobno obaviješten o datumu poduzimanja takvih mjera, kako bi mogao prisustvovati u saslušanju. On može postavljati relevantna pitanja.

(2) Zahtjev mora sadržavati:

(a) ime i adresu osobe koja podnosi zahtjev i državu u kojoj ta osoba ima prebivalište ili poslovno sjedište, u skladu s odredbama iz pravila 26. stavka 2. podstavka (c);

(b) dostatne podatke o odnosnoj europskoj patentnoj prijavi ili odnosnom europskom patentu;

(c) navod činjenica u pogledu kojih se pribavljaju dokazi;

(d) pojedinosti o načinu pribavljanja dokaza;

(e) navod da je u pitanju slučaj s jasnim dokazima da je bojazan da bi kasnije pribavljanje dokaza moglo biti otežano ili nemoguće.

(3) Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe za osiguranje dokaza.

(4) Odluka o zahtjevu i svako pribavljanje dokaza koje proizlazi iz te odluke obveza je odjela Europskog patentnog ureda od kojeg se zahtijeva da donese odluku na koju bi mogle utjecati činjenice koje se utvrđuju. Odredbe Konvencije o pribavljanju dokaza u postupcima pred Europskim patentnim uredom primjenjuju se.

Pravilo 76.

ZAPISNIK S USMENE RASPRAVE I POSTUPKA PRIBAVLJANJA DOKAZA

(1) Zapisnik s usmene rasprave i postupka pribavljanja dokaza sastavlja se tako da sadržava bitne elemente usmene rasprave ili postupka pribavljanja dokaza, relevantne izjave stranaka, svjedočenje stranaka, svjedoka ili vještaka i rezultat očevida.

(2) Zapisnik o svjedočenju čita se svjedoku, vještaku ili stranci ili mu se daje na uvid radi pregleda. U zapisniku se navodi da je ta formalnost obavljena i da je osoba koja je dala iskaz suglasna s tekstom zapisnika. Ako osoba nije suglasna s tekstom zapisnika, njezine se primjedbe upisuju u zapisnik.

(3) Zapisnik moraju ovjeriti zaposlenik koji ga je sastavio i zaposlenik koji je vodio usmen raspravu ili postupak pribavljanja dokaza, bilo svojim potpisima bilo nekim drugim odgovarajućim sredstvima.

(4) Primjerak zapisnika dostavlja se strankama.

Poglavlje III.

DOSTAVA OBAVIJESTI

Pravilo 77.

OPĆE ODREDBE O DOSTAVI OBAVIJESTI

(1) Svaka obavijest koja se dostavlja u postupku koji se vodi pred Europskim patentnim uredom mora biti izvornik dokumenta ili njegov umnoženi primjerak koji je Europski patentni ured potvrdio ili na njega stavio svoj pečat ili kompjutorski ispis s pečatom tog Ureda. Primjerci dokumenata što ih dostavljaju stranke ne moraju biti tako potvrđeni.

(2) Obavijest se dostavlja:

(a) poštom u skladu s pravilom 78.;

(b) dostavom u radne prostorije Europskog patentnog ureda u skladu s pravilom 79.;

(c) putem javne obavijesti u skladu s pravilom 80. ili

(d) tehničkim sredstvima prijenosa što ih je odredio predsjednik Europskog patentnog ureda, pod uvjetima koje je propisao u pogledu njihove upotrebe.

(3) Dostava obavijesti posredstvom središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo obavlja se u skladu s odredbama koje se primjenjuju na taj ured u nacionalnom postupku.

Pravilo 78.

DOSTAVA OBAVIJESTI POŠTOM

(1) Odluke u kojima se navodi rok za podnošenje žalbe, pozivi i drugi dokumenti koje odredi predsjednik Europskog patentnog ureda, dostavljaju se preporučenim pismom uz obavijest o isporuci. Sve druge dostave obavijesti putem pošte obavljaju se preporučenim pismom.

(2) Kad je obavijest dostavljena preporučenim pismom, bilo uz obavijest o isporuci bilo bez nje, smatra se da je pismo dostavljeno primatelju desetog dana od datuma njegova pošiljanja, osim ako do primatelja nije stiglo ili ako je do primatelja stiglo kasnijeg datuma; u slučaju bilo kakvog spora, obveza je Europskog patentnog ureda utvrditi je li pismo stiglo na odredište ili utvrditi datum na koji je pismo dostavljeno primatelju, ovisno o slučaju.

(3) Dostava obavijesti preporučenim pismom, bilo uz obavijest o isporuci bilo bez nje, smatra se obavljenom čak i ako je preuzimanje pisma odbijeno.

(4) U opsegu u kojem dostava obavijesti poštom nije obuhvaćena stavcima od 1. do 3. primjenjuju se propisi države na čiji se teritorij obavijest dostavlja.

Pravilo 79.

DOSTAVA OBAVIJESTI OSOBNIM URUČENJEM

Dostava se može obaviti u poslovnim prostorijama Europskog patentnog ureda osobnim uručenjem dokumenta primatelju, koji nakon uručenja dokumenta mora potvrditi njegov primitak. Dostava se smatra izvršenom čak i ako primatelj odbije preuzeti dokument ili potvrditi njegov primitak.

Pravilo 80.

DOSTAVA PUTEM JAVNE OBAVIJESTI

(1) Ako je nemoguće utvrditi adresu primatelja ili ako se i nakon drugog pokušaja Europskog patentnog ureda pokaže da dostava u skladu s pravilom 78. stavkom 1. nije moguća, dostava se obavlja putem javne obavijesti.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda određuje način na koji se daje javna obavijest i početak roka od mjesec dana nakon čijeg se isteka dokument smatra dostavljenim.

Pravilo 81.

DOSTAVA OBAVIJESTI ZASTUPNICIMA

(1) Ako je imenovan zastupnik, obavijesti se upućuju njemu.

(2) Ako je za jednu zainteresiranu stranku imenovano više zastupnika, dostatno je da se obavijest dostavi bilo kojem od njih.

(3) Ako više zainteresiranih stranaka ima zajedničkog predstav­nika, dostatno je da se document dostavi zajedničkom predstavniku.

Pravilo 82.

NEPRAVILNOSTI U DOSTAVI

Ako, nakon što je dokument stigao do primatelja, Europski patentni ured ne može dokazati da je dokument uredno dostavljen ili ako odredbe koje se odnose na njegovu dostavu nisu bile poštivane, dokument se smatra dostavljenim na datum koji je Europski patentni ured utvrdio kao datum njegova primitka.

Poglavlje IV.

ROKOVI

Pravilo 83.

RAČUNANJE ROKOVA

(1) Rokovi se utvrđuju u godinama, mjesecima, tjednima ili danima.

(2) Računanje počinje na dan koji slijedi iza dana na koji je uslijedio relevantan događaj, pri čemu se događajem smatra radnja u postupku ili istek drugog roka. Kad je radnja u postupku dostava, relevantan je događaj primitak dostavljenog dokumenta, osim ako je drukčije predviđeno.

(3) Ako se rok izražava kao godina dana ili kao određeni broj godina, rok istječe sljedeće relevantne godine u mjesecu koji ima isto ime kao i mjesec u kojem je događaj uslijedio i na dan koji nosi isti broj kao dan na koji je taj događaj uslijedio, a ako sljedeći relevantan mjesec nema dana s istim brojem, rok istječe posljednjeg dana tog mjeseca.

(4) Ako se rok izražava kao mjesec dana ili kao određeni broj mjeseci, rok istječe sljedećeg relevantnog mjeseca na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji je uslijedio relevantan događaj, a ako sljedeći relevantan mjesec nema dana koji nosi isti broj, rok istječe posljednjeg dana toga mjeseca.

(5) Ako se rok izražava kao tjedan dana ili kao određeni broj dana, rok istječe sljedećeg relevantnog tjedna na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji je uslijedio relevantan događaj.

Pravilo 84.

TRAJANJE ROKOVA

Kad se u Konvenciji ili u ovom Provedbenom pravilniku navodi rok koji određuje Europski patentni ured, taj rok ne smije biti kraći od dva mjeseca niti dulji od četiri mjeseca; u određenim posebnim okolnostima taj rok može iznositi do šest mjeseci. U određenim posebnim slučajevima rok se može produljiti na zahtjev, koji se podnosi prije isteka takvog roka.

Pravilo 84.a.

PRIMITAK DOKUMENATA IZVAN ROKA

(1) Dokument koji je primljen u Europskom patentnom uredu izvan roka smatra se pravodobno primljenim, ako je prije isteka roka i u skladu s uvjetima koje je utvrdio predsjednik Europskog patentnog ureda pravodobno poslan poštom ili pravodobno predan priznatoj dostavnoj službi, osim ako je dokument primljen nakon isteka više od tri mjeseca od isteka roka.

(2) Stavak 1. primjenjuje se na odgovarajući način na rokove predviđene u Konvenciji kad se obavljaju radnje vezane uz nadležna ovlaštena tijela u skladu s člankom 75. stavkom 1. podstavkom (b) ili stavkom 2. podstavkom (b).

Pravilo 85.

PRODULJENJE ROKOVA

(1) Ako rok istječe na dan na koji jedan od prijamnih ureda Europskog patentnog ureda u smislu članka 75. stavka 1. podstavka (a) nije otvoren za primanje dokumenata ili na koji se, zbog razloga koji nisu razlozi iz stavka 2., u taj ured ne dostavlja redovita pošta, rok se produljuje do prvoga dana na koji su nakon toga dana svi prijamni uredi otvoreni za primanje dokumenata i na koji se dostavlja redovita pošta.

(2) Ako rok istječe na dan na koji je došlo do općeg prekida i zbog toga naknadnog poremećaja u dostavi poštanskih pošiljaka u državi ugovornici ili između države ugovornice i Europskog patentnog ureda, rok se produljuje do prvog dana koji slijedi iza razdoblja prekida ili poremećaja za stranke s prebivalištem u odnosnoj državi ili za stranke koje su imenovale zastupnika s poslovnim sjedištem u toj državi. Prva rečenica primjenjuje se na odgovarajući način na razdoblje iz članka 77. stavka 5. U slučaju kad je odnosna država država u kojoj se nalazi Europski patentni ured, ova se odredba primjenjuje na sve stranke. Trajanje gore navedenog razdoblja određuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(3) Stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na rokove propisane u Konvenciji u slučaju obavljanja radnji vezanih uz nadležna ovlaštena tijela u skladu s člankom 75. stavkom 1. podstavkom (b) ili stavkom 2. podstavkom (b).

(4) Ako izvanredan događaj kao što je prirodna nepogoda ili štrajk prekine ili poremeti redovit rad Europskog patentnog ureda na način da kasni bilo koja obavijest Ureda o isteku nekog roka, radnje koje se moraju obaviti u tom roku mogu se uredno obaviti i u roku od mjesec dana od dostave zakašnjele obavijesti. Datum početka i datum završetka bilo kojeg takvog prekida ili bilo kojeg takvog poremećaja određuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(5) Bez utjecaja na stavke od 1. do 4. može se dostaviti dokaz da je bilo kojeg od 10 dana prije isteka roka došlo do prekida ili do naknadnog poremećaja u obavljanju poštanskih usluga zbog rata, revolucije, građanskih nemira, štrajka, prirodne nepogode ili drugog sličnog razloga na lokalitetu na kojem zainteresirana stranka ili njezin zastupnik ima prebivalište ili poslovno sjedište ili boravište. Ako se Europskom patentnom uredu dostavi dokaz o tim okolnostima i ako taj dokaz udovoljava njegovim zahtjevima dokument primljen izvan roka smatra se pravodobno primljenim, pod uvjetom da je njegovo pošiljanje poštom obavljeno u roku od pet dana od ponovne uspostave poštanskih usluga.

Pravilo 85.a.

DODATNI ROK ZA PLAĆANJE PRISTOJBI

(1) Ako pristojba za podnošenje, pristojba za pretraživanje ili pristojba za naznaku nije plaćena u roku iz članka 78. stavka 2., članka 79. stavka 2., pravila 15. stavka 2. ili pravila 25. stavka 2. može se uredno platiti i u dodatnom roku od mjesec dana od dostave obavijesti o propuštanju roka, pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba u uvećanom iznosu.

(2) Pristojbe za naznaku u pogledu kojih je podnositelj prijave nije dobio obavijest prema stavku 1. mogu se uredno platiti i u dodatnom roku od dva mjeseca od isteka uobičajenih rokova iz stavka 1., pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba u uvećanom iznosu.

Pravilo 85.b.

DODATNI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPITIVANJE

Ako zahtjev za ispitivanje nije podnesen u roku iz članka 94. stavka 2., može se uredno podnijeti i u dodatnom roku od mjesec dana od dostave obavijesti o propuštanju roka, pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba u uvećanom iznosu.

Poglavlje V.

IZMJENE I ISPRAVCI

Pravilo 86.

IZMJENA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Podnositelj prijave ne smije izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže europske patentne prijave prije primitka izvješća o europskom pretraživanju, osim ako je drukčije propisano.

(2) Podnositelj prijave može, po svojoj volji, izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže nakon primitka izvješća o europskom pretraživanju, a prije primitka prve obavijesti Odjela za ispitivanje.

(3) Nakon primitka prve obavijesti Odjela za ispitivanje, podnositelj prijave može, po svojoj volji, jedanput izmijeniti opis, patentne zahtjeve i crteže, pod uvjetom da izmjenu podnese istodobno s odgovorom na obavijest. Bilo koja daljnja izmjena ne smije se obaviti bez odobrenja Odjela za ispitivanje.

(4) Izmijenjeni patentni zahtjevi ne smiju se odnositi na nepretraženi sadržaj koji u kombinaciji s izumom ili sa skupinom izuma za koji je izvorno zahtijevana zaštita ne čini jedinstvenu izumiteljsku zamisao.

Pravilo 87.

RAZLIČITI PATENTNI ZAHTJEVI, OPISI I CRTEŽI ZA RAZLIČITE DRŽAVE

Ako Europski patentni ured utvrdi da sadržaj ranije europske patentne prijave za jednu naznačenu državu ugovornicu ili za neke naznačene države ugovornice čini dio stanja tehnike prema članku 54. stavcima 3. i 4. ili ako je obaviješten o postojanju ranijeg prava prema članku 139. stavku 2., europska patentna prijava ili europski patent može sadržavati za tu državu ili za te države patentne zahtjeve i, ako to Europski patentni ured smatra potrebnim, opis i crteže koji se razlikuju od onih za druge naznačene države ugovornice.

Pravilo 88.

ISPRAVAK POGREŠAKA U DOKUMENTIMA PODNESENIM EUROPSKOM PATENTNOM UREDU

Jezične pogreške, pogreške u prijepisu i pogreške u bilo kojem dokumentu podnesenom Europskom patentnom uredu mogu se ispraviti na zahtjev. Međutim, ako se zahtjev za takav ispravak odnosi na opis, patentne zahtjeve ili crteže, ispravak mora biti očit u smislu da je odmah vidljivo da se nije namjeravalo ništa drugo osim onoga što je ponuđeno kao ispravak.

Pravilo 89.

ISPRAVAK POGREŠAKA U ODLUKAMA

U odlukama Europskog patentnog ureda mogu se ispraviti samo jezične pogreške, pogreške u prijepisu i očite pogreške.

Poglavlje VI.

PREKID POSTUPKA

Pravilo 90.

PREKID POSTUPKA

(1) Postupak pred Europskim patentnim uredom prekida se:

(a) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti podnositelja europske patentne prijave ili nositelja europskog patenta ili osobe koja je prema nacionalnim propisima ovlaštena djelovati u njegovo ime. U opsegu u kojem gore navedeni događaji ne utječu na ovlaštenje zastupnika imenovanog prema članku 134., postupak se prekida samo na zahtjev takvog zastupnika;

(b) u slučaju kad podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta ne može iz pravnih razloga nastaviti postupak pred Europskim patentnim uredom, zbog nekog postupka pokrenutog protiv njegove imovine;

(c) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti zastupnika podnositelja europske patentne prijave ili zastupnika nositelja europskog patenta ili u slučaju kad on ne može iz pravnih razloga nastaviti postupak pred Europskim patentnim uredom, zbog nekog postupka pokrenutog protiv njegove imovine;

(2) Kad je, u slučajevima iz stavka 1. podstavaka (a) i (b), Europski patentni ured obaviješten o identitetu osobe koja je ovlaštena nastaviti postupak pred Europskim patentnim uredom, Europski patentni ured obavješćuje takvu osobu i svaku zainteresiranu treću stranku da se postupak nastavlja na datum koji taj Ured utvrdi.

(3) U slučaju iz stavka 1. podstavka (c) postupak se nastavlja kad je Europski patentni ured obaviješten o imenovanju novog zastupnika podnositelja prijave ili kad obavijesti druge stranke o imenovanju novog zastupnika nositelja patenta. Ako u roku od tri mjeseca od prekida postupka Europski patentni ured nije obaviješten o imenovanju novog zastupnika, taj Ured obavješćuje podnositelja prijave ili nositelja patenta:

(a) da će se, kad se primjenjuje članak 133. stavak 2., europska patentna prijava smatrati povučenom ili da će europski patent biti proglašen nevažećim ako se ta obavijest ne dostavi u roku od dva mjeseca od dostave ove obavijesti ili

(b) da će se, kad se članak 133. stavak 2. ne primjenjuje, postupak nastaviti s podnositeljem prijave ili s nositeljem patenta na datum dostave ove obavijesti.

(4) Rokovi, osim roka za podnošenje zahtjeva za ispitivanje i roka za plaćanje godišnjih pristojbi za održavanje, koji teku na datum prekida postupka, a kojih se podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta mora pridržavati, ponovno počinju teći na datum nastavka postupka. Ako je datum nastavka postupka manje od dva mjeseca raniji od isteka roka u kojem se mora podnijeti zahtjev za ispitivanje, takav se zahtjev može podnijeti do isteka roka od dva mjeseca od takva datuma.

Poglavlje VII.

ODUSTAJANJE OD POSTUPAKA ZA PRISILAN POVRAT

Pravilo 91.

ODUSTAJANJE OD POSTUPAKA ZA PRISILAN POVRAT

Predsjednik Europskog patentnog ureda može odustati od tužbe za prisilan povrat nekog dužnog iznosa ako je iznos koji se mora vratiti minimalan ili ako je takav povrat previše neizvjestan.

Poglavlje VIII.

INFORMIRANJE JAVNOSTI

Pravilo 92.

UPISI U REGISTAR EUROPSKIH PATENATA

(1) Registar europskih patenata mora sadržavati sljedeće podatke:

(a) broj europske patentne prijave;

(b) datum podnošenja europske patentne prijave;

(c) naziv izuma;

(d) klasifikacijsku oznaku pridodanu europskoj patentnoj prijavi;

(e) naznačene države ugovornice;

(f) prezime, imena, adresu i državu u kojoj podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta ima prebivalište ili poslovno sjedište;

(g) prezime, imena i adresu izumitelja što ga je naveo podnositelj europske patentne prijave ili nositelj europskog patenta, osim ako se je izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 18. stavku 1.;

(h) prezime, imena i adresu poslovnog sjedišta zastupnika podnositelja europske patentne prijave ili zastupnika nositelja patenta iz članka 134.; ako ima više zastupnika, upisuje se samo prezime, imena i adresa prvo navedenog zastupnika, nakon čega se navodi «i drugi»; međutim, u slučaju udruge iz pravila 101. stavka 9. upisuju se samo naziv i adresa udruge;

(i) podatke o prvenstvu (datum, državu i broj prethodne prijave);

(j) u slučaju izdvajanja europske patentne prijave, brojeve svih europskih izdvojenih prijava;

(k) u slučaju europskih izdvojenih prijava i nove europske patentne prijave iz članka 61. stavka 1. podstavka (b), podatke iz podstavaka (a), (b) i (i) u pogledu prvobitne europske patentne prijave;

(l) datum objave europske patentne prijave i, kad je prikladno, datum zasebne objave izvješća o europskom pretraživanju;

(m) datum podnošenja zahtjeva za ispitivanje;

(n) datum na koji je europska patentna prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom;

(o) datum objave podatka o priznavanju europskog patenta;

(p) datum prestanka europskog patenta tijekom roka za podnošenje prigovora i, kad je to slučaj, prije donošenja konačne odluke povodom prigovora;

(q) datum podnošenja prigovora;

(r) datum i sadržaj odluke o prigovoru;

(s) datum obustave postupka i datum nastavka postupka u slučajevima iz pravila 13.;

(t) datum prekida postupka i datum nastavka postupka u slučaju iz pravila 90.;

(u) datum povrata u prijašnje stanje, pod uvjetom da je upis obavljen u skladu s podstavkom (n) ili podstavkom (r);

(v) podnošenje zahtjeva Europskom patentnom uredu prema članku 135.;

(w) pravo na europsku patentnu prijavu i pravo na europski patent te prijenos takvih prava, kad se ta prava upisuju u registar prema ovom Provedbenom pravilniku.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odlučiti da se u Registar europskih patenata upisuju podaci koji nisu podaci iz stavka 1.

(3) Izvaci iz Registra europskih patenata dostavljaju se na zahtjev, nakon uplate upravne pristojbe.

Pravilo 93.

DIJELOVI SPISA KOJI SE NE SMIJU DAVATI NA UVID

Dijelovi spisa koji se ne smiju davati na uvid prema članku 128. stavku 4. jesu:

(a) dokumenti koji se odnose na izuzeće ili na zahtjeve za izuzeće članova žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća;

(b) nacrti odluka i mišljenja i svi drugi dokumenti koji su upotrijebljeni u sastavljanja odluka i mišljenja, a koji nisu dostavljeni strankama;

(c) navođenje podataka o izumitelju, ako se izumitelj odrekao prava da bude naveden prema pravilu 18. stavku 1.;

(d) bilo koji drugi dokument što ga je predsjednik Europskog patentnog ureda izuzeo iz davanja na uvid na temelju toga što to ne bi služilo svrsi obavješćivanja javnosti o europskoj patentnoj prijavi ili o patentu priznatom na temelju te prijave.

Pravilo 94.

POSTUPCI UVIDA U SPISE

(1) Uvid u spise europske patentne prijave i europskog patenta obavlja se uvidom ili u izvornik dokumenta ili u njegove umnožene primjerke ili u tehnička sredstva za pohranu podataka, ako su spisi pohranjeni na takav način.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje sve pretpostavke za obavljanje uvida u spise, uključujući okolnosti u kojima se plaća upravna pristojba.

Pravilo 95.

DOSTAVA PODATAKA SADRŽANIH U SPISIMA

Podložno ograničenjima iz članka 128. stavaka od 1. do 4. i pravila 93., Europski patentni ured može na zahtjev dostaviti podatke o bilo kojem spisu koji se odnosi na europsku patentnu prijavu ili na europski patent uz plaćanje upravne pristojbe. Međutim, Europski patentni ured može zahtijevati korištenje mogućnosti dobivanja na uvid samog spisa, ako to smatra prikladnim s obzirom na količinu podataka koju treba dostaviti.

Pravilo 95.a.

FORMIRANJE, VOĐENJE I ČUVANJE SPISA

(1) Europski patentni ured formira, vodi i čuva spise koji se odnose na europske patentne prijave i europske patente.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje oblik u kojem se formiraju, vode i čuvaju spisi koji se odnose na europske patentne prijave i europske patente.

(3) Dokumenti sadržani u elektroničkom spisu smatraju se izvornicima.

(4) Spisi koji se odnose na europske patentne prijave i europske patente čuvaju se barem pet godina računajući od kraja godine u kojoj je:

(a) prijava odbijena, povučena ili se smatra povučenom;

(b) patent proglašen nevažećim u postupku povodom prigovora; ili

(c) došlo do prestanka patenta ili do isteka produljenog trajanja patenta ili do prestanka odgovarajuće zaštite prema članku 63. stavku 2. i u posljednjoj naznačenoj državi.

(5) Bez utjecaja na stavak 4., spisi koji se odnose na europske patentne prijave iz kojih su nastale izdvojene prijave iz članka 76. ili nove prijave iz članka 61. stavka 1. podstavka (b) moraju se čuvati barem isto onoliko dugo koliko se čuvaju spisi koji se odnose na bilo koju od ovih posljednje navedenih prijava. Isto se primjenjuje na spise koji se odnose na sve europske patente priznate na temelju tih prijava.

Pravilo 96.

DODATNE OBJAVE KOJE OBAVLJA EUROPSKIPATENTNI URED

(1) Predsjednik Europskog patentnog ureda može propisati da se i u kojem se obliku podaci iz članka 128. stavka 5. dostavljaju trećim strankama ili objavljuju.

(2) Predsjednik Europskog ureda može propisati objavu novih ili izmijenjenih patentnih zahtjeva primljenih nakon roka iz pravila 49. stavka 3., oblik takve objave te navođenje pojedinosti o takvim patentnim zahtjevima u Europskom patentnom glasniku.

Poglavlje IX.

PRAVNA I UPRAVNA SURADNJA

Pravilo 97.

KOMUNIKACIJA IZMEĐU EUROPSKOG PATENTNOG UREDA I OVLAŠTENIH TIJELA DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Komunikacija između Europskog patentnog ureda i središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država ugovornica koja proizlazi iz primjene ove Konvencije obavlja se neposredno. Komunikacija između Europskog patentnog ureda i sudova ili drugih tijela država ugovornica može se obavljati posredstvom gore navedenih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo.

(2) Trošak komunikacije iz stavka 1. snosi ovlašteno tijelo koje ju obavlja, pri čemu se ne plaća pristojba.

Pravilo 98.

UVID U SPISE KOJI OBAVLJAJU SUDOVI ILI TIJELA DRŽAVA UGOVORNICA ILI KOJI SE OBAVLJA NJIHOVIM POSREDSTVOM

(1) Sudovi ili tijela država ugovornica obavljaju uvid u spise europskih patentnih prijava ili u spise europskih patenata uvidom u izvornike dokumenata ili u njihove umnožene primjerke; Pravilo 94. ne primjenjuje se.

(2) Sudovi ili državna odvjetništva država ugovornica mogu tijekom svojih postupaka dostavljati trećim strankama spise ili njihove umnožene primjerke koje im je proslijedio Europski patentni ured. Takve dostave obavljaju se u skladu s pretpostavkama iz članka 128; za njih se ne plaća upravna pristojba.

(3) U trenutku prosljeđivanja spisa ili njihovih umnoženih primjeraka sudovima ili državnim odvjetništvima država ugovornica, Europski patentni ured navodi ograničenja koja se prema članku 128. stavcima 1. i 4. mogu primjenjujivati na dostave spisa koji se odnose na europsku patentnu prijavu ili na europski patent, trećim strankama.

Pravilo 99.

POSTUPAK POVODOM ZAMOLBE ZA PRAVNU POMOĆ

(1) Svaka država ugovornica imenuje središnje ovlašteno tijelo za primanje zamolbi Europskog patentnog ureda za pravnu pomoć i za njihovo prosljeđivanje tijelu nadležnom za njihovo rješavanje.

(2) Europski patentni ured sastavlja zamolbe za pravnu pomoć na jeziku nadležnog ovlaštenog tijela ili uz takve zamolbe prilaže prijevod na jezik tog ovlaštenog tijela.

(3) Podložno odredbama iz stavaka 5. i 6. nadležno tijelo primjenjuje svoje pravo na postupke koje vodi u svrhu izvršavanja takvih zamolbi. Osobito primjenjuje odgovarajuće mjere prisile u skladu sa svojim pravom.

(4) Ako ovlašteno tijelo kojemu je proslijeđena zamolba za pravnu pomoć nije nadležno za njezino rješavanje mora ju odmah poslati središnjem ovlaštenom tijelu iz stavka 1. To tijelo zamolbu za pravnu pomoć prosljeđuje ili nadležnom ovlaštenom tijelu te države ili Europskom patentnom uredu, kad nijedno ovlašteno tijelo u toj državi nije za nju nadležno.

(5) Europski patentni ured mora biti obaviješten o vremenu i mjestu poduzimanja istražnih i drugih sudskih radnji i o tome obavješćuje odnosne stranke, svjedoke i vještake.

(6) Ako to zahtijeva Europski patentni ured, nadležno ovlašteno tijelo dopušta nazočnost članova odnosnog odjela i omogućuje im da postavljaju pitanja svakoj osobi koja bilo neposredno bilo posredstvom nadležnog ovlaštenog tijela daje iskaz.

(7) Pristojbe ili troškovi bilo koje vrste nastali prilikom izvršavanja pravne pomoći ne vraćaju se. Međutim, država u kojoj je izvršena pravna pomoć ima pravo zahtijevati od Organizacije povrat svih naknada isplaćenih vještacima i prevoditeljima kao i troškova nastalih u postupku iz stavka 6.

(8) Ako pravo koje primjenjuje nadležno ovlašteno tijelo obvezuju stranke da osiguraju dokaze, a samo tijelo ne može izvršiti zamolbu za pravnu pomoć, to tijelo može, uz odobrenje Europskog patentnog ureda, imenovati odgovarajuću osobu koja će to učiniti. Prigodom traženja odobrenja Europskog patentnog ureda nadležno ovlašteno tijelo mora navesti približne troškove takvog postupka. Ako Europski patentni ured izda odobrenje Organizacija vraća sve nastale troškove; Organizacija nije obvezna vratiti troškove bez takva odobrenja.

Poglavlje X.

ZASTUPANJE

Pravilo 100.

IMENOVANJE ZAJEDNIČKOG PREDSTAVNIKA

(1) Ako je prijavu patenta podnijelo više podnositelja prijave, a u zahtjevu za priznavanje europskog patenta nije naveden zajednički predstavnik, podnositelj prijave koji je prvi naveden u zahtjevu smatra se zajedničkim predstavnikom. Međutim, ako jedan od podnositelja prijave mora imenovati ovlaštenog zastupnika, taj se zastupnik smatra zajedničkim predstavnikom, osim ako je prvonavedeni podnositelj prijave imenovao ovlaštenog zastupnika. Isto se na odgovarajući način primjenjuje na treće stranke koje zajednički podnose obavijest o prigovoru ili obavijest o pristupanju u postupak te na zajedničke nositelje europskog patenta.

(2) Ako je tijekom postupka izvršen prijenos prava na više osoba, a takve osobe nisu imenovale zajedničkog predstavnika, primjenjuje se stavak 1. Ako njegova primjena nije moguća, Europski patentni ured zahtijeva od tih osoba da u roku od dva mjeseca imenuju zajedničkog predstavnika. Ako tom zahtjevu nije udovoljeno, Europski patentni ured imenuje zajedničkog predstavnika.

Pravilo 101.

PUNOMOĆI

(1) Zastupnici koji djeluju pred Europskim patentnim uredom moraju na zahtjev podnijeti potpisanu punomoć u roku koji taj Ured navede. Predsjednik Europskog patentnog ureda propisuje slučajeve u kojima se podnosi punomoć. Ta punomoć može se odnositi na jednu ili na više europskih patentnih prijava ili na jedan ili na više europskih patenata i podnosi se u odgovarajućem broju primjeraka. Ako nije udovoljeno pretpostavkama iz članka 133. stavka 2. isti se rok navodi za obavijest o imenovanju zastupnika te za podnošenje punomoći.

(2) Može se podnijeti opća punomoć koja omogućava zastupniku zastupanje u svim pravnim poslovima vezanim uz područje patenata stranke koja je dala punomoć. Dostatan je jedan njezin primjerak.

(3) Predsjednik Europskog patentnog ureda može propisati i objaviti u Službenom listu Europskog patentnog ureda oblik i sadržaj:

(a) punomoći, ako se punomoć odnosi na zastupanje osoba iz članka 133. stavka 2.;

(b) opće punomoći.

(4) Ako punomoć nije pravodobno podnesena, svaka radnja u postupku koju ju je zastupnik obavio, osim podnošenja europske patentne prijave smatra se neobavljenom, bez utjecaja na bilo koje druge pravne posljedice predviđene Konvencijom.

(5) Odredbe iz stavka 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na dokument kojim se punomoć povlači.

(6) Svaki zastupnik koji je prestao biti opunomoćen i dalje se smatra zastupnikom do dostave Europskom patentnom uredu obavijesti o prestanku njegove punomoći.

(7) Podložno svakoj odredbi o suprotnom sadržanoj u punomoći, punomoć ne prestaje u odnosu na Europski patentni ured smrću osobe koja ju je dala.

(8) Ako je stranka imenovala više zastupnika, oni mogu, bez obzira na bilo koju odredbu o suprotnom sadržanoj u obavijesti o njihovu imenovanju ili u punomoći, djelovati ili zajednički ili samostalno.

(9) Punomoć udruge zastupnika smatra se punomoći svakog zastupnika koji može dokazati da se bavi zastupanjem u okviru te udruge.

Pravilo 102.

IZMJENA LISTE OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA

(1) Ovlašteni zastupnik briše se s liste ovlaštenih zastupnika ako podnese takav zahtjev ili ako, usprkos ponovljenoj opomeni, ne plati godišnju članarinu Institutu profesionalnih zastupnika pred Europskim patentnim uredom prije kraja godine za koju je članarina dospjela na naplatu.

(2) Nakon isteka prijelaznog razdoblja iz članka 163. stavka 1. i bez utjecaja na bilo koje disciplinske mjere donesene prema članku 134. stavku 8. podstavku (c) ovlašteni zastupnik može se automatski brisati samo u sljedećim slučajevima:

(a) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti ovlaštenog zastupnika;

(b) u slučaju kad ovlašteni zastupnik više nije državljanin jedne od država ugovornica, osim ako je upisan na listu tijekom prijelaznog razdoblja ili ako je predsjednik Europskog patentnog ureda odobrio isključenje u skladu s člankom 134. stavkom 6;

(c) u slučaju kad ovlašteni zastupnik više nema poslovno sjedište ili mjesto rada na području jedne od država ugovornica.

(3) Osoba čiji je upis brisan na zahtjev se ponovno upisuje na listu ovlaštenih zastupnika, ako pretpostavke za brisanje više ne postoje.

DIO VIII.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA VIII. KONVENCIJE

Pravilo 103.

OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI U SLUČAJU PRETVORBE

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo daje na uvid javnosti dokumente koji su priloženi uz zahtjev za pretvorbu u skladu s člankom 136. pod istim uvjetima i u istom opsegu kao i dokumente koji se odnose na nacionalni postupak.

(2) U tiskanim patentnim spisima nacionalnog patenata koji proizlazi iz pretvorbe europske patentne prijave mora se navesti podatak o toj prijavi.

DIO IX.

PROVEDBENI PRAVILNIK DIJELA X. KONVENCIJE

Pravilo 104.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO PRIJAMNI URED

(1) Kad je Europski patentni ured prijamni ured prema Ugovoru o suradnji, međunarodna prijava podnosi se na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Podnosi se u tri primjerka; isto se odnosi na sve dokumente navedene u kontrolnom popisu iz pravila 3.3. stavka (a) točke (ii) Pravilnika prema Ugovoru o suradnji, osim na potvrdu o plaćenim pristojbama ili na ček za plaćanje pristojbi. Međutim, predsjednik Europskog patentnog ureda može odlučiti da se međunarodna prijava i bilo koji podnesak vezan uz prijavu podnosi u manje od tri primjerka.

(2) Ako nije udovoljeno odredbama iz druge rečenice stavka 1,, primjerke koji nedostaju priprema Europski patentni ured na trošak podnositelja prijave.

(3) Ako je međunarodna prijava podnesena ovlaštenom tijelu države ugovornice radi njezina proslijeđivanja Europskom patentnom uredu kao prijamnom uredu, država ugovornica mora osigurati da ta prijava stigne u Europski patentni ured najkasnije dva tjedna prije isteka trinaest mjeseci od njezina podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva.

Pravilo 105.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE ILI OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

(1) U slučaju iz članka 17. stavka 3. točke (a) Ugovora o suradnji, potrebno je platiti dodatnu pristojbu jednaku pristojbi za za pretraživanje i za svaki sljedeći izum u odnosu na koji se provodi međunarodno pretraživanje.

(2) U slučaju članka 34. stavka 3.(a) Ugovora o suradnji potrebno je platiti dodatnu pristojbu jednaku pristojbi za prethodno ispitivanje i za svaki sljedeći izum u odnosu na koji se provodi međunarodno prethodno ispitivanje..

(3) Bez utjecaja na pravilo 40.2. stavak (e) i pravilo 68.3. stavak (e) Pravilnika prema Ugovoru o suradnji, kad je dodatna pristojba plaćena uz prigovor, Europski patentni ured ispituje je li poziv za plaćanje dodatne pristojbe bio opravdan i, ako utvrdi da to nije bio slučaj, vraća dodatnu pristojbu. Ako nakon takva ispitivanja Europski patentni ured smatra da je poziv bio opravdan, o tome obavješćuje podnositelja prijave i poziva ga da plati pristojbu za ispitivanje prigovora («pristojba za ispitivanje prigovora»). Ako je pristojba za prigovor pravodobno plaćena, prigovor se upućuje Žalbenom vijeću koje o njemu donosi odluku.

Pravilo 106.

NACIONALNA PRISTOJBA

Nacionalna pristojba iz članka 158. stavka 2. obuhvaća sljedeće pristojbe:

(a) nacionalnu osnovnu pristojbu koja je ekvivalentna pristojbi za podnošenje iz članka 78. stavka 2. i

(b) pristojbe za naznaku iz članka 79. stavka 2.

Pravilo 107.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO NAZNAČENI ILI KAO IZABRANI URED – PRETPOSTAVKE ZA ULAZAK U EUROPSKU FAZU

(1) U slučaju međunarodne prijave iz članka 150. stavka 3. podnositelj prijave mora obaviti sljedeće radnje u roku od trideset i jednog mjeseca od datuma podnošenja prijave ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva:

(a) dostaviti, kad je moguće, prijevod međunarodne prijave koji se zahtijeva prema članku 158. stavku 2.;

(b) navesti dokumente prijave, kako su izvorno podneseni ili u izmijenjenu obliku, na kojima će se temeljiti postupak za priznavanje europskog patenta;

(c) platiti nacionalnu osnovnu pristojbu iz pravila 106. podstavka (a);

(d) platiti pristojbe za naznaku ako je rok iz članka 79. stavka 2. istekao ranije;

(e) platiti pristojbu za pretraživanje iz članka 157. stavka 2. podstavka (b) kad se mora sastaviti dopunsko izvješće o europskom pretraživanju;

(f) podnijeti zahtjev za ispitivanje iz članka 94., ako je rok iz članka 94. stavka 2. istekao ranije;

(g) platiti godišnju pristojbu za treću godinu održavanja iz članka 86. stavka 1., ako je ta pristojba dospjela na naplatu ranije prema pravilu 37. stavku 1.;

(h) podnijeti, kad je primjenljivo, potvrdu o izlaganju na izložbi iz članka 55. stavka 2. i pravila 23.

(2) Kad je Europski patentni ured sastavio izvješće o međunarodnom prethodnom ispitivanju, iznos pristojbe za ispitivanje smanjuje se kako je propisano u Pravilniku o pristojbama. Ako je izvješće sastavljeno u odnosu na određene dijelove međunarodne prijave u skladu s člankom 34. stavkom 3. podstavkom (c) Ugovora o suradnji, smanjenje je moguće samo onda ako je predmet ispitivanja obuhvaćen tim izvješćem.

Pravilo 108.

POSLJEDICE NEUDOVOLJAVANJA ODREĐENIM PRETPOSTAVKAMA

(1) Ako bilo prijevod međunarodne prijave bilo zahtjev za ispitivanje nije pravodobno podnesen ili ako nacionalna osnovna pristojba ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena ili ako pristojbe za naznaku nisu pravodobno plaćene, europska patentna prijava smatra se povučenom.

(2) Naznaka svake države ugovornice za koju pristojba nije pravodobno plaćena smatra se povučenom.

(3) Ako Europski patentni ured utvrdi da se prijava ili naznaka države ugovornice smatra povučenom prema stavku 1. ili stavku 2. o tome obavješćuje podnositelja prijave. Pravilo 69. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način. Ako se u roku od dva mjeseca od dostave obavijesti prema stavku 1. obavi propuštena radnja i plati pristojba u uvećanom iznosu smatra se da nije došlo do gubitka prava.

(4) Pristojbe za naznaku u pogledu kojih podnositelj prijave nije obaviješten prema stavku 3. mogu se uredno platiti i u roku od dva mjeseca od isteka roka koji se primjenjuje, pod uvjetom da se u tom roku plati pristojba u uvećanom iznosu.

Pravilo 109.

IZMJENA PRIJAVE

Bez utjecaja na pravilo 86. stavke od 2. do 4. prijava se može izmijeniti jedanput u roku koji se ne može produljiti, a koji teče mjesec dana od dostave obavijesti u kojoj se podnositelj prijave o tome obavješćuje,. Izmijenjena prijava služi kao temelj za bilo koje dopunsko pretraživanje koje se provodi prema članku 157. stavku 2.

Pravilo 110.

PATENTNI ZAHTJEVI ZA KOJE SE PLAĆAJU PRISTOJBE

Posljedica neplaćanja

(1) Ako dokumenti prijave na kojima se temelji postupak za priznavanje europskog patenta sadržavaju više od deset patentnih zahtjeva, za jedanaesti i svaki sljedeći patentni zahtjev plaća se pristojba za patentne zahtjeve u roku iz pravila 107. stavka 1.

(2) Sve pristojbe za patentne zahtjeve koje nisu pravodobno plaćene mogu se uredno platiti i u dodatnom roku od mjesec dana od dostave obavijesti o neplaćanju, pri čemu se taj rok ne može produljiti. Ako su u tom roku podneseni izmijenjeni patentni zahtjevi, pristojbe za patentne zahtjeve koje se plaćaju računaju se na temelju takvih izmijenjenih zahtjeva.

(3) Sve pristojbe za patentne zahtjeve koje su plaćene u roku iz stavka 1., u iznosu većem od iznosa koji se plaćaju prema drugoj rečenici stavka 2. vraćaju se.

(4) Kad pristojba za patentne zahtjeve nije pravodobno plaćena, odnosni patentni zahtjev smatra se povučenim.

Pravilo 111.

ISPITIVANJE ODREĐENIH FORMALNIH UVJETA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

(1) Ako podaci o izumitelju koji su propisani u pravilu 17. stavku 1. nisu dostavljeni na dan isteka roka iz pravila 107. stavka 1., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da te podatke dostavi u roku koji navede.

(2) Kad se zahtijeva prvenstvo ranije prijave i kad urudžbeni broj ili primjerak iz članka 88. stavka 1. i pravila 38. stavaka od 1. do 3. nije dostavljen na dan isteka roka iz pravila 107. stavka 1., Europski patentni ured poziva podnositelja prijave da dostavi taj broj ili taj primjerak ranije prijave u roku koji navede. Primjenjuje se pravilo 38. stavak 4.

(3) Ako na dan isteka roka iz pravila 107. stavka 1. popis odsječaka kako je propisan u pravilu 5.2. Pravilnika prema Ugovoru o suradnji nije dostupan Europskom patentnom uredu ili nije u skladu s propisanim standardom ili nije podnesen na propisanom nosaču podataka, podnositelj prijave poziva se da podnese popis odsječaka koji je u skladu s propisanim standardom ili na propisanom nosaču podataka u roku koji Europski patentni ured navede.

Pravilo 112.

ISPITIVANJE JEDINSTVA IZUMA KOJE PROVODI EUROPSKI PATENTNI URED

Ako je Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje pretražilo samo dio međunarodne prijave jer je smatralo da prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma i ako podnositelj prijave nije platio sve dodatne pristojbe prema članku 17. stavku 3. točki (a) Ugovora o suradnji u propisanom roku, Europski patentni ured ispituje udovoljava li prijava uvjetu jedinstva izuma. Ako Europski patentni ured smatra da prijava ne udovoljava jedinstvu izuma, obavješćuje podnositelja prijave da se izvješće o europskom pretraživanju za dijelove međunarodne prijave koji nisu bili pretraženi može dobiti ako se za svaki izum koji je uključen plati pristojba za pretraživanje u roku koji taj Ured odredi, a koji ne smije biti kraći od dva tjedna ni dulji od šest tjedana. Odjel za pretraživanje sastavlja izvješće o pretraživanju za one dijelove međunarodne prijave koji se odnose na izume za koje su plaćene pristojbe za pretraživanje. Pravilo 46. stavak 2. primjenjuje se na odgovarajući način.

PROTOKOL O TUMAČENJU ČLANKA 69. OD5. LISTOPADA 1973. GODINE

Članak 1.

Članak 69. se ne bi trebao tumačiti tako da se pod opsegom zaštite europskog patenta razumijeva opseg zaštite koji proizlazi iz doslovnog značenja riječi sadržanih u patentnim zahtjevima, te da opis i crteži služe samo za razjašnjenje eventualnih nejasnoća u patentnim zahtjevima. Članak 69. se također ne bi trebao tumačiti ni u smislu da patentni zahtjevi služe samo kao smjernice te da se stvarna zaštita može proširiti na ono što je nositelj patenta, po mišljenju stručnjaka u području tehnike koji je pregledao opis i crteže, namjeravao zaštititi. Naprotiv, tumačiti se treba tako da se između tih ekstrema razumije položaj prema kojem se nositelju patenta osigurava primjerena zaštita, te istodobno, trećim osobama razuman stupanj pravne sigurnosti.

PROTOKOL O CENTRALIZACIJI I UVOĐENJU EUROPSKOG PATENTNOG SUSTAVA (PROTOKOL O CENTRALIZACIJI) OD 5. LISTOPADA 1973. GODINE

Odjeljak I.

(1)(a) Nakon stupanja Konvencije na snagu, države stranke Konvencije koje su i članice Međunarodnog patentnog instituta utemeljenog Haškim sporazumom od 6. lipnja 1947. moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale prijenos na Europski patentni ured svih prihoda i obveza te cjelokupnog osoblja Međunarodnog patentnog instituta najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Takav prijenos obavlja se sporazumom između Međunarodnog patentnog instituta i Europske patentne organizacije. Gore navedene države i druge države stranke Konvencije moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da se taj sporazum provede najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Konvencije. Nakon provedbe sporazuma države članice Međunarodnog patentnog instituta koje su i stranke Konvencije moraju prekinuti svoje sudjelovanje u Haškom sporazumu.

(b) Države stranke Konvencije moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da su svi prihodi i sve obveze i cjelokupno osoblje Međunarodnog patentnog instituta primljeni u Europski patentni ured u skladu sa sporazumom iz podstavka (a). Nakon provedbe tog sporazuma Europski patentni ured preuzima sve poslove za koje je zadužen Međunarodni patentni institut na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje, a osobito poslove koje taj Institut obavlja za svoje države članice, bez obzira na to jesu li postale stranke Konvencije ili nisu, te poslove koje je preuzeo u trenutku stupanja Konvencije na snagu u pogledu država koje su na taj datum i članice Međunarodnog patentnog instituta i stranke Konvencije. Upravno vijeće Europske patentne organizacije može Europskom patentnom uredu povjeriti i druge poslove u području pretraživanja.

(c) Gore navedene obveze primjenjuju se na odgovarajući način i na područne urede ustrojene prema Haškom sporazumu pod uvjetima iz sporazuma između Međunarodnog patentnog instituta i Vlade odnosne države ugovornice. Ta se Vlada time obvezuje da će umjesto sporazuma koji je sklopila s Međunarodnim patentnim institutom sklopiti novi sporazum s Europskom patentnom organizacijom kako bi uskladila odredbe o organizaciji, radu i financiranju područnih ureda s odredbama ovog Protokola.

(2) Podložno odredbama odjeljka III., države stranke ove Konvencije odreći će se u ime svojih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo svih aktivnosti koje obavljaju kao Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata na datum naveden u članku 162. stavku 1. ove Konvencije.

(3)(a) Područnu ured Europskog patentnog ureda ustrojit će se u Berlinu na datum naveden u članku 162. stavku 1. Konvencije. Radit će pod upravom ogranka u Hagu.

(b) Upravno vijeće određuje dužnosti koje se dodjeljuju područnom uredu u Berlinu, u svijetlu općih uvjeta i zahtjeva Europskog patentnog ureda […].

(c) Barem početkom razdoblja koje slijedi nakon postupnog proširenja područja djelovanja Europskog patentnog ureda, količina posla dodijeljenog tom područnom uredu mora biti dostatna kako bi omogućila punu zaposlenost ispitivačkog osoblja berlinske jedinice Njemačkog patentnog ureda, koje postoji na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje.

(d) Savezna Republika Njemačka snosi sve dodatne troškove Europske patentne organizacije nastale pri ustrojavanju i održavanju područnog ureda u Berlinu.

Odjeljak II.

Podložno odredbama iz odjeljaka III. i IV., države stranke Konvencije odreći će se u ime svojih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo svih aktivnosti koje obavljaju kao Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata. Ta obveza primjenjuje se samo u opsegu u kojem Europski patentni ured može ispitivati europske patentne prijave u skladu s člankom 162. stavkom 2. Konvencije i neće se primjenjivati dvije godine od datuma na koji je Europski patentni ured počeo ispitivanje odnosnih područja tehnike, na temelju petogodišnjeg plana koji će postupno proširivati djelovanje Europskog patentnog ureda na sva područja tehnike i koji se može izmijeniti samo odlukom Upravnog vijeća. Postupci za ispunjenjete obveze određuju se odlukom Upravnog vijeća.

Odjeljak III.

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo svake države stranke Konvencije čiji službeni jezik nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda ovlašten je djelovati kao Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i kao Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata. U vezi s takvim ovlaštenjem, odnosna država mora se obvezati da će takvo djelovanje ograničiti na međunarodne prijave koje su podnijeli državljani te države ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi ili državljani ili osobe koje imaju prebivalište u državama strankama Konvencije s kojima ta država graniči. Upravno vijeće može odlučiti dati ovlaštenje središnjim uredima za industrijsko vlasništvo svake države stranke Konvencije da takvo djelovanje prošire na međunarodne prijave, koje su podnijeli državljani bilo koje države koja nije država ugovornica, ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi, ako je službeni jezik te države isti kao i jezik odnosne države ugovornice, a prijave su sastavljene na tom jeziku.

(2) U svrhu usklađivanja djelatnosti pretraživanja prema Ugovoru o suradnji na području patenata u okviru europskog sustava za priznavanje patenata mora se uspostaviti suradnja između Europskog patentnog ureda i svakog središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo, ovlaštenog prema ovom odjeljku. Takva suradnja temelji se na posebnom sporazumu koji se može odnositi npr. na postupke i metode pretraživanja, spremu potrebnu za prijam u službu i izobrazbu ispitivača, smjernice za razmjenu usluga pretraživanja i drugih usluga između ureda, kao i druge mjere koje su potrebne za uspostavu potrebne kontrole i nadzora.

Odjeljak IV.

(1)(a) Kako bi se olakšala prilagodba nacionalnih ureda država stranaka Konvencije europskom patentnom sustavu, Upravno vijeće može, ako to smatra poželjnim i podložno dolje navedenim uvjetima, povjeriti središnjim uredima za industrijsko vlasništvo onih država koji mogu voditi postupke na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda poslove ispitivanja europskih patentnih prijava sastavljenih na tom jeziku koje se, prema članku 18. stavku 2. Konvencije, kao opće pravilo povjeravaju članu Odjela za ispitivanje. Takvi poslovi obavljaju se u okviru postupka za priznavanje propisanog Konvencijom; odluke u vezi s takvim prijavama donosi Odjel za ispitivanje sastavljen prema članku 18. stavku 2.

(b) Poslovi povjereni prema podstavku (a) ne smiju se odnositi na više od 40% od ukupnog broja podnesenih europskih patentnih prijava; poslovi povjereni bilo kojoj državi ne smiju se odnositi na više od trećine od ukupnog broja podnesenih europskih patentnih prijava. Ti se poslovi povjeravaju na rok od 15 godina od otvaranja Europskog patentnog ureda, a tijekom posljednjih 5 godina toga roka postupno će se smanjivati (u načelu 20% godišnje) i svesti se na nulu.   

(c) Upravno vijeće odlučit će, uzimajući u obzir odredbe iz podstavka (b), o prirodi, podrijetlu i broju europskih patentnih prijava u odnosu na koje poslovi ispitivanja mogu biti povjereni središnjem uredu za industrijsko vlasništvo svake gore navedene države ugovornice.

(d) Gore navedeni provedbeni postupci navode se u posebnom sporazumu između središnjeg ureda za industrijsko vlasništvo odnosne države ugovornice i Europskog patentnog ureda.

(e) Ured s kojim je sklopljen takav poseban ugovor može djelovati kao Ovlašteno tijelo za prethodno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata do isteka roka od 15 godina.

(2)(a) Ako Upravno vijeće smatra da je to u skladu s propisanim radom Europskog patentnog ureda i kako bi ublažio poteškoće koje bi za određene države ugovornice mogle proisteći iz primjene odjeljka I. stavka 2., može povjeriti pretraživanje europskih patentnih prijava središnjim uredima za industrijsko vlasništvo onih država u kojima je službeni jezik jedan od jezika Europskog patentnog ureda, pod uvjetom da ti uredi posjeduju potrebnu stručnost kako bi mogli biti imenovani Ovlaštenim tijelima za međunarodno pretraživanje u skladu s uvjetima navedenim u Ugovoru o suradnji na području patenata.

(b) U obavljanju toga posla koji je preuzet iz nadležnosti Europskog patentnog ureda, odnosni središnji uredi za industrijsko vlasništvo moraju se pridržavati smjernica koje se odnose na sastavljanje izvješća o europskom pretraživanju.

(c) Na ovaj stavak primjenjuju se odredbe iz stavka 1(b), druge rečenice i podstavka (d) ovog odjeljka.

Odjeljak V.

(1) Područni ured iz odjeljka I. stavka 1(c) ovlašten je obavljati pretraživanja dokumentacije koja mu je na raspolaganju i koja je na službenom jeziku države u kojoj se nalazi područni ured, a koja se odnosi na patentne prijave što su ih podnijeli državljani te države ili osobe koje imaju prebivalište u toj državi. To ovlaštenje temelji se na dogovoru da se time neće usporiti postupak za priznavanje europskih patenata te da Europska patentna organizacija neće imati dodatnih troškova.

(2) Područni ured iz stavka 1. ovlašten je, po izboru podnositelja europske patentne prijave i na njegov trošak, obaviti pretraživanje dokumentacije iz stavka 1 koja se odnosi nanjegovu patentnu prijavu To je ovlaštenje na snazi sve dok se pretraživanje predviđeno u članku 92. Konvencije ne proširuje i obuhvaća dokumentaciju u skladu s odjeljkom VI, a da se pri tom postupak za priznanje patenta ne usporava

(3) Upravno vijeće može dati ovlaštenja predviđena u stavcima 1. i 2., pod uvjetima iz tih stavaka, i središnjem uredu za industrijsko vlasništvo države ugovornice čiji službeni jezik nije jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda.

Odjeljak VI.

Pretraživanje predviđeno u članku 92. Konvencije u odnosu na sve europske patentne prijave u načelu se proširuje na objavljene patente, objavljene europske patentne prijave i relevantne dokumente država ugovornica koji na datum naveden u članku 162. stavak 1. Konvencije nisu bili uključeni u dokumentaciju za pretraživanje Europskog patentnog ureda. O opsegu, uvjetima i trenutku proširivanja odlučuje Upravno vijeće na temelju studije koja se odnosi osobito na tehničke i financijske aspekte.

Odjeljak VII.

Odredbe ovog Protokola imaju jaču pravnu snagu od bilo koje odredbe Konvencije u kojoj se navodi suprotno.

Odjeljak VIII.

Za odluke Upravnog vijeća predviđene u ovom Protokolu potrebna je tročetvrtinska većina (članak 35. stavak 2. Konvencije). Primjenjuju se odredbe o ponderiranju glasova (članak 36. Konvencije). 

PROTOKOL O SUDSKOJ NADLEŽNOSTI I PRIZNAVANJU ODLUKA O PRAVU NA PRIZNAVANJE EUROPSKOG PATENTA (PROTOKOL O PRIZNAVANJU) OD 5. LISTOPADA 1973. GODINE

Odjeljak I.

NADLEŽNOST

Članak 1.

(1) Sudovi država ugovornica nadležni su prema člancima od 2. do 6. donositi odluke povodom tužbi podnesenih protiv podnositelja prijave, radi utvrđivanja prava na priznanje europskog patenta, za jednu ili više država ugovornica koje su naznačene u europskoj prijavi patenta.

(2) Za potrebe ovog Protokola pojam «sudovi» obuhvaća tijela koja su prema nacionalnim propisima države ugovornice nadležna donositi odluke povodom zahtjeva iz stavka 1. Svaka država ugovornica izvješćuje Europski patentni ured o točnom nazivu svakog ovlaštenog tijela kojem je dana takva nadležnost, a Europski patentni ured o tome obavješćuje druge države ugovornice.

(3) Za potrebe ovog Protokola pojam »država ugovornica« odnosi se na državu ugovornicu koja nije isključila primjenu ovog Protokola prema članku 167. Konvencije.

Članak 2.

Podložno člancima 4. i 5. ako podnositelj prijave europskog patenta ima prebivalište ili poslovno sjedište u jednoj od država ugovornica, postupak protiv njega pokreće se pred sudovima te države ugovornice.

Članak 3.

Podložno člancima 4. i 5. ako podnositelj prijave europskog patenta ima prebivalište ili poslovno sjedište izvan države ugovornice, a ako stranka koja zahtijeva pravo na priznavanje europskog patenta ima prebivalište ili poslovno sjedište u jednoj od država ugovornica, nadležni su isključivo sudovi potonje države.

Članak 4.

Podložno članku 5. ako je predmet europske patentne prijave izum zaposlenika, za postupke između zaposlenika i poslodavca nadležni su isključivo sudovi države ugovornice, ako ih ima, čiji pravni propisi uređuju pravo na europski patent prema članku 60. stavku 1. drugoj rečenici Konvencije.

Članak 5.

(1) Ako su stranke u sporu povodom prava na priznavanje europskog patenta sklopile sporazum, bilo u pisanom obliku bilo usmeno uz pisanu potvrdu, da će sud ili sudovi određene države ugovornice donositi odluke u takvim sporovima, nadležan je isključivo sud ili su nadležni isključivo sudovi te države.

(2) Međutim, ako su stranke zaposlenik i njegov poslodavac, stavak 1. primjenjuje se samo onda ako se odnosni sporazum dopušta nacionalnim propisima koji uređuju ugovor o radu. 

Članak 6.

U slučajevima u kojima se ne primjenjuju članci od 2. do 4. i članak 5. stavak 1. nadležni su isključivo sudovi Savezne Republike Njemačke.

Članak 7.

Sudovi država ugovornica kojima su podneseni zahtjevi iz članka 1. po službenoj dužnosti odlučuju jesu li nadležni prema člancima od 2. do 6.

Članak 8.

(1) U slučaju pokretanja postupka koji se temelji na istom zahtjevu, a koji se vodi između istih stranaka pred sudovima različitih država ugovornica, sud kojemu je zahtjev kasnije podnesen mora se po službenoj dužnosti odreći nadležnosti u korist suda kojem je zahtjev ranije podnesen.

(2) U slučaju osporavanja nadležnosti suda kojem je zahtjev ranije podnesen, sud kojem je zahtjev kasnije podnesen mora obustaviti postupak do donošenja konačne odluke od strane drugog suda.

Odjeljak II

PRIZNAVANJE

Članak 9

(1) Podložno odredbama iz članka 11. stavka 2. konačne odluke donesene u bilo kojoj državi ugovornici o pravu na priznavanje europskog patenta u odnosu na jednu državu ugovornicu naznačenu u europskoj patentnoj prijavi ili na više njih priznaju se bez provedbe bilo kakvog posebnog postupka u drugim državama ugovornicama.

(2) Nadležnost suda čija se odluka priznaje i valjanost takve odluke nisu podložni preispitivanju.

Članak 10.

Članak 9. stavak 1. ne primjenjuje se kad:

(a) podnositelj europske patentne prijave koji nije osporio (pobio) zahtjev dokaže da mu dokument o pokretanju postupka nije dostavljen uredno i dostatno rano kako bi se mogao braniti; ili

(b) podnositelj prijave dokaže da odluka nije u skladu s drugom odlukom donesenom u drugoj državi ugovornici u postupku između istih stranaka koji je pokrenut prije postupka u kojem je donesena odluka koja će biti priznata.

Članak 11.

(1) U odnosima između svih država ugovornica odredbe ovog Protokola imaju prednost pred bilo kojim odredbama drugih sporazuma o nadležnosti ili o priznavanju sudskih odluka, koje su protivne odredbama ovog Protokola.

(2) Ovaj Protokol ne utječe na provedbu bilo kojeg sporazuma između države ugovornice i države koja nije obvezana ovim Protokolom.

PROTOKOL O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE (PROTOKOL O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA) OD 5. LISTOPADA 1973. GODINE

Članak 1.

(1) Prostorije Organizacije su nepovredive.

(2) Tijela država u kojima Organizacija ima svoje prostorije ne smiju ući u te prostorije osim uz pristanak predsjednika Europskog patentnog ureda. Pretpostavlja se da takvo dopuštenje postoji u slučaju požara ili druge katastrofe što zahtijeva brzo zaštitno djelovanje.

(3) Dostava poziva i bilo kojih drugih dokumenata što se odnose na pokretanje postupka protiv Organizacije u prostorije Organizacije nije povreda nepovredivosti.

Članak 2.

Arhiva Organizacije i svi dokumenti koji joj pripadaju ili se u njoj nalaze nepovredivi su.

Članak 3.

(1) U okviru svojeg službenog djelovanja Organizacija ima sudski imunitet i imunitet od ovrhe, osim

(a) ako se u određenom slučaju izričito odrekne takva imuniteta;

(b) u slučaju građanskopravnog postupka koji je pokrenula treća stranka radi utvrđivanja odgovornosti za štetu nastalu u prometnoj nezgodi izazvanoj vozilom koje pripada Organizaciji ili kojim se obavljaju poslovi za Organizaciju ili za prometni prekršaj počinjen tim vozilom;

(c) u odnosu na izvršenje arbitražne odluke donesene prema članku 23.

(2) Nepokretna i pokretna imovina Organizacije, ma gdje se ona nalazila, zaštićena je od bilo kojeg oblika rekvizicije, konfiskacije, izvlaštenja i sekvestracije.

(3) Nepokretna i pokretna imovina Organizacije zaštićena je i od bilo kojeg oblika upravnog ili privremenog sudskog ograničenja, osim ako je to privremeno potrebno radi sprječavanja i ispitivanja prometnih nezgoda koje uključuju motorna vozila koja pripadaju Organizaciji ili kojima se obavljaju poslovi za Organizaciju.

(4) U svrhu ovog Protokola, službene djelatnosti Organizacije su one koje su potrebne za njezino administrativno i tehničko djelovanje, kako je navedeno u Konvenciji.

Članak 4.

(1) Organizacija u okviru svojih službenih djelatnosti, njezina imovina i prihodi oslobođeni su od svih izravnih poreza.

(2) Kad Organizacija za potrebe obavljanja svoje službene djelatnosti obavlja kupnju veće vrijednosti u čiju su cijenu uključeni porezi ili druga davanja, države ugovornice, kad god je to moguće, moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi Organizaciju oslobodile plaćanja takvih poreza ili davanja ili joj vratile uplaćene iznose.

(3) Oslobođenje od plaćanja ne obuhvaća davanja i poreze koji nisu drugo do naknade za komunalne usluge.

Članak 5.

Roba koju Organizacija uvozi ili izvozi za potrebe obavljanja svojih službenih djelatnosti oslobođena je carinskih uvoznih ili izvoznih pristojbi i naknada, osim naknada za pružanje usluga, te svih zabrana i ograničenja uvoza ili izvoza.

Članak 6.

Oslobođenje prema člancima 4. i 5. ne odnosi se na robu kupljenu ili uvezenu za osobne potrebe zaposlenika Europskog patentnog ureda.

Članak 7.

(1) Roba koja pripada Organizaciji, a koja je nabavljena ili uvezena prema članku 4. ili članku 5. ne smije se prodati ili otuđiti, osim u skladu s uvjetima što su ih propisale države ugovornice koje su omogućile oslobođenje od plaćanja ili povrat uplaćenih iznosa.

(2) Prijenos roba ili pružanje usluga između različitih zgrada Organizacije ne podliježe nikakvim naknadama ni ograničenjima; kad je prikladno, države ugovornice moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi Organizaciju oslobodile plaćanja takvih naknada ili joj vratile uplaćene iznose ili ukinule takva ograničenja.

Članak 8.

Ni u kojem slučaju ne smije se ograničiti dostava od strane Organizacije ili Organizaciji publikacija i drugih informacijskih materijala.

Članak 9.

Države ugovornice moraju odobriti Organizaciji iznimke u pogledu valute ako je to potrebno za obavljanje njezinih službenih djelatnosti.

Članak 10.

(1) U svakoj državi ugovornici Organizacija ima najpovlašteniji status u pogledu svojih službenih dostava i prijenosa svih svojih dokumenata, tj. status kakav ta država priznaje bilo kojoj drugoj međunarodnoj organizaciji.

(2) Službena priopćenja Organizacije dana bilo kojim sredstvima priopćavanja nisu podložna cenzuri.

Članak 11.

Države ugovornice moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi olakšale dolazak zaposlenika Europskog patentnog ureda u te države, njihov boravak u tim državama i njihov odlazak iz tih država.

Članak 12.

(1) Izaslanici država ugovornica, njihovi zamjenici i njihovi savjetnici ili stručnjaci, ako ih ima, uživaju tijekom sastanaka Upravnog vijeća i bilo kojeg tijela što ga je osnovalo to Vijeće te tijekom putovanja na mjesto sastanka i iz mjesta sastanka sljedeće povlastice i imunitete:

(a) imunitet od uhićenja ili pritvaranja te oduzimanja njihove osobne prtljage, osim ako su uhvaćeni u činjenju, pokušaju činjenja ili odmah nakon počinjenja kaznenog djela;

(b) imunitet od sudbenosti, čak i nakon prestanka njihove misije kao izaslanika, u pogledu postupaka koje su poduzeli u obavljanju svojih dužnosti, uključujući pisane i izgovorene riječi; međutim, taj imunitet ne postoji u slučaju prometnih prekršaja počinjenih od strane jedne od gore navedenih osoba ni u slučaju štete prouzročene motornim vozilom koje pripada takvoj osobi ili kojim je takva osoba upravljala;

(c) nepovredivost svih službenih spisa i dokumenata;

(d) pravo na upotrebu kodova te primanje dokumenata ili korespondencije posebnom dostavom ili zapečaćenom valizom;

(e) oslobođenje njih i njihovih supružnika od svih mjera koje ograničavaju ulazak u zemlju te formalnosti vezanih uz prijavljivanje stranaca;

(f) iste pogodnosti vezane uz devize i deviznu kontrolu kakve se odobravaju izaslanicima stranih vlada koji se nalaze u privremenim službenim misijama.

(2) Povlastice i imuniteti od sudbenosti odobreni su osobama iz stavka 1. ne radi njihove osobne koristi, već radi osiguranja njihove potpune neovisnosti u obavljanju dužnosti vezanih uz Organizaciju. Stoga je dužnost država ugovornica odreći se imuniteta od sudbenosti u svim slučajevima u kojima bi, prema mišljenju te države, takav imunitet ometao tijek pravosudnog postupka, a kad je moguće odreći se takva imuniteta ne dovodeći u pitanje njegovu svrhu.

Članak 13.

(1) Podložno odredbama iz članka 6., predsjednik Europskog patentnog ureda ima povlastice i imunitete koji se odobravaju diplomatskim predstavnicima prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961.

(2) Međutim, sudski imunitet ne postoji u slučaju prometnog prekršaja koji je počinio predsjednik Europskog patentnog ureda ili u slučaju štete nanesene motornim vozilom koje mu pripada ili kojim je upravljao.

Članak 14.

Zaposlenici Europskog patentnog ureda:

(a) čak i nakon prestanka zaposlenja imaju imunitet od sudbenosti u pogledu postupaka, uključujući pisane i izgovorene riječi, poduzetih u obavljanju njihovih dužnosti; međutim, taj imunitet ne postoji u slučaju prometnog prekršaja što ga je počinio zaposlenik Europskog patentnog ureda ni u slučaju štete nanesene motornim vozilom koje pripada takvom zaposleniku ili kojim je upravljao takav zaposlenik;

(b) oslobođeni su svih obveza vezanih uz služenje vojne obveze;

(c) uživaju nepovredivost svih svojih službenih spisa i dokumenata;

(d) kao i članovi njihovih obitelji koji su s njima u zajedničkom kućanstvu, uživaju pogodnosti u pogledu izuzeća iz svih mjera o ograničenju useljavanja ili o prijavljivanju stranaca, koje se uobičajeno odobravaju osoblju međunarodnih organizacija;

(e) uživaju povlastice u pogledu tečajnih propisa koje se uobičajeno odobravaju osoblju međunarodnih organizacija;

(f) kao i članovi njihovih obitelji koji su s njima u zajedničkom kućanstvu, uživaju pogodnosti u pogledu repatrijacije u trenutku međunarodne krize, koje se uobičajeno odobravaju diplomatskim predstavnicima;

(g) imaju pravo na bescarinski uvoz svojega namještaja i osobnih stvari u trenutku prvog preuzimanja službe u dotičnoj državi i pravo na bescarinski izvoz svojega namještaja i osobnih stvari u trenutku prestanka njihovih dužnosti u toj državi, podložno uvjetima što ih vlada države na čijem se državnom području to pravo ostvaruje smatra potrebnim, a uz izuzeće imovine stečene u toj državi koja je u toj državi podložna izvoznoj zabrani.

Članak 15.

Stručnjaci koji obavljaju poslove u ime Organizacije ili za Organizaciju uživaju sljedeće povlastice i imunitete u opsegu u kojem su im potrebni za obavljanje njihovih dužnosti, uključujući tijekom putovanja poduzetih u obavljanju njihovih dužnosti te tijekom takvih misija;

(a) imaju imunitet od sudbenosti u pogledu postupaka poduzetih u obavljanju njihovih dužnosti uključujući pisane i izgovorene riječi; međutim, taj imunitet ne postoji u slučaju prometnog prekršaja što ga je počinio stručnjak ili u slučaju štete nanesene motornim vozilom koje pripada stručnjaku ili kojim je upravljao stručnjak; stručnjaci uživaju takav imunitet i nakon prestanka njihova zaposlenja u Organizaciji;

(b) nepovredivost svih njihovih službenih spisa i dokumenata;

(c) tečajne pogodnosti potrebne za prijenos njihove naknade.

Članak 16.

(1) Osobe iz članaka 13. i 14. u korist Organizacije plaćaju porez na plaće i porez na dohodak što im Organizacija uplaćuje podložno uvjetima i propisima što ih Upravno vijeće donosi u roku od godine dana od dana stupanja Konvencije na snagu. Od početka primjene tog poreza, takve plaće i takvi dohoci oslobođeni su od nacionalnog poreza na dohodak. Međutim, države ugovornice mogu tako oslobođene plaće i tako oslobođen dohodak uzeti u obzir pri određivanju iznosa poreza koji se primjenjuje na dohodak iz drugih izvora.

(2) Stavak (1) ne primjenjuje se na mirovine i rente koje Organizacija plaća bivšim zaposlenicima Europskog patentnog ureda.

Članak 17.

Upravno vijeće odlučuje o kategorijama zaposlenika na koje se u cijelosti ili djelomično primjenjuju odredbe iz članka 14. i članka 16. i kategorijama stručnjaka na koje se primjenjuju odredbe iz članka 15. Imena, funkcije i adrese zaposlenika i stručnjaka povremeno se dostavljaju državama ugovornicama.

Članak 18.

Kad Organizacija uspostavi svoj vlastiti program socijalnog osiguranja, Organizacija i zaposlenici Europskog patentnog ureda bit će oslobođeni svih obveznih doprinosa nacionalnim programima socijalnog osiguranja, podložno sporazumima sklopljenim s državama ugovornicama u skladu s odredbama iz članka 25.

Članak 19.

(1) Povlastice i imuniteti predviđeni ovim Protokolom nisu namijenjeni pružanju osobnih pogodnosti zaposlenicima Europskog patentnog ureda i stručnjacima koji obavljaju poslove za Organizaciju ili u ime Organizacije. Predviđeni su samo radi osiguranja neometanog djelovanja Organizacije u svim situacijama te potpune neovisnosti osoba kojima su odobreni.

(2) Predsjednik Europskog patentnog ureda dužan je odreći se imuniteta kad smatra da takav imunitet ometa uobičajeni tijek pravosudnog postupka i da je moguće odreći ga se ne dovodeći u pitanje interese Organizacije. Upravno vijeće može se zbog istih razloga odreći imuniteta odobrenog predsjedniku.

Članak 20.

(1) Organizacija će u svako doba surađivati s nadležnim ovlaštenim tijelima država ugovornica kako bi olakšala djelovanje sudstva, osigurala poštivanje policijskih propisa, propisa o javnom zdravstvu, inspekciji rada ili drugih sličnog nacionalnog zakonodavstva i kako bi spriječila bilo kakvu zloporabu povlastica, imuniteta i olakšica predviđenih u ovom Protokolu.

(2) Postupak suradnje iz stavka 1. može se predvidjeti dopunskim sporazumima iz članka 25.

Članak 21.

Svaka država ugovornica zadržava pravo poduzeti sve potrebne zaštitne mjere u interesu svoje sigurnosti.

Članak 22.

Nijedna država ugovornica ne mora odobriti povlastice i imunitete iz članka 12., članka 13., članka 14. podstavaka (b), (e) i (g) i članka 15. podstavka (c):

(a) svojim državljanima;

(b) bilo kojoj osobi koja u trenutku preuzimanja dužnosti u Organizaciji ima prebivalište u toj državi i nije zaposlena ni u jednoj drugoj međuvladinoj organizaciji čije je osoblje uključeno u Organizaciju.

Članak 23.

(1) Svaka država ugovornica može iznijeti pred međunarodni arbitražni sud svaki spor koji se odnosi na Organizaciju ili na zaposlenika Europskog patentnog ureda ili na stručnjaka koji obavlja poslove za Organizaciju ili u njezino ime, ako se Organizacija ili zaposlenici i stručnjaci pozivaju na povlasticu ili na imunitet prema ovom Protokolu u okolnostima kad se tog imuniteta nisu odrekli.

(2) Ako država ugovornica namjerava iznijeti spor na arbitražu, o tome mora obavijestiti predsjedatelja Upravnog vijeća koji će o takvoj obavijesti odmah obavijestiti svaku državu ugovornicu.

(3) Postupak iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na sporove između Organizacije i zaposlenika ili stručnjaka koji se odnose na Pravilnik o službi ili na odredbe ugovora o radu ili, u odnosu na zaposlenike, na propise o sustavu mirovinskog osiguranja.

(4) Protiv odluke arbitražnog suda koja je konačna ne može se podnijeti žalba; ona obvezuje stranke. U slučaju spora u pogledu značenja ili u pogledu opsega arbitražne odluke, arbitražni sud mora tu odluku obrazložiti na zahtjev bilo koje od stranaka.

Članak 24.

(1) Arbitražni sud iz članka 23. sastoji se od tri člana, jednog arbitražnog suca kojeg imenuje država ili više država ugovornica stranaka u arbitražnom postupku, jednog arbitražnog suca kojeg imenuje Upravno vijeće i jednog arbitražnog suca, predsjedatelja, kojeg imenuju ranije navedena dvojica arbitražnih sudaca.

(2) Arbitražni suci biraju se s popisa koji sadržava najviše šest arbitražnih sudaca koje je imenovala svaka država ugovornica i šest arbitražnih sudaca koje imenovalo Upravno vijeće. Taj se popis sastavlja što je prije moguće, nakon stupanja Protokola na snagu i revidira se svaki puta kad se to pokaže potrebnim.

(3) Ako u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti iz članka 23. stavka 2. nijedna stranka ne obavi imenovanje iz stavka 1., izbor arbitražnog suca obavit će na zahtjev druge stranke predsjednik Međunarodnog suda pravde između osoba navedenih u popisu. Isto se primjenjuje na zahtjev bilo koje stranke, ako u roku od mjesec dana od datuma imenovanja drugog arbitražnog suca prva dva arbitražna suca ne mogu postići dogovor o imenovanju trećega. Međutim, ako je u ta dva slučaja predsjednik Međunarodnog suda pravde spriječen obaviti izbor ili ako je državljanin jedne od država koje su stranke u sporu, spomenuta imenovanja obavit će potpredsjednik Međunarodnog suda pravde, pod uvjetom da i sam nije državljanin jedne od država stranaka u sporu; ako jest, imenovanja će obaviti član Međunarodnog suda pravde koji nije državljanin jedne od država stranaka u sporu i kojeg izabere predsjednik ili potpredsjednik. Državljanin države koja podnosi zahtjev za arbitražu ne može biti izabran za obavljanje dužnosti suca arbitra čije je imenovanje povjereno Upravnom vijeću, ni osoba čije je ime navedeno u popisu, a koju je imenovlo Upravno vijeće ne može biti izabrana za obavljanje dužnosti arbitražnog suca čije je imenovanje povjereno državi koja je predlagač u arbitražnom postupku. Nijedna osoba iz ovih kategorija ne može biti predsjedatelj Suda.

(4) Arbitražni sud donosi svoj Poslovnik.

Članak 25.

Organizacija može, prema odluci Upravnog vijeća, sklopiti s jednom državom ugovornicom ili s više njih dopunske sporazume kako bi u odnosu na tu državu ili na te države mogla primjenjivati odredbe ovog Protokola te druge sporazume kako bi osigurala učinkovito djelovanje Organizacije i zaštitu svojih interesa.

 

Članak 3.

Tekst Akta iz članka 1. ovog Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

AKT KOJIM SE MIJENJA KONVENCIJA O PRIZNAVANJU EUROPSKIH PATENATA (EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA)

od 5. listopada 1973. godine, po posljednji put izmijenjena 17. prosinca 1991. godine

PREAMBULA

DRŽAVE UGOVORNICE EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE

SMATRAJUĆI DA suradnja između država Europe uspostavljena na temelju Europske patentne konvencije i jedinstvenog postupka za priznanje patenata ustanovljenog tom Konvencijom znatno doprinosi pravnoj i gospodarskoj integraciji Europe,

ŽELEĆI još učinkovitije unaprijediti inovacije i gospodarski rast u Europi postavljanjem temelja za daljnji razvoj europskog patentnog sustava,

NASTOJEĆI Europsku patentnu konvenciju, u svijetlu sve veće internacionalizacije patentnog sustava, prilagoditi tehnološkom i pravnom napretku do kojeg je došlo nakon njezina sklapanja,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆEM:

ČLANAK 1.IZMJENA I DOPUNA EUROPSKE PATENTNE KONVENCIJE

Europska patentna konvencija mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

1. Iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a.:

Članak 4.a

KONFERENCIJA MINISTARA DRŽAVAUGOVORNICA

Konferencija ministara država ugovornica nadležnih za područje patenata sastaje se barem svakih pet godina i raspravlja o pitanjima vezanim uz Organizaciju i europski patentni sustav.

2. Članak 11. mijenja se i glasi:

Članak 11.

IMENOVANJE VISOKIH SLUŽBENIKA

(1) Predsjednika Europskog patentnog ureda imenuje Upravno vijeće.

(2) Potpredsjednike imenuje Upravno vijeće, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(3) Članove Žalbenog vijeća i Proširenog žalbenog vijeća, uključujući njihove predsjedatelje, imenuje Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda. Upravno vijeće ih može ponovno imenovati na iste položaje, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(4) Upravno vijeće obavlja disciplinski nadzor visokih službenika iz stavaka 1. do 3.

(5) Upravno vijeće može, nakon savjetovanja s predsjednikom Europskog patentnog ureda, za članove Proširenog žalbenog vijeća imenovati članove pravne struke iz nacionalnih sudova država ugovornica ili drugih tijela država ugovornica s ovlastima koje su slične sudskim ovlastima, koji mogu nastaviti i s njihovim pravosudnim aktivnostima na nacionalnoj razini. Njih se imenuje na rok od tri godine, te ih se može ponovno imenovati na iste položaje.

3. Članak 14. mijenja se i glasi:

Članak 14.

JEZICI EUROPSKOG PATENTNOG UREDA, EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE I DRUGI DOKUMENTI

(1) Službeni jezici Europskog patentnog ureda su engleski, francuski i njemački jezik.

(2) Europska patentna prijava se mora podnijeti na jednom od službenih jezika ili, ako je podnesena na nekom drugom jeziku, mora biti prevedena na jedan od službenih jezika u skladu s Provedbenim pravilnikom. Takav prijevod se može tijekom trajanja postupka pred Europskim patentnim uredom usklađivati s prijavom kako je podnesena. Ako zahtijevani prijevod nije podnesen na vrijeme, prijava se smatra povučenom.

(3) Službeni jezik Europskog patentnog ureda na kojem je europska patentna prijava podnesena ili na koji je prevedena koristi se kao jezik postupka u svim postupcima koji se vode pred Europskim patentnim uredom, osim ako je drukčije predviđeno Provedbenim pravilnikom.

(4) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u državi ugovornici čiji službeni jezik nije engleski, francuski ili njemački kao i državljani te države s prebivalištem u inozemstvu, mogu podnositi dokumente vezane uz određen rok na službenom jeziku odnosne države ugovornice. Međutim, one moraju podnijeti prijevod tih dokumenata na jedan od službenih jezika Europskog patentnog ureda, sukladno odredbama iz Provedbenog pravilnika. Ako neki dokument koji nije dio europske patentne prijave nije podnesen na propisanom jeziku ili ako neki zahtijevani prijevod nije podnesen na vrijeme, smatra se da taj dokument nije podnesen.

(5) Europske patentne prijave objavljuju se na jeziku postupka.

(6) Spisi europskih patenata objavljuju se na jeziku postupka i sadrže prijevod patentnih zahtjeva na preostala dva službena jezika Europskog patentnog ureda.

(7) Na tri službena jezika Europskog patentnog ureda se objavljuju:

(a) Europski patentni glasnik;

(b) Službeni list Europskog patentnog ureda.

(8) Upisi u Registar europskih patenata obavljaju se na tri službena jezika Europskog patentnog ureda. U slučaju dvojbe, vjerodostojan je upis obavljen na jeziku postupka.

4. Članak 16. mijenja se i glasi:

Članak 16.

PRIJAMNI ODSJEK

Prijamni odsjek nadležan je za ispitivanje europskih patentnih prijava nakon primitka i za ispitivanje formalne urednosti prijave.

5. Članak 17. mijenja se i glasi:

Članak 17.

ODJELI ZA PRETRAŽIVANJE

Odjeli za pretraživanje nadležni su za izradu izvješća o europskom pretraživanju.

6. Članak 18. mijenja se i glasi:

Članak 18.

ODJELI ZA ISPITIVANJE

(1) Odjeli za ispitivanje nadležni su za ispitivanje europskih patentnih prijava.

(2) Odjel za ispitivanje čine tri ispitivača tehničke struke. Međutim, prije donošenja odluke o europskoj patentnoj prijavi njezino se ispitivanje u pravilu povjerava jednom od članova Odjela za ispitivanje. Usmene rasprave vode se isključivo pred Odjelom za ispitivanje. Ako Odjel za ispitivanje smatra da to zahtijeva priroda odluke, dopunjuje se ispitivačem pravne struke. U slučaju jednakog broja glasova odlučujući je glas Predsjedatelja Odjela za ispitivanje.

7. Članak 21. mijenja se i glasi:

Članak 21.

ŽALBENA VIJEĆA

(1) Žalbena vijeća su nadležna za odlučivanje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela.

(2) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Prijamnog odsjeka i Pravnog odjela čine tri člana pravne struke.

(3) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za ispitivanje čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada se odlukom odbija europska patentna prijava ili priznaje, ograničava ili proglašava nevažećim europski patent a odluku je donio Odjel za ispitivanje u sastavu manjem od četiri člana;

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za ispitivanje u sastavu od četiri člana ili kada Žalbeno vijeće smatra da to zahtijeva narav žalbe;

(c) tri člana pravne struke, u svim drugim slučajevima.

(4) Žalbeno vijeće koje odlučuje o žalbama na odluke Odjela za prigovore čine:

(a) dva člana tehničke struke i jedan član pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od tri člana:

(b) tri člana tehničke struke i dva člana pravne struke, kada je odluku donio Odjel za prigovore u sastavu od četiri člana ili kada Žalbeno vijeće smatra da to zahtijeva narav žalbe.

8. Članak 22. mijenja se i glasi:

Članak 22.

PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

(1) Prošireno žalbeno vijeće je nadležno za:

(a) odlučivanje o pravnim pitanjima koja mu upućuju Žalbena vijeća;

(b) davanje mišljena o pravnim pitanjima koja mu sukladno članku 112. upućuje predsjednik Europskog patentnog ureda.

(c) odlučivanje o zahtjevima za reviziju odluka Žalbenih vijeća podnesenih u skladu s člankom 112.a

(2) U postupcima prema stavku 1. podstavcima (a) i (b) Prošireno žalbeno vijeće čine pet članova pravne struke i dva člana tehničke struke. U postupcima prema stavku 1. podstavku (c) Prošireno žalbeno vijeće čine tri odnosno pet članova, sukladno Provedbenom pravilniku. U svim postupcima je Predsjedatelj jedan od članova pravne struke.

9. Članak 23. mijenja se i glasi:

Članak 23.

NEOVISNOST ČLANOVA VIJEĆA

(1) Članovi Proširenog žalbenog vijeća i Žalbenih vijeća imenuju se na rok od pet godina i tijekom tog razdoblja ne mogu biti razriješeni, osim ako za to postoje ozbiljni razlozi i ako Upravno vijeće na prijedlog Proširenog žalbenog vijeća tako odluči. Bez obzira na 1. rečenicu mandat članova Vijeća prestaje na njihov zahtjev ili odlaskom u mirovinu u skladu s odredbama Pravilnika o službi stalnih zaposlenika Europskog patentnog ureda.

(2) Članovi Vijeća ne smiju ujedno biti i članovi Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore ili Pravnog odjela.

(3) U donošenju odluka članovi Vijeća nisu vezani nikakvim uputama, a moraju se pridržavati samo odredaba ove Konvencije.

(4) Poslovnik o radu Žalbenih vijeća i Poslovnik o radu Proširenog žalbenog vijeća donose se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika. Odobrava ih Upravno vijeće.

10. Članak 33. mijenja se i glasi:

Članak 33.

NADLEŽNOST UPRAVNOG VIJEĆA U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA

(1) Upravno vijeće je nadležno izmijeniti i dopuniti sljedeće odredbe:

(a) trajanje rokova propisanih u ovoj Konvenciji;

(b) dijelovi II. do VIII. i Dio X. ove Konvencije, da bi ih uskladilo s međunarodnim ugovorom u području patenata ili s propisima Europske zajednice u području patenata

(c) odredbe Provedbenog pravilnika.

(2) Upravno vijeće je nadležno u skladu s ovom Konvencijom, donijeti ili izmijeniti i dopuniti:

(a) Financijski pravilnik;

(b) Pravilnik o službi stalnih zaposlenika, o odredbama ugovora o radu drugih zaposlenika Europskog patentnog ureda, njihovim plaćama kao i o naravi dodatnih pogodnosti te pravilima za njihovo dobivanje;

(c) Pravilnik o mirovinama i povećanjima mirovina u skladu s porastom plaća;

(d) Pravilnik o pristojbama;

(e) svoj Poslovnik.

(3) Upravno vijeće je nadležno, bez obzira na odredbe iz članka 18. stavka 2., a na temelju svog iskustva, odlučiti da se u određenim slučajevima Odjel za ispitivanje sastoji od samo jednog člana tehničke struke. Takva se odluka može opozvati.

(4) Upravno vijeće je nadležno dati predsjedniku Europskog patentnog ureda ovlaštenje za pregovaranje u cilju sklapanja sporazuma između Europske patentne organizacije i država, međuvladinih organizacija i dokumentacijskih centara osnovanih na temelju sporazuma s takvim organizacijama kao i ovlaštenje za sklapanje takvih sporazuma uz odobrenje Upravnog vijeća.

(5) Upravno vijeće ne može donijeti odluku prema stavku 1. podstavku (b):

– koja se odnosi na međunarodni ugovor, prije stupanja na snagu tog ugovora;

– koja se odnosi na propise Europske zajednice, prije njihova stupanja na snagu ili, ako je u tom propisu određen rok istekom kojeg se on počinje provoditi, prije isteka tog roka.

11. Članak 35. mijenja se i glasi:

Članak 35.

PRAVILA GLASOVANJA

(1) Upravno vijeće donosi odluke običnom većinom glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju, osim odluka iz stavaka 2. i 3.

(2) Tročetvrtinska većina glasova država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju je potrebna za odluke koje je Upravno vijeće ovlašteno donositi prema članku 7., članku 11. stavku 1., članku 33. stavku 1. podstavcima (a) i (c) i stavcima od 2. do 4., članku 39. stavku 1., članku 40. stavcima 2. i 4., članku 46., članku 134.a., članku 149.a. stavku 2., članku 152., članku 153. stavku 7., članku 166. i članku 172.

(3) Jednoglasnost svih država ugovornica koje glasuju je potrebna za donošenje odluka koje je sukladno članku 33. stavku 1. podstavku (b) nadležno donositi Upravno vijeće. Takve odluke Upravno vijeće donosi samo onda kada su zastupljene sve države ugovornice. Odluka donesena na temelju članka 33. stavka 1. podstavka (b) neće stupiti na snagu ako država ugovornica u roku od dvanaest mjeseci od datuma donošenja odluke izjavi da ta odluka ne treba biti obvezujuća.

(4) Suzdržavanja od glasovanja se ne smatraju glasovima.

12. Članak 37. mijenja se i glasi:

Članak 37.

FINANCIRANJE PRORAČUNA

Proračun Organizacije financira se:

(a) iz vlastitih prihoda Organizacije;

(b) iz uplata država ugovornica koje one uplaćuju na temelju pristojbi za održavanje u vrijednosti europskih patenata naplaćenih u tim državama;

(c) kada je to potrebno, iz posebnih financijskih doprinosa država ugovornica;

(d) kada je to prikladno, iz prihoda predviđenih u članku 146;

(e) kada je to prikladno i samo za materijalnu imovinu, iz zajma od trećeg, koji je osiguran založnim pravom na zemljištu ili na zgradama.

(f) kada je to prikladno, financiranjem posebnih projekata od strane trećih.

13. Članak 38. mijenja se i glasi:

Članak 38.

VLASTITI PRIHODI ORGANIZACIJE

Vlastiti prihodi Organizacije obuhvaćaju:

(a) sve prihode od pristojbi i drugih izvora, te rezerve Organizacije;

(b) prihode Rezervnog mirovinskog fonda s kojim se postupa kao s posebnom vrstom imovine Organizacije i koji je osnovan kao potpora mirovinskom sustavu Organizacije osiguranjem odgovarajućih rezervi.

14. Članak 42. mijenja se i glasi:

Članak 42.

PRORAČUN

(1) Proračun Organizacije mora biti uravnotežen. Proračun mora biti sastavljen u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima propisanim u Financijskom pravilniku. Ako je potrebno, mogu se donositi izmjene i dopune proračuna.

(2) Proračun mora biti sastavljen kao obračunska cjelina sukladno Financijskom pravilniku.

15. Članak 50. mijenja se i glasi:

Članak 50.

FINANCIJSKI PRAVILNIK

Financijskim pravilnikom se osobito utvrđuju:

(a) odredbe koje se odnose na donošenje i izvršavanje proračuna te polaganje i reviziju računa;

(b) metoda i postupak prema kojima države ugovornice stav­ljaju na raspolaganje Organizaciji uplate i doprinose predviđene u članku 37. te predujmove predviđene u članku 41.

(c) pravila o dužnostima računovođa i osoba koje izdaju ovlaštenja te odredbe o njihovu nadzoru;

(d) kamatne stope predviđene u člancima 39., 40. i 47.;

(e) metoda za izračun doprinosa koji se plaćaju prema članku 146.;

(f) sastav i dužnosti Odbora za proračun i financije što ga osniva Upravno vijeće;

(g) općeprihvaćena računovodstvena načela na kojima se temelje proračun i godišnja financijska izvješća.

16. Članak 51. mijenja se i glasi:

Članak 51.

PRISTOJBE

(1) Europski patentni ured može naplaćivati pristojbe za sve službene poslove koje prema ovoj Konvenciji obavlja i za postupke koje vodi.

(2) Rokovi za plaćanje pristojbi koji nisu propisani u ovoj Konvenciji, bit će propisani Provedbenim pravilnikom.

(3) Ako je u Provedbenom pravilniku propisano plaćanje pristojbe, na istom se mjestu moraju propisati i posljedice neplaćanja takve pristojbe na vrijeme.

(4) U Pravilniku o pristojbama se posebno moraju propisati iznosi pristojbi te načini njihova plaćanja.

17. Članak 52. mijenja se i glasi:

Članak 52.

PATENTIBILNI IZUMI

(1) Europski patenti priznaju se za izume iz bilo kojeg područja tehnike ako su novi, imaju inventivnu razinu i mogu se industrijski primijeniti.

(2) Ne smatraju se izumima u smislu stavka 1. osobito:

(a) otkrića, znanstvene teorije i matematičke metode;

(b) estetske tvorevine;

(c) sheme, pravila i metode za izvođenje umnih aktivnosti, igranje igara ili za obavljanje poslova te računalni programi;

(d) prikazivanje informacija.

(3) Odredbom iz članka 2. se od patentibilnosti isključuju navedeni predmeti ili aktivnosti samo u onoj mjeri u kojoj se europska patentna prijava ili europski patent odnose na te predmete ili aktivnosti kao takve.

18. Članak 53. mijenja se i glasi:

Članak 53.

IZUZECI OD PATENTIBILNOSTI

Europski patenti ne priznaju se za:

(a) izume čije bi gospodarsko iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu, ali ne samo zbog toga što je takvo iskorištavanje zabranjeno zakonom ili drugim propisom u nekim ili u svim državama ugovornicama;

(b) biljne ili životinjske vrste ili bitno biološke postupke za uzgoj biljaka ili životinja; ova se odredba ne primjenjuje na mikrobiološke postupke niti na proizvode dobivene tim postupcima.

(c) kirurški ili terapijski postupci liječenja ljudskog ili životinjskog tijela i dijagnostički postupci koji se primjenjuju na ljudskom ili životinjskom tijelu; ova se odredba ne odnosi na proizvode, osobito tvari ili smjese što se upotrebljavaju u navedenim postupcima.

19. Članak 54. mijenja se i glasi:

Članak 54.

NOVOST

(1) Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.

(2) Pod stanjem tehnike razumije se sve što je prije datuma podnošenja europske patentne prijave učinjeno dostupnim javnosti pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način.

(3) U stanje tehnike uključen je i sadržaj europskih patentnih prijava onakvih kako su podnesene, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma navedenog u stavku 2. i objavljene su na taj datum ili nakon toga datuma.

(4) Odredbe iz stavaka 2. i 3. ne isključuju patentibilnost neke tvari ili smjese sadržane u stanju tehnike, za primjenu u postupcima iz članka 53. podstavka (c)., pod pretpostavkom da takva njihova primjena nije sadržana u stanju tehnike.

(5) Odredbe iz stavaka 2. i 3. ne isključuju ni patentibilnost neke tvari ili smjese iz stavka 4., za posebnu primjenu u postupcima iz članka 53. podstavka (c), pod pretpostavkom da takva njihova primjena nije sadržana u stanju tehnike.

20. Članak 60. mijenja se i glasi:

Članak 60.

PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Pravo na europski patent pripada izumitelju ili njegovu pravnom sljedniku. Ako je izumitelj u radnom odnosu, za određivanje tko ima pravo na europski patent mjerodavno je pravo države u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost; ako se ne može odrediti država u kojoj zaposlenik pretežito obavlja svoju djelatnost, mjerodavno je pravo države u kojoj poslodavac ima poslovno sjedište uz koje je zaposlenik vezan.

(2) Kada su dvije osobe ili više njih stvorile izum neovisno jedna od druge, pravo na europski patent pripada osobi čija europska patentna prijava ima najraniji datum podnošenja, pod uvjetom da je i objavljena.

(3) U postupku pred Europskim patentnim uredom smatra se da podnositelj prijave ima pravo na europski patent.

21. Članak 61. mijenja se i glasi:

Članak 61.

EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE PODNESENE OD OSOBA KOJE NEMAJU PRAVO NA EUROPSKI PATENT

(1) Ako je pravomoćnom odlukom osobi koja nije podnositelj prijave priznato pravo na priznanje europskog patenta, ona može, u skladu s Provedbenim pravilnikom:

(a) umjesto podnositelja prijave nastaviti postupak kao da je to njezina prijava,

(b) podnijeti novu europsku patentnu prijavu za isti izum ili

(c) zahtijevati odbijanje europske patentne prijave.

(2) Na novu prijavu podnesenu prema stavku 1. podstavku (b) se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 76. stavka 1.

22. Članak 65. mijenja se i glasi:

Članak 65.

PRIJEVOD EUROPSKOG PATENTA

(1) Svaka država ugovornica može propisati da u slučaju kada europski patent, kojeg je Europski patentni ured priznao, održao u vrijednosti u izmijenjenom obliku ili ograničio, nije sastavljen na jednom od njezinih službenih jezika, nositelj patenta mora dostaviti svojem središnjem uredu za industrijsko vlasništvo prijevod patenta kako je priznat, ili kako je održan u vrijednosti u izmijenjenom obliku ili ograničen, na jedan od njezinih službenih jezika po njegovu izboru ili, kada je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik. Rok za dostavu prijevoda istječe tri mjeseca od datuma na koji je podatak o priznavanju, održavanju u vrijednosti u izmijenjenom obliku, odnosno o ograničenju europskog patenta, objavljen u Europskom patentnom glasniku, osim ako je odnosna država propisala neki dulji rok.

(2) Svaka država ugovornica koja je propisala odredbe u skladu sa stavkom 1., može propisati da nositelj patenta mora platiti sve ili dio troškova objave prijevoda u roku kojeg ona odredi.

(3) Svaka država ugovornica može propisati da se u slučaju nepoštivanja odredaba propisanih u skladu sa stavcima 1. i 2. europski patent u toj državi od početka smatra ništavim.

23. Članak 67. mijenja se i glasi:

Članak 67.

PRAVA IZ EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE NAKON OBJAVE

(1) Europska patentna prijava od datuma njezine objave privremeno daje svojem podnositelju u državama ugovornicama naznačenim u prijavi takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64.

(2) Svaka država ugovornica može propisati da europska patentna prijava ne daje takvu zaštitu kakva je propisana u članku 64. Međutim, zaštita koju daje europska patentna prijava od datuma njezine objave ne smije biti manja od zaštite koju prema zakonu odnosne države daju neispitane nacionalne patentne prijave koje se obavezno objavljuju. U svakom slučaju, svaka država mora osigurati barem to da od datuma objave europske patentne prijave, podnositelj prijave može od svake osobe koja upotrebljava izum u toj državi u okolnostima u kojima bi prema nacionalnom pravu bila odgovorna za povredu nacionalnog patenta, zahtijevati naknadu koja je razumna s obzirom na te okolnosti.

(3) Svaka država čiji službeni jezik nije jezik postupka može propisati da privremena zaštita iz stavaka 1. i 2. ne nastaje sve dok se prijevod patentnih zahtjeva na jedan od njezinih službenih jezika po izboru podnositelja prijave ili, kad je ta država propisala upotrebu jednog određenog službenog jezika, prijevod na taj jezik:

(a) učini dostupnim javnosti na način propisan nacionalnim pravom ili

(b) dostavi osobi koja se koristi tim izumom u odnosnoj državi.

(4) Smatra se da europska patentna prijava od početka nije imala učinke navedene u stavcima 1. i 2. ako je povučena, ako se smatra povučenom ili ako je konačno odbijena. Isto se odnosi na učinke europske patentne prijave u državi ugovornici čija je naznaka povučena ili se smatra povučenom.

24. Članak 68. mijenja se i glasi:

Članak 68.

UČINAK PROGLAŠENJA EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM I OGRANIČENJE EUROPSKOG PATENTA

Smatra se da europska patentna prijava i patent koji je na temelju nje priznat nisu od početka proizvodili učinke navedene u člancima 64. i 67., u onoj mjeri u kojoj je patent proglašen nevažećim ili ograničenim u postupku povodom prigovora, postupku za ograničenje ili proglašenje ništavim.

25. Članak 69. mijenja se i glasi:

Članak 69.

OPSEG ZAŠTITE

(1) Opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta ili iz europske patentne prijave određen je patentnim zahtjevima. Međutim, opis i crteži služe tumačenju patentnih zahtjeva.

(2) Za razdoblje do priznavanja europskog patenta, opseg zaštite koji proizlazi iz europske patentne prijave određen je patentnim zahtjevima sadržanim prijavi kako je objavljena. Međutim, europski patent kako je priznat ili kako je izmijenjen u postupku povodom prigovora, postupku za ograničenje ili proglašenje ništavim, retroaktivno određuje opseg zaštite koja proizlazi iz europske patentne prijave, ako se opseg zaštite time ne proširuje.

26. Članak 70. mijenja se i glasi:

Članak 70.

VJERODOSTOJAN TEKST EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE ILI EUROPSKOG PATENTA

(1) Tekst europske patentne prijave ili europskog patenta na jeziku postupka vjerodostojan je tekst u svim postupcima pred Europskim patentnim uredom i u svim državama ugovornicama.

(2) Međutim, ako je europska patentna prijava podnesena na jeziku koji nije službeni jezik Europskog patentnog ureda, taj je tekst, u smislu ove Konvencije, tekst prijave kako je podnesena.

(3) Svaka država ugovornica može predvidjeti da se u toj državi, u slučaju kada iz europske prijave ili iz europskog patenta na jeziku prijevoda proizlazi zaštita koja je uža od zaštite koja proizlazi iz iste europske prijave ili iz istog europskog patenta na jeziku postupka, vjerodostojnim smatra prijevod na službeni jezik te države u skladu s ovom Konvencijom, osim u postupku za proglašenje ništavim.

(4) Svaka država ugovornica koja propiše odredbu iz članka 3.:

(a) mora omogućiti podnositelju prijave ili nositelju patenta podnošenje ispravljenog prijevoda europske patentne prijave ili europskog patenta. Ispravljeni prijevod će proizvoditi pravne učinke tek kada se ispune sve pretpostavke koje je odnosna država propisala primjenjujući na odgovarajući način odredbe iz članka 65. stavka 2. i članka 67. stavka 3.;

(b) može propisati da osoba koja je u toj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma, pri čemu se ne povrjeđuju prava iz prijave ili iz patenta u izvornom prijevodu, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade, i nakon što ispravljeni prijevod počne proizvoditi pravne učinke.

27. Članak 75. mijenja se i glasi:

Članak 75.

PODNOŠENJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europska patentna prijava može se podnijeti:

(a) Europskom patentnom uredu ili

(b) središnjem uredu za industrijsko vlasništvo države ugovornice ili drugom nadležnom tijelu te države, ako pravo odnosne države ugovornice to dopušta, uz poštivanje odredaba iz članka 76. stavka 1. Prijava podnesena na takav način ima isti učinak kao da je istog datuma podnesena Europskom patentnom uredu.

(2) Odredbe iz stavka 1. ne sprječavaju primjenu odredaba zakona i drugih propisa kojima se u svakoj državi ugovornici:

(a) uređuju izumi koji, zbog prirode svojega sadržaja bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela te države ne smiju biti priopćeni u inozemstvo, ili

(b) propisuje da se svaka prijava najprije podnosi nadležnom nacionalnom tijelu ili da se neposredno podnosi drugom tijelu ali uz prethodno odobrenje.

28. Članak 76. mijenja se i glasi:

Članak 76.

EUROPSKE IZDVOJENE PRIJAVE

(1) Europska izdvojena patentna prijava podnosi se neposredno Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Ona se može podnijeti samo za predmet koji ne izlazi izvan sadržaja prvobitne prijave kako je podnesena; ako su te pretpostavke ispunjene, smatra se da je europska izdvojena prijava podnesena na datum podnošenja prvobitne prijave i uživa njezino pravo prvenstva.

(2) Sve države ugovornice koje su u trenutku podnošenja europske izdvojene prijave naznačene u prvobitnoj prijavi, smatraju se naznačenima u izdvojenoj prijavi.

29. Članak 77. mijenja se i glasi:

Članak 77.

PROSLJEĐIVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo države ugovornice dužan je proslijediti Europskom patentnom uredu sve europske patentne prijave koje su podnesene njemu ili drugom nadležnom tijelu te države u skladu s Provedbenim pravilnikom.

(2) Europska patentna prijava čiji je predmet tajan ne upućuje se Europskom patentnom uredu.

(3) Europska patentna prijava koja nije pravodobno proslijeđena Europskom patentnom uredu smatra se povučenom.

30. Članak 78. mijenja se i glasi:

Članak 78.

PRETPOSTAVKE KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI EUROPSKA PATENTNA PRIJAVA

(1) Europska patentna prijava mora sadržavati:

(a) zahtjev za priznanje europskog patenta;

(b) opis izuma;

(c) jedan ili više patentnih zahtjeva;

(d) crteže na koje se pozivaju opis izuma ili patentni zahtjevi;

(e) sažetak,

i udovoljavati pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Za europsku patentnu prijavu, se plaćaju pristojba za podnošenje i pristojba za pretraživanje. Ako pristojba za podnošenje ili pristojba za pretraživanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

31. Članak 79. mijenja se i glasi:

Članak 79.

NAZNAKA DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Sve države ugovornice koje su stranke ove Konvencije u trenutku podnošenja europske patentne prijave smatraju se naznačenima u zahtjevu za priznanje europskog patenta.

(2) Za naznaku države ugovornice može se zahtijevati plaćanje pristojbe za naznaku.

(3) Naznaka države ugovornice može biti povučena u bilo kojem trenutku do priznanja europskog patenta.

32. Članak 80. mijenja se i glasi:

Članak 80.

DATUM PODNOŠENJA

Datum podnošenja europske patentne prijave je datum na koji su ispunjene sve pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom.

33. Članak 86. mijenja se i glasi:

Članak 86.

GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKIH PATENTNIH PRIJAVA

(1) Europskom patentnom uredu se u skladu s Provedbenim pravilnikom plaćaju godišnje pristojbe za održavanje europskih patentnih prijava. Te se pristojbe plaćaju za treću i svaku iduću godinu, računajući od datuma podnošenja prijave. Ako godišnja pristojba za održavanje nije pravodobno plaćena, prijava se smatra povučenom.

(2) Obveza na plaćanje godišnje pristojbe za održavanje prestaje s uplatom te pristojbe za godinu u kojoj je objavljen podatak o priznavanju europskog patenta.

34. Članak 87. mijenja se i glasi:

Članak 87.

PRAVO PRVENSTVA

(1) Osoba koja je uredno podnijela u bilo kojoj ili za bilo koju:

(a) državu ugovornicu Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva ili

(b) državu članicu Svjetske trgovinske organizacije, patentnu prijavu ili prijavu korisnog modela ili prijavu za izdavanje svjedodžbe o korisnosti ili njezin pravni isljednik, uživa pravo prvenstva u odnosu na podnošenje europske patentne prijave za isti izum tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave.

(2) Svako podnošenje prijave koje je ekvivalentno redovitom nacionalnom podnošenju prema nacionalnom pravu države u kojoj je obavljeno ili prema dvostranim ili mnogostranim sporazumima uključujući ovu Konvenciju, priznaje se kao temelj stjecanja prava prvenstva.

(3) Redovitim nacionalnim podnošenjem prijave smatra se svako podnošenje koje je dostatno za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, bez obzira na njezin ishod.

(4) Kasnija prijava čiji je predmet isti kao i predmet prve prijave, koja je podnesena u istoj državi ili za istu državu, smatra se prvom prijavom za potrebe utvrđivanja prava prvenstva, pod uvjetom da je na datum podnošenja kasnije prijave prva prijava povučena, da se od nje odustalo ili da je odbijena, a da nije učinjena dostupnom javnosti i nije imala pravne učinke te da nije služila kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva. Prva prijava u tom slučaju više ne može služiti kao osnova za zahtijevanje prava prvenstva.

(5) Ako je prva prijava podnesena ovlaštenom tijelu za industrijsko vlasništvo koje nije obvezano Pariškom konvencijom za zaštitu industrijskog vlasništva ili Sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, stavci od 1. do 4. se primjenjuju ako to ovlašteno tijelo, prema službenoj obavijesti predsjednika Europskog patentnog ureda, priznaje pravo prvenstva na temelju prve prijave podnesene Europskom patentnom uredu uz ispunjenje pretpostavki te s učincima koji su istovjetni onima koji su propisani u Pariškoj konvenciji.

35. Članak 88. mijenja se i glasi:

Članak 88.

ZAHTIJEVANJE PRVENSTVA

(1) Podnositelj prijave koji se želi koristiti prvenstvom prve prijave mora podnijeti izjavu o pravu prvenstva i sve druge dokumente koji se zahtijevaju u skladu s Provedbenim pravilnikom.

(2) Za jednu europsku patentnu prijavu mogu se zahtijevati višestruka prvenstva bez obzira na to što potječu iz različitih zemalja. Kada je to primjereno, višestruka prvenstva se mogu zahtijevati za jedan patentni zahtjev. Kada su zahtijevana višestruka prvenstva, rokovi koji teku od datuma prvenstva počinju teći od najranijeg datuma prvenstva.

(3) Ako je za europsku patentnu prijavu zahtijevano prvenstvo ili višestruko prvenstvo, pravo prvenstva obuhvaća samo one elemente europske patentne prijave koji su sadržani u prijavi ili u prijavama čije se prvenstvo zahtijeva.

(4) Ako se određena obilježja izuma za koji se zahtijeva prvenstvo ne nalaze u patentnim zahtjevima iz prve prijave, prvenstvo se ipak može priznati, pod uvjetom da sastavni dijelovi prve prijave kao cjelina jasno otkrivaju ta obilježja.

36. Članak 90. mijenja se i glasi:

Članak 90.

ISPITIVANJE PRIJAVE NAKON PRIMITKA I FORMALNO ISPITIVANJE

(1) Europski patentni ured ispituje, u skladu s Provedbenim pravilnikom, udovoljava li prijava pretpostavkama za utvrđivanje datuma podnošenja.

(2) Ako se nakon ispitivanja prema stavku 1. datum podnošenja ne može utvrditi, s prijavom se neće postupati kao s europskom patentnom prijavom.

(3) Ako je patentnoj prijavi utvrđen datum podnošenja Europski patentni ured ispituje u skladu s Provedbenim pravilnikom jesu li ispunjene pretpostavke iz članaka 14., 78. i 81. i, ako je prikladno, članka 88. stavka 1. i članka 133. stavka 2. kao i druge pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom.

(4) Kada Europski patentni ured u ispitivanju prema stavku 1. ili 3. utvrdi da postoje nedostaci koji se mogu ispraviti, daje podnositelju prijave mogućnost da ih ispravi.

(5) Ako nedostaci utvrđeni ispitivanjem u skladu sa stavkom 3. nisu ispravljeni, europska patentna prijava se odbija. Ako se ti nedostaci odnose na pravo prvenstva, ono se gubi.

37. Članak 91. briše se.

38. Članak 92. mijenja se i glasi:

Članak 92.

SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O EUROPSKOM PRETRAŽIVANJU

Europski patentni ured, u skladu s Provedbenim pravilnikom, sastavlja i objavljuje izvješće o europskom pretraživanju u odnosu na europsku patentnu prijavu, na temelju patentnih zahtjeva, uzimajući na primjeren način u obzir opis i crteže koji su uz njih podneseni.

39. Članak 93. mijenja se i glasi:

Članak 93.

OBJAVA EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Europski patentni ured objavljuje europsku patentnu prijavu, što je prije moguće,

(a) nakon isteka osamnaest mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zahtijevano prvenstvo, od datuma prvenstva ili

(b) na zahtjev podnositelja prijave, prije isteka tog roka.

(2) Europska patentna prijava se objavljuje istodobno sa spisom europskog patenta ako odluka o priznanju patenta postane konačna prije isteka roka iz stavka 1. podstavka (a).

40. Članak 94. mijenja se i glasi:

Članak 94.

ISPITIVANJE EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Na pisani zahtjev Europski patentni ured, u skladu s Proved­benim pravilnikom, ispituje udovoljava li europska patentna prijava i izum koji je njen predmet pretpostavkama koje su propisane u ovoj Konvenciji. Zahtjev se smatra podnesenim po uplati pristojbe za ispitivanje.

(2) Ako zahtjev za ispitivanje nije pravodobno podnesen, prijava se smatra povučenom.

(3) Ako ispitivanje europske patentne prijave pokaže da prijava ili izum koji je njen predmet ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje poziva podnositelja prijave onoliko puta koliko je potrebno, da se o tome očituje i da, u skladu s odredbama iz članka 123. stavka 1., izmijeni prijavu.

(4) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu Odjela za ispitivanje, prijava se smatra povučenom.

41. Članci 95. i 96. brišu se.

42. Članak 97. mijenja se i glasi:

Članak 97.

PRIZNAVANJE ILI ODBIJANJE

(1) Ako utvrdi da europska patentna prijava i izum koji je njen predmet udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će donijeti odluku o priznanju europskog patenta za naznačene države ugovornice, pod uvjetom da je udovoljeno i pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Ako utvrdi da europska patentna prijava ili izum koji je njen predmet ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, Odjel za ispitivanje će odbiti europsku patentnu prijavu, osim ako je ovom Konvencijom propisana drukčija pravna posljedica.

(3) Odluka o priznanju europskog patenta proizvodi učinke tek od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o priznanju.

43. Članak 98. mijenja se i glasi:

Članak 98.

OBJAVA SPISA EUROPSKOG PATENTA

Europski patentni ured objavljuje spis europskog patenta u Europskom patentnom glasniku, što je prije moguće nakon objave podatka o priznanju europskog patenta.

44. Naslov dijela V. mijenja se i glasi:

DIO V.

POSTUPAK POVODOM PRIGOVORA I POSTUPAK OGRANIČENJA

45. članak 99. mijenja se i glasi:

Članak 99.

PRIGOVOR

(1) Svatko može u roku od devet mjeseci od objave u Europskom patentnom glasniku podatka o priznavanju europskog patenta, u skladu s Provedbenim pravilnikom protiv priznatog patenta podnijeti prigovor Europskom patentnom uredu. Prigovor se smatra podnesenim tek kada je plaćena pristojba za prigovor.

(2) Prigovor se odnosi na europski patent u svim državama ugovornicama u kojima taj patent proizvodi pravne učinke.

(3) Stranke u postupku povodom prigovora su nositelj europskog patenta i podnositelj prigovora.

(4) Ako netko dokaže da je na temelju pravomoćne odluke u nekoj od država ugovornica upisan u registar patenata na mjestu prethodnog nositelja, on na svoj zahtjev za tu državu stupa na mjesto prethodnog nositelja. Odstupajući od članka 118., prethodni nositelj i podnositelj takvog zahtjeva ne smatraju se zajedničkim nositeljima, osim ako oni to zahtijevaju.

46. Članak 101. mijenja se i glasi:

Članak 101.

ISPITIVANJE PRIGOVORA – PROGLAŠENJE EUROPSKOG PATENTA NEVAŽEĆIM ILI ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA U VRIJEDNOSTI

(1) Ako je prigovor dopušten, Odjel za prigovore ispituje, u skladu s Provedbenim pravilnikom, postoji li barem jedan razlog za prigovor iz članka 100. zbog kojeg se europski patent ne može održati u vrijednosti. U ispitivanju prigovora, Odjel za prigovore poziva stranke onoliko puta koliko je potrebno, da podnesu primjedbe na njegove odluke ili na podneske suprotne stranke.

(2) Ako Odjel za prigovore ustanovi da postoji barem jedan razlog za prigovor zbog kojeg se europski patent ne može održati u vrijednosti, proglasit će patent nevažećim. U protivnom, odbit će prigovor.

(3) Ako Odjel za prigovore ustanovi, uzimajući u obzir izmjene patenta koje je nositelj izvršio u postupku povodom prigovora, da patent i izum koji je njegov predmet

(a) udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, donijet će odluku o održavanju u vrijednosti patenta kako je izmijenjen, pod uvjetom da je udovoljeno pretpostavkama propisanim u Provedbenom pravilniku;

(b) ne udovoljavaju pretpostavkama propisanim u ovoj Konvenciji, proglasit će patent nevažećim.

47. Članak 102. briše se.

48. Članak 103. mijenja se i glasi:

Članak 103.

OBJAVA NOVOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Ako je europski patent održan u vrijednosti u izmijenjenu obliku u skladu s člankom 101. stavkom 3. podstavkom (a), Europski patentni ured objavljuje novi spis europskog patenta što je prije moguće nakon objave u Europskom patentnom glasniku podatka o odluci donesenoj povodom prigovora.

49. Članak 104. mijenja se i glasi:

Članak 104.

TROŠKOVI POSTUPKA

(1) Svaka stranka u postupku povodom prigovora snosi svoje troškove, osim ako Odjel za prigovore u skladu s Provedbenim pravilnikom zbog pravičnosti odluči o drukčijoj raspodjeli troškova.

(2) Postupak utvrđivanja iznosa troškova propisan je Provedbenim pravilnikom.

(3) Sa svakom se konačnom odlukom Europskog patentnog ureda kojom se utvrđuje iznos troškova, za potrebe njezinog izvršenja u državama ugovornicama, postupa kao s pravomoćnom odlukom donesenom u građanskom postupku pred sudom države na čijem se području odluka izvršava. Preispitivanje takve odluke je ograničeno samo na pitanje njene istinitosti.

50. Članak 105. mijenja se i glasi:

Članak 105.

PRISTUPANJE NAVODNOG POVRJEDITELJA PATENTA

(1) Svatko treći može u skladu s Provedbenim pravilnikom pristupiti u postupak povodom prigovora nakon isteka roka za prigovor ako dokaže

(a) da je protiv njega podnesena tužba zbog povrede odnosnog patenta ili

(b) da je povodom zahtjeva nositelja patenta da prestane s navodnom povredom patenta podnio tužbu kojom od suda zahtijeva utvrđenje da on ne vrijeđa odnosni patent.

(2) S dopuštenim pristupanjem se postupa kao s prigovorom.

51. Iza članka 105. dodaju se novi članci 105.a, 105.b. i 105.c

Članak 105.a.

ZAHTJEV ZA OGRANIČENJE ILI PROGLAŠENJE NEVAŽEĆIM

(1) Na zahtjev nositelja patenta europski patent može biti proglašen nevažećim ili se može ograničiti izmjenom patentnih zahtjeva. Zahtjev se podnosi Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Zahtjev se smatra podnesenim nakon uplate pristojbe za ograničenje odnosno pristojbe za proglašenje nevažećim.

(2) Zahtjev se ne može podnijeti tijekom trajanja postupka povodom prigovora.

Članak 105.b.

OGRANIČENJE ILI PROGLAŠENJE NEVAŽEĆIM EUROPSKOG PATENTA

(1) Europski patentni ured ispituje je li udovoljeno pretpostavkama za ograničenje ili za proglašenje nevažećim europskog patenta, propisanim u Provedbenom pravilniku.

(2) Ako Europski patentni ured utvrdi da je udovoljeno pretpostavkama za ograničenje ili za proglašenje nevažećim europskog patenta, donijet će odluku o ograničenju ili odluku o proglašenju nevažećim europskog patenta u skladu s Provedbenim pravilnikom. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Odluka o ograničenju odnosno odluka o proglašenju nevažećim europskog patenta odnosi se na europski patent u svim državama ugovornicama za koje je priznat. Proizvodi učinke od datuma na koji je u Europskom patentnom glasniku objavljen podatak o njoj.

Članak 105.c.

OBJAVA IZMIJENJENOG SPISA EUROPSKOG PATENTA

Ako je europski patent ograničen prema članku 105.b. stavku 2., Europski patentni ured objavljuje izmijenjeni spis europskog patenta što je prije moguće nakon objave u Europskom patentnom glasniku podatka o ograničenju.

52. Članak 106. mijenja se i glasi:

Članak 106.

ODLUKE PROTIV KOJIH SE MOŽE PODNIJETI ŽALBA

(1) Žalba se može podnijeti protiv odluka Prijamnog odsjeka, Odjela za ispitivanje, Odjela za prigovore i Pravnog odjela. Žalba ima odgodni učinak.

(2) Protiv odluke kojom se postupak za jednu od stranaka ne okončava može se podnijeti žalba samo zajedno sa žalbom protiv konačne odluke, osim ako je protiv nje dopuštena posebna žalba.

(3) Provedbenim pravilnikom se može ograničiti pravo na podnošenje žalbe protiv odluka o raspodjeli troškova ili odluka kojima se utvrđuje iznos troškova nastalih u postupku povodom prigovora.

53. Članak 108. mijenja se i glasi:

Članak 108.

ROK ZA ŽALBU I OBLIK ŽALBE

Žalba se u skladu s Provedbenim pravilnikom podnosi Europskom patentnom uredu u roku od dva mjeseca od dostave odluke. Smatra se da je žalba podnesena tek kada je uplaćena pristojba za žalbu. Žalba se mora obrazložiti u skladu s Provedbenim pravilnikom u roku od četiri mjeseca od datuma dostave odluke.

54. Članak 110. mijenja se i glasi:

Članak 110.

ISPITIVANJE ŽALBE

Ako je žalba dopuštena, Žalbeno vijeće ispituje je li žalba osnovana. Ispitivanje žalbe provodi se u skladu s odredbama Provedbenog pravilnika.

55. Iza članka 112. dodaje se novi članak 112.a.

Članak 112.a.

ZAHTJEV ZA REVIZIJU O KOJEM ODLUČUJE PROŠIRENO ŽALBENO VIJEĆE

(1) Svaka stranka u žalbenom postupku u kojem je Žalbeno vijeće donijelo odluku kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može Proširenom žalbenom vijeću podnijeti zahtjev za reviziju te odluke.

(2) Zahtjev može biti utemeljen samo na sljedećim razlozima:

(a) član Žalbenog vijeća je sudjelovao u donošenju odluke protivno odredbama iz članka 24. stavka 1. ili protivno odluci o izuzeću iz članka 24. stavka 4;

(b) u Žalbenom vijeću je sudjelovala osoba koja nije imenovana za člana Žalbenih vijeća;

(c) dogodila se bitna povreda odredaba iz članka 113.

(d) u žalbenom postupku se dogodila neka druga bitna povreda postupovnih pravila propisanih u Provedbenom pravilniku; ili

(e) dogodilo se kazneno djelo ispunjenjem pretpostavki koje su propisane u Provedbenom pravilniku, koje je moglo utjecati na donošenje odluke.

(3) Zahtjev za reviziju nema odgodni učinak.

(4) Zahtjev za reviziju mora biti podnesen i obrazložen u skladu s Provedbenim pravilnikom. Ako se zahtjev temelji na stavku 2. podstavcima (a) do (d), podnosi se u roku od dva mjeseca od dostave odluke Žalbenog vijeća. Ako se zahtjev temelji na stavku 2. podstavku (e), podnosi se u roku od dva mjeseca od datuma na koji je kazneno djelo utvrđeno, a najkasnije u roku od pet godina od dostave odluke Žalbenog vijeća. Smatra se da je zahtjev podnesen tek kad je uplaćena propisana pristojba.

(5) Prošireno žalbeno vijeće ispituje zahtjev za reviziju u skladu s Provedbenim pravilnikom. Ako je zahtjev osnovan, Prošireno žalbeno vijeće će proglasiti odluku koja je predmet revizije nevažećom i u skladu s Provedbenim pravilnikom odrediti ponavljanje postupka pred Žalbenim vijećem.

(6) Svaka osoba koja je tijekom razdoblja između donošenja odluke Žalbenog vijeća koja je predmet revizije i objave podatka o odluci Proširenog žalbenog vijeća povodom zahtjeva, u naznačenoj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet europske patentne prijave ili europskog patenta, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade.

56. Članak 115. mijenja se i glasi:

Članak 115.

PRIMJEDBE TREĆIH

Nakon objave europske patentne prijave svatko treći može u postupcima pred Europskim patentnim uredom podnijeti u skladu s Provedbenim pravilnikom primjedbe u pogledu patentibilnosti izuma koji je predmet prijave. Treća osoba ne može biti stranka u postupku pred Europskim patentnim uredom.

57. Članak 117. mijenja se i glasi:

Članak 117.

DOKAZNA SREDSTVA I PRIBAVLJANJE DOKAZA

(1) U postupku pred Europskim patentnim uredom dopuštena su sljedeća dokazna sredstva:

(a) saslušanje stranaka;

(b) prikupljanje podataka;

(c) dostava dokumenata;

(d) saslušanje svjedoka;

(e) vještačenje;

(f) očevid;

(g) izjave pisane pod prisegom.

(2) Postupak pribavljanja dokaza propisan je Provedbenim pravilnikom.

58. Članak 119. mijenja se i glasi:

Članak 119.

DOSTAVA

Europski patentni ured po službenoj dužnosti dostavlja sve odluke i pozive te sva priopćenja u skladu s Provedbenim pravilnikom. Dostava može biti obavljena posredstvom središnjih ureda za industrijsko vlasništvo država ugovornica, ako to posebne okolnosti zahtijevaju.

59. Članak 120. mijenja se i glasi:

Članak 120.

ROKOVI

U Provedbenom pravilniku su uređeni:

(a) rokovi koji se moraju poštivati u postupcima koji se vode pred Europskim patentnim uredom, a koji nisu utvrđeni ovom Konvencijom;

(b) način računanja rokova i pretpostavke pod kojima se ti rokovi mogu produljiti;

(c) najkraće i najdulje trajanje rokova koje određuje Europski patentni ured.

60. Članak 121. mijenja se i glasi:

Članak 121.

NASTAVAK POSTUPKA POVODOM EUROPSKE PATENTNE PRIJAVE

(1) Ako podnositelj prijave propusti rok kojeg je odredio Europski patentni ured, može zahtijevati nastavak postupka povodom europske patentne prijave.

(2) Europski patentni ured će udovoljiti zahtjevu ako su ispunjene pretpostavke propisane Provedbenim pravilnikom. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Ako je zahtjevu udovoljeno, smatra se da pravne posljedice propuštanja roka nisu nastupile.

(4) Mogućnost nastavka postupka isključena je u odnosu na rokove iz članka 87. stavka 1., članka 108. i članka 112.a. stavka 4. kao i na rokove za podnošenje zahtjeva za nastavak postupka ili zahtjeva za povrat u prijašnje stanje. U Provedbenom pravilniku se može isključiti mogućnost nastavka postupka i u odnosu na druge rokove.

61. Članak 122. mijenja se i glasi:

Članak 122.

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

(1) Podnositelju europske patentne prijave ili nositelju europskog patenta koji, unatoč primjeni dužne pažnje koja se obzirom na okolnosti zahtijeva, nije bio u mogućnosti pridržavati se roka u odnosu na Europski patentni ured, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje, ako su prema ovoj Konvenciji neposredne posljedice nepoštivanja roka odbijanje europske patentne prijave ili nekog zahtjeva, smatranje europske patentne prijave povučenom, proglašenje europskog patenta nevažećim ili gubitak nekog drugog prava ili pravnog sredstva.

(2) Europski patentni ured će udovoljiti zahtjevu ako su ispunjene pretpostavke iz stavka 1. te uvjeti propisani u Provedbenom pravilniku. U protivnom, odbit će zahtjev.

(3) Ako je zahtjevu udovoljeno, smatra se da pravne posljedice propuštanja roka nisu nastupile

(4) Mogućnost povrata u prijašnje stanje isključena je u odnosu na rokove za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje. U Provedbenom pravilniku se može isključiti mogućnost povrata u prijašnje stanje i u odnosu na druge rokove.

(5) Osoba koja je tijekom razdoblja između gubitka prava iz stavka 1. i objave podatka o povratu u prijašnje stanje, u naznačenoj državi u dobroj vjeri iskorištavala izum ili je obavila stvarne i ozbiljne pripreme za iskorištavanje izuma koji je predmet europske patentne prijave ili europskog patenta, može u okviru svojeg poslovanja ili za njegove potrebe nastaviti s takvim iskorištavanjem bez plaćanja naknade.

(6) Ništa iz ovog članka ne ograničava pravo države ugovornice da dopusti povrat u prijašnje stanje u rokovima koji su predviđeni ovom Konvencijom, i koje moraju poštivati tijela te države.

62. Članak 123. mijenja se i glasi:

Članak 123.

IZMJENE

(1) Europska patentna prijava ili europski patent može se izmijeniti u postupku pred Europskim patentnim uredom u skladu s Provedbenim pravilnikom. U svakom slučaju se podnositelju prijave mora dati barem jedna mogućnost da po svojoj volji izmijeni prijavu.

(2) Europska patentna prijava ili europski patent ne smiju se izmijeniti tako da predmet zaštite bude širi od prvobitnog sadržaja prijave kako je podnesena.

(3) Europski patent ne smije se mijenjati na način da se dana zaštita proširuje.

63. Članak 124. mijenja se i glasi:

Članak 124.

PODACI O STANJU TEHNIKE

(1) Europski patentni ured može u skladu s Provedbenim pravilnikom pozvati podnositelja prijave da dostavi podatke o stanju tehnike koje je uzeto u obzir u nacionalnim ili regionalnim patentnim postupcima te o izumu koji je sadržan u europskoj patentnoj prijavi.

(2) Ako se podnositelj prijave pravodobno ne odazove pozivu iz stavka 1., europska patentna prijava se smatra povučenom.

64. Članak 126. briše se.

65. Članak 127. mijenja se i glasi:

Članak 127.

REGISTAR EUROPSKIH PATENATA

Europski patentni ured vodi Registar europskih patenata u koji se upisuju podaci propisani u Provedbenom pravilniku. Upis u registar se ne može izvršiti prije objave europske patentne prijave. Svakom je dopušten uvid u registar.

66. Članak 128. mijenja se i glasi:

Članak 128.

UVID U SPISE

(1) Uvid u spise koji se odnose na još neobjavljene europske patentne prijave nije dopušten bez suglasnosti podnositelja prijave.

(2) Svatko tko dokaže da je podnositelj prijave, pozivajući se na prava iz europske patentne prijave, djelovao protiv njega, može izvršiti uvid u spis prije objave prijave, i bez suglasnosti njezina podnositelja.

(3) Nakon objave europske izdvojene prijave ili nove europske patentne prijave podnesene u skladu s člankom 61. stavkom 1., svatko može izvršiti uvid u raniju prijavu i bez obzira na njenu objavu te bez suglasnosti odnosnog podnositelja prijave.

(4) Nakon objave europske patentne prijave se uz poštivanje ograničenja propisanih u Provedbenom pravilniku, može izvršiti uvid u spis koji se odnosi na europsku patentnu prijavu i na patent priznat na temelju te prijave.

(5) Europski patentni ured može i prije objave europske patentne prijave dostaviti trećim osobama ili objaviti podatke navedene u Provedbenom pravilniku.

67. Članak 129. mijenja se i glasi:

Članak 129.

PERIODIČKE PUBLIKACIJE

Europski patentni ured redovito periodički objavljuje:

(a) Europski patentni glasnik koji sadrži podatke čija je objava propisana u ovoj Konvenciji, u Provedbenom pravilniku ili od strane predsjednika Europskog patentnog ureda;

(b) Službeni list koji sadrži opće oglase i priopćenja predsjednika Europskog patentnog ureda kao i sve druge objave koje se odnose na ovu Konvenciju ili na njezinu primjenu.

68. Članak 130. mijenja se i glasi:

Članak 130.

UZAJAMNO OBAVJEŠĆIVANJE

(1) Osim ako je drukčije propisano ovom Konvencijom ili nacionalnim propisima, Europski patentni ured i središnji uredi za industrijsko vlasništvo država ugovornica jedan drugome na zahtjev dostavljaju sve korisne podatke o europskim ili nacionalnim patentnim prijavama i patentima kao i o postupcima koji se vode povodom tih prijava ili patenata.

(2) Na temelju sporazuma o radu se odredbe iz stavka 1. primjenjuju na razmjenu podataka između Europskog patentnog ureda i:

(a) središnjih ureda za industrijsko vlasništvo drugih država;

(b) međuvladinih organizacija koje su ovlaštene za priznanje patenata;

(c) svake druge organizacije.

(3) Razmjena podataka iz stavka 1. i stavka 2., podstavaka (a) i (b) nije podložna ograničenjima propisanim u članku 128. Upravno vijeće može odlučiti da razmjena podataka iz stavka 2. podstavka (c) nije podložna takvim ograničenjima pod uvjetom da organizacija s dostavljenim podacima postupa kao s tajnim podacima, do objave europske patentne prijave.

69. Članak 133. mijenja se i glasi:

Članak 133.

OPĆA NAČELA U ZASTUPANJU

(1) Pridržavajući se odredaba propisanih u stavku 2., nitko nije obavezan imati ovlaštenog zastupnika u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(2) Fizičke i pravne osobe koje nemaju prebivalište ni sjedište na području neke od država ugovornica, moraju imati ovlaštenog zastupnika i putem njega poduzimati sve radnje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji, osim podnošenja europske patentne prijave; u Provedbenom pravilniku mogu biti propisane i druge iznimke.

(3) Fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište u državi ugovornici može u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji zastupati zaposlenik koji nije ovlašteni zastupnik, ali je opunomoćen za zastupanje u skladu s odredbama iz Provedbenog pravilnika. U Provedbenom pravilniku se može propisati može li i pod kojim pretpostavkama zaposlenik jedne pravne osobe zastupati druge pravne osobe koje su s njom gospodarski povezane i imaju sjedište u državi ugovornici.

(4) U Provedbenom pravilniku mogu se propisati posebne odredbe o zajedničkom zastupanju više stranaka koje zajedno djeluju.

70. Članak 134. mijenja se i glasi:

Članak 134.

ZASTUPANJE PRED EUROPSKIM PATENTNIM UREDOM

(1) Zastupati fizičke i pravne osobe u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji mogu samo ovlašteni zastupnici upisani na popis ovlaštenih zastupnika koju vodi Europski patentni ured.

(2) Svaka fizička osoba koja:

(a) je državljanin jedne od država ugovornica;

(b) ima poslovno sjedište ili mjesto rada u državi ugovornici;

(c) je položila ispit za ovlaštenog europskog patentnog zastupnika može biti upisana na popis ovlaštenih zastupnika.

(3) Tijekom razdoblja od godinu dana od datuma na koji je pristupanje neke države ovoj Konvenciji počelo proizvoditi učinke, upis na taj popis može zahtijevati i bilo koja osoba koja

(a) je državljanin jedne od država ugovornica,

(b) ima poslovno sjedište ili mjesto rada u državi koja je pristupila Konvenciji i

(c) ovlaštena je zastupati fizičke i pravne osobe u patentnim stvarima pred središnjim uredom za industrijsko vlasništvo te države. Ako ovlaštenje za zastupanje nije uvjetovano posebnom stručnom osposobljenošću, ta se osoba tim poslovima mora baviti redovito, u trajanju od najmanje pet godina.

(4) Upis se obavlja na zahtjev uz kojeg su priložene potvrde o ispunjenju uvjeta iz stavaka 2. ili 3.

(5) Osobe upisane na popis ovlaštenih zastupnika, ovlaštene su postupati u svim postupcima propisanim u ovoj Konvenciji.

(6) Osoba koja je upisana na popis ovlaštenih zastupnika može, u svrhu obavljanja djelatnosti ovlaštenog zastupnika, osnovati poslovno sjedište u bilo kojoj državi ugovornici u kojoj se vode postupci propisani u ovoj Konvenciji, u skladu s odredbama Protokola o centralizaciji koji je prilog ovoj Konvenciji. Tijela odnosne države mogu samo u pojedinačnim slučajevima i na temelju propisa donesenih u svrhu zaštite javne sigurnosti i pravnog poretka, zabraniti osnivanje sjedišta ovlaštenog zastupnika. Prije poduzimanja takve mjere moraju se savjetovati s predsjednikom Europskog patentnog ureda.

(7) Predsjednik Europskog patentnog ureda može odobriti isključenje od:

(a) primjene uvjeta iz stavka 2. podstavka (a) ili stavka 3. postavka (a), u posebnim okolnostima;

(b) primjene uvjeta iz stavka 3. podstavka (c), druge rečenice, ako podnositelj zahtjeva podnese dokaz da je potrebnu spremu stekao na drugi način.

(8) Zastupanje u postupcima propisanim u ovoj Konvenciji može na isti način kao i ovlašteni zastupnik obavljati i svaki odvjetnik koji kao takav ima poslovno sjedište u nekoj državi ugovornici, u mjeri u kojoj u toj državi ima pravo djelovati kao ovlašteni zastupnik u području patenata. Odredbe iz stavka 5. se primjenjuju na odgovarajući način.

71. Iza članka 134. dodaje se novi članak 134.a.

Članak 134.a.

INSTITUT OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA PRED EUROPSKIM PATENTNIM UREDOM

(1) Upravno vijeće je nadležno za donošenje i izmjenu propisa o:

(a) Institutu ovlaštenih zastupnika pred Europskim patentnim uredom, u daljnjem tekstu Institut;

(b) stručnoj spremi i obrazovanju osobe koja može pristupiti europskom kvalifikacijskom ispitu i načinu polaganja takvog ispita;

(c) disciplinskoj odgovornosti koju prema tom Institutu ili Europskom patentnom uredu imaju ovlašteni zastupnici;

(d) obvezi povjerljivosti i pravu ovlaštenog zastupnika odbiti otkrivanje, u postupcima pred Europskim patentnim uredom, sadržaja prepiski između njega i njegova klijenta ili treće osobe.

(2) Osobe upisane na popis ovlaštenih zastupnika iz članka 134. stavka 1. članovi su Instituta.

72. Članak 135. mijenja se i glasi:

Članak 135.

ZAHTJEV ZA PRETVORBOM

(1) Središnji ured za industrijsko vlasništvo naznačenih država ugovornica provodi postupak za priznavanje nacionalnog patenta na zahtjev podnositelja europske patentne prijave ili na zahtjev nositelja europskog patenta, u sljedećim slučajevima:

(a) kada se europska patentna prijava smatra povučenom prema članku 77. stavku 3.;

(b) u drugim slučajevima predviđenim u nacionalnim propisima, u kojima je prema ovoj Konvenciji europska patentna prijava odbijena ili povučena ili se smatra povučenom ili u kojima je europski patent proglašen nevažećim.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka (a) se zahtjev za pretvorbu podnosi redišnjem uredu za industrijsko vlasništvo kojemu je europska patentna prijava podnesena. Taj ured, pridržavajući se propisa o nacionalnoj sigurnosti, zahtjev prosljeđuje neposredno središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene.

(3) U slučajevima iz stavka 1. podstavka (b) se zahtjev za pretvorbu podnosi Europskom patentnom uredu u skladu s Provedbenim pravilnikom. Zahtjev se smatra podnesenim po uplati pristojbe za pretvorbu. Europski patentni ured zahtjev prosljeđuje središnjim uredima za industrijsko vlasništvo država ugovornica koje su u njemu navedene.

(4) Učinci europske patentne prijave iz članka 66. prestaju ako zahtjev za pretvorbu nije pravodobno podnesen.

73. Članak 136. briše se.

74. Članak 137. mijenja se i glasi:

Članak 137.

FORMALNE PRETPOSTAVKE ZA PRETVORBU

(1) Europska patentna prijava proslijeđena u skladu s člankom 135. stavkom 2. ili 3. nije podložna formalnim pretpostavkama propisanim u nacionalnim propisima koje se razlikuju od pretpostavki propisanih u ovoj Konvenciji, kao ni dodatnim pretpostavkama.

(2) Središnji ured za industrijsko vlasništvo kojemu je prijava proslijeđena može zahtijevati da u roku od najmanje dva mjeseca podnositelj prijave:

(a) plati pristojbu za nacionalnu prijavu;

(b) podnese prijevod izvornog teksta europske patentne prijave na jedan od službenih jezika odnosne države i eventualno prijevod teksta kako je izmijenjen tijekom postupka pred Europskim patentnim uredom, na kojem podnositelj prijave želi temeljiti nacionalni postupak.

75. Članak 138. mijenja se i glasi:

Članak 138.

PROGLAŠENJE EUROPSKIH PATENATA NIŠTAVIM

(1) Pridržavajući se odredaba iz članka 139., europski patent može biti proglašen ništavim s učinkom za neku državu ugovornicu samo:

(a) ako predmet europskog patenta nije patentibilan prema člancima 52. do 57.;

(b) ako europski patent ne otkriva izum dovoljno jasno i detaljno, tako da ga stručna osoba iz odgovarajućeg područja može izvesti;

(c) ako predmet europskog patenta izlazi izvan sadržaja prijave kako je podnesena ili, ako je patent priznat na temelju izdvojene prijave ili na temelju nove prijave u skladu s člankom 61., izvan sadržaja ranije prijave kako je podnesena;

(d) ako je opseg zaštite koja proizlazi iz europskog patenta proširen;

(e) ako nositelj patenta nema pravo iz članka 60. stavka 1.

(2) Ako se razlozi za proglašenje ništavim odnose samo na dio europskog patenta, patent će se ograničiti odgovarajućom izmjenom patentnih zahtjeva i proglasiti djelomično ništavim.

(3) U postupcima o valjanosti europskog patenta koji se vode pred nadležnim sudom ili nadležnim tijelom, nositelj patenta može ograničiti patent izmjenom patentnih zahtjeva. Tada će se odlučivati o tako ograničenom patentu.

76. Članak 140. mijenja se i glasi:

Članak 140.

NACIONALNI KORISNI MODELI I SVJEDODŽBE O KORISNOSTI

Članci 66., 124., 135., 137. i 139. se u državama ugovornicama čije pravo priznaje korisne modele i svjedodžbe o korisnosti, primjenjuju na odgovarajući način i na ta prava i prijave za priznanje tih prava.

77. Članak 141. mijenja se i glasi:

Članak 141.

GODIŠNJE PRISTOJBE ZA ODRŽAVANJE EUROPSKOG PATENTA

(1) Godišnje pristojbe za održavanje europskog patenta mogu se zahtijevati samo za godine koje slijede nakon godine iz članka 86. stavka 2.

(2) Godišnje pristojbe za održavanje koje dospijevaju na naplatu u roku od dva mjeseca od objave podatka o priznavanju europskog patenta smatraju se uredno plaćenima ako su plaćene u tom roku. Ne naplaćuje se nikakva dodatna pristojba predviđena nacionalnim pravom.

78. Iza članka 149. dodaje se novi članak 149.a.:

Članak 149.a.

DRUGI SPORAZUMI IZMEĐU DRŽAVA UGOVORNICA

(1) Ova Konvencija ne utječe na pravo nekih ili svih država ugovornica, na sklapanje posebnih sporazuma o pitanjima vezanim uz europske patentne prijave ili uz europske patente koji su prema ovoj Konvenciji podložni i uređeni nacionalnim propisima, kao što su osobito,

(a) sporazum o osnivanju zajedničkog Europskog patentnog suda država ugovornica stranaka tog sporazuma;

(b) sporazum o osnivanju zajedničkog tijela država ugovornica stranaka tog sporazuma za davanje mišljenja o pitanjima na području europskog ili usklađenog nacionalnog patentnog prava, na zahtjev nacionalnih sudova ili drugih sudbenih tijela;

(c) sporazum prema kojem države ugovornice stranke tog sporazuma u cijelosti ili djelomično izostavljaju prijevode europskih patenata iz članka 65;

(d) sporazum prema kojem države ugovornice stranke tog sporazuma predviđaju da se prijevodi europskih patenata koji se zahtijevaju prema članku 65. mogu podnijeti Europskom patentnom uredu i da ih on može objaviti.

(2) Upravno vijeće nadležno je odlučiti da:

(a) članovi žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća mogu raditi u Europskom patentnom sudu ili u zajedničkom tijelu i sudjelovati u postupcima koji se pred njima vode, u skladu s odnosnim sporazumom.

(b) Europski patentni ured zajedničkom tijelu daje na raspolaganje osoblje, radni prostor i opremu što su potrebni za obavljanje njegovih zadaća, te da Organizacija snosi troškove rada tog tijela, u cijelosti ili djelomično.

79. Dio X. Konvencije mijenja se i glasi:

DIO X.MEĐUNARODNE PRIJAVE PREMAUGOVORU O SURADNJI NA PODRUČJUPATENATA – EURO-PCT PRIJAVE

Članak 150.

PRIMJENA UGOVORA O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA

(1) Ugovor o suradnji na području patenata od 19. lipnja 1970. g., u daljnjem tekstu PCT, primjenjuje se u skladu s odredbama ovog Dijela.

(2) Međunarodne prijave prema PCT-u mogu biti predmet postupka pred Europskim patentnim uredom. U tim se postupcima primjenjuju odredbe PCT-a i njegova Pravilnika, nadopunjene odredbama ove Konvencije. U slučaju suprotnosti između odredaba ove Konvencije i odredaba PCT-a i njegova Pravilnika, primjenjuju se odredbe PCT-a i njegova Pravilnika.

Članak 151.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO PRIJAMNI URED

Europski patentni ured je, u skladu s Provedbenim pravilnikom, prijamni ured u smislu PCT-a. Odredbe iz članka 75. stavka 2. se primjenjuju na odgovarajući način.

Članak 152.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETRAŽIVANJE ILI OVLAŠTENO TIJELO ZA MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

Europski patentni ured je, u skladu sa sporazumom između Organizacije i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, Ovlašteno tijelo za međunarodno pretraživanje i Ovlašteno tijelo za međunarodno prethodno ispitivanje u smislu PCT-a, za podnositelje prijava koji su državljani jedne od država ugovornica ove Konvencije ili u državi ugovornici ove Konvencije imaju prebivalište ili sjedište. Tim se sporazumom može predvidjeti da Europski patentni ured djeluje i za druge podnositelje zahtjeva.

Članak 153.

EUROPSKI PATENTNI URED KAO NAZNAČENI URED ILI KAO IZABRANI URED

(1) Europski patentni ured je

(a) naznačeni ured za svaku državu ugovornicu ove Konvencije za koju je PCT na snazi, koja je naznačena u međunarodnoj prijavi, i za koju podnositelj prijave zahtijeva europski patent, te

(b) izabrani ured, ako je podnositelj prijave izabrao državu naznačenu prema podstavku (a).

(2) Međunarodna prijava za koju je Europski patentni ured naznačeni ili izabrani ured i kojoj je utvrđen datum međunarodnog podnošenja istovjetna je s urednom europskom prijavom (Euro-PCT prijavom).

(3) Međunarodna objava Euro-PCT prijave na jednom od službenih jezika Europskog patentnog ureda zamjenjuje objavu europske patentne prijave te se podatak o njoj navodi u Europskom patentnom glasniku.

(4) Ako je Euro-PCT prijava objavljena na nekom drugom jeziku, Europskom patentnom uredu se podnosi prijevod te prijave na jedan od njegovih službenih jezika, koji ga objavljuje. Pridržavajući se odredaba iz članka 67. stavka 3., privremena zaštita iz članka 67. stavaka 1. i 2. proizvodi učinke od datuma te objave.

(5) S Euro-PCT prijavom postupa se kao s europskom patentnom prijavom, te ta prijava ulazi u stanje tehnike iz članka 54. stavka 3., ako su ispunjene pretpostavke propisane u stavcima 3. ili 4. i u Provedbenom pravilniku.

(6) Izvješće o međunarodnom pretraživanju sastavljeno o Euro-PCT prijavi ili izjava koja ga zamjenjuje te njihova međunarodna objava zamjenjuju izvješće o europskom pretraživanju i njegovu objavu u Europskom patentnom glasniku.

(7) O svakoj Euro-PCT prijavi se u skladu sa stavkom 5. sastavlja dopunsko izvješće o europskom pretraživanju. Upravno vijeće može odlučiti da se dopunsko izvješće o pretraživanju neće sastavljati ili da će se smanjiti pristojba za pretraživanje.

80. Članci 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., 162. i 163. brišu se.

81. Članak 164. mijenja se i glasi:

Članak 164.

PROVEDBENI PRAVILNIK I PROTOKOLI

(1) Provedbeni pravilnik, Protokol o priznavanju, Protokol o povlasticama i imunitetima, Protokol o centralizaciji, Protokol o tumačenju članka 69., kao i Protokol o zapošljavanju osoblja sastavni su dijelovi ove Konvencije.

(2) U slučaju suprotnosti između odredaba ove Konvencije i odredaba Provedbenog pravilnika, primjenjuju se odredbe Konvencije.

82. Članak 167. briše se.

ČLANAK 2.

PROTOKOLI

1. Protokol o tumačenju članka 69. EPC-a mijenja se i glasi:

PROTOKOL O TUMAČENJU ČLANKA 69.

Članak 1.

OPĆA NAČELA

Članak 69. se ne bi se trebao tumačiti tako da se pod opsegom zaštite europskog patenta razumijeva opseg zaštite koji proizlazi iz doslovnog značenja riječi sadržanih u patentnim zahtjevima, te da opis i crteži služe samo za razjašnjenje eventualnih nejasnoća u patentnim zahtjevima. Članak 69. se također ne bi trebao tumačiti ni u smislu da patentni zahtjevi služe samo kao smjernice te da da se stvarna zaštita može proširiti na ono što je nositelj patenta, po mišljenju stručnjaka u području tehnike koji je pregledao opis i crteže, namjeravao zaštititi. Naprotiv, tumačiti se treba tako da se između tih ekstrema razumije položaj prema kojem se nositelju patenta osigurava primjerena zaštita, te istodobno, trećim osobama razuman stupanj pravne sigurnosti.

Članak 2.

EKVIVALENTI

Pri određivanju opsega zaštite koja proizlazi iz europskog patenta, dužna se pažnja mora posvetiti svakom elementu koji je ekvivalent elementu navedenom u patentnim zahtjevima.

2. Sljedeći Protokol dodaje se Europskoj patentnoj konvenciji kao njezin sastavni dio:

PROTOKOL O POPUNI BROJA OSOBLJA EUROPSKOG PATENTNOG UREDA U HAGU (PROTOKOL O POPUNI BROJA OSOBLJA)

Europska patentna organizacija mora osigurati da broj radnih mjesta u Europskom patentnom uredu koji je prema organizacijskoj shemi i planu radnih mjesta iz 2000. godine predviđen za poslovnicu u Hagu, ostane bitno nepromijenjen. Za svaku promjenu broja radnih mjesta predviđenih za poslovnicu u Hagu koja se pokaže potrebnom za dobro funkcioniranje Europskog patentnog ureda, a čija je posljedica povećanje tog broja za više od deset posto, potrebna je odluka koju donosi Upravno vijeće Organizacije na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda, a nakon savjetovanja s Vladama Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Nizozemske.

3. Odjeljak I. Protokola o centralizaciji mijenja se i glasi:

PROTOKOL O CENTRALIZACIJI I UVOĐENJU EUROPSKOG PATENTNOG SUSTAVA (PROTOKOL O CENTRALIZACIJI)

Odjeljak I.

(1)(a) Nakon stupanja Konvencije na snagu, države stranke Konvencije koje su i članice Međunarodnog patentnog instituta osnovanog Haškim sporazumom od 6. lipnja 1947. godine moraju poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale prijenos svih prihoda i obveza te svih članova osoblja Međunarodnog patentnog instituta na Europski patentni ured najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Takav prijenos obavlja se sporazumom između Međunarodnog patentnog instituta i Europske patentne organizacije. Gore navedene države i druge države stranke Konvencije moraju poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da se taj sporazum provede najkasnije na datum iz članka 162. stavka 1. Konvencije. Osim toga, nakon provedbe sporazuma države članice Međunarodnog patentnog instituta koje su i stranke Konvencije moraju prekinuti svoje sudjelovanje u Haškom sporazumu.

(b) Države stranke Konvencije moraju poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurale da su svi prihodi i sve obveze i svi članovi osoblja Međunarodnog patentnog instituta primljeni u Europski patentni ured u skladu sa sporazumom iz podstavka (a). Nakon provedbe tog sporazuma Europski patentni ured preuzima sve poslove za koje je zadužen Međunarodni patentni institut na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje, a osobito poslove koje taj Institut obavlja za svoje države članice, bez obzira na to jesu li postale stranke Konvencije ili nisu, te poslove koje je preuzeo u trenutku stupanja Konvencije na snagu u pogledu država koje su na taj datum i članice Međunarodnog patentnog instituta i stranke Konvencije. Osim toga, Upravno vijeće Europske patentne organizacije može Europskom patentnom uredu povjeriti poslove u području pretraživanja.

(c) Gore navedene obveze primjenjuju se mutatis mutandis i na područne urede.. ustrojene prema Haškom sporazumu pod uvjetima iz sporazuma između Međunarodnog patentnog instituta i Vlade odnosne države ugovornice. Ta se Vlada time obvezuje da će umjesto sporazuma koji je sklopila s Međunarodnim patentnim institutom sklopiti novi sporazum s Europskom patentnom organizacijom kako bi uskladila odredbe o organizaciji, radu i financiranju područnog ureda s odredbama ovog Protokola.

(2) Podložno odredbama odjeljka III., države stranke ove Konvencije odreći će se u ime svojih središnjih ureda za industrijsko vlasništvo svih aktivnosti koje obavljaju kao Ovlaštena tijela za međunarodno pretraživanje prema Ugovoru o suradnji na području patenata na datum naveden u članku 162. stavku 1. ove Konvencije.

(3)(a) Područni ured Europskog patentnog ureda ustrojit će se u Berlinu na datum naveden u članku 162. stavku 1. Konvencije. Radit će pod upravom ogranka (podružnice) u Hagu.

(b) Upravno vijeće određuje dužnosti koje se dodjeljuju područnom uredu u Berlinu, u svijetlu općih uvjeta i zahtjeva Europskog patentnog ureda.

(c) Barem početkom razdoblja koje slijedi nakon postupnog proširenja područja djelovanja Europskog patentnog ureda, količina posla dodijeljenog tom područnom uredu mora biti dostatna kako bi omogućila punu zaposlenost ispitivačkog osoblja berlinskog dodatka Njemačkog patentnog ureda, koje postoji na datum na koji je Konvencija otvorena za potpisivanje.

(d) Savezna Republika Njemačka snosi sve dodatne troškove Europske patentne organizacije nastale pri ustrojavanju i održavanju područnog ureda u Berlinu.

ČLANAK 3.NOVI TEKST KONVENCIJE

(1) Upravno vijeće Europske patentne organizacije se ovim ovlašćuje, na prijedlog predsjednika Europskog patentnog ureda, sastaviti novii tekst Europske patentne konvencije. U novom će se tekstu odredbe Konvencije, ako je to potrebno, redakcijski uskladiti na sva tri službena jezika. Nadalje, odredbe Konvencije se mogu redom ponovno numerirati pa se u skladu s novim označavanjem mogu mijenjati i upućivanja na druge odredbe Konvencije.

(2) Upravno vijeće novi tekst Konvencije prihvaća tročetvrtinskom većinom država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju. Nakon prihvaćanja, novi tekst Konvencije postaje sastavni dio ovog Akta o izmjenama.

ČLANAK 4.POTPIS I RATIFIKACIJA

(1) Ovaj Akt o izmjenama otvoren je za potpisivanje državama ugovornicama u Europskom patentnom uredu u Münchenu do 1. rujna 2001. godine.

(2) Ovaj Akt o izmjenama podliježe ratifikaciji; isprave o ratifikaciji polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

ČLANAK 5.PRISTUP

(1) Ovaj Akt o izmjenama je do njegova stupanja na snagu otvoren za pristup državama ugovornicama Konvencije i državama koje ratificiraju Konvenciju ili joj pristupaju.

(2) Isprave o pristupu polažu se kod Vlade Savezne Republike Njemačke.

ČLANAK 6.

PRIVREMENA PRIMJENA

Članak 1. točke 4. do 6. i 12. do 15., članak 2. točke 2. i 3. te članci 3. i 7. ovog Akta o izmjenama privremeno se primjenjuju.

ČLANAK 7.

PRIJELAZNE ODREDBE

(1) Izmijenjena verzija Konvencije primjenjuje se na sve europske patentne prijave podnesene nakon njegovog stupanja na snagu, kao i na sve patente priznate na temelju tih prijava. Ne primjenjuje se na europske patente koji su u trenutku njegovog stupanja na snagu već bili priznati i na europske patentne prijave koje su u tom trenutku bile u postupku rješavanja, osim ako Upravno vijeće Europske patentne organizacije drukčije odluči.

(2) Upravno vijeće Europske patentne organizacije donosi odluku iz stavka 1. najkasnije 30. lipnja 2001. godine, tročetvrtinskom većinom država ugovornica koje su zastupljene i koje glasuju. Ta odluka postaje sastavni dio ovog Akta o izmjenama.

ČLANAK 8.

STUPANJE NA SNAGU

(1) Izmijenjeni tekst Europske patentne konvencije stupa na snagu istekom dvije godine nakon što petnaesta država ugovornica položi svoju ispravu o ratifikaciji ili o pristupu ili prvoga dana trećeg mjeseca nakon što posljednja država ugovornica položi svoju ispravu o ratifikaciji ili ispravu o pristupu, ako je taj datum raniji.

(2) Nakon stupanja na snagu izmijenjenog teksta Konvencije, prestaje važiti tekst Konvencije koji je bio na snazi do tog trenutka.

ČLANAK 9.

PROSLJEĐIVANJE I OBAVIJESTI

(1) Vlada Savezne Republike Njemačke izrađuje ovjerene preslike Akta o izmjenama i prosljeđuje ih vladama država ugovornica i vladama država koje sukladno članku 166. stavku 1. mogu pristupiti Europskoj patentnoj konvenciji.

(2) Vlada Savezne Republike Njemačke izvješćuje vlade iz stavka 1. o:

(a) polaganju svake isprave o ratifikaciji ili o pristupu;

(b) datumu stupanja na snagu ovog Akta o izmjenama.

U POTVRDU TOGA, za to ovlašteni punomoćnici, predočivši svoje punomoći, za koje je utvrđeno da su u valjanom propisanom obliku, potpisali su ovaj Akt o izmjenama.

Sastavljeno u Münchenu dvadeset i devetog studenoga dvije tisućite godine u jednom izvorniku na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. Ovaj izvorni tekst polaže se u arhiv Vlade Savezne Republike Njemačke.

 

CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS (EUROPEAN PATENT CONVENTION) OF5 OCTOBER 1973, TEXT AS AMENDED BY THE ACT REVISING ARTICLE 63 EPC OF 17 DECEMBER 1991 AND BY DECISIONS OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANIZATION OF 21 DECEMBER 1978,13 DECEMBER 1994, 20 OCTOBER 1995, 5 DECEMBER 1996, 10 DECEMBER 1998 AND 27 OCTOBER 2005

PREAMBLE

The Contracting States,

DESIRING to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,

DESIRING that such protection may be obtained in those States by a single procedure for the grant of patents and by the establishment of certain standard rules governing patents so granted,

DESIRING, for this purpose, to conclude a Convention which establishes a European Patent Organisation and which constitutes a special agreement within the meaning of Article 19 of the Convention for the Protection of Industrial Property, signed in Paris on 20 March 1883 and last revised on 14 July 1967, and a regional patent treaty within the meaning of Article 45, paragraph 1, of the Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970,

HAVE AGREED on the following provisions:

PART I

GENERAL AND INSTITUTIONAL PROVISIONS

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

EUROPEAN LAW FOR THE GRANT OF PATENTS

A system of law, common to the Contracting States, for the grant of patents for invention is hereby established.

Article 2

EUROPEAN PATENT

(1) Patents granted by virtue of this Convention shall be called European patents.

(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless otherwise provided in this Convention.

Article 3

TERRITORIAL EFFECT

The grant of a European patent may be requested for one or more of the Contracting States.

Article 4

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

(1) A European Patent Organisation, hereinafter referred to as the Organisation, is established by this Convention. It shall have administrative and financial autonomy.

(2) The organs of the Organisation shall be:

(a) a European Patent Office;

(b) an Administrative Council.

(3) The task of the Organisation shall be to grant European patents. This shall be carried out by the European Patent Office supervised by the Administrative Council.

Chapter II

THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Article 5

LEGAL STATUS

(1) The Organisation shall have legal personality.

(2) In each of the Contracting States, the Organisation shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that State; it may in particular acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.

(3) The President of the European Patent Office shall represent the Organisation.

Article 6

SEAT

(1) The Organisation shall have its seat at Munich.

(2) The European Patent Office shall be set up at Munich. It shall have a branch at The Hague.

Article 7

SUB-OFFICES OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

By decision of the Administrative Council, sub-offices of the European Patent Office may be created if need be, for the purpose of information and liaison, in the Contracting States and with inter-governmental organisations in the field of industrial property, subject to the approval of the Contracting State or organisation concerned.

Article 8

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The Protocol on Privileges and Immunities annexed to this Convention shall define the conditions under which the Organisation, the members of the Administrative Council, the employees of the European Patent Office and such other persons specified in that Protocol as take part in the work of the Organisation, shall enjoy, in the territory of each Contracting State, the privileges and immunities necessary for the performance of their duties.

Article 9

LIABILITY

(1) The contractual liability of the Organisation shall be governed by the law applicable to the relevant contract.

(2) The non-contractual liability of the Organisation in respect of any damage caused by it or by the employees of the European Patent Office in the performance of their duties shall be governed by the provisions of the law of the Federal Republic of Germany. Where the damage is caused by the branch at The Hague or a sub-office or employees attached thereto, the provisions of the law of the Contracting State in which such branch or sub-office is located shall apply.

(3) The personal liability of the employees of the European Patent Office towards the Organisation shall be laid down in their Service Regulations or conditions of employment.

(4) The courts with jurisdiction to settle disputes under paragraphs 1 and 2 shall be:

(a) for disputes under paragraph 1, the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, unless the contract concluded between the parties designates the courts of another State;

(b) for disputes under paragraph 2, either the courts of competent jurisdiction in the Federal Republic of Germany, or the courts of competent jurisdiction in the State in which the branch or sub-office is located.

Chapter III

THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Article 10

DIRECTION

(1) The European Patent Office shall be directed by the President who shall be responsible for its activities to the Administrative Council.

(2) To this end, the President shall have in particular the following functions and powers:

(a) he shall take all necessary steps, including the adoption of internal administrative instructions and the publication of guidance for the public, to ensure the functioning of the European Patent Office;

(b) in so far as this Convention contains no provisions in this respect, he shall prescribe which transactions are to be carried out at the European Patent Office at Munich and its branch at The Hague respectively;

(c) he may place before the Administrative Council any proposal for amending this Convention and any proposal for general regulations or decisions which come within the competence of the Administrative Council;

(d) he shall prepare and implement the budget and any amending or supplementary budget;

(e) he shall submit a management report to the Administrative Council each year;

(f) he shall exercise supervisory authority over the personnel;

(g) subject to the provisions of Article 11, he shall appoint and promote the employees;

(h) he shall exercise disciplinary authority over the employees other than those referred to in Article 11, and may propose disciplinary action to the Administrative Council with regard to employees referred to in Article 11, paragraphs 2 and 3;

(i) he may delegate his functions and powers.

(3) The President shall be assisted by a number of Vice-Presidents. If the President is absent or indisposed, one of the Vice-Presidents shall take his place in accordance with the procedure laid down by the Administrative Council.

Article 11

APPOINTMENT OF SENIOR EMPLOYEES

(1) The President of the European Patent Office shall be appointed by decision of the Administrative Council.

(2) The Vice-Presidents shall be appointed by decision of the Administrative Council after the President has been consulted.

(3) The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by decision of the Administrative Council, taken on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by decision of the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

(4) The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

Article 12

DUTIES OF OFFICE

The employees of the European Patent Office shall be bound, even after the termination of their employment, neither to disclose nor to make use of information which by its nature is a professional secret.

Article 13

DISPUTES BETWEEN THE ORGANISATION AND THE EMPLOYEES OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Employees and former employees of the European Patent Office or their successors in title may apply to the Administrative Tribunal of the International Labour Organisation in the case of disputes with the European Patent Organisation in accordance with the Statute of the Tribunal and within the limits and subject to the conditions laid down in the Service Regulations for permanent employees or the Pension Scheme Regulations or arising from the conditions of employment of other employees.

(2) An appeal shall only be admissible if the person concerned has exhausted such other means of appeal as are available to him under the Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or the conditions of employment, as the case may be.

Article 14

LANGUAGES OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German. European patent applications must be filed in one of these languages.

(2) However, natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file European patent applications in an official language of that State. Nevertheless, a translation in one of the official languages of the European Patent Office must be filed within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the original text of the application.

(3) The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or, in the case referred to in paragraph 2, that of the translation, shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office concerning the application or the resulting patent, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

(4) The persons referred to in paragraph 2 may also file documents which have to be filed within a time limit in an official language of the Contracting State concerned. They must however file a translation in the language of the proceedings within the time limit prescribed in the Implementing Regulations; in the cases provided for in the Implementing Regulations, they may file a translation in a different official language of the European Patent Office.

(5) If any document, other than those making up the European patent application, is not filed in the language prescribed by this Convention, or if any translation required by virtue of this Convention is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been received.

(6) European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

(7) The specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings; they shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office.

(8) There shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

(a) the European Patent Bulletin;

(b) the Official Journal of the European Patent Office.

(9) Entries in the Register of European Patents shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

Article 15

THE DEPARTMENTS CHARGED WITH THE PROCEDURE

For implementing the procedures laid down in this Convention, there shall be set up within the European Patent Office:

(a) a Receiving Section;

(b) Search Divisions;

(c) Examining Divisions;

(d) Opposition Divisions;

(e) a Legal Division;

(f) Boards of Appeal;

(g) an Enlarged Board of Appeal.

Article 16

RECEIVING SECTION

The Receiving Section shall be in the branch at The Hague. It shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of each European patent application up to the time when a request for examination has been made or the applicant has indicated under Article 96, paragraph 1, that he desires to proceed further with his application. It shall also be responsible for the publication of the European patent application and of the European search report.

Article 17

SEARCH DIVISIONS

The Search Divisions shall be in the branch at The Hague. They shall be responsible for drawing up European search reports.

Article 18

EXAMINING DIVISIONS

(1) An Examining Division shall be responsible for the examination of each European patent application from the time when the Receiving Section ceases to be responsible.

(2) An Examining Division shall consist of three technical examiners. Nevertheless, the examination prior to a final decision shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

Article 19

OPPOSITION DIVISIONS

(1) An Opposition Division shall be responsible for the examination of oppositions against any European patent.

(2) An Opposition Division shall consist of three technical examiners, at least two of whom shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent to which the opposition relates. An examiner who has taken part in the proceedings for the grant of the European patent shall not be the Chairman. Prior to the taking of a final decision on the opposition, the Opposition Division may entrust the examination of the opposition to one of its members. Oral proceedings shall be before the Opposition Division itself. If the Opposition Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner who shall not have taken part in the proceedings for grant of the patent. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

Article 20

LEGAL DIVISION

(1) The Legal Division shall be responsible for decisions in respect of entries in the Register of European Patents and in respect of registration on, and deletion from, the list of professional representatives.

(2) Decisions of the Legal Division shall be taken by one legally qualified member.

Article 21

BOARDS OF APPEAL

(1) The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division.

(2) For appeals from a decision of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.

(3) For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;

(c) three legally qualified members in all other cases.

(4) For appeals from a decision of an Opposition Division, a Board of Appeal shall consist of:

(a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;

(b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

Article 22

ENLARGED BOARD OF APPEAL

(1) The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:

(a) deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;

(b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under the conditions laid down in Article 112.

(2) For giving decisions or opinions, the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified members and two technically qualified members. One of the legally qualified members shall be the Chairman.

Article 23

INDEPENDENCE OF THE MEMBERS OF THE BOARDS

(1) The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect.

(2) The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

(3) In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.

(4) The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

Article 24

EXCLUSION AND OBJECTION

(1) Members of the Boards of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may not take part in any appeal if they have any personal interest therein, if they have previously been involved as representatives of one of the parties, or if they participated in the decision under appeal.

(2) If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or for any other reason, a member of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal considers that he should not take part in any appeal, he shall inform the Board accordingly.

(3) Members of a Board of Appeal or of the Enlarged Board of Appeal may be objected to by any party for one of the reasons mentioned in paragraph 1, or if suspected of partiality. An objection shall not be admissible if, while being aware of a reason for objection, the party has taken a procedural step. No objection may be based upon the nationality of members.

(4) The Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall decide as to the action to be taken in the cases specified in paragraphs 2 and 3 without the participation of the member concerned. For the purposes of taking this decision the member objected to shall be replaced by his alternate.

Article 25

TECHNICAL OPINION

At the request of the competent national court trying an infringement or revocation action, the European Patent Office shall be obliged, against payment of an appropriate fee, to give a technical opinion concerning the European patent which is the subject of the action. The Examining Division shall be responsible for the issue of such opinions.

Chapter IV

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

Article 26

MEMBERSHIP

(1) The Administrative Council shall be composed of the Representatives and the alternate Representatives of the Contracting States. Each Contracting State shall be entitled to appoint one Representative and one alternate Representative to the Administrative Council.

(2) The members of the Administrative Council may, subject to the provisions of its Rules of Procedure, be assisted by advisers or experts.

Article 27

CHAIRMANSHIP

(1) The Administrative Council shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from among the Representatives and alternate Representatives of the Contracting States. The Deputy Chairman shall ex officio replace the Chairman in the event of his being prevented from attending to his duties.

(2) The duration of the terms of office of the Chairman and the Deputy Chairman shall be three years. The terms of office shall be renewable.

Article 28

BOARD

(1) When there are at least eight Contracting States, the Administrative Council may set up a Board composed of five of its members.

(2) The Chairman and the Deputy Chairman of the Administrative Council shall be members of the Board ex officio; the other three members shall be elected by the Administrative Council.

(3) The term of office of the members elected by the Administrative Council shall be three years. This term of office shall not be renewable.

(4) The Board shall perform the duties given to it by the Administrative Council in accordance with the Rules of Procedure.

Article 29

MEETINGS

(1) Meetings of the Administrative Council shall be convened by its Chairman.

(2) The President of the European Patent Office shall take part in the deliberations of the Administrative Council.

(3) The Administrative Council shall hold an ordinary meeting once each year. In addition, it shall meet on the initiative of its Chairman or at the request of one-third of the Contracting States.

(4) The deliberations of the Administrative Council shall be based on an agenda, and shall be held in accordance with its Rules of Procedure.

(5) The provisional agenda shall contain any question whose inclusion is requested by any Contracting State in accordance with the Rules of Procedure.

Article 30

ATTENDANCE OF OBSERVERS

(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with the provisions of an agreement to be concluded between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization.

(2) Any other intergovernmental organisation charged with the implementation of international procedures in the field of patents with which the Organisation has concluded an agreement shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with any provisions contained in such agreement.

(3) Any other intergovernmental and international non-governmental organisations exercising an activity of interest to the Organisation may be invited by the Administrative Council to arrange to be represented at its meetings during any discussion of matters of mutual interest.

Article 31

LANGUAGES OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

(1) The languages in use in the deliberations of the Administrative Council shall be English, French and German.

(2) Documents submitted to the Administrative Council, and the minutes of its deliberations, shall be drawn up in the three languages mentioned in paragraph 1.

Article 32

STAFF, PREMISES AND EQUIPMENT

The European Patent Office shall place at the disposal of the Administrative Council and any body established by it such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of their duties.

Article 33

COMPETENCE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL IN CERTAIN CASES

(1) The Administrative Council shall be competent to amend the following provisions of this Convention:

(a) the time limits laid down in this Convention; this shall apply to the time limit laid down in Article 94 only in the conditions laid down in Article 95;

(b) the Implementing Regulations.

(2) The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend the following provisions:

(a) the Financial Regulations;

(b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature, and rules for the grant, of any supplementary benefits;

(c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pensions to correspond to increases in salaries;

(d) the Rules relating to Fees;

(e) its Rules of Procedure.

(3) Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technical examiner. Such decision may be rescinded.

(4) The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations.

Article 34

VOTING RIGHTS

(1) The right to vote in the Administrative Council shall be restricted to the Contracting States.

(2) Each Contracting State shall have one vote, subject to the application of the provisions of Article 36.

Article 35

VOTING RULES

(1) The Administrative Council shall take its decisions other than those referred to in paragraph 2 by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

(2) A majority of three-quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 87, Article 95, Article 134, Article 151, paragraph 3, Article 154, paragraph 2, Article 155, paragraph 2, Article 156, Article 157, paragraphs 2 to 4, Article 160, paragraph 1, second sentence, Article 162, Article 163, Article 166, Article 167 and Article 172.

(3) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 36

WEIGHTING OF VOTES

(1) In respect of the adoption or amendment of the Rules relating to Fees and, if the financial contribution to be made by the Contracting States would thereby be increased, the adoption of the budget of the Organisation and of any amending or supplementary budget, any Contracting State may require, following a first ballot in which each Contracting State shall have one vote, and whatever the result of this ballot, that a second ballot be taken immediately, in which votes shall be given to the States in accordance with paragraph 2. The decision shall be determined by the result of this second ballot.

(2) The number of votes that each Contracting State shall have in the second ballot shall be calculated as follows:

(a) the percentage obtained for each Contracting State in respect of the scale for the special financial contributions, pursuant to Article 40, paragraphs 3 and 4, shall be multiplied by the number of Contracting States and divided by five;

(b) the number of votes thus given shall be rounded upwards to the next higher whole number;

(c) five additional votes shall be added to this number;

(d) nevertheless no Contracting State shall have more than 30 votes.

Chapter V

FINANCIAL PROVISIONS

Article 37

COVER FOR EXPENDITURE

The expenditure of the Organisation shall be covered:

(a) by the Organisation’s own resources;

(b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;

(c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;

(d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146.

Article 38

THE ORGANISATION’S OWN RESOURCES

The Organisation’s own resources shall be the yield from the fees laid down in this Convention, and also all receipts, whatever their nature.

Article 39

PAYMENTS BY THE CONTRACTING STATES IN RESPECT OF RENEWAL FEES FOR EUROPEAN PATENTS

(1) Each Contracting State shall pay to the Organisation in respect of each renewal fee received for a European patent in that State an amount equal to a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative Council; the proportion shall not exceed 75 per cent and shall be the same for all Contracting States. However, if the said proportion corresponds to an amount which is less than a uniform minimum amount fixed by the Administrative Council, the Contracting State shall pay that minimum to the Organisation.

(2) Each Contracting State shall communicate to the Organisation such information as the Administrative Council considers to be necessary to determine the amount of its payments.

(3) The due dates for these payments shall be determined by the Administrative Council.

(4) If a payment is not remitted fully by the due date, the Contracting State shall pay interest from the due date on the amount remaining unpaid.

Article 40

LEVEL OF FEES AND PAYMENTS – SPECIAL FINANCIAL CONTRIBUTIONS

(1) The amounts of the fees referred to under Article 38 and the proportion referred to under Article 39 shall be fixed at such a level as to ensure that the revenue in respect thereof is sufficient for the budget of the Organisation to be balanced.

(2) However, if the Organisation is unable to balance its budget under the conditions laid down in paragraph 1, the Contracting States shall remit to the Organisation special financial contributions, the amount of which shall be determined by the Administrative Council for the accounting period in question.

(3) These special financial contributions shall be determined in respect of any Contracting State on the basis of the number of patent applications filed in the last year but one prior to that of entry into force of this Convention, and calculated in the following manner:

(a) one half in proportion to the number of patent applications filed in that Contracting State;

(b) one half in proportion to the second highest number of patent applications filed in the other Contracting States by natural or legal persons having their residence or principal place of business in that Contracting State.

However, the amounts to be contributed by States in which the number of patent applications filed exceeds 25 000 shall then be taken as a whole and a new scale drawn up determined in proportion to the total number of patent applications filed in these States.

(4) Where, in respect of any Contracting State, its scale position cannot be established in accordance with paragraph 3, the Administrative Council shall, with the consent of that State, decide its scale position.

(5) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the special financial contributions.

(6) The special financial contributions shall be repaid together with interest at a rate which shall be the same for all Contracting States. Repayments shall be made in so far as it is possible to provide for this purpose in the budget; the amount thus provided shall be distributed among the Contracting States in accordance with the scale mentioned in paragraphs 3 and 4 above.

(7) The special financial contributions remitted in any accounting period shall be wholly repaid before any such contributions or parts thereof remitted in any subsequent accounting period are repaid.

Article 41

ADVANCES

(1) At the request of the President of the European Patent Office, the Contracting States shall make advances to the Organisation, on account of their payments and contributions, within the limit of the amount fixed by the Administrative Council. Such advances shall be apportioned in proportion to the amounts due by the Contracting States for the accounting period in question.

(2) Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the advances.

Article 42

BUDGET

(1) Income and expenditure of the Organisation shall form the subject of estimates in respect of each accounting period and shall be shown in the budget. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

(2) The budget shall be balanced as between income and expenditure.

(3) The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

Article 43

AUTHORISATION FOR EXPENDITURE

(1) The expenditure entered in the budget shall be authorised for the duration of one accounting period, unless any provisions to the contrary are contained in the Financial Regulations.

(2) Subject to the conditions to be laid down in the Financial Regulations, any appropriations, other than those relating to staff costs, which are unexpended at the end of the accounting period may be carried forward, but not beyond the end of the following accounting period.

(3) Appropriations shall be set out under different headings according to type and purpose of the expenditure and subdivided, as far as necessary, in accordance with the Financial Regulations.

Article 44

APPROPRIATIONS FOR UNFORESEEABLE EXPENDITURE

(1) The budget of the Organisation may contain appropriations for unforeseeable expenditure.

(2) The employment of these appropriations by the Organisation shall be subject to the prior approval of the Administrative Council.

Article 45

ACCOUNTING PERIOD

The accounting period shall commence on 1 January and end on 31 December.

Article 46

PREPARATION AND ADOPTION OF THE BUDGET

(1) The President of the European Patent Office shall lay the draft budget before the Administrative Council not later than the date prescribed in the Financial Regulations.

(2) The budget and any amending or supplementary budget shall be adopted by the Administrative Council.

Article 47

PROVISIONAL BUDGET

(1) If, at the beginning of the accounting period, the budget has not been adopted by the Administrative Council, expenditures may be effected on a monthly basis per heading or other division of the budget, according to the provisions of the Financial Regulations, up to one-twelfth of the budget appropriations for the preceding accounting period, provided that the appropriations thus made available to the President of the European Patent Office shall not exceed one-twelfth of those provided for in the draft budget.

(2) The Administrative Council may, subject to the observance of the other provisions laid down in paragraph 1, authorise expenditure in excess of one-twelfth of the appropriations.

(3) The payments referred to in Article 37, sub-paragraph (b), shall continue to be made, on a provisional basis, under the conditions determined under Article 39 for the year preceding that to which the draft budget relates.

(4) The Contracting States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale referred to in Article 40, paragraphs 3 and 4, any special financial contributions necessary to ensure implementation of paragraphs 1 and 2 above. Article 39, paragraph 4, shall apply mutatis mutandis to these contributions.

Article 48

BUDGET IMPLEMENTATION

(1) The President of the European Patent Office shall implement the budget and any amending or supplementary budget on his own responsibility and within the limits of the allocated appropriations.

(2) Within the budget, the President of the European Patent Office may, subject to the limits and conditions laid down in the Financial Regulations, transfer funds as between the various headings or sub-headings.

Article 49

AUDITING OF ACCOUNTS

(1) The income and expenditure account and a balance sheet of the Organisation shall be examined by auditors whose independence is beyond doubt, appointed by the Administrative Council for a period of five years, which shall be renewable or extensible.

(2) The audit, which shall be based on vouchers and shall take place, if necessary, in situ, shall ascertain that all income has been received and all expenditure effected in a lawful and proper manner and that the financial management is sound. The auditors shall draw up a report after the end of each accounting period.

(3) The President of the European Patent Office shall annually submit to the Administrative Council the accounts of the preceding accounting period in respect of the budget and the balance sheet showing the assets and liabilities of the Organisation together with the report of the auditors.

(4) The Administrative Council shall approve the annual accounts together with the report of the auditors and shall give the President of the European Patent Office a discharge in respect of the implementation of the budget.

Article 50

FINANCIAL REGULATIONS

The Financial Regulations shall in particular establish:

(a) the procedure relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;

(b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;

(c) the rules concerning the responsibilities of accounting and paying officers and the arrangements for their supervision;

(d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;

(e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;

(f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council.

Article 51

RULES RELATING TO FEES

The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

PART II

SUBSTANTIVE PATENT LAW

Chapter I

PATENTABILITY

Article 52

PATENTABLE INVENTIONS

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

(4) Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 53

EXCEPTIONS TO PATENTABILITY

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the publication or exploitation of which would be contrary to «ordre public» or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof.

Article 54

NOVELTY

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

Article 55

NON-PREJUDICIAL DISCLOSURES

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 56

INVENTIVE STEP

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 57

INDUSTRIAL APPLICATION

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Chapter II

PERSONS ENTITLED TO APPLY FOR AND OBTAIN EUROPEAN PATENTS – MENTION OF THE INVENTOR

Article 58

ENTITLEMENT TO FILE A EUROPEAN PATENT APPLICATION

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or any body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Article 59

MULTIPLE APPLICANTS

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

Article 60

RIGHT TO A EUROPEAN PATENT

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee the right to the European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to the European patent shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing; however, this provision shall apply only if this first application has been published under Article 93 and shall only have effect in respect of the Contracting States designated in that application as published.

(3) For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

Article 61

EUROPEAN PATENT APPLICATIONS BY PERSONS NOT HAVING THE RIGHT TO A EUROPEAN PATENT

(1) If by a final decision it is adjudged that a person referred to in Article 60, paragraph 1, other than the applicant, is entitled to the grant of a European patent, that person may, within a period of three months after the decision has become final, provided that the European patent has not yet been granted, in respect of those Contracting States designated in the European patent application in which the decision has been taken or recognised, or has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition annexed to this Convention:

(a) prosecute the application as his own application in place of the applicant,

(b) file a new European patent application in respect of the same invention, or

(c) request that the application be refused.

(2) The provisions of Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new application filed under paragraph 1.

(3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions applying to a new application filed under paragraph 1 and the time limit for paying the filing, search and designation fees on it are laid down in the Implementing Regulations.

Article 62

RIGHT OF THE INVENTOR TO BE MENTIONED

The inventor shall have the right, vis-ŕ-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

Chapter IIIEFFECTS OF THE EUROPEAN PATENT AND THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Article 63

TERM OF THE EUROPEAN PATENT

(1) The term of the European patent shall be 20 years as from the date of filing of the application.

(2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:

(a) in order to take account of a state of war or similar emergency conditions affecting that State;

(b) if the subject-matter of the European patent is a product or a process of manufacturing a product or a use of a product which has to undergo an administrative authorisation procedure required by law before it can be put on the market in that State.

(3) Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to European patents granted jointly for a group of Contracting States in accordance with Article 142.

(4) A Contracting State which makes provision for extension of the term or corresponding protection under paragraph 2(b) may, in accordance with an agreement concluded with the Organisation, entrust to the European Patent Office tasks associated with implementation of the relevant provisions.

Article 64

RIGHTS CONFERRED BY A EUROPEAN PATENT

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

(2) If the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process.

(3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.

Article 65

TRANSLATION OF THE SPECIFICATION OF THE EUROPEAN PATENT

(1) Any Contracting State may prescribe that if the text, in which the European Patent Office intends to grant a European patent or maintain a European patent as amended for that State, is not drawn up in one of its official languages, the applicant for or proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of this text in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant of the European patent or of the maintenance of the European patent as amended is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

(2) Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the applicant for or proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

(3) Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

Article 66

EQUIVALENCE OF EUROPEAN FILING WITHNATIONAL FILING

A European patent application which has been accorded a date of filing shall, in the designated Contracting States, be equivalent to a regular national filing, where appropriate with the priority claimed for the European patent application.

Article 67

RIGHTS CONFERRED BY A EUROPEAN PATENT APPLICATION AFTER PUBLICATION

(1) A European patent application shall, from the date of its publication under Article 93, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferred by Article 64, in the Contracting States designated in the application as published.

(2) Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, every State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in the said State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

(3) Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings, may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

(a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or

(b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

(4) The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

Article 68

EFFECT OF REVOCATION OF THE EUROPEAN PATENT

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked in opposition proceedings.

Article 69

EXTENT OF PROTECTION

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(2) For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the latest filed claims contained in the publication under Article 93. However, the European patent as granted or as amended in opposition proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

Article 70

AUTHENTIC TEXT OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION OR EUROPEAN PATENT

(1) The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

(2) However, in the case referred to in Article 14, paragraph 2, the original text shall, in proceedings before the European Patent Office, constitute the basis for determining whether the subject-matter of the application or patent extends beyond the content of the application as filed.

(3) Any Contracting State may provide that a translation, as provided for in this Convention, in an official language of that State, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the application or patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

(a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and Article 67, paragraph 3, have been complied with mutatis mutandis;

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

Chapter IVTHE EUROPEAN PATENT APPLICATION AS AN OBJECT OF PROPERTY

Article 71

TRANSFER AND CONSTITUTION OF RIGHTS

A European patent application may be transferred or give rise to rights for one or more of the designated Contracting States.

Article 72

ASSIGNMENT

An assignment of a European patent application shall be made in writing and shall require the signature of the parties to the contract.

Article 73

CONTRACTUAL LICENSING

A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.

Article 74

LAW APPLICABLE

Unless otherwise specified in this Convention, the European patent application as an object of property shall, in each designated Contracting State and with effect for such State, be subject to the law applicable in that State to national patent applications.

PART IIIAPPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS

Chapter IFILING AND REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Article 75

FILING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) A European patent application may be filed:

(a) at the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague, or

(b) if the law of a Contracting State so permits, at the central industrial property office or other competent authority of that State. An application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.

(2) The provisions of paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:

(a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or

(b) prescribe that each application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

(3) No Contracting State may provide for or allow the filing of European divisional applications with an authority referred to in paragraph 1(b).

Article 76

EUROPEAN DIVISIONAL APPLICATIONS

(1) A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority.

(2) The European divisional application shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application.

(3) The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

Article 77

FORWARDING OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

(1) The central industrial property office of a Contracting State shall be obliged to forward to the European Patent Office, in the shortest time compatible with the application of national law concerning the secrecy of inventions in the interests of the State, any European patent applications which have been filed with that office or with other competent authorities in that State.

(2) The Contracting States shall take all appropriate steps to ensure that European patent applications, the subject of which is obviously not liable to secrecy by virtue of the law referred to in paragraph 1, shall be forwarded to the European Patent Office within six weeks after filing.

(3) European patent applications which require further examination as to their liability to secrecy shall be forwarded in such manner as to reach the European Patent Office within four months after filing, or, where priority has been claimed, fourteen months after the date of priority.

(4) A European patent application, the subject of which has been made secret, shall not be forwarded to the European Patent Office.

(5) European patent applications which do not reach the European Patent Office before the end of the fourteenth month after filing or, if priority has been claimed, after the date of priority, shall be deemed to be withdrawn. The filing, search and designation fees shall be refunded.

Article 78

REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) A European patent application shall contain:

(a) a request for the grant of a European patent;

(b) a description of the invention;

(c) one or more claims;

(d) any drawings referred to in the description or the claims;

(e) an abstract.

(2) A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee within one month after the filing of the application.

(3) A European patent application must satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

Article 79

DESIGNATION OF CONTRACTING STATES

(1) The request for the grant of a European patent shall contain the designation of the Contracting State or States in which protection for the invention is desired.

(2) The designation of a contracting state shall be subject to the payment of the designation fee. The designation fees shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report.

(3) The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent. Withdrawal of the designation of all the Contracting States shall be deemed to be a withdrawal of the European patent application. Designation fees shall not be refunded.

Article 80

DATE OF FILING

The date of filing of a European patent application shall be the date on which documents filed by the applicant contain:

(a) an indication that a European patent is sought;

(b) the designation of at least one Contracting State;

(c) information identifying the applicant;

(d) a description and one or more claims in one of the languages referred to in Article 14, paragraphs 1 and 2, even though the description and the claims do not comply with the other requirements of this Convention.

Article 81

DESIGNATION OF THE INVENTOR

The European patent application shall designate the inventor. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the designation shall contain a statement indicating the origin of the right to the European patent.

Article 82

UNITY OF INVENTION

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 83

DISCLOSURE OF THE INVENTION

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Article 84

THE CLAIMS

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 85

THE ABSTRACT

The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3.

Article 86

RENEWAL FEES FOR EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

(1) Renewal fees shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations in respect of European patent applications. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application.

(2) When a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time.

(3) If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application shall be deemed to be withdrawn. The European Patent Office alone shall be competent to decide this.

(4) The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

Chapter IIPRIORITY

Article 87

PRIORITY RIGHT

(1) A person who has duly filed in or for any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an application for a patent or for the registration of a utility model or for a utility certificate or for an inventor’s certificate, or his successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

(2) Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

(3) By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

(4) A subsequent application for the same subject-matter as a previous first application and filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) If the first filing has been made in a State which is not a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, paragraphs 1 to 4 shall apply only in so far as that State, according to a notification published by the Administrative Council, and by virtue of bilateral or multilateral agreements, grants on the basis of a first filing made at the European Patent Office as well as on the basis of a first filing made in or for any Contracting State and subject to conditions equivalent to those laid down in the Paris Convention, a right of priority having equivalent effect.

Article 88

CLAIMING PRIORITY

(1) An applicant for a European patent desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority, a copy of the previous application and, if the language of the latter is not one of the official languages of the European Patent Office, a translation of it in one of such official languages. The procedure to be followed in carrying out these provisions is laid down in the Implementing Regulations.

(2) Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

(3) If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

(4) If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

Article 89

EFFECT OF PRIORITY RIGHT

The right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing of the European patent application for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2.

PART IVPROCEDURE UP TO GRANT

Article 90

EXAMINATION ON FILING

(1) The Receiving Section shall examine whether:

(a) the European patent application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing;

(b) the filing fee and the search fee have been paid in due time;

(c) in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the European patent application in the language of the proceedings has been filed in due time.

(2) If a date of filing cannot be accorded, the Receiving Section shall give the applicant an opportunity to correct the deficiencies in accordance with the Implementing Regulations. If the deficiencies are not remedied in due time, the application shall not be dealt with as a European patent application.

(3) If the filing fee and the search fee have not been paid in due time or, in the case provided for in Article 14, paragraph 2, the translation of the application in the language of the proceedings has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 91

EXAMINATION AS TO FORMAL REQUIREMENTS

(1) If a European patent application has been accorded a date of filing, and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph 3, the Receiving Section shall examine whether:

(a) the requirements of Article 133, paragraph 2, have been satisfied;

(b) the application meets the physical requirements laid down in the Implementing Regulations for the implementation of this provision;

(c) the abstract has been filed;

(d) the request for the grant of a European patent satisfies the mandatory provisions of the Implementing Regulations concerning its content and, where appropriate, whether the requirements of this Convention concerning the claim to priority have been satisfied;

(e) the designation fees have been paid;

(f) the designation of the inventor has been made in accordance with Article 81;

(g) the drawings referred to in Article 78, paragraph 1(d), were filed on the date of filing of the application.

(2) Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them in accordance with the Implementing Regulations.

(3) If any deficiencies noted in the examination under paragraph 1(a) to (d) are not corrected in accordance with the Implementing Regulations, the application shall be refused; where the provisions referred to in paragraph 1(d) concern the right of priority, this right shall be lost for the application.

(4) Where, in the case referred to in paragraph 1(e), the designation fee has not been paid in due time in respect of any designated State, the designation of that State shall be deemed to be withdrawn.

(5) Where, in the case referred to in paragraph 1(f), the omission of the designation of the inventor is not, in accordance with the Implementing Regulations and subject to the exceptions laid down therein, corrected within 16 months after the date of filing of the European patent application or, if priority is claimed, after the date of priority, the application shall be deemed to be withdrawn.

(6) Where, in the case referred to in paragraph 1(g), the drawings were not filed on the date of filing of the application and no steps have been taken to correct the deficiency in accordance with the Implementing Regulations, either the application shall be re-dated to the date of filing of the drawings or any reference to the drawings in the application shall be deemed to be deleted, according to the choice exercised by the applicant in accordance with the Implementing Regulations.

Article 92

THE DRAWING UP OF THE EUROPEAN SEARCH REPORT

(1) If a European patent application has been accorded a date of filing and is not deemed to be withdrawn by virtue of Article 90, paragraph 3, the Search Division shall draw up the European search report on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings, in the form prescribed in the Implementing Regulations.

(2) Immediately after it has been drawn up, the European search report shall be transmitted to the applicant together with copies of any cited documents.

Article 93

PUBLICATION OF A EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) A European patent application shall be published as soon as possible after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, as from the date of priority. Nevertheless, at the request of the applicant the application may be published before the expiry of the period referred to above. It shall be published simultaneously with the publication of the specification of the European patent when the grant of the patent has become effective before the expiry of the period referred to above.

(2) The publication shall contain the description, the claims and any drawings as filed and, in an annex, the European search report and the abstract, in so far as the latter are available before the termination of the technical preparations for publication. If the European search report and the abstract have not been published at the same time as the application, they shall be published separately.

Article 94

REQUEST FOR EXAMINATION

(1) The European Patent Office shall examine, on written request, whether a European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention.

(2) A request for examination may be filed by the applicant up to the end of six months after the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid. The request may not be withdrawn.

(3) If no request for examination has been filed by the end of the period referred to in paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 95

EXTENSION OF THE PERIOD WITHIN WHICH REQUESTS FOR EXAMINATION MAY BE FILED

(1) The Administrative Council may extend the period within which requests for examination may be filed if it is established that European patent applications cannot be examined in due time.

(2) If the Administrative Council extends the period, it may decide that third parties will be entitled to make requests for examination. In such cases, it shall determine the appropriate rules in the Implementing Regulations.

(3) Any decision of the Administrative Council to extend the period shall apply only in respect of applications filed after the publication of such decision in the Official Journal of the European Patent Office.

(4) If the Administrative Council extends the period, it must lay down measures with a view to restoring the original period as soon as possible.

Article 96

EXAMINATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) If the applicant for a European patent has filed the request for examination before the European search report has been transmitted to him, the European Patent Office shall invite him after the transmission of the report to indicate, within a period to be determined, whether he desires to proceed further with the European patent application.

(2) If the examination of a European patent application reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, in accordance with the Implementing Regulations and as often as necessary, to file his observations within a period to be fixed by the Examining Division.

(3) If the applicant fails to reply in due time to any invitation under paragraph 1 or paragraph 2, the application shall be deemed to be withdrawn.

Article 97

REFUSAL OR GRANT

(1) The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, except where a different sanction is provided for by this Convention.

(2) If the Examining Division is of the opinion that the application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant the European patent for the designated Contracting States provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the applicant approves the text in which the Examining Division intends to grant the patent;

(b) the fees for grant and printing are paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations;

(c) the renewal fees and any additional fees already due have been paid.

(3) If the fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The decision to grant a European patent shall not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. This mention shall be published at least two months after the start of the time limit referred to in paragraph 2(b).

(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the applicant to file a translation, in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings, of the claims appearing in the text in which the Examining Division intends to grant the patent. In such case, the period laid down in paragraph 4 shall be at least three months. If the translation has not been filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.

Article 98

PUBLICATION OF A SPECIFICATION OF THEEUROPEAN PATENT

At the same time as it publishes the mention of the grant of the European patent, the European Patent Office shall publish a specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings.

PART VOPPOSITION PROCEDURE

Article 99

OPPOSITION

(1) Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

(2) The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

(3) An opposition may be filed even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.

(4) Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

(5) Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. By derogation from Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be deemed to be joint proprietors unless both so request.

Article 100

GROUNDS FOR OPPOSITION

Opposition may only be filed on the grounds that:

(a) the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;

(b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

Article 101

EXAMINATION OF THE OPPOSITION

(1) If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine whether the grounds for opposition laid down in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent.

(2) In the examination of the opposition, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Opposition Division, on communications from another party or issued by itself.

Article 102

REVOCATION OR MAINTENANCE OF THE EUROPEAN PATENT

(1) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 prejudice the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent.

(2) If the Opposition Division is of the opinion that the grounds for opposition mentioned in Article 100 do not prejudice the maintenance of the patent unamended, it shall reject the opposition.

(3) If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that:

(a) it is established, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent;

(b) the fee for the printing of a new specification of the European patent is paid within the time limit prescribed in the Implementing Regulations.

(4) If the fee for the printing of a new specification is not paid in due time, the patent shall be revoked.

(5) Provision may be made in the Implementing Regulations for the proprietor of the patent to file a translation of any amended claims in the two official languages of the European Patent Office other than the language of the proceedings. If the translation has not been filed in due time the patent shall be revoked.

Article 103

PUBLICATION OF A NEW SPECIFICATION OF THE EUROPEAN PATENT

If a European patent is amended under Article 102, paragraph 3, the European Patent Office shall, at the same time as it publishes the mention of the opposition decision, publish a new specification of the European patent containing the description, the claims and any drawings, in the amended form.

Article 104

COSTS

(1) Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings.

(2) On request, the registry of the Opposition Division shall fix the amount of the costs to be paid under a decision apportioning them. The fixing of the costs by the registry may be reviewed by a decision of the Opposition Division on a request filed within the period laid down in the Implementing Regulations.

(3) Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in the territory of which enforcement is to be carried out. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

Article 105

INTERVENTION OF THE ASSUMED INFRINGER

(1) In the event of an opposition to a European patent being filed, any third party who proves that proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him may, after the opposition period has expired, intervene in the opposition proceedings, if he gives notice of intervention within three months of the date on which the infringement proceedings were instituted. The same shall apply in respect of any third party who proves both that the proprietor of the patent has requested that he cease alleged infringement of the patent and that he has instituted proceedings for a court ruling that he is not infringing the patent.

(2) Notice of intervention shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. Thereafter the intervention shall, subject to any exceptions laid down in the Implementing Regulations, be treated as an opposition.

PART VIAPPEALS PROCEDURE

Article 106

DECISIONS SUBJECT TO APPEAL

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

(2) An appeal may be filed against the decision of the Opposition Division even if the European patent has been surrendered or has lapsed for all the designated States.

(3) A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.

(4) The apportionment of costs of opposition proceedings cannot be the sole subject of an appeal.

(5) A decision fixing the amount of costs of opposition proceedings cannot be appealed unless the amount is in excess of that laid down in the Rules relating to Fees.

Article 107

PERSONS ENTITLED TO APPEAL AND TO BE PARTIES TO APPEAL PROCEEDINGS

Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right.

Article 108

TIME LIMIT AND FORM OF APPEAL

Notice of appeal must be filed in writing at the European Patent Office within two months after the date of notification of the decision appealed from. The notice shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed.

Article 109

INTERLOCUTORY REVISION

(1) If the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision. This shall not apply where the appellant is opposed by another party to the proceedings.

(2) If the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit.

Article 110

EXAMINATION OF APPEALS

(1) If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.

(2) In the examination of the appeal, which shall be conducted in accordance with the provisions of the Implementing Regulations, the Board of Appeal shall invite the parties, as often as necessary, to file observations, within a period to be fixed by the Board of Appeal, on communications from another party or issued by itself.

(3) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 2, the European patent application shall be deemed to be withdrawn, unless the decision under appeal was taken by the Legal Division.

Article 111

DECISION IN RESPECT OF APPEALS

(1) Following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal shall decide on the appeal. The Board of Appeal may either exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed or remit the case to that department for further prosecution.

(2) If the Board of Appeal remits the case for further prosecution to the department whose decision was appealed, that department shall be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal, in so far as the facts are the same. If the decision which was appealed emanated from the Receiving Section, the Examining Division shall similarly be bound by the ratio decidendi of the Board of Appeal.

Article 112

DECISION OR OPINION OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises:

(a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes. If the Board of Appeal rejects the request, it shall give the reasons in its final decision;

(b) the President of the European Patent Office may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

(2) In the cases covered by paragraph 1(a) the parties to the appeal proceedings shall be parties to the proceedings before the Enlarged Board of Appeal.

(3) The decision of the Enlarged Board of Appeal referred to in paragraph 1(a) shall be binding on the Board of Appeal in respect of the appeal in question.

PART VIICOMMON PROVISIONS

Chapter ICOMMON PROVISIONS GOVERNING PROCEDURE

Article 113

BASIS OF DECISIONS

(1) The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

(2) The European Patent Office shall consider and decide upon the European patent application or the European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the applicant for or proprietor of the patent.

Article 114

EXAMINATION BY THE EUROPEAN PATENT OFFICE OF ITS OWN MOTION

(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.

Article 115

OBSERVATIONS BY THIRD PARTIES

(1) Following the publication of the European patent application, any person may present observations concerning the patentability of the invention in respect of which the application has been filed. Such observations must be filed in writing and must include a statement of the grounds on which they are based. That person shall not be a party to the proceedings before the European Patent Office.

(2) The observations referred to in paragraph 1 shall be communicated to the applicant for or proprietor of the patent who may comment on them.

Article 116

ORAL PROCEEDINGS

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

(2) Nevertheless, oral proceedings shall take place before the Receiving Section at the request of the applicant only where the Receiving Section considers this to be expedient or where it envisages refusing the European patent application.

(3) Oral proceedings before the Receiving Section, the Examining Divisions and the Legal Division shall not be public.

(4) Oral proceedings, including delivery of the decision, shall be public, as regards the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, after publication of the European patent application, and also before the Opposition Divisions, in so far as the department before which the proceedings are taking place does not decide otherwise in cases where admission of the public could have serious and unjustified disadvantages, in particular for a party to the proceedings.

Article 117

TAKING OF EVIDENCE

(1) In any proceedings before an Examining Division, an Opposition Division, the Legal Division or a Board of Appeal the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

(a) hearing the parties;

(b) requests for information;

(c) the production of documents;

(d) hearing the witnesses;

(e) opinions by experts;

(f) inspection;

(g) sworn statements in writing.

(2) The Examining Division, Opposition Division or Board of Appeal may commission one of its members to examine the evidence adduced.

(3) If the European Patent Office considers it necessary for a party, witness or expert to give evidence orally, it shall either:

(a) issue a summons to the person concerned to appear before it, or

(b) request, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, the competent court in the country of residence of the person concerned to take such evidence.

(4) A party, witness or expert who is summoned before the European Patent Office may request the latter to allow his evidence to be heard by a competent court in his country of residence. On receipt of such a request, or if there has been no reply to the summons by the expiry of a period fixed by the European Patent Office in the summons, the European Patent Office may, in accordance with the provisions of Article 131, paragraph 2, request the competent court to hear the person concerned.

(5) If a party, witness or expert gives evidence before the European Patent Office, the latter may, if it considers it advisable for the evidence to be given on oath or in an equally binding form, request the competent court in the country of residence of the person concerned to re-examine his evidence under such conditions.

(6) When the European Patent Office requests a competent court to take evidence, it may request the court to take the evidence on oath or in an equally binding form and to permit a member of the department concerned to attend the hearing and question the party, witness or expert either through the intermediary of the court or directly.

Article 118

UNITY OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION OR EUROPEAN PATENT

Where the applicants for or proprietors of a European patent are not the same in respect of different designated Contracting States, they shall be regarded as joint applicants or proprietors for the purposes of proceedings before the European Patent Office. The unity of the application or patent in these proceedings shall not be affected; in particular the text of the application or patent shall be uniform for all designated Contracting States unless otherwise provided for in this Convention.

Article 119

NOTIFICATION

The European Patent Office shall, as a matter of course, notify those concerned of decisions and summonses, and of any notice or other communication from which a time limit is reckoned, or of which those concerned must be notified under other provisions of this Convention, or of which notification has been ordered by the President of the European Patent Office. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be given through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

Article 120

TIME LIMITS

The Implementing Regulations shall specify:

(a) the manner of computation of time limits and the conditions under which such time limits may be extended, either because the European Patent Office or the authorities referred to in Article 75, paragraph 1(b), are not open to receive documents or because mail is not delivered in the localities in which the European Patent Office or such authorities are situated or because postal services are generally interrupted or subsequently dislocated;

(b) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

Article 121

FURTHER PROCESSING OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

(1) If the European patent application is to be refused or is refused or deemed to be withdrawn following failure to reply within a time limit set by the European Patent Office, the legal consequence provided for shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted if the applicant requests further processing of the application.

(2) The request shall be filed in writing within two months of the date on which either the decision to refuse the application or the communication that the application is deemed to be withdrawn was notified. The omitted act must be completed within this time limit. The request shall not be deemed to have been filed until the fee for further processing has been paid.

(3) The department competent to decide on the omitted act shall decide on the request.

Article 122

RESTITUTIO IN INTEGRUM

(1) The applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-ŕ-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in Article 86, paragraph 2, shall be deducted from the period of one year.

(3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts on which it relies. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application.

(5) The provisions of this Article shall not be applicable to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, Article 61, paragraph 3, Article 76, paragraph 3, Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Article 87, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the course of the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(7) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant restitutio in integrum in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-ŕ-vis the authorities of such State.

Article 123

AMENDMENTS

(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.

(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

Article 124

INFORMATION CONCERNING NATIONAL PATENT APPLICATIONS

(1) The Examining Division or the Board of Appeal may invite the applicant to indicate, within a period to be determined by it, the States in which he has made applications for national patents for the whole or part of the invention to which the European patent application relates, and to give the reference numbers of the said applications.

(2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

Article 125

REFERENCE TO GENERAL PRINCIPLES

In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

Article 126

TERMINATION OF FINANCIAL OBLIGATIONS

(1) Rights of the Organisation to the payment of a fee to the European Patent Office shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the fee fell due.

(2) Rights against the Organisation for the refunding by the European Patent Office of fees or sums of money paid in excess of a fee shall be extinguished after four years from the end of the calendar year in which the right arose.

(3) The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be interrupted in the case covered by paragraph 1 by a request for payment of the fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned claim in writing. On interruption it shall begin again immediately and shall end at the latest six years after the end of the year in which it originally began, unless, in the meantime, judicial proceedings to enforce the right have begun; in this case the period shall end at the earliest one year after the judgment enters into force.

Chapter IIINFORMATION TO THE PUBLIC OR OFFICIAL AUTHORITIES

Article 127

REGISTER OF EUROPEAN PATENTS

The European Patent Office shall keep a register, to be known as the Register of European Patents, which shall contain those particulars the registration of which is provided for by this Convention. No entry shall be made in the Register prior to the publication of the European patent application. The Register shall be open to public inspection.

Article 128

INSPECTION OF FILES

(1) The files relating to European patent applications, which have not yet been published, shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

(2) Any person who can prove that the applicant for a European patent has invoked the rights under the application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

(3) Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application prior to the publication of that application and without the consent of the relevant applicant.

(4) Subsequent to the publication of the European patent application, the files relating to such application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.

(5) Even prior to the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate the following bibliographic data to third parties or publish them:

(a) the number of the European patent application;

(b) the date of filing of the European patent application and, where the priority of a previous application is claimed, the date, State and file number of the previous application;

(c) the name of the applicant;

(d) the title of the invention;

(e) the Contracting States designated.

Article 129

PERIODICAL PUBLICATIONS

The European Patent Office shall periodically publish:

(a) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention;

(b) an Official Journal of the European Patent Office, containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

Article 130

EXCHANGES OF INFORMATION

(1) The European Patent Office and, subject to the application of the legislative or regulatory provisions referred to in Article 75, paragraph 2, the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding the filing of European or national patent applications and regarding any proceedings concerning such applications and the resulting patents.

(2) The provisions of paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and:

(a) the central industrial property office of any State which is not a party to this Convention;

(b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;

(c) any other organisation.

(3) The communications under paragraphs 1 and 2(a) and (b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2(c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned shall treat the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

Article 131

ADMINISTRATIVE AND LEGAL CO-OPERATION

(1) Unless otherwise provided in this Convention or in national laws, the European Patent Office and the courts or authorities of Contracting States shall on request give assistance to each other by communicating information or opening files for inspection. Where the European Patent Office lays files open to inspection by courts, Public Prosecutors’ Offices or central industrial property offices, the inspection shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128.

(2) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the courts or other competent authorities of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office and within the limits of their jurisdiction, any necessary enquiries or other legal measures.

Article 132

EXCHANGE OF PUBLICATIONS

(1) The European Patent Office and the central industrial property offices of the Contracting States shall despatch to each other on request and for their own use one or more copies of their respective publications free of charge.

(2) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.

Chapter IIIREPRESENTATION

Article 133

GENERAL PRINCIPLES OF REPRESENTATION

(1) Subject to the provisions of paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

(2) Natural or legal persons not having either a residence or their principal place of business within the territory of one of the Contracting States must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing the European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

(3) Natural or legal persons having their residence or principal place of business within the territory of one of the Contracting States may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who must be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business within the territory of one of the Contracting States and which have economic connections with the first legal person.

(4) The Implementing Regulations may prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

Article 134

PROFESSIONAL REPRESENTATIVES

(1) Professional representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

(2) Any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) he must be a national of one of the Contracting States;

(b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;

(c) he must have passed the European qualifying examination.

(3) Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which must indicate that the conditions laid down in paragraph 2 are fulfilled.

(4) Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

(5) For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

(6) The President of the European Patent Office may, in special circumstances, grant exemption from the requirement of paragraph 2(a).

(7) Professional representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in one of the Contracting States and having his place of business within such State, to the extent that he is entitled, within the said State, to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 5 shall apply mutatis mutandis.

(8) The Administrative Council may adopt provisions governing:

(a) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

(b) the establishment or recognition of an institute constituted by the persons entitled to act as professional representatives by virtue of either the European qualifying examination or the provisions of Article 163, paragraph 7;

(c) any disciplinary power to be exercised by that institute or the European Patent Office on such persons.

PART VIIIIMPACT ON NATIONAL LAW

Chapter ICONVERSION INTO A NATIONAL PATENT APPLICATION

Article 135

REQUEST FOR THE APPLICATION OF NATIONAL PROCEDURE

(1) The central industrial property office of a designated Contracting State shall apply the procedure for the grant of a national patent only at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, and in the following circumstances:

(a) when the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, or Article 162, paragraph 4;

(b) in such other cases as are provided for by the national law in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

(2) The request for conversion shall be filed within three months after the European patent application has been withdrawn or after notification has been made that the application is deemed to be withdrawn, or after a decision has been notified refusing the application or revoking the European patent. The effect referred to in Article 66 shall lapse if the request is not filed in due time.

Article 136

SUBMISSION AND TRANSMISSION OF THE REQUEST

(1) A request for conversion shall be filed with the European Patent Office and shall specify the Contracting States in which application of the procedure for the grant of a national patent is desired. The request shall not be deemed to be filed until the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein, accompanied by a copy of the files relating to the European patent application or the European patent.

(2) However, if the applicant is notified that the European patent application has been deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 5, the request shall be filed with the central industrial property office with which the application has been filed. That office shall, subject to the provisions of national security, transmit the request, together with a copy of the European patent application, directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified by the applicant in the request. The effect referred to in Article 66 shall lapse if such transmission is not made within twenty months after the date of filing or, if a priority has been claimed, after the date of priority.

Article 137

FORMAL REQUIREMENTS FOR CONVERSION

(1) A European patent application transmitted in accordance with Article 136 shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

(2) Any central industrial property office to which the application is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

(a) pay the national application fee;

(b) file a translation in one of the official languages of the State in question of the original text of the European patent application and, where appropriate, of the text, as amended during proceedings before the European Patent Office, which the applicant wishes to submit to the national procedure.

Chapter IIREVOCATION AND PRIOR RIGHTS

Article 138

GROUNDS FOR REVOCATION

(1) Subject to the provisions of Article 139, a European patent may only be revoked under the law of a Contracting State, with effect for its territory, on the following grounds:

(a) if the subject-matter of the European patent is not patentable within the terms of Articles 52 to 57;

(b) if the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

(c) if the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

(d) if the protection conferred by the European patent has been extended;

(e) if the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

(2) If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. If the national law so allows, the limitation may be effected in the form of an amendment to the claims, the description or the drawings.

Article 139

RIGHTS OF EARLIER DATE OR THE SAME DATE

(1) In any designated Contracting State a European patent application and a European patent shall have with regard to a national patent application and a national patent the same prior right effect as a national patent application and a national patent.

(2) A national patent application and a national patent in a Contracting State shall have with regard to a European patent in which that Contracting State is designated the same prior right effect as they have with regard to a national patent.

(3) Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

Chapter IIIMISCELLANEOUS EFFECTS

Article 140

NATIONAL UTILITY MODELS AND UTILITY CERTIFICATES

Article 66, Article 124, Articles 135 to 137 and Article 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

Article 141

RENEWAL FEES FOR EUROPEAN PATENTS

(1) Renewal fees in respect of a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 4.

(2) Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

PART IXSPECIAL AGREEMENTS

Article 142

UNITARY PATENTS

(1) Any group of Contracting States, which has provided by a special agreement that a European patent granted for those States has a unitary character throughout their territories, may provide that a European patent may only be granted jointly in respect of all those States.

(2) Where any group of Contracting States has availed itself of the authorisation given in paragraph 1, the provisions of this Part shall apply.

Article 143

SPECIAL DEPARTMENTS OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) The group of Contracting States may give additional tasks to the European Patent Office.

(2) Special departments common to the Contracting States in the group may be set up within the European Patent Office in order to carry out the additional tasks. The President of the European Patent Office shall direct such special departments; Article 10, paragraphs 2 and 3, shall apply mutatis mutandis.

Article 144

REPRESENTATION BEFORE SPECIAL DEPARTMENTS

The group of Contracting States may lay down special provisions to govern representation of parties before the departments referred to in Article 143, paragraph 2.

Article 145

SELECT COMMITTEE OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL

(1) The group of Contracting States may set up a select committee of the Administrative Council for the purpose of supervising the activities of the special departments set up under Article 143, paragraph 2; the European Patent Office shall place at its disposal such staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties. The President of the European Patent Office shall be responsible for the activities of the special departments to the select committee of the Administrative Council.

(2) The composition, powers and functions of the select committee shall be determined by the group of Contracting States.

Article 146

COVER FOR EXPENDITURE FOR CARRYING OUT SPECIAL TASKS

Where additional tasks have been given to the European Patent Office under Article 143, the group of Contracting States shall bear the expenses incurred by the Organisation in carrying out these tasks. Where special departments have been set up in the European Patent Office to carry out these additional tasks, the group shall bear the expenditure on staff, premises and equipment chargeable in respect of these departments. Article 39, paragraphs 3 and 4, Article 41 and Article 47 shall apply mutatis mutandis.

Article 147

PAYMENTS IN RESPECT OF RENEWAL FEES FOR UNITARY PATENTS

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents the proportion referred to in Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis.

Article 148

THE EUROPEAN PATENT APPLICATION AS AN OBJECT OF PROPERTY

(1) Article 74 shall apply unless the group of Contracting States has specified otherwise.

(2) The group of Contracting States may provide that a European patent application for which these Contracting States are designated may only be transferred, mortgaged or subjected to any legal means of execution in respect of all the Contracting States of the group and in accordance with the provisions of the special agreement.

Article 149

JOINT DESIGNATION

(1) The group of Contracting States may provide that these States may only be designated jointly, and that the designation of one or some only of such States shall be deemed to constitute the designation of all the States of the group.

(2) Where the European Patent Office acts as a designated Office under Article 153, paragraph 1, paragraph 1 shall apply if the applicant has indicated in the international application that he wishes to obtain a European patent for one or more of the designated States of the group. The same shall apply if the applicant designates in the international application one of the Contracting States in the group, whose national law provides that the designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

PART XINTERNATIONAL APPLICATION PURSUANT TO THE PATENT COOPERATION TREATY

Article 150

APPLICATION OF THE PATENT COOPERATION TREATY

(1) The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the Cooperation Treaty, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

(2) International applications filed under the Cooperation Treaty may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of that Treaty shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the Cooperation Treaty shall prevail. In particular, for an international application the time limit within which a request for examination must be filed under Article 94, paragraph 2, of this Convention shall not expire before the time prescribed by Article 22 or Article 39 of the Cooperation Treaty as the case maybe.

(3) An international application, for which the European Patent Office acts as designated Office or elected Office, shall be deemed to be a European patent application.

(4) Where reference is made in this Convention to the Cooperation Treaty, such reference shall include the Regulations under that Treaty.

Article 151

THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS A RECEIVING OFFICE

(1) The European Patent Office may act as a receiving Office within the meaning of Article 2(xv) of the Cooperation Treaty if the applicant is a resident or national of a Contracting State to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force.

(2) The European Patent Office may also act as a receiving Office if the applicant is a resident or national of a State which is not a Contracting State to this Convention, but which is a Contracting State to the Cooperation Treaty and which has concluded an agreement with the Organisation whereby the European Patent Office acts as a receiving Office, in accordance with the provisions of the Cooperation Treaty, in place of the national office of that State.

(3) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office may also act as a receiving Office for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

Article 152

FILING AND TRANSMITTAL OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

(1) If the applicant chooses the European Patent Office as a receiving Office for his international application, he shall file it directly with the European Patent Office. Article 75, paragraph 2, shall nevertheless apply mutatis mutandis.

(2) In the event of an international application being filed with the European Patent Office through the intermediary of the competent central industrial property office, the Contracting State concerned shall take all necessary measures to ensure that the application is transmitted to the European Patent Office in time for the latter to be able to comply in due time with the conditions for transmittal under the Cooperation Treaty.

(3) Each international application shall be subject to the payment of the transmittal fee, which shall be payable within one month after receipt of the application.

Article 153

THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS A DESIGNATED OFFICE

(1) The European Patent Office shall act as a designated Office within the meaning of Article 2(xiii) of the Cooperation Treaty for those Contracting States to this Convention in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force and which are designated in the international application if the applicant informs the receiving Office in the international application that he wishes to obtain a European patent for these States. The same shall apply if, in the international application, the applicant designates a Contracting State of which the national law provides that designation of that State shall have the effect of the application being for a European patent.

(2) When the European Patent Office acts as a designated Office, the Examining Division shall be competent to take decisions which are required under Article 25, paragraph 2(a), of the Cooperation Treaty.

Article 154

THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS AN INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(1) The European Patent Office shall act as an International Searching Authority within the meaning of Chapter I of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State in respect of which the Cooperation Treaty has entered into force, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Searching Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 17, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

Article 155

THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS AN INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

(1) The European Patent Office shall act as an International Preliminary Examining Authority within the meaning of Chapter II of the Cooperation Treaty for applicants who are residents or nationals of a Contracting State bound by that Chapter, subject to the conclusion of an agreement between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(2) Subject to the prior approval of the Administrative Council, the European Patent Office shall also act as an International Preliminary Examining Authority for any other applicant, in accordance with an agreement concluded between the Organisation and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization.

(3) The Boards of Appeal shall be responsible for deciding on a protest made by an applicant against an additional fee charged by the European Patent Office under the provisions of Article 34, paragraph 3(a), of the Cooperation Treaty.

Article 156

THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS AN ELECTED OFFICE

The European Patent Office shall act as an elected Office within the meaning of Article 2(xiv) of the Cooperation Treaty if the applicant has elected any of the designated States referred to in Article 153, paragraph 1, or Article 149, paragraph 2, for which Chapter II of that Treaty has become binding. Subject to the prior approval of the Administrative Council, the same shall apply where the applicant is a resident or national of a State which is not a party to that Treaty or which is not bound by Chapter II of that Treaty, provided that he is one of the persons whom the Assembly of the International Patent Cooperation Union has decided to allow, pursuant to Article 31, paragraph 2(b), of the Cooperation Treaty, to make a demand for international preliminary examination.

Article 157

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(1) Without prejudice to the provisions of paragraphs 2 to 4, the international search report under Article 18 of the Cooperation Treaty or any declaration under Article 17, paragraph 2(a), of that Treaty and their publication under Article 21 of that Treaty shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

(2) Subject to the decisions of the Administrative Council referred to in paragraph 3:

(a) a supplementary European search report shall be drawn up in respect of all international applications;

(b) the applicant shall pay the search fee, which shall be paid at the same time as the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty. If the search fee is not paid in due time the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) The Administrative Council may decide under what conditions and to what extent:

(a) the supplementary European search report is to be dispensed with;

(b) the search fee is to be reduced.

(4) The Administrative Council may at any time rescind the decisions taken pursuant to paragraph 3.

Article 158

PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND ITS SUPPLY TO THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) Publication under Article 21 of the Cooperation Treaty of an international application for which the European Patent Office is a designated Office shall, subject to paragraph 3, take the place of the publication of a European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin. Such an application shall not however be considered as comprised in the state of the art in accordance with Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 2 are not fulfilled.

(2) The international application shall be supplied to the European Patent Office in one of its official languages. The applicant shall pay to the European Patent Office the national fee provided for in Article 22, paragraph 1, or Article 39, paragraph 1, of the Cooperation Treaty.

(3) If the international application is published in a language other than one of the official languages of the European Patent Office, that Office shall publish the international application, supplied as specified in paragraph 2. Subject to the provisions of Article 67, paragraph 3, the provisional protection in accordance with Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

PART XITRANSITIONAL PROVISIONS

Article 159

ADMINISTRATIVE COUNCIL DURING A TRANSITIONAL PERIOD

(1) The States referred to in Article 169, paragraph 1, shall appoint their representatives to the Administrative Council; on the invitation of the Government of the Federal Republic of Germany, the Administrative Council shall meet no later than two months after the entry into force of this Convention, particularly for the purpose of appointing the President of the European Patent Office.

(2) The duration of the term of office of the first Chairman of the Administrative Council appointed after the entry into force of this Convention shall be four years.

(3) The term of office of two of the elected members of the first Board of the Administrative Council set up after the entry into force of this Convention shall be five and four years respectively.

Article 160

APPOINTMENT OF EMPLOYEES DURING A TRANSITIONAL PERIOD

(1) Until such time as the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office have been adopted, the Administrative Council and the President of the European Patent Office, each within their respective powers, shall recruit the necessary employees and shall conclude short-term contracts to that effect. The Administrative Council may lay down general principles in respect of recruitment.

(2) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, the Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may appoint as members of the Enlarged Board of Appeal or of the Boards of Appeal technically or legally qualified members of national courts and authorities of Contracting States who may continue their activities in their national courts or authorities. They may be appointed for a term of less than five years, though this shall not be less than one year, and may be reappointed.

Article 161

FIRST ACCOUNTING PERIOD

(1) The first accounting period of the Organisation shall extend from the date of entry into force of this Convention to 31 December of the same year. If that date falls within the second half of the year, the accounting period shall extend until 31 December of the following year.

(2) The budget for the first accounting period shall be drawn up as soon as possible after the entry into force of this Convention. Until contributions provided for in Article 40 due in accordance with the first budget are received by the Organisation, the Contracting States shall, upon the request of and within the limit of the amount fixed by the Administrative Council, make advances which shall be deducted from their contributions in respect of that budget. The advances shall be determined in accordance with the scale referred to in Article 40. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis to the advances.

Article 162

PROGRESSIVE EXPANSION OF THE FIELD OF ACTIVITY OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) European patent applications may be filed with the European Patent Office from the date fixed by the Administrative Council on the recommendation of the President of the European Patent Office.

(2) The Administrative Council may, on the recommendation of the President of the European Patent Office, decide that, as from the date referred to in paragraph 1, the processing of European patent applications may be restricted. Such restriction may be in respect of certain areas of technology. However, examination shall in any event be made as to whether European patent applications can be accorded a date of filing.

(3) If a decision has been taken under paragraph 2, the Administrative Council may not subsequently further restrict the processing of European patent applications.

(4) Where, as a result of the procedure being restricted under paragraph 2, a European patent application cannot be further processed, the European Patent Office shall communicate this to the applicant and shall point out that he may make a request for conversion. The European patent application shall be deemed to be withdrawn on receipt of such communication.

Article 163

PROFESSIONAL REPRESENTATIVES DURING A TRANSITIONAL PERIOD

(1) During a transitional period, the expiry of which shall be determined by the Administrative Council, notwithstanding the provisions of Article 134, paragraph 2, any natural person who fulfils the following conditions may be entered on the list of professional representatives:

(a) he must be a national of a Contracting State;

(b) he must have his place of business or employment within the territory of one of the Contracting States;

(c) he must be entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of the Contracting State in which he has his place of business or employment.

(2) Entry shall be effected upon request, accompanied by a certificate, furnished by the central industrial property office, which must indicate that the conditions laid down in paragraph 1 are fulfilled.

(3) When, in any Contracting State, the entitlement referred to in paragraph 1(c) is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons applying to be entered on the list who act in patent matters before the central industrial property office of the said State must have habitually so acted for at least five years. However, persons whose professional qualification to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of one of the Contracting States is officially recognised in accordance with the regulations laid down by such State shall not be subject to the condition of having exercised the profession. The certificate furnished by the central industrial property office must indicate that the applicant satisfies one of the conditions referred to in the present paragraph.

(4) The President of the European Patent Office may grant exemption from:

(a) the requirement of paragraph 3, first sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way;

(b) the requirement of paragraph 1(a) in special circumstances.

(5) The President of the European Patent Office shall grant exemption from the requirement of paragraph 1(a) if on 5 October 1973 the applicant fulfilled the requirements of paragraph 1(b) and (c).

(6) Persons having their places of business or employment in a State which acceded to this Convention less than one year before the expiry of the transitional period referred to in paragraph 1 or after the expiry of the transitional period may, under the conditions laid down in paragraphs 1 to 5, during a period of one year calculated from the date of entry into force of the accession of that State, be entered on the list of professional representatives.

(7) After the expiry of the transitional period, any person whose name was entered on the list of professional representatives during that period shall, without prejudice to any disciplinary measures taken under Article 134, paragraph 8(c), remain thereon or, on request, be restored thereto, provided that he then fulfils the requirement of paragraph 1(b).

PART XIIFINAL PROVISIONS

Article 164

IMPLEMENTING REGULATIONS AND PROTOCOLS

(1) The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation and the Protocol on the Interpretation of Article 69 shall be integral parts of this Convention.

(2) In the case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

Article 165

SIGNATURE – RATIFICATION

(1) This Convention shall be open for signature until 5 April 1974 by the States which took part in the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents or were informed of the holding of that conference and offered the option of taking part therein.

(2) This Convention shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 166

ACCESSION

(1) This Convention shall be open to accession by:

(a) the States referred to in Article 165, paragraph 1;

(b) any other European State at the invitation of the Administrative Council.

(2) Any State which has been a party to the Convention and has ceased so to be as a result of the application of Article 172, paragraph 4, may again become a party to the Convention by acceding to it.

(3) Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 167

RESERVATIONS

(1) Each Contracting State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification or accession, make only the reservations specified in paragraph 2.

(2) Each Contracting State may reserve the right to provide that:

(a) European patents, in so far as they confer protection on chemical, pharmaceutical or food products, as such, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable; this reservation shall not affect protection conferred by the patent in so far as it involves a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a pharmaceutical or food product;

(b) European patents, in so far as they confer protection on agricultural or horticultural processes other than those to which Article 53, sub-paragraph (b), applies, shall, in accordance with the provisions applicable to national patents, be ineffective or revocable;

(c) European patents shall have a term shorter than twenty years, in accordance with the provisions applicable to national patents;

(d) it shall not be bound by the Protocol on Recognition.

(3) Any reservation made by a Contracting State shall have effect for a period of not more than ten years from the entry into force of this Convention. However, where a Contracting State has made any of the reservations referred to in paragraph 2(a) and (b), the Administrative Council may, in respect of such State, extend the period by not more than five years for all or part of any reservation made, if that State submits, at the latest one year before the end of the ten-year period, a reasoned request which satisfies the Administrative Council that the State is not in a position to dispense with that reservation by the expiry of the ten year period.

(4) Any Contracting State that has made a reservation shall withdraw this reservation as soon as circumstances permit. Such withdrawal shall be made by notification addressed to the Government of the Federal Republic of Germany and shall take effect one month from the date of receipt of such notification.

(5) Any reservation made in accordance with paragraph 2(a), (b) or (c) shall apply to European patents granted on European patent applications filed during the period in which the reservation has effect. The effect of the reservation shall continue for the term of the patent.

(6) Without prejudice to paragraphs 4 and 5, any reservation shall cease to have effect on expiry of the period referred to in paragraph 3, first sentence, or, if the period is extended, on expiry of the extended period.

Article 168

TERRITORIAL FIELD OF APPLICATION

(1) Any Contracting State may declare in its instrument of ratification or accession, or may inform the Government of the Federal Republic of Germany by written notification any time thereafter, that this Convention shall be applicable to one or more of the territories for the external relations of which it is responsible. European patents granted for that Contracting State shall also have effect in the territories for which such a declaration has taken effect.

(2) If the declaration referred to in paragraph 1 is contained in the instrument of ratification or accession, it shall take effect on the same date as the ratification or accession; if the declaration is made in a notification after the deposit of the instrument of ratification or accession, such notification shall take effect six months after the date of its receipt by the Government of the Federal Republic of Germany.

(3) Any Contracting State may at any time declare that the Convention shall cease to apply to some or to all of the territories in respect of which it has given a notification pursuant to paragraph 1. Such declaration shall take effect one year after the date on which the Government of the Federal Republic of Germany re-ceived notification thereof.

Article 169

ENTRY INTO FORCE

(1) This Convention shall enter into force three months after the deposit of the last instrument of ratification or accession by six States on whose territory the total number of patent applications filed in 1970 amounted to at least 180 000 for all the said States.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Convention shall take effect on the first day of the third month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 170

INITIAL CONTRIBUTION

(1) Any State which ratifies or accedes to this Convention after its entry into force shall pay to the Organisation an initial contribution, which shall not be refunded.

(2) The initial contribution shall be 5% of an amount calculated by applying the percentage obtained for the State in question, on the date on which ratification or accession takes effect, in accordance with the scale provided for in Article 40, paragraphs 3 and 4, to the sum of the special financial contributions due from the other Contracting States in respect of the accounting periods preceding the date referred to above.

(3) In the event that special financial contributions were not required in respect of the accounting period immediately preceding the date referred to in paragraph 2, the scale of contributions referred to in that paragraph shall be the scale that would have been applicable to the State concerned in respect of the last year for which financial contributions were required.

Article 171

DURATION OF THE CONVENTION

The present Convention shall be of unlimited duration.

Article 172

REVISION

(1) This Convention may be revised by a Conference of the Contracting States.

(2) The Conference shall be prepared and convened by the Administrative Council. The Conference shall not be deemed to be validly constituted unless at least three-quarters of the Contracting States are represented at it. In order to adopt the revised text there must be a majority of three-quarters of the Contracting States represented and voting at the Conference. Abstentions shall not be considered as votes.

(3) The revised text shall enter into force when it has been ratified or acceded to by the number of Contracting States specified by the Conference, and at the time specified by that Conference.

(4) Such States as have not ratified or acceded to the revised text of the Convention at the time of its entry into force shall cease to be parties to this Convention as from that time.

Article 173

DISPUTES BETWEEN CONTRACTING STATES

(1) Any dispute between Contracting States concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall be submitted, at the request of one of the States concerned, to the Administrative Council, which shall endeavour to bring about agreement between the States concerned.

(2) If such agreement is not reached within six months from the date when the Administrative Council was seized of the dispute, any one of the States concerned may submit the dispute to the International Court of Justice for a binding decision.

Article 174

DENUNCIATION

Any Contracting State may at any time denounce this Convention. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification.

Article 175

PRESERVATION OF ACQUIRED RIGHTS

(1) In the event of a State ceasing to be party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, rights already acquired pursuant to this Convention shall not be impaired.

(2) A European patent application which is pending when a designated State ceases to be party to the Convention shall be processed by the European Patent Office, in so far as that State is concerned, as if the Convention in force thereafter were applicable to that State.

(3) The provisions of paragraph 2 shall apply to European patents in respect of which, on the date mentioned in that paragraph, an opposition is pending or the opposition period has not expired.

(4) Nothing in this Article shall affect the right of any State that has ceased to be a party to this Convention to treat any European patent in accordance with the text to which it was a party.

Article 176

FINANCIAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF A FORMER CONTRACTING STATE

(1) Any State which has ceased to be a party to this Convention in accordance with Article 172, paragraph 4, or Article 174, shall have the special financial contributions which it has paid pursuant to Article 40, paragraph 2, refunded to it by the Organisation only at the time and under the conditions whereby the Organisation refunds special financial contributions paid by other States during the same accounting period.

(2) The State referred to in paragraph 1 shall, even after ceasing to be a party to this Convention, continue to pay the proportion pursuant to Article 39 of renewal fees in respect of European patents remaining in force in that State, at the rate current on the date on which it ceased to be a party.

Article 177

LANGUAGES OF THE CONVENTION

(1) This Convention, drawn up in a single original, in the English, French and German languages, shall be deposited in the archives of the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

(2) The texts of this Convention drawn up in official languages of Contracting States other than those referred to in paragraph 1 shall, if they have been approved by the Administrative Council, be considered as official texts. In the event of conflict on the interpretation of the various texts, the texts referred to in paragraph 1 shall be authentic.

Article 178

TRANSMISSION AND NOTIFICATIONS

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Convention and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

(a) any signature;

(b) the deposit of any instrument of ratification or accession;

(c) any reservation or withdrawal of reservation pursuant to the provisions of Article 167;

(d) any declaration or notification received pursuant to the provisions of Article 168;

(e) the date of entry into force of this Convention;

(f) any denunciation received pursuant to the provisions of Article 174 and the date on which such denunciation comes into force.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Convention.

Done at Munich this fifth day of October one thousand nine hundred and seventy-three.

* * *

Implementing regulations to the Convention on the grant of european patents of 5 October 1973 as last amended by Decision of the Administrative Council of the European Patent Organization of 9 December 2004

PART IIMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I OF THE CONVENTION

Chapter ILANGUAGES OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 1

DEROGATIONS FROM THE PROVISIONS CONCERNING THE LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS IN WRITTEN PROCEEDINGS

(1) In written proceedings before the European Patent Office any party may use any official language of the European Patent Office. The translation referred to in Article 14, paragraph 4, may be filed in any official language of the European Patent Office.

(2) Amendments to a European patent application or European patent must be filed in the language of the proceedings.

(3) Documents to be used for purposes of evidence before the European Patent Office, and particularly publications, may be filed in any language. The European Patent Office may, however, require that a translation be filed, within a given time limit of not less than one month, in one of its official languages.

Rule 2

DEROGATIONS FROM THE PROVISIONS CONCERNING THE LANGUAGE OF THE PROCEEDINGS IN ORAL PROCEEDINGS

(1) Any party to oral proceedings before the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office, on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings. Any party may likewise use one of the official languages of the Contracting States, on condition that he makes provision for interpretation into the language of the proceedings. The European Patent Office may permit derogations from the provisions of this paragraph.

(2) In the course of oral proceedings, the employees of the European Patent Office may, in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office.

(3) In the case of taking of evidence, any party to be heard, witness or expert who is unable to express himself adequately in one of the official languages of the European Patent Office or the Contracting States may use another language. Should the taking of evidence be decided upon following a request by a party to the proceedings, parties to be heard, witnesses or experts who express themselves in languages other than the official languages of the European Patent Office may be heard only if the party who made the request makes provision for interpretation into the language of the proceedings; the European Patent Office may, however, authorise interpretation into one of its other official languages.

(4) If the parties and the European Patent Office agree, any language may be used in oral proceedings.

(5) The European Patent Office shall, if necessary, make provision at its own expense for interpretation into the language of the proceedings, or, where appropriate, into its other official languages, unless this interpretation is the responsibility of one of the parties to the proceedings.

(6) Statements by employees of the European Patent Office, by parties to the proceedings and by witnesses and experts, made in one of the official languages of the European Patent Office during oral proceedings shall be entered in the minutes in the language employed. Statements made in any other language shall be entered in the official language into which they are translated. Amendments to the text of the description or claims of a European patent application or European patent shall be entered in the minutes in the language of the proceedings.

Rule 3

(deleted)

Rule 4

LANGUAGE OF A EUROPEAN DIVISIONAL APPLICATION

European divisional applications or, in the case referred to in Article 14, paragraph 2, the translations thereof, must be filed in the language of the proceedings for the earlier European patent application.

Rule 5

CERTIFICATION OF TRANSLATIONS

When a translation of any document must be filed, the European Patent Office may require the filing of a certificate that the translation corresponds to the original text within a period to be determined by it. Failure to file the certificate in due time shall lead to the document being deemed not to have been received unless the Convention provides otherwise.

Rule 6

TIME LIMITS AND REDUCTION OF FEES

(1) The translation referred to in Article 14, paragraph 2, must be filed within three months after the filing of the European patent application, but no later than thirteen months after the date of priority. Nevertheless, if the translation concerns a European divisional application or a new European patent application under Article 61, paragraph 1(b), the translation may be filed at any time within one month of the filing of such application.

(2) The translation referred to in Article 14, paragraph 4, must be filed within one month of the filing of the document. Where the document is a notice of opposition or an appeal, this period shall be extended where appropriate to the end of the opposition period or appeal period.

(3) A reduction in the filing fee, examination fee, opposition fee or appeal fee shall be allowed an applicant, proprietor or opponent, as the case may be, who avails himself of the options provided in Article 14, paragraphs 2 and 4. The reduction shall be fixed in the Rules relating to Fees at a percentage of the total of the fees.

Rule 7

LEGAL AUTHENTICITY OF THE TRANSLATION OF THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

Saving proof to the contrary, the European Patent Office may, for the purposes of determining whether the subject-matter of the European patent application or European patent extends beyond the content of the European patent application as filed, assume that the translation referred to in Article 14, paragraph 2, is in conformity with the original text of the application.

Chapter IIORGANISATION OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Rule 8

PATENT CLASSIFICATION

(1) The European Patent Office shall use:

(a) the classification referred to in Article 1 of the European Convention on the International Classification of Patents for Invention of 19 December 1954 until the entry into force of the Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification of 24 March 1971;

(b) the classification referred to in Article 1 of the aforementioned Strasbourg Agreement, after the entry into force of that Agreement.

(2) The classification referred to in paragraph 1 is hereinafter referred to as the international classification.

Rule 9

ALLOCATION OF DUTIES TO THE DEPARTMENTS OF THE FIRST INSTANCE

(1) The President of the European Patent Office shall determine the number of Search Divisions, Examining Divisions and Opposition Divisions. He shall allocate duties to these departments by reference to the international classification and shall decide where necessary on the classification of a European patent application or a European patent in accordance with that classification.

(2) In addition to the responsibilities vested in them under the Convention, the President of the European Patent Office may allocate further duties to the Receiving Section, Search Divisions, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division.

(3) The President of the European Patent Office may entrust to employees who are not technically or legally qualified examiners the execution of individual duties falling to the Examining Divisions or Opposition Divisions and involving no technical or legal difficulties.

(4) The President of the European Patent Office may grant exclusive responsibilities to one of the registries of the Opposition Divisions for fixing the amount of costs as provided for in Article 104, paragraph 2.

Rule 10

PRESIDIUM OF THE BOARDS OF APPEAL

(1) The autonomous authority within the organisational unit comprising the Boards of Appeal (the «Presidium of the Boards of Appeal») shall consist of the Vice-President in charge of the Boards of Appeal, who shall act as chairman, and twelve members of the Boards of Appeal, six being Chairmen and six being other members.

(2) All members of the Presidium shall be elected by the Chairmen and members of the Boards of Appeal for one working year. If the full composition of the Presidium cannot be reached, the vacancies shall be filled by designating the most senior Chairmen and members.

(3) The Presidium shall adopt the Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Rules of Procedure for the election and designation of its members. The Presidium shall further advise the Vice-President in charge of the Boards of Appeal with regard to matters concerning the functioning of the Boards of Appeal in general.

(4) Before the beginning of each working year the Presidium, extended to include all Chairmen, shall allocate duties to the Boards of Appeal. In the same composition, it shall decide on conflicts regarding the allocation of duties between two or more Boards of Appeal. The extended Presidium shall designate the regular and alternate members of the various Boards of Appeal. Any member of a Board of Appeal may be designated as a member of more than one Board of Appeal. These measures may, where necessary, be amended during the course of the working year in question.

(5) The Presidium may only take a decision if at least five of its members are present; these must include the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of two Boards of Appeal. Where the tasks mentioned in paragraph 4 are concerned, nine members must be present, including the Vice-President in charge of the Boards of Appeal or his deputy, and the Chairmen of three Boards of Appeal. Decisions shall be taken by a majority vote; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

(6) The Administrative Council may allocate duties under Article 134, paragraph 8(c), to the Boards of Appeal.

Rule 11

BUSINESS DISTRIBUTION SCHEME FOR THE ENLARGED BOARD OF APPEAL AND ADOPTION OF ITS RULES OF PROCEDURE

(1) Before the beginning of each working year, the members of the Enlarged Board of Appeal who have not been appointed under Article 160, paragraph 2, shall designate the regular and alternate members of the Enlarged Board of Appeal.

(2) The members of the Enlarged Board of Appeal who have not been appointed under Article 160, paragraph 2, shall adopt the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal.

(3) Decisions on matters mentioned in paragraphs 1 and 2 may only be taken if at least five members are present, including the Chairman of the Enlarged Board of Appeal or his deputy; in the event of parity of votes, the Chairman or his deputy shall have the casting vote. Abstentions shall not be considered as votes.

Rule 12

ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE

(1) The Examining Divisions and the Opposition Divisions shall be grouped together administratively so as to form Directorates, the number of which shall be laid down by the President of the European Patent Office.

(2) The Directorates, the Legal Division, the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal, and the administrative services of the European Patent Office shall be grouped together administratively so as to form Directorates-General. The Receiving Section and the Search Divisions shall be grouped together administratively so as to form a Directorate-General.

(3) Each Directorate-General shall be directed by a Vice-President. The appointment of a Vice-President to a Directorate-General shall be decided upon by the Administrative Council, after the President of the European Patent Office has been consulted.

PART IIIMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II OF THE CONVENTION

Chapter IPROCEDURE WHERE THE APPLICANT OR PROPRIETOR IS NOT ENTITLED

Rule 13

SUSPENSION OF PROCEEDINGS

(1) If a third party provides proof to the European Patent Office that he has opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the grant of the European patent, the European Patent Office shall stay the proceedings for grant unless the third party consents to the continuation of such proceedings. Such consent must be communicated in writing to the European Patent Office; it shall be irrevocable. However, proceedings for grant may not be stayed before the publication of the European patent application.

(2) Where proof is provided to the European Patent Office that a decision which has become final has been given in the proceedings concerning entitlement to the grant of the European patent, the European Patent Office shall communicate to the applicant and any other party that the proceedings for grant shall be resumed as from the date stated in the communication unless a new European patent application pursuant to Article 61, paragraph 1(b), has been filed for all the designated Contracting States. If the decision is in favour of the third party, the proceedings may only be resumed after a period of three months of that decision becoming final unless the third party requests the resumption of the proceedings for grant.

(3) When giving a decision on the suspension of proceedings or thereafter the European Patent Office may set a date on which it intends to continue the proceedings pending before it regardless of the stage reached in the proceedings referred to in paragraph 1 opened against the applicant. The date is to be communicated to the third party, the applicant and any other party. If no proof has been provided by that date that a decision which has become final has been given, the European Patent Office may continue proceedings.

(4) If a third party provides proof to the European Patent Office during opposition proceedings or during the opposition period that he has opened proceedings against the proprietor of the European patent for the purpose of seeking a judgment that he is entitled to the European patent, the European Patent Office shall stay the opposition proceedings unless the third party consents to the continuation of such proceedings. Such comment must be communicated in writing to the European Patent Office; it shall be irrevocable. However, the suspension of the proceedings may not be ordered until the Opposition Division has deemed the opposition admissible. Paragraphs 2 and 3 shall apply mutatis mutandis.

(5) The time limits in force at the date of suspension other than time limits for payment of renewal fees shall be interrupted by such suspension. The time which has not yet elapsed shall begin to run as from the date on which proceedings are resumed; however, the time still to run after the resumption of the proceedings shall not be less than two months.

Rule 14

LIMITATION OF THE OPTION TO WITHDRAW THE EUROPEAN PATENT APPLICATION

As from the time when a third party proves to the European Patent Office that he has initiated proceedings concerning entitlement and up to the date on which the European Patent Office resumes the proceedings for grant, neither the European patent application nor the designation of any Contracting State may be withdrawn.

Rule 15

FILING OF A NEW EUROPEAN PATENT APPLICATION BY THE PERSON ENTITLED TO APPLY

(1) Where the person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of the European patent files a new European patent application pursuant to Article 61, paragraph 1(b), the original European patent application shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application for the Contracting States designated therein in which the decision has been taken or recognised.

(2) The filing fee and search fee shall be payable in respect of the new European patent application within one month after the filing thereof. The designation fees shall be payable within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the new European patent application.

(3) The time limits for forwarding European patent applications provided for in Article 77, paragraphs 3 and 5, shall, for the new European patent application, be four months as from the actual filing date of that application.

Rule 16

PARTIAL TRANSFER OF RIGHT BY VIRTUE OFA FINAL DECISION