VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

109

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine« broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, OBRAZOVANJA, ZNANOSTI,MLADEŽI I ŠPORTA

Članak 1.

Objavljuje se Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga o suradnji u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa, potpisan u Zagrebu, 22. veljače 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

UGOVOR IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE VELIKOG VOJVODSTVA LUKSEMBURGA O SURADNJI U PODRUČJU KULTURE, OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, MLADEŽI I ŠPORTA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga, u daljnjem tekstu »ugovorne stranke«,

želeći razvijati i jačati prijateljske odnose i suradnju koja postoji između dviju zemalja, te u cilju promicanja uzajamnog upoznavanja s dostignućima i baštinom svake zemlje u područjima kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa;

polazeći od načela proglašenih u Povelji Ujedinjenih naroda;

uzimajući u obzir da će razvoj i jačanje suradnje i prijateljskih odnosa između dviju zemalja u skladu sa spomenutim načelima promicati povjerenje, uzajamno razumijevanje i prijateljstvo između naroda dviju država,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne stranke će razvijati suradnju u području kulture, obrazovanja, znanosti, mladeži i športa.

Članak 2.

Ugovorne stranke će promicati razvoj kontakata u području visokog obrazovanja, posebno razmjenom posjeta studenata i nastavnika stručnih i znanstvenih ustanova, kao i dodjeljivanjem stipendija.

U tu svrhu razmjenjivat će se udžbenici, nastavni programi, pedagoški i metodološki materijali.

Članak 3.

Ugovorne stranke će poticati suradnju prosvjetnih djelatnika te organizaciju radionica i seminara.

Članak 4.

Ugovorne stranke će podupirati suradnju na svim područjima kulture i umjetnosti, upoznajući javnost svojih zemalja s kulturnom baštinom i suvremenim dostignućima u kulturi druge ugovorne stranke.

S tim ciljem ugovorne stranke će poticati različite oblike suradnje u području književnosti, glazbe, likovnih i kazališno-scenskih umjetnosti, u području izdavačke djelatnosti, te u području filma i drugih audiovizualnih medija.

Ugovorne stranke poticat će suradnju na području zaštite i očuvanja kulturne baštine.

Članak 5.

Ugovorne stranke poticat će izravne kontakte i razmjenu među kulturnim ustanovama, udrugama i pojedincima.

Ugovorne stranke poticat će suradnju među knjižnicama, arhivima, muzejima, umjetničkim galerijama i koncertnim organizacijama, te drugim kulturnim ustanovama i stručnim udrugama.

Članak 6.

Ugovorne stranke će razmjenjivati informacije o kulturnom životu u svojim zemljama, kao i o međunarodnim događajima organiziranim u obje zemlje, te će poticati sudjelovanje druge ugovorne stranke na tim događanjima.

Članak 7.

Ugovorne stranke će štititi autorska i srodna prava u području kulture, umjetnosti i obrazovanja sukladno njihovim nacionalnim zakonima i propisima, kao i međunarodnim obvezama koje su ugovorne stranke preuzele.

Članak 8.

Ugovorne stranke će poticati razmjene stručnjaka u području športa. Poticat će razvoj suradnje i razmjene u različitim područjima športa, tjelesnog odgoja i rekreacije uspostavljanjem kontakata između nadležnih športskih organizacija i institucija, kao i sudjelovanjem na športskim susretima i natjecanjima koja se organiziraju u drugoj zemlji.

Članak 9.

Ugovorne stranke suglasne su promicati kontakte između svojih ministarstava nadležnih za mladež, te kontakte između organizacija mladeži i nevladinih udruga.

Članak 10.

Ovaj Ugovor neće utjecati na bilo koja prava i obveze koje su ugovorne stranke preuzele sklapanjem međunarodnih ugovora s drugim zemljama.

Članak 11.

Ugovorne stranke poticat će i ostvarivati suradnju u okviru međunarodnih međuvladinih organizacija, osobito u okviru procesa europskih integracija.

Članak 12.

Ugovorne stranke će u svrhu ispunjenja ciljeva iz ovog Ugovora osnovati Zajednički odbor sastavljen od jednakog broja predstavnika ugovornih stranaka, koji će se sastajati prema dogovoru, na zahtjev jedne od ugovornih stranka, naizmjenično u Hrvatskoj i Luksemburgu.

Zajednički odbor bit će odgovoran za periodičnu procjenu provedbe ovog Ugovora, predlaganje programa suradnje i razmjene.

Članak 13.

Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Ugovor ne isključuje mogućnosti i drugih oblika suradnje koji nisu posebno navedeni u ovom Ugovoru, ali su u skladu s njegovim ciljevima.

Članak 14.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom primitka zadnje pisane obavijesti kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o ispunjenju svih uvjeta predviđenih njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu. Ovaj Ugovor privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja.

Ovaj Ugovor sklapa se za razdoblje od pet godina, a nakon toga prešutno se produljuje za naredna petogodišnja razdoblja, te ostaje na snazi sve dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže pisano diplomatskim putem. U tom slučaju otkaz Ugovora stupa na snagu šest mjeseci nakon datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

U slučaju otkaza ovog Ugovora, njegove odredbe i dalje će se primjenjivati na svaki program razmjene, dogovor ili projekt, započet prema ovom Ugovoru, a koji je još uvijek u tijeku, do njegova dovršenja.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 22. veljače 2007. godine, u dva izvornika, svaki na hrvatskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU                                                    ZA VLADU VELIKOG

REPUBLIKE HRVATSKE                             VOJVODSTVA LUKSEMBURGA

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.                              François Biltgen, v. r.

ministar kulture                                                 ministar kulture, visokog obrazovanja

                                                                       i istraživanja

Članak 3.

Provedba Ugovora iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe Ugovor iz članka 1. ove Ured­be nije na snazi, već se privremeno primjenjuje od datuma njegova potpisivanja, te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 605-01/07-02/01

Urbroj: 5030104-07-4

Zagreb, 2. kolovoza 2007.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.