VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2007. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Članak 1.

Objavljuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, sklopljen 19. rujna 2007. godine, u izvorniku na hrvatskom, hindi i engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSITELJE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PUTOVNICA

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Indije (u daljem tekstu »ugovorne stranke«),

Uzimajući u obzir interes obiju zemalja da ojačaju svoje prijateljske odnose, i

Želeći olakšati ulazak državljana Republike Hrvatske i državljana Republike Indije, koji su nositelji diplomatskih i službenih putovnica, u njihove zemlje,

Sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

1. Državljani Republike Hrvatske koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući, napustiti, tranzitirati i boraviti na državnom području Republike Indije do najviše trideset (30) dana bez vize.

2. Državljani Republike Indije koji su nositelji valjanih diplomatskih ili službenih putovnica, mogu ući, napustiti, tranzitirati i boraviti na državnom području Republike Hrvatske do najviše trideset (30) dana bez vize.

Članak 2.

1. Od državljanina jedne ugovorne stranke, koji je upućen na državno područje druge ugovorne stranke kao član diplomatske misije ili konzularnog ureda, i nositelj je valjane diplomatske ili službene putovnice, neće se zahtijevati pribavljanje vize radi ulaska na državno područje druge ugovorne stranke, a njegov/njezin služ­beni boravak regulirat će se sukladno unutarnjem zakonodavstvu, na zahtjev dotične diplomatske misije u roku od trideset (30) dana od dolaska.

2. Državljanin jedne ugovorne stranke, nositelj diplomatske ili službene putovnice, koji je zaposlen u međunarodnoj organizaciji sa sjedištem na državnom području druge ugovorne stranke, uživa prava navedena u stavku 1. ovoga članka.

3. Prava navedena u stavku 1. ovoga članka odnose se i na supružnika člana diplomatske misije ili konzularnog ureda ili djelatnika međunarodne organizacije sa sjedištem na državnom području druge ugovorne stranke i na njihovu djecu, pod uvjetom da su nositelji diplomatske ili službene putovnice i da žive u istom kućanstvu.

Članak 3.

Ovaj Sporazum ne oslobađa državljane bilo koje od ugovornih stranaka od obveze poštovanja zakona i propisa koji su snazi na državnom području druge ugovorne stranke.

Članak 4.

1. Svaka ugovorna stranka zadržava pravo odbiti ulazak ili skratiti boravak na svom državnom području bilo kojem državljaninu druge ugovorne stranke kojeg smatra nepoželjnim.

2. Ako državljanin jedne ugovorne stranke izgubi svoju diplomatsku ili službenu putovnicu na državnom području druge ugovorne stranke, mora o tome izvijestiti nadležna tijela zemlje domaćina kako bi se poduzele odgovarajuće mjere. Dotična diplomatska misija ili konzularni ured izdat će novu putnu ispravu svom državljaninu i izvijestiti nadležna tijela zemlje domaćina.

Članak 5.

1. Za potrebe ovog Sporazuma, svaka ugovorna stranka dostavit će drugoj, diplomatskim putem, uzorke svojih diplomatskih i služ­benih putovnica koje su u upotrebi, uključujući detaljni opis tih isprava, najmanje trideset (30) dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Svaka ugovorna stranka također će drugoj dostaviti, diplomatskim putem, uzorke svojih novih ili izmijenjenih diplomatskih i službenih putovnica, uključujući detaljni opis tih isprava, najmanje trideset (30) dana prije njihove primjene.

Članak 6.

Svaka ugovorna stranka zadržava pravo, iz razloga sigurnosti, javnog reda ili javnoga zdravlja, obustaviti privremeno, u cijelosti ili djelomice, provedbu ovog Sporazuma, a obustava stupa na snagu odmah nakon što druga ugovorna stranka diplomatskim putem primi takvu obavijest.

Članak 7.

Bilo koja ugovorna stranka može pisano, diplomatskim putem, zatražiti reviziju ili izmjenu i dopunu cijeloga ili dijela ovog Sporazuma. Svaka revizija ili izmjena i dopuna koju ugovorne stranke usuglase, stupa na snagu na dan koji je uzajamno dogovoren, i čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 8.

Bilo koja razlika ili spor koji proizlaze iz tumačenja ili proved­be ovog Sporazuma riješit će se sporazumno putem konzultacija ili pregovora između ugovornih stranaka ne pozivajući se na treću stranku ili međunarodni sud.

Članak 9.

1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Svaka ugovorna stranka može u bilo koje vrijeme otkazati ovaj Sporazum, s tim da o otkazu diplomatskim putem izvijesti drugu ugovornu stranku. U tom slučaju Sporazum prestaje šezdeset (60) dana nakon što druga ugovorna stranka primi obavijest o tome.

3. Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od dana primitka zadnje obavijesti kojom su se ugovorne stranke pisano diplomatskim putem međusobno izvijestile da su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje Sporazuma na snagu.

U potvrdu toga, niže potpisani, propisno ovlašteni od svojih Vlada, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 19. rujna 2007. u dva izvornika, svaki na hrvatskom, hindi i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju razlika u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

ZA VLADU REPUBLIKE                                                     ZA VLADU REPUBLIKE

HRVATSKE                                                                          INDIJE

mr. sc. Željko Kuprešak, v. r.                                             Rajiva Misra, v. r.

državni tajnik u Ministarstvu                                        izvanredni i opunomoćeni

vanjskih poslova i europskih                                                    veleposlanik Republike Indije u

integracija Republike Hrvatske                                    Republici Hrvatskoj

 

Članak 3.

Provedba Sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Na dan donošenja ove Uredbe, Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Klasa: 216-03/04-02/02

Urbroj: 5030106-07-4

Zagreb, 7. prosinca 2007.

Potpredsjednica Vlade i

ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.