HRVATSKI SABOR

33

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA –TERMINAL ZA RASUTI TERET U LUCI PLOČE«

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta – Terminal za rasuti teret u Luci Ploče«, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O JAMSTVU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA »PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA – TERMINAL ZA RASUTI TERET U LUCI PLOČE«

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za »Projekt integracije trgovine i transporta – Terminal za rasuti teret u Luci Ploče«, potpisan u Pločama 9. studenoga 2007., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

(Operativni broj 36127)

UGOVOR O JAMSTVU

(Projekt integracije trgovine i transporta – Terminal za rasuti teret u Luci Ploče) IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od 9. studenoga 2007. godine između REPUBLIKE HRVATSKE (dalje u tekstu: »Jamac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (dalje u tekstu: »Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i Lučka uprava Ploče tražili pomoć Banke radi financiranja dijela ovoga Projekta,

BUDUĆI DA je u skladu s Ugovorom o zajmu, koji je istoga dana sklopljen između Lučke uprave Ploče kao Zajmoprimca i Banke (dalje u tekstu: »Ugovor o zajmu« prema definiciji iz Standardnih uvjeta), Banka odobrila zajam Zajmoprimcu u iznosu od EUR11,200,000, pod uvjetima koji su navedeni ili se spominju u Ugovoru o zajmu, ali jedino pod uvjetom da Jamac jamči za obveze Zajmoprimca koje proistječu iz Ugovora o zajmu, kako je navedeno u ovom Ugovoru te

BUDUĆI DA je Jamac u vezi s Ugovorom o zajmu, koji je Banka sklopila sa Zajmoprimcem, pristao jamčiti za tako nastale obveze Zajmoprimca,

STOGA stranke ovime ugovaraju sljedeće:

Članak I.

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01.

Primjena Standardnih uvjeta

Na ovaj Ugovor primjenjuju se sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine, a te odredbe imaju snagu i učinak na ovaj Ugovor kao da su u cijelosti ovdje navedene, ali ovisno o izmjenama iz Ugovora o zajmu.

Odjeljak 1.02.

Definicije

Izrazi koji se koriste u bilo kojem dijelu ovog Ugovora (uključujući Preambulu), osim ako nije drugačije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drugačije, imaju značenje određeno u Preambuli, izrazi navedeni u Standardnim uvjetima i Ugovoru o zajmu imaju ono značenje koje je u njima navedeno, a sljedeći izraz ima sljedeće značenje:

»Ovlašteni predstavnik Jamca« znači ministra financija Jamca.

Odjeljak 1.03.

Tumačenje

U ovom Ugovoru, pozivanje na određeni članak ili odjeljak treba se smatrati, osim ako u Ugovoru nije drugačije navedeno, pozivanjem upravo na taj članak ili odjeljak ovoga Ugovora.

Članak II.

JAMSTVO; OSTALE OBVEZE

Odjeljak 2.01.

Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kako stoji u Odjeljku 8.02 Standardnih uvjeta, kao prvi dužnik, a ne samo kao Jamac, pravodobno i uredno plaćanje svih iznosa koji dospiju na naplatu po Ugovoru o zajmu, bilo na temelju utvrđenog dospijeća, ubrzanog rasporeda otplate ili na drugi način, te za uredno izvršavanje svih ostalih obveza Zajmoprimca, kako je navedeno u Ugovoru o zajmu.

Odjeljak 2.02.

Završetak projekta

(a) Kad god postoji razuman razlog za vjerovati da će sredstva koja su na raspolaganju Zajmoprimcu biti nedovoljna da se namire procijenjeni izdaci potrebni za izvršenje Projekta, Jamac treba smjesta poduzeti mjere zadovoljavajuće za Banku kako bi Zajmoprimcu osigurao, odnosno organizirao da se Zajmoprimcu osiguraju, ona sredstva koja su potrebna da se namire odgovarajući izdaci i zahtjevi.

(b) Bez ograničenja općenitosti bilo kojih drugih odredaba ovog Ugovora ili Standardnih uvjeta, Jamac treba ovlastiti Zajmoprimca da izvrši, onoliko često koliko je potrebno, usklađivanja visine i strukture tarifa Zajmoprimca kako bi se osiguralo da Zajmoprimac može ispuniti svoje obveze na temelju Odjeljka 4.03. Ugovora o zajmu.

Odjeljak 2.03.

Ostale obveze

(a) Jamac je sporazuman nadoknaditi štetu i ne kriviti Banku i njezine dužnosnike, direktore, zaposlenike ili zastupnike za bilo koji gubitak, zahtjev, obvezu, odštetu (radi nadoknade stvarne štete, plaćanja kazne ili drugog) te za potraživanja, troškove i izdatke bilo koje vrste koji su nametnuti ili se traže od Banke ili nekog od njezinih dužnosnika, direktora, djelatnika ili zastupnika, a koji mogu nastati u vezi s Projektom ili kao rezultat štete na okolišu koja proizlazi iz prošlog, sadašnjeg ili budućeg onečišćenja koje se može pripisati uređajima Projekta ili Luci Ploče, uključujući, bez ograničenja, bilo koja potraživanja za troškove čišćenja, štetu trećim osobama, ili potraživanja od strane djelatnika ili trećih osoba vezana uz nepoštivanje primjerenih normi koje se tiču zdravlja i sigurnosti.

(b) Jamac će poduzeti potrebne mjere za smanjenje svoga vlasničkog udjela u poduzeću Luka Ploče d.d. na najviše dvadeset posto (20%) u skladu s postojećim zakonima i propisima i uz konzultacije s Bankom. Taj će se proces okončati u dogledno vrijeme kako bi se omogućilo da Luka Ploče d.d. osigura dovoljna sredstva po tržišnim uvjetima za kupnju opreme za zadovoljavajuće poslovanje Novih terminala.

(c) Jamac je dužan, kroz odgovarajuće ministarstvo/službu zadužene za koncesije, poduzeti sve potrebne mjere kako bi pomogao Zajmoprimcu u potpisivanju novoga ugovora o koncesiji s Poduzećem za lučke poslove u skladu s Odjeljkom 3.01.(iv) Ugovora o zajmu.

Članak III.

RAZNO

Odjeljak 3.01.

Obavijesti

Sljedeće adrese se navode u svrhu Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Hrvatska

Na ruke:          Ministra Financija Republike Hrvatske

Telefaks:          +385 1 4591 248

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Na ruke:          Operation Administration Unit

Telefaks:          +44-20-7338-6100

Teleks: 8812161

Odgovor:         EBRD L G

Odjeljak 3.02.

Pravno mišljenje

Za potrebe Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta te u skladu s Odjeljkom 6.02.(b) Ugovora o zajmu, pravno mišljenje ili mišljenja u ime Jamca daje ministar pravosuđa.

U POTVRDU NAVEDENOG stranke iz ovoga Ugovora, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Ugovor u četiri primjerka te ga položile u Londonu, Engleska, na naprijed navedeni datum.

REPUBLIKA HRVATSKA

______________________

Ime: Ivan Šuker

Funkcija: ministar financija

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

______________________

Ime: Charlotte Ruhe

Funkcija: direktorica za Hrvatsku

Članak 3.

Tekst Ugovora o zajmu između Lučke uprave Ploče i Europske banke za obnovu i razvoj potpisan 9. studenoga 2007., u izvorniku na engleskom i prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

UGOVOR O ZAJMU

(Projekt integracije trgovine i transporta – Terminal za rasuti teret u Luci Ploče) IZMEĐULUČKE UPRAVE PLOČE I EUROPSKEBANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 9. studenoga 2007. između Lučke uprave Ploče (dalje u tekstu: »Zajmoprimac«) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (dalje u tekstu: »Banka«).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je Banka osnovana radi financiranja projekata koji trebaju pomoći u prijelazu na tržišno gospodarstvo i promicati privatnu i poduzetničku inicijativu u zemljama Srednje i Istočne Europe koje su prihvatile i provode načela višestranačke demokracije, pluralizma i tržišnog gospodarstva,

BUDUĆI DA Zajmodavac namjerava provesti Projekt kako je prikazano u Prilogu 1., a kojemu je svrha pomoći Zajmoprimcu u izgradnji novog terminala za rasuti teret u luci grada Ploče,

BUDUĆI DA su Republika Hrvatska i Zajmoprimac zatražili pomoć od Banke u financiranju dijela Projekta,

BUDUĆI DA je Zajmoprimac ugovorio zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (»IBRD«) u iznosu od EUR 58,800,000 kao pomoć u financiranju Projekta, uz uvjete utvrđene ugovorom između Zajmoprimca i IBRD-a,

BUDUĆI DA, u skladu s Ugovorom o jamstvu, sklopljenim na isti ovaj dan između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke (dalje u tekstu: »Ugovor o jamstvu« kako je definiran u Standardnim uvjetima), Jamac jamči za obveze Zajmoprimca iz ovoga Ugovora te

BUDUĆI DA je Banka pristala na temelju, između ostalog, naprijed navedenog da će odobriti zajam Zajmoprimcu u iznosu od EUR 11,200,000, a pod uvjetima koji su navedeni ili na koje se poziva u ovom Ugovoru,

STOGA, SADA, stranke ovime ugovaraju sljedeće:

Članak I

STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01.

Primjena Standardnih uvjeta

Na ovaj Ugovor primjenjuju se sve odredbe Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine i one na ovaj Ugovor imaju istu snagu i učinak kao da su u cijelosti ovdje navedene, ali uz ograničenje vezano uz sljedeće izmjene (takve izmijenjene odredbe dalje u tekstu nazivaju se Standardnim uvjetima):

(a) Definicija »radnog dana« navedena u Odjeljku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine mijenja se za potrebe ovoga Ugovora i glasi kako slijedi:

»Radni dan« znači svaki dan (osim subote ili nedjelje) na koji su komercijalne banke otvorene za poslovanje (uključivo za poslove depozita u stranoj valuti) u Londonu i Engleskoj i na koji je otvoren TARGET – transeuropski sustav ekspresnog transfera bruto namire u realnom vremenu.

(b) Definicija izraza »dodatni troškovi namire« u Odjeljku 2.02. Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine mijenja se za potrebe ovog Ugovora i glasi kako slijedi:

»Dodatni troškovi namire« znače iznos za koji očekivani dohodak premašuje zamjenski dohodak, s time da:

(a) »Očekivani dohodak« znači zbroj sadašnjih vrijednosti otplata glavnice i kamata koje bi bile dospjele na naplatu Banci tijekom obračunskog razdoblja (kako je definirano dalje u tekstu) za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da nije došlo do prijevremene otplate, ubrzavanja otplate ili otkazivanja te da je kamata obračunana na taj dio zajma po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za isti dio zajma.

(b) »Zamjenski dohodak« znači zbroj:

(1) svih iznosa sadašnjih vrijednosti bilo kojih preostalih otplata glavnice i kamata Banci koje bi dospjele na naplatu nakon uzimanja u obzir svih prijevremenih otplata, otkazivanja ili ubrzavanja otplata tijekom obračunskog razdoblja, za onaj dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, da je kamata obračunana na taj dio zajma po relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj isti dio zajma te

(2) prema potrebi:

(A) u slučaju prijevremene otplate u skladu s Odjeljkom 3.07. Standardnih uvjeta, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se prijevremeno otplaćuje, a izračunava se tako da se taj iznos svodi na sadašnju vrijednost od datuma dospijeća prijevremene otplate do datuma obračuna (kako je definiran dalje u tekstu) po diskontnoj stopi (kako je definirana dalje u tekstu), i/ili

(B) u slučaju bilo koje druge prijevremene otplate, iznos zajma koji je prijevremeno otplaćen, i/ili

(C) u slučaju ubrzane otplate, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji se ubrzano otplaćuje, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od datuma kad takvo ubrzavanje otplate stupa na snagu do datuma obračuna po diskontnoj stopi, i/ili

(D) u slučaju otkazivanja, sadašnju vrijednost iznosa zajma koji je otkazan, a koja se određuje svođenjem tog iznosa na sadašnju vrijednost od zadnjeg datuma raspoloživosti do datuma obračuna po diskontnoj stopi.

(c) U svrhe navedene u stavcima (a) i (b)(1), sadašnja vrijednost svake otplate glavnice i kamata određuje se svođenjem na sadašnju vrijednost iznosa svake takve otplate od datuma dospijeća do datuma obračuna po diskontnoj stopi.

(d) »Datum obračuna« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, onaj datum koji je dva radna dana prije datuma dospijeća takve otplate ili, prema izboru Banke, datum dospijeća iste prijevremene otplate,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, datum kad se izvrši takvo plaćanje, odnosno bilo koji kasniji datum koji Banka može odrediti po vlastitom nahođenju, i

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, onaj datum koji je dva radna dana prije datuma dospijeća takva ubrzavanja ili otkazivanja ili, prema izboru Banke, datum kad takvo ubrzavanje ili otkazivanje stupa na snagu.

(e) »Obračunsko razdoblje« znači:

(1) u slučaju prijevremene otplate u skladu s odredbama Odjeljka 3.07. Standardnih uvjeta, razdoblje koje počinje na datum dospijeća takve prijevremene otplate, a završava na datum konačne otplate zajma,

(2) u slučaju bilo kakve druge prijevremene otplate, razdoblje koje započinje na datum izvršenja takve prijevremene otplate, odnosno na onaj kasniji datum koji Banka može izabrati po vlastitom nahođenju, a završava na datum konačne otplate zajma, i

(3) u slučaju ubrzane otplate ili otkazivanja, razdoblje koje započinje na datum stupanja na snagu takve ubrzane otplate ili otkazivanja, a završava na datum konačne otplate zajma.

(f) »Diskontna stopa« znači diskontni faktor za odgovarajuće dospijeće deriviran iz nominalne zamjenske krivulje za valutu zajma koja je na datum obračuna raspoloživa Banci na zamjenskom i opcijskom tržištu kamatnih stopa.

(c) Odjeljak 3.10 Standardnih uvjeta Banke iz veljače 1999. godine za potrebe ovog Ugovora mijenja se i glasi kako slijedi:

»Odjeljak 3.10.

Dodatni troškovi namire«

(a) Ako, iz bilo kojeg razloga (uključujući, bez ograničenja, ubrzavanje otplate prema Odjeljku 7.06 Standardnih uvjeta), bilo koji dio zajma na koji se primjenjuje varijabilna kamatna stopa dospije na naplatu na datum koji nije posljednji dan jednoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac je dužan platiti Banci na njezin zahtjev onaj iznos, ako se utvrdi da postoji, za koji:

(1) kamata koja bi bila obračunana na taj dio zajma od datuma dospijeća plaćanja istog dijela zajma do posljednjeg dana tada tekućega kamatnog razdoblja po stopi jednakoj relevantnoj tržišnoj kamatnoj stopi za taj dio zajma za to kamatno razdoblje

iznosi više od:

(2) kamate koju bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dijelu zajma plasirala kao depozit u neku vodeću banku na tržištu eurozone na razdoblje koje počinje s datumom dospijeća plaćanja tog dijela zajma, a završava posljednjeg dana tada tekućeg kamatnog razdoblja.

(b) Ako, bilo kada:

(1) Zajmoprimac dade obavijest, u skladu s Odjeljkom 3.07. Standardnih uvjeta, o prijevremenoj otplati bilo kojeg dijela zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa, odnosno ako Zajmoprimac na drugi način prijevremeno otplati jedan takav dio zajma,

(2) neki dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa se ubrzano otplaćuje u skladu s Odjeljkom 7.06. Standardnih uvjeta ili na drugi način dospije na naplatu prije njegovog navedenog dospijeća, ili

(3) neki dio zajma na koji se primjenjuje fiksna kamatna stopa bude otkazan u skladu s Odjeljkom 3.08, 7.02 ili 7.06 Standardnih uvjeta, ili bude inače otkazan,

Zajmoprimac je dužan, uz bilo koju administrativnu naknadu za prijevremenu otplatu, naknadu za otkazivanje ili ostale iznose plative vezano uz iste, platiti Banci na njezin zahtjev iznos troškova oslobođenja od obveze, s time da, ako je iznos takvih troškova oslobođenja od obveze negativan, Banka je dužna, na sljedeći datum plaćanja kamate, odobriti Zajmoprimcu taj iznos troškova oslobođenja od obveze u valuti zajma.

(c) U slučaju da bilo koji dospio a neplaćen iznos bude plaćen na dan koji nije posljednji dan zadanoga kamatnog razdoblja, Zajmoprimac će Banci, na njezin zahtjev, platiti onaj iznos, ako se utvrdi da postoji, za koji:

(1) kamata koja bi bila obračunana na takav neplaćeni a dospjeli iznos, od datuma primitka toga dospjelog a neplaćenog iznosa do zadnjeg dana tada tekućeg zadanoga kamatnog razdoblja po stopi jednakoj stopi navedenoj u Odjeljku 3.09(a)(iii) Standardnih uvjeta za dotično zadano kamatno razdoblje,

iznosi više od:

(2) kamate koju bi Banka mogla dobiti ako bi iznos jednak tom dospjelom a neplaćenom iznosu plasirala kao depozit kod neke vodeće banke na međubankarskom tržištu eurozone, za razdoblje koje počinje danom primitka istoga dospjelog a neplaćenog iznosa, a završava posljednjeg dana tada tekućega zadanoga kamatnog razdoblja.

(d) Potvrda Banke o iznosu koji treba platiti po ovom Odjeljku 3.10 smatrat će se konačnom, zaključnom i obvezujućom za Zajmoprimca, osim ako Zajmoprimac ne pokaže, a Banka prihvati, da potvrda sadrži očitu pogrešku.«

Odjeljak 1.02.

Definicije

Izrazi definirani u Standardnim uvjetima uvijek kada se koriste u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge) imaju ona značenja koja su im tamo dana, osim ako nije drugačije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drugačije, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

»Ovlašteni predstavnik znači generalnog direktora Zajmoprimca.

Zajmoprimca«

»Poslovni plan PPA«    znači petogodišnji poslovni plan za 2007.-2010. godinu koji je izradio Zajmoprimac uz pomoć Royal Haskoning Consultants kao dio programa tehničke pomoći koji se financira sredstvima IBRD-a/EBRD-a u pripremi projekta.

»Omjer pokrića duga« znači omjer izračunat kao čisti novčani tok, koji je na raspolaganju na kraju četiri kalendarska tromjesečja koji prethode neposredno datumu obračuna, podijeljen s iznosom otplate duga, gdje:

            Čisti novčani tok znači zbroj:

            1. neto-prihoda Zajmoprimca nakon oporezivanja ali prije izvanrednih dobitaka i gubitaka tijekom takvog razdoblja, plus

            2. amortizacija materijalne imovine Zajmoprimca tijekom takvog razdoblja, plus

            3. amortizacija nematerijalne imovine Zajmoprimca tijekom takvog razdoblja, plus

            4. troškovi za plaćenu ili obračunatu kamatu tijekom takvog razdoblja na dug Zajmoprimca, minus

            5. povećanje/smanjenje (ako postoji) tijekom takvog razdoblja iznosa za koji tekuća imovina Zajmoprimca prelazi vrijednost njegovih tekućih obveza, ali s time da je iz tekućih obveza, u ovu svrhu, isključen dio dugoročnog duga Zajmoprimca koji dospijeva u roku od jedne godine od posljednjeg dana relevantnog razdoblja i gotovina.

            Čisti novčani tok uključuje novčana salda obračunana iz poslovanja prethodnih godina.

»Otplata duga« znači za četiri kalendarska tromjesečja, koji neposredno prethode datumu obračuna, zbroj ukupnih iznosa kamate, naknada i svih ostalih financijskih troškova plativih tijekom takvog razdoblja te otplata glavnice s naslova dugovanja za posuđeni novac koje treba platiti tijekom takvog razdoblja, bez obzira plaćaju li se stvarno tijekom relevantnog razdoblja ili ne.

»Plan zaštite okoliša«   znači plan zaštite okoliša uključivo socijalni plan za Projekt iz veljače 2006. kojeg je napravio Ekonerg Consulting kao dio Procjene utjecaja na okoliš a Zajmoprimac ga je dostavio Banci, sa svim izmjenama i dopunama tog plana od vremena do vremena uz prethodnu suglasnost Banke.

»Financijska izvješća«  znače konsolidirana financijska izvješća (uključujući bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvješće o promjenama financijske situacije te bilješke o tome) Zajmoprimca i njegovih podružnica, napravljena u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima i u skladu sa IFRS-om, već prema slučaju.

»Fiskalna godina«        znači fiskalnu godinu Zajmoprimca koja svake godine počinje l. siječnja.

»Općeprihvaćena         znače općeprihvaćena računovodstvena načela

računovodstvena          u Hrvatskoj.

načela«

»Datum određivanja     znači, za svako kamatno razdoblje, prvi dan

kamate«           toga kamatnog razdoblja.

»Međunarodne norme  znače Međunarodne računovodstvene norme

financijskog      koje je usvojio Odbor za međunarodne raču-

izvještavanja ili IFRS«  novodstvene norme i koje je nakon toga Odbor za međunarodne računovodstvene norme objavio.

»Zajmodavci«  IBRD i EBRD.

»Pisma namjere«          znače pisma koja potvrđuju namjeru korištenja terminala za rasuti teret u Luci Ploče po završetku Projekta od pet ključnih klijenata Poduzeća za lučke poslove.

»Novi terminali«           znače novi kontejnerski terminal koji treba financirati IBRD i novi terminal za rasuti teret koji trebaju financirati zajedno IBRD i EBRD.

»Poduzeće za lučke      je Društvo Luka Ploče, lučko poslovodno

poslove«          društvo smješteno u luci Ploče, kojemu je dodijeljena prioritetna radna koncesija za poslovne aktivnosti Luke Ploče pod uvjetima pomorskog prava Hrvatske, iz 2005. godine.

»JPP«  znači jedinicu za provedbu Projekta na koju se poziva u Odjeljku 3.02., koja je osnovana i djeluje kao poslovna jedinica Zajmoprimca čija je osnovna zadaća upravljanje provedbom Projekta.

»Datum završetka        znači datum na koji Banka, djelujući razu-

Projekta«         mno, utvrdi da je Projekt uredno izveden (kako se vidi iz odobrenja nadzornih tehničkih stručnjaka navedenih u Odjeljku 3.05) i dovršen.

»Referentna stranica«   znači prikaz kamatnih stopa ponuđenih na međubankarskom tržištu eurozone (poznatih kao »EURIBOR«) za depozite u valuti zajma, koji je označen kao stranica EURIBOR01 Reutersa (ili na drugoj stranici koja može zamijeniti stranicu EURIBOR01 Reutersa u svrhu prikaza ponuđenih međubankarskih kamatnih stopa za depozite u valuti zajma).

»Nadzorni tehnički       znači konzultante i nadzorne tehničke stru-

stručnjaci«        čnjake kako je opisano u Odjeljku 3.03.(c) i 3.05. ovoga Ugovora.

Odjeljak 1.03.

Tumačenje

U ovom Ugovoru pozivanje na određeni članak, odjeljak ili prilog uvijek, osim ako u Ugovoru nije drugačije navedeno, smatra se pozivanjem upravo na taj određeni članak, odjeljak ili prilog ovog Ugovora.

Članak II.

GLAVNI UVJETI ZAJMA

Odjeljak 2.01.

Iznos i valuta

Banka je sporazumna posuditi Zajmoprimcu, prema uvjetima navedenima ili spomenutima u ovom Ugovoru, iznos od EUR11,200,000 (jedanaest milijuna dvjesto tisuća eura).

Odjeljak 2.02.

Ostali financijski uvjeti zajma

(a) Najmanji iznos povlačenja je 500,000.

(b) Najmanji iznos prijevremene otplate je 1,000,000.

(c) Najmanji otkazani iznos je 1,000,000.

(d) Datumi plaćanja kamata su 20. ožujka i 20. rujna svake godine.

(e) (1) Zajmoprimac je dužan otplatiti zajam u jednakim (ili koliko je moguće gotovo jednakim) polugodišnjim obrocima na svaki datum plaćanja kamate, s time da je prvi datum otplate zajma na prvi datum plaćanja kamate nakon četvrte godišnjice potpisivanja Ugovora o zajmu, a posljednji datum otplate zajma je na posljednji datum plaćanja kamate prije petnaeste godišnjice potpisivanja Ugovora o zajmu.

(2) Neovisno o naprijed navedenom, u slučaju da (i) Zajmoprimac ne povuče cjelokupan iznos zajma prije prvog datuma otplate zajma navedenog u ovom Odjeljku 2.02.(e) i (ii) Banka produži posljednji datum raspoloživosti za povlačenje naveden u Odjeljku 2.02 (f) dalje u tekstu na datum koji pada nakon toga prvog datuma otplate zajma, tada će se svaki iznos podignut na prvi datum ili nakon prvog datuma otplate zajma raspodijeliti za otplatu u jednakim iznosima na više datuma otplate zajma koji padaju nakon datuma tog povlačenja (pri čemu će Banka prema potrebni uskladiti te raspodijeljene iznose tako da se u svakom slučaju dobiju cijeli brojevi). Banka će povremeno izvještavati Zajmoprimca o tim raspodjelama.

(f) Posljednji datum raspoloživosti zajma bit će 1. rujna 2011., ili onaj kasniji datum koji Banka može po vlastitom nahođenju odrediti i javiti Zajmoprimcu. Ako se na iznos raspoloživog zajma, ili dio istoga, primjenjuje fiksna kamatna stopa, svako pomicanje posljednjeg datuma raspoloživosti može dovesti do dodatnih troškova namire koje Zajmoprimac odnosno Banka, već prema slučaju, trebaju odmah platiti.

(g) Stopa naknade za nepovučenu glavnicu zajma je 0.5% godišnje.

(h) Kamatna stopa

(i) Na zajam se primjenjuje varijabilna kamatna stopa. U svrhu Odjeljka 3.04(b) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa jest ponudbena stopa na godišnjoj razini za depozite u valuti zajma koja je navedena na referentnoj stranici u 11.00 sati po briselskom vremenu na relevantni datum određivanja kamata za razdoblje koje je najbliže trajanju relevantnoga kamatnog razdoblja (ili, ako su dva razdoblja jednako blizu trajanju relevantnoga kamatnog razdoblja, prosjek dviju relevantnih stopa); s time da:

(1) ako, iz bilo kojeg razloga, tada nije moguće odrediti relevantnu tržišnu kamatnu stopu pozivanjem na referentnu stranicu, referentnom tržišnom kamatnom stopom smatrat će se ona kamatna stopa koju Banka odredi kao aritmetičku sredinu (zaokruženu naviše, po potrebi, do najbliže 1/16%) ponuđenih godišnjih stopa za depozite u valuti zajma u iznosu usporedivom s dijelom zajma ugovorenim za dospijeće tijekom pojedinoga kamatnog razdoblja za razdoblje jednako tom kamatnom razdoblju, a koje stope Banci jave tri vodeće banke aktivne na briselskom međubankarskom tržištu po izboru Banke, i

(2) ako Banka ustanovi da se depoziti u valuti zajma na briselskom međubankarskom tržištu ne nude u odgovarajućim iznosima ili za odgovarajuće razdoblje, onda se kao referentna kamatna stopa koristi iznos troška koji Banka ima (izraženo kao godišnja stopa) pri namicanju sredstava dijela zajma koji je po rasporedu neisplaćen tijekom odgovarajućega kamatnog razdoblja, s time da Banka izabire izvor sredstava.

(ii) Neovisno o naprijed navedenom, Zajmoprimac može, kao alternativu plaćanju kamate po varijabilnoj kamatnoj stopi na cjelokupni u tom času neisplaćeni zajam, ili dio istoga, odlučiti da kamatu plaća po fiksnoj kamatnoj stopi na taj dio zajma, kako slijedi:

(1) Zajmoprimac može iskoristiti ovu opciju jedino ako:

(i) u vrijeme iskorištavanja opcije nijedan događaj koji je naveden u Odjeljku 7.01 Standardnih uvjeta (i nijedan događaj koji bi uz obavijest i/ili nakon određenog vremena postao takvim događajem) nije nastupio ili ne traje, i

(ii) iznos glavnice zajma koji se sa varijabilne kamatne stope konvertira na fiksnu kamatnu stopu nije manji od pet milijuna eura (€5,000,000).

(2) Ovu opciju Zajmoprimac može iskoristiti putem obavijesti Banci i Jamcu najmanje pet radnih dana prije predloženog datuma fiksiranja kamate. Takva obavijest kada ju Banka primi, osim ako Banka ne odredi drugačije, neopoziva je i treba navoditi datum fiksiranja kamate (koji treba biti najmanje dva radna dana prije datuma konverzije kamate) kojega izabere Zajmoprimac i iznos glavnice zajma koji se konvertira na fiksnu kamatnu stopu.

(3) Počevši od datuma konverzije kamate, na dio zajma koji se konvertira (kako stoji u obavijesti Zajmoprimca) primjenjuje se fiksna kamatna stopa. U svrhu Odjeljka 3.04(a) Standardnih uvjeta, relevantna tržišna kamatna stopa jest fiksna kamatna stopa koju je Banka voljna staviti na raspolaganje Zajmoprimcu na temelju kreditne sposobnosti Zajmoprimca i terminske fiksne kamatne stope za valutu zajma koja je na raspolaganju Banci na zamjenskom tržištu kamatnih stopa na dotični datum fiksiranja kamate za razdoblje koje počinje na taj datum konverzije kamate a završava na posljednji datum otplate zajma, uzimajući u obzir dinamike otplate glavnice i plaćanja kamate za zajam. Na taj datum fiksiranja kamate Banka je dužna odrediti fiksnu kamatnu stopu i istu promptno javiti Zajmoprimcu i Jamcu.

(4) Banka može u bilo koje vrijeme odlučiti da sve fiksne kamatne stope koje se u tom času primjenjuju na dijelove zajma konsolidira u jedinstvenu fiksnu kamatnu stopu koja je jednaka ponderiranom prosjeku fiksnih kamatnih stopa koje se u tom času primjenjuju na dijelove zajma. Nakon što Banka odredi takvu konsolidiranu fiksnu kamatnu stopu dužna je istu promptno javiti Zajmoprimcu i Jamcu. Takva konsolidirana fiksna kamatna stopa primjenjuje se na sve dijelove zajma koji u tom času nose kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi i to počevši od datuma plaćanja kamate koji slijedi odmah nakon što Banka obavijesti Zajmoprimca i Jamca.

(iii) Stopa bankovne naknade koja se plaća na početku korištenja zajma iznosi 1.00% iznosa glavnice zajma.

Raspoloživi iznos moguće je povlačiti od vremena do vremena u skladu s odredbama Priloga 1. radi financiranja (i) izdataka koji su nastali (odnosno, koji će uz pristanak Banke, nastati) za razumne troškove robe, radova i usluga potrebnih za Projekt, (ii) bankovne naknade koja se plaća na početku korištenja zajma, i (iii) kamata i naknada dospjelih prije četvrte godišnjice potpisivanja Ugovora o zajmu.

Odjeljak 2.03.

Ovlašteni predstavnici za povlačenje

Generalni direktor Zajmoprimca, ili ona druga osoba koju Zajmoprimac imenuje (s time da je to imenovanje Zajmoprimac dužan javiti Banci napismeno), određen je za ovlaštenog predstavnika Zajmoprimca u svrhu poduzimanja radnje koju treba ili se smije poduzeti po odredbama Odjeljaka 3.01 i 3.02 Standardnih uvjeta.

Članak III.

PROVEDBA PROJEKTA

Odjeljak 3.01.

Ostale pozitivne odredbe Projekta

Uz opće odredbe navedene u članku IV Standardnih uvjeta, Zajmoprimac se obvezuje, osim ako se Banka ne suglasi drugačije, da će:

(i) poduzeti sve radnje potrebne da osigura odgovarajuća sredstva za dovršenje Projekta najkasnije do 31. ožujka 2011.godine,

(ii) prije pokretanja postupka za dodjelu građevinskih radova potrebnih za Projekt, pribaviti dokaz od Poduzeća za lučke poslove da je primio odgovarajuća Pisma namjere, ili druge odgovarajuće ugovorne instrumente, i dostaviti taj dokaz Zajmodavcima na pregled,

(iii) dostaviti Zajmodavcima, najkasnije do 31. prosinca 2007., konačni nacrt ugovora o koncesiji koji s Poduzećem za lučke poslove treba biti potpisan za vođenje Novih terminala pod uvjetima koji su prihvatljivi za Zajmodavce na temelju najbolje poslovne prakse za slične poslove,

(iv) potpisati ugovor o koncesiji s Poduzećem za lučke poslove pod uvjetima koji su prihvatljivi za Banku, najkasnije 1. veljače 2008.godine,

(v) poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi uprava Zajmoprimca odobrila provedbu Plana poslovanja PPA, najkasnije do 1. svibnja 2007. godine,

(vi) podnijeti godišnje ažurirane verzije Plana poslovanja PPA obojici Zajmodavaca u obliku završnog nacrta najkasnije 1. prosinca svake godine počevši od 2007. godine, a završni odobreni Plan poslovanja PPA najkasnije 1. svibnja svake godine počevši od 2008. godine, i

(vii) izraditi i provesti sustave financijskog i poslovnog izvještavanja u skladu s Međunarodnim normama financijskog izvještavanja, najkasnije do 1. siječnja 2008. godine.

Odjeljak 3.02.

Jedinica za provedbu Projekta

Radi koordinacije, upravljanja, praćenja i procjene svih aspekata provedbe Projekta, uključujući nabavu robe, radova i usluga za Projekt, Zajmoprimac će, ako drugačije ne dogovori s Bankom, osnovati i u svakom trenutku tijekom provedbe Projekta održavati jedinicu za provedbu Projekta s odgovarajućim resursima i odgovarajućim stručnim djelatnicima, prema projektnom zadatku prihvatljivom Banci, koji će raditi u uskoj suradnji s nadzornim tehničkim stručnjacima i ostalim konzultantima koji će pomagati Zajmoprimcu u provedbi Projekta.

Odjeljak 3.03.

Nabava

U svrhe navedene u Odjeljku 4.03. Standardnih uvjeta, pri nabavi robe, radova i usluga potrebnih za Projekt, koji će se financirati iz sredstava zajma, treba poštovati u nastavku navedene odredbe, osim kada se s Bankom dogovori drugačije:

(a) Roba, radovi i usluge nabavljat će se putem javnog natječaja u skladu s Pravilima nabave po projektima koje financira EBRD, osim ugovora o građenju koji se sufinancira sa Svjetskom bankom na paralelnoj osnovi i koji će biti dodijeljen na temelju natječaja u skladu sa smjernicama IBRD-a za ustupanje radova i postupcima IBRD-a za međunarodno nadmetanje. Primarnu odgovornost za koordiniranje praćenja i pregled postupka nabave imat će IBRD. EBRD će provesti vlastiti pregled predkvalifikacijskih dokumenata Zajmoprimca, izvještaja o predkvalifikacijskom ocjenjivanju i ponudbenih dokumenata, izvještaja o ocjenjivanju ponuda i ugovorne dokumentacije prije nego što potvrdi da »nema primjedaba«.

(b) U smislu gore navedenog Odjeljka 3.03.(a), postupci javnog natječaja iznijeti su u Poglavlju 3. Pravila nabave u projektima koje financira EBRD.

(c) Svi ugovori podliježu prethodnom pregledu u skladu s postupcima navedenima u Dodatku 1. Pravilima nabave EBRD-a.

Odjeljak 3.04.

Odredbe o očuvanju okoliša

Bez ograničenja općenitosti Odjeljaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, osim ako se Banka ne suglasi drugačije:

(a) ukoliko Banka, djelujući razumno, ne dogovori drugačije, provesti Projekt u skladu s propisima i standardima o zaštiti okoliša koji su na snazi od vremena do vremena u jurisdikciji gdje je lokacija Projekta, i u skladu sa standardima za zaštitu okoliša koji postoje u Europskoj uniji na datum ovog,

(b) ukoliko Banka ne dogovori drugačije, izvršiti ocjenjivanje utjecaja Projekta na okoliš koje će biti na raspolaganju široj javnosti tijekom cijelog vijeka trajanja Projekta na javno dostupnom mjestu na samoj lokaciji Projekta ili u blizini te lokacije,

(c) ukoliko Banka ne dogovori drugačije, stavljati na raspolaganje javnosti koje se to tiče, godišnja izvješća o problematici zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti vezano za Projekt, i

(d) ukoliko Banka ne dogovori drugačije, marljivo provoditi i poštivati Plan upravljanja okolišem.

Odjeljak 3.05.

Nadzorni tehnički stručnjaci

(a) Radi pružanja pomoći u provedbi Projekta, Zajmoprimac će, ako nije drugačije dogovoreno s Bankom, zaposliti odnosno dati da se zaposle, prema potrebi, i koristiti konzultante čije kvalifikacije, iskustvo i nadležnosti su zadovoljavajuće za Banku, uključujući konzultante koji će pomagati jedinici za provedbu projekta u ostvarenju Projekta.

(b) Zajmoprimac je dužan, bez naknade, osigurati svim konzultantima angažiranima da pomognu u pitanjima koja se odnose na Projekt ili poslovanje Zajmoprimca, svu potrebnu podršku za obavljanje njihovih funkcija, uključujući sve dokumente, materijale i ostale informacije koje mogu biti relevantne za njihov posao.

Odjeljak 3.06.

Učestalost izvještavanja i dostava dokumentacije

(a) Zajmoprimac je dužan od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora pa sve dok ukupan iznos zajma ne bude otplaćen ili otkazan, podnositi Banci godišnja izvješća o pitanjima okoliša te zdravlja i sigurnosti radnika, u obliku kako to nalažu hrvatski važeći propisi koji se odnose na poslovanje Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja, Projekt), kao što je navedeno u Odjeljku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, i to u roku 120 dana od završetka godine na koju se izvješće odnosi. Ta izvješća trebaju sadržavati informacije o sljedećim specifičnim pitanjima:    

(1) informacije o poštivanju od strane Zajmoprimca propisa i normi zaštite okoliša koji su na snazi od vremena do vremena na području nadležnosti na kojem je lociran Projekt te normi zaštite okoliša Europske unije na datum ovog Ugovora, uključujući stanje svih dozvola vezanih za okoliš koje su potrebne za Projekt, nalaze inspekcija koje su obavila tijela nadležna za zaštitu okoliša, svaku povredu takvih propisa i normi vezanih za okoliš te radnje poduzete na ispravljanju takvih pogrešaka, kao i novčane kazne nametnute zbog takvih povreda,

(2) sažetak svih bitnih obavijesti, izvješća i drugih oblika priopćenja o pitanjima zaštite okoliša koje je Zajmoprimac dostavio bilo kojem tijelu zaduženom za zaštitu okoliša,

(3) informacije o zdravstvenoj i sigurnosnoj evidenciji u okviru Projekta, uključujući broj nesreća na radu te sve inicijative vezane za zdravlje i sigurnost koje je Zajmoprimac pokrenuo ili namjerava pokrenuti,

(4) sažete informacije o svim promjenama zakona koji reguliraju pitanja zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, a koje bi mogle materijalno utjecati na poslovanje Zajmoprimca ili na Projekt i

(5) kopije informacija o zaštiti okoliša koje Zajmoprimac povremeno dostavlja svojim dioničarima ili široj javnosti.

(b) Zajmoprimac je dužan od datuma stupanja na snagu ovoga Ugovora pa sve dok Projekt ne bude dovršen podnositi periodična izvješća o kojima se govori u Odjeljku 4.04(a)(iv) Standardnih uvjeta, i to kvartalno, u roku 30 dana nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje. Ta izvješća trebaju sadržavati sljedeće posebno obrađene teme:

(1) Sljedeće opće informacije:

(A) fizički napredak postignut u okviru provedbe Projekta do datuma izvješća i tijekom izvještajnog razdoblja,

(B) sadašnje ili očekivane poteškoće ili kašnjenja u provedbi Projekta i njihov učinak na plan provedbe, te konkretne korake poduzete ili koje se planira poduzeti radi premošćivanja poteškoća i izbjegavanja kašnjenja,

(C) očekivane promjene datuma završetka Projekta,

(D) promjene ključnog osoblja među kadrovima jedinice za provedbu Projekta, konzultantima ili izvođačima,

(E) pitanja koja mogu bitno utjecati na troškove Projekta i

(F) sve promjene ili aktivnosti koje bi mogle imati utjecaja na ekonomsku održivost Projekta.

(c) U slučaju bilo kakva incidenta ili nesreće vezane za Zajmoprimca ili Projekt, koji bi mogli bitno negativno utjecati na okoliš, zdravlje ili sigurnost, Zajmoprimac je dužan odmah o tome obavijestiti Banku telefaksom ili teleksom navodeći pojedinosti o vrsti incidenta ili nesreće te koje korake Zajmoprimac poduzima za njihovo uklanjanje. Bez ograničenja općenitosti navedenog, incident ili nesreća mogli bi bitno negativno utjecati na okoliš, zdravlje ili sigurnost ako bilo koji mjerodavni zakon zahtijeva da se o tom incidentu ili nesreći obavijesti neko državno tijelo, ako takav incident ili nesreća uključuju smrtni slučaj ili višestruke teške ozljede za koje je potrebna hospitalizacija ili je taj incident ili nesreća postao poznat javnosti preko medija ili na drugi način.

(d) Zajmoprimac je dužan, najkasnije šest mjeseci nakon datuma završetka Projekta, dostaviti Banci izvješće o završetku Projekta u obliku i po sadržaju zadovoljavajuće za Banku, kojeg će izraditi nadzorni tehnički stručnjaci navedeni u Odjeljku 3.05.

Članak IV.

FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE

Odjeljak 4.01.

Financijske evidencije i izvješća

(a) Zajmoprimac je dužan voditi postupke, evidencije i financijska izvješća koja na primjereni način uz dosljednu primjenu međunarodno prihvaćenih računovodstvenih standarda odražavaju poslovanje i financijsko stanje Zajmoprimca i njegovih podružnica, ako ih ima te koja omogućuju praćenje i evidentiranje napredovanja provedbe Projekta (uključujući njegove troškove i koristi od njega).

(b) Zajmoprimac je dužan:

(1) dati svoje evidencije, račune i financijska izvješća (uključujući bilancu stanja, bilancu uspjeha i promjene u financijskom stanju te bilješke o tome), kao i evidencije, račune i financijska izvješća svojih podružnica, za svaku fiskalnu godinu na reviziju neovisnim revizorima prihvatljivima za Banku u skladu s općeprihvaćenim načelima do 31. prosinca 2007., a u skladu s međunarodno prihvaćenim načelima i standardima revizije nakon 1. siječnja 2008.,

(2) dostaviti Banci što je prije moguće no u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon kraja svake fiskalne godine:

(A) ovjerene primjerke financijskih izvješća za svaku fiskalnu godinu kako su od revizora pregledana,

(B) izvješće o reviziji, koje su sastavili revizori, u onom opsegu i do razine pojedinosti kako Banka može razumno zahtijevati,

(C) izvješće o svim financijskim transakcijama između Zajmoprimca i svake od njegovih podružnica i povezanih tvrtki,

(D) izvješće kojim se potvrđuju izračuni financijskih pokazatelja navedenih u 4.03.

(3) dostaviti Banci sve druge informacije koje se tiču takvih evidencija, računa i financijskih izvješća, kao i njihove revizije, a koje Banka može opravdano zahtijevati od vremena do vremena,

(4) uključiti izračune financijskih pokazatelja koji su navedeni u Odjeljku 4.03. ovoga Ugovora u izvješće revizora za svaku godinu revizije.

Odjeljak 4.02.

Negativne financijske odredbe

Zajmoprimac neće poduzimati, osim ako se Banka ne suglasi drugačije, niti jednu od dolje navedenih aktivnosti i pružit će Banci sve potrebne informacije o njima koje Banka bude opravdano tražila:

(1) sklapati ugovore ili aranžmane kojima jamči ili na drugi način, odnosno pod drugim uvjetom, preuzima obvezu za ukupne ili djelomične financijske ili druge obveze nekoga drugog subjekta, uključujući bilo koju podružnicu ili povezanu tvrtku,

(2) ulaziti u transakcije s bilo kojim subjektom osim u redovitom tijeku poslovanja, pod uobičajenim komercijalnim uvjetima i na bazi aranžmana u vlastitom interesu, ili osnovati isključivo zastupstvo za kupnju ili prodaju, odnosno ulaziti u transakcije u kojima bi Zajmoprimac mogao platiti više od uobičajene komercijalne cijene za neku kupnju ili primiti manje od pune cijene franko tvornica (uz normalne trgovačke popuste) za svoje proizvode ili usluge,

(3) sklapati bilo kakav ugovor o partnerstvu, diobi dobiti ili autorskim naknadama, odnosno drugi sličan ugovor, u kojima se dohodak ili dobit Zajmoprimca dijele ili mogu dijeliti s još nekim drugim subjektom, što bi moglo bitno utjecati na financije Zajmoprimca odnosno na njegovu sposobnost da ispunjava svoje obveze po ovom Ugovoru,

(4) izvršiti (bilo dobrovoljno ili nedobrovoljno) prijevremeno plaćanje, otkup ili raniji iskup nekog duga ili izvršiti otplatu duga na temelju neke odredbe bilo kojeg ugovora odnosno obavijesti koja predviđa direktno ili direktno ubrzanu otplatu u vremenu ili iznosu, osim ako u svakom takvom slučaju, ukoliko Banka to zahtijeva, Zajmoprimac istodobno ne izvrši proporcionalno prijevremeno plaćanje u tom času neplaćenog iznosa glavnice zajma u skladu s odredbama Odjeljka 3.07 Standardnih uvjeta (osim kada se na iznos takvoga prijevremenog plaćanja ne primjenjuju zahtjevi minimalnog iznosa prijevremenog plaćanja),

(5) prodati, prenijeti, dati u zakup ili na neki drugi način raspolagati s bilo kojim bitnim dijelom svoje imovine (bilo da se radi o jednoj transakciji ili o nizu transakcija, povezanih ili nepovezanih),

(6) poduzeti ili dopustiti bilo kakvo spajanje, konsolidaciju ili reorganizaciju,

(7) izvršiti ili dozvoliti da se izvrše bitne izmjene njegovog Statuta, niti

(8) zadužiti se za posuđeni novac, osim ako omjer pokrića duga za četiri kvartala prethodne fiskalne godine koja neposredno prethodi datumu takvog zaduživanja nije najmanje 1.3:1, a projekcija tog omjera za četiri kvartala sljedeće fiskalne godine nije također najmanje 1.3:1, na cjelokupan dug Zajmoprimca, uključujući dug za koji se zadužuje.

Odjeljak 4.03.

Ostale financijske odredbe

Bez ograničenja općenitosti Odjeljka 4.02., Zajmoprimac treba omjer pokrića duga održavati ne manjim od 1.3:1.

Odjeljak 4.04.

Vođenje poslovanja i aktivnosti

Zajmoprimac je dužan, osim kada se Banka suglasi drugačije:

(a) voditi svoje poslovanje i aktivnosti u skladu s međunarodno prihvaćenim dobrim administrativnim, financijskim, inženjerskim i ostalim relevantnim normama i praksama, uz potrebnu brigu o pitanjima ekologije i zaštite okoliša, javnog i profesionalnog zdravlja i sigurnosti te uz punu pažnju posvećenu svojim glavnim politikama poslovanja kako predviđaju mjerodavni hrvatski zakoni i propisi,

(b) odmah poduzeti sve potrebne aktivnosti u okviru svojih ovlasti radi održavanja svoga zakonskoga statusa, provođenja svojih aktivnosti te stjecanja, održavanja i obnavljanja svih prava, vlasništva, ovlasti, privilegija i franšiza koje su potrebne za vođenje posla, uključujući i provedbu ovoga Projekta,

(c) izvaditi i održavati osiguranje kod odgovornih osiguratelja protiv takvih rizika kao što su gubitak, šteta i obveza nadoknade štete te u iznosima koji su u skladu s odgovarajućom praksom i

(d) cijelo vrijeme voditi i održavati svoje postrojenje, uređaje, opremu i ostalu imovinu u ispravnom stanju za rad te odmah, po potrebi, izvršiti sve neophodne popravke i obnavljanja istih, sve u skladu s dobrom poslovnom i financijskom praksom te u skladu s hrvatskim zakonom.

Članak V.

OBUSTAVA; UBRZANJE; OTKAZ

Odjeljak 5.01.

Obustava

U smislu Odjeljka 7.01(a)(xiv) Standardnih uvjeta navodi se sljedeće:

(a) Ako niže navedeno ima bitne negativne učinke na aktivnosti ili financijsko stanje Zajmoprimca odnosno na njegovu sposobnost da provede Projekt ili da izvrši bilo koju od svojih obveza po ovom Ugovoru:

(1) zakonodavni ili regulacijski okvir mjerodavan u pomorskom sektoru na teritoriju Jamca bi se dopunio, obustavio, poništio, opozvao ili izuzeo,

(2) Statut Zajmoprimca bi se dopunio, obustavio, poništio, opozvao ili izuzeo, ili

(3) Zajmoprimac bi poduzeo neku od akcija navedenih u Odjeljku 4.02.

Članak VI.

STUPANJE NA SNAGU

Odjeljak 6.01.

Preduvjeti za stupanje na snagu

U smislu Odjeljka 9.02(c) Standardnih uvjeta, kao dodatni uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora i Ugovora o jamstvu navodi se sljedeće:

(a) da je jedinica za provedbu projekta osnovana i da ima sve odgovarajuće kadrovske resurse,

(b) da su Zajmoprimac i Jamac sklopili ugovor koji regulira uvjete izdavanja Ugovora o jamstvu,

(c) da su donijete izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od 25. rujna 2003. (»Narodne novine«, br. 158/03.), kojima se mijenja definicija »lučkog nadgrađa« na način da se isključuju dizalice i ostala oprema za rukovanje teretom.

Odjeljak 6.02.

Pravna mišljenja

(a) Za potrebe Odjeljka 9.03(a) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje odnosno mišljenja u ime Zajmoprimca daje Direktor pravnog odjela Zajmoprimca.

(b) Za potrebe Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje odnosno mišljenja u ime Zajmoprimca daje ministar pravosuđa Republike Hrvatske.

Odjeljak 6.03.

Raskid ako Ugovor ne stupi na snagu

Datum koji pada 90 dana nakon datuma ovog Ugovora određen je u smislu Odjeljka 9.04. Standardnih uvjeta.

Članak VII.

RAZNO

Odjeljak 7.01.

Obavijesti

Sljedeće adrese navode se u svrhu Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Lučka uprava Ploče

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploče

Hrvatska

N.r.      ravnatelj Lučke uprave Ploče

Telefaks:          + 385 20 670 271

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A »JN

United Kingdom

N.r.      Operation Administration Unit

Telefaks:          +44-20-7338-6100

Teleks: 8812161

Odgovor:         EBRD L G

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke iz ovog Ugovora, djelujući preko svojih propisno ovlaštenih predstavnika, potpisale su ovaj Ugovor u četiri primjerka te ga položile u Londonu, Engleska, na naprijed navedeni datum.

LUČKA UPRAVA PLOČE

_______________________

Ime: Tomislav Batur

Funkcija: ravnatelj Lučke uprave Ploče

EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

______________________

Ime: Charlotee Ruhe

Funkcija: direktorica za Hrvatsku

PRILOG 1.

OPIS PROJEKTA

IZGRADNJA TERMINALA ZA RASUTI TERETU LUCI PLOČE

1. Svrha Projekta je pomoći Zajmoprimcu u financiranju izgradnje novog terminala za rasuti teret u Luci Ploče.

2. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, koji podliježu izmjenama o kojima se Banka i Zajmoprimac mogu dogovoriti od vremena do vremena:

Dio A:  Građevinski radovi za izgradnju novog terminala za rasuti teret,

Dio B:  Kamata i naknade.

3. Očekuje se da će Projekt biti dovršen do 31. ožujka 2011. godine.

Kategorija

Iznos zajma raspoređen po kategorijama

Postotak izdataka koji će se financirati iz zajma

(1) Građevinski radovi za terminal za rasuti teret u Luci Ploče

9,900,000

25% vrijednosti svake fakture (bez poreza na dodanu vrijednost) do visine ukupnog iznosa zajma

(2) Kamata i naknade

1,200,000

100%

(3) Bankovna provizija koja se plaća na početku korištenja zajma

100,000

100%

Ukupno

11,200,000

 

 

(Operation Number 36127)

GUARANTEE AGREEMENT

(Port of Ploce Bulk Terminal/Trade & Transport Integration Project) BETWEEN REPUBLIC OF CROATIA AND EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated November 9, 2007 between REPUBLIC OF CROATIA (the «Guarantor») and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the «Bank»).

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and the Port of Ploce Authority have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Port of Ploce Authority as Borrower and the Bank (the «Loan Agreement» as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of EUR 11,200,000, subject to the terms and conditions set forth or referred to in the Loan Agreement, but only on the condition that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01.

Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the modifi­cation provided in the Loan Agreement.

Section 1.02.

Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

«Guarantor’s Authorised Representative» means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03.

Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

Article II

GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01.

Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as set out in Section 8.02 of the Standard Terms and Conditions, as primary obligor and not as surety merely,1 the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02.

Project Completion

(a) Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall promptly take measures satisfactory to the Bank to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet such expenditures and requirements.

(b) Without limiting the generality of any other provisions of this Agreement or the Standard Terms and Conditions, the Guarantor shall authorise the Borrower to put into effect, as frequently as needed, adjustments to the level and structure of the Borrower’s tariffs so as to ensure that the Borrower is able to fulfil its obligations under Section 4.03 of the Loan Agreement.

Section 2.03.

Other Obligations

(a) The Guarantor agrees to, and shall indemnify and hold harmless the Bank and its officers, directors, employees or agents against and from any and all losses, claims, liabilities, damages (compensatory, punitive or otherwise), claims, costs and expenses of any kind whatsoever which are imposed or asserted against the Bank or any of its officers, directors, employees, or agents, and which may arise in connection with the Project, or as a result of environmental damage resulting from historical, present or future pollution attributable to the Project facilities or the Port of Ploce, including, without limitation, any claims for clean-up costs, damage to third parties, or any claims by employees or third parties associated with the failure to comply with appropriate health and safety standards.

(b) The Guarantor shall take necessary measures to reduce the state ownership in the Port Operator to no more than twenty per cent (20%) in accordance with its existing laws and regulations and in consultation with the Bank. This process shall be completed in due time to enable the Port Operator to secure sufficient financing on commercial terms for the purchase of equipment for satisfactory operations of the New Terminals.

(c) The Guarantor, through appropriate Ministry/department in charge of concessions shall take all necessary measures to assist the Borrower in signing of the new concession agreement with the Port Operator in compliance with Section 3.01(iv) of the Loan Agreement.

Article III

MISCELLANEOUS

Section 3.01.

Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of the Republic of Croatia

Katančićeva 5

10 000 Zagreb

Croatia

Attention:         Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax:     +385 1 4591 248

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention:         Operation Administration Unit

Fax:     +44-20-7338-6100

Telex:   8812161

Answerback:    EBRD L G

Section 3.02.

Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at London, England as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By: ______________________

Name: Ivan Šuker

Title: Minister of Finance

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT

By: ______________________

Name: Charlotte Ruhe

Title: Director for Croatia

LOAN AGREEMENT

(Port of Ploce Bulk Terminal / Trade & Transport Integration Project) BETWEEN PORT OF PLOCE AUTHORITY AND EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated November 9, 2007 between PORT OF PLOCE AUTHORITY (the «Borrower») and EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the «Bank»).

PREAMBLE

WHEREAS, the Bank has been established to provide financing for specific projects to foster the transition towards open marketoriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics;

WHEREAS, the Borrower intends to implement the Project as described in Schedule 1 which is designed to assist the Borrower in the construction of a new bulk cargo terminal in the port of the city of Ploce;

WHEREAS, the Republic of Croatia and the Borrower have requested assistance from the Bank in financing part of the Project;

WHEREAS, the Borrower has contracted a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (the «IBRD») in the amount of EUR 58,800,000 to assist in financing of the Project, subject to the terms and conditions set forth in an agreement between the Borrower and the IBRD;

WHEREAS, pursuant to a guarantee agreement dated the date hereof between the Republic of Croatia as Guarantor and the Bank (the «Guarantee Agreement» as defined in the Standard Terms and Conditions), the Guarantor has guaranteed the obligations of the Borrower under this Agreement; and

WHEREAS, the Bank has agreed on the basis of, inter alia, the foregoing to make a loan to the Borrower in the amount of EUR 11,200,000, subject to the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

Article I

STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01.

Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein, subject, however, to the following modifi­cations (such provisions as so modified are hereinafter called the «Standard Terms and Conditions»):

(a) The definition of «Business Day» in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

«Business Day» means a day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial days are open for business (including dealings in foreign currency deposits) in London and England and on which the Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System is open.»

(b) The definition of «Unwinding Costs» in Section 2.02 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

«Unwinding Costs» means the amount by which the Original Income Stream exceeds the Substitute Income Stream, where:

(a) «Original Income Stream» means the aggregate of the present values of the payments of principal and interest which would have become due to the Bank during the Calculation Period (as defined below) on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if such prepayment, acceleration or cancellation had not occurred and if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan.

(b) «Substitute Income Stream» means the sum of:

(1) the aggregate of the present values of any remaining payments of principal and interest which, after taking into account such prepayment, cancellation or acceleration, would become due to the Bank during the Calculation Period on the portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate if interest accrued on such portion of the Loan at the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan; and

(2) as applicable:

(A) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the present value of the amount of the Loan to be prepaid, determined by discounting such amount from the date such prepayment becomes due to the Calculation Date (as defined below) at the Discount Rate (as defined below); and/or

(B) in the case of any other prepayment, the amount of the Loan which has been prepaid; and/or

(C) in the case of an acceleration, the present value of the amount of the Loan which has been accelerated, determined by discounting such amount from the date such acceleration becomes effective to the Calculation Date at the Discount Rate; and/or

(D) in the case of a cancellation, the present value of the amount of the Loan which has been cancelled, determined by discounting such amount from the Last Availability Date to the Calculation Date at the Discount Rate.

(c) For purposes of paragraphs (a) and (b)(1) above, the present value of each payment of principal and interest shall be determined by discounting the amount of such payment from its due date to the Calculation Date using the Discount Rate.

(d) «Calculation Date» means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the date two Business Days prior to the date such prepayment becomes due or, at the Bank’s option, the date such prepayment becomes due;

(2) in the case of any other prepayment, the date such prepayment is made or such later date as the Bank may select in its discretion; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the date two Business Days prior to the date such acceleration or cancellation becomes effective or, at the Bank’s option, the date such acceleration or cancellation becomes effective.

(e) «Calculation Period» means:

(1) in the case of a prepayment pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, the period commencing on the date such prepayment becomes due and ending on the final Loan Repayment Date;

(2) in the case of any other prepayment, the period commencing on the date such prepayment is made, or such later date as the Bank may select in its discretion, and ending on the final Loan Repayment Date; and

(3) in the case of an acceleration or cancellation, the period commencing on the date such acceleration or cancellation becomes effective and ending on the final Loan Repayment Date.

(f) «Discount Rate» means the discount factor for the relevant maturity derived from the par swap curve for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap and options market on the Calculation Date.

(c) Section 3.10 of the Bank’s Standard Terms and Conditions dated February 1999 shall, for purposes of this Agreement, be modified to read as follows:

«Section 3.10.

Unwinding Costs»

(a) If, for any reason (including, without limitation, an acceleration pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Condition), any portion of the Loan which is subject to a Variable Interest Rate becomes due and payable on a date other than the last day of an Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such portion of the Loan from the date on which such portion of the Loan has become due and payable to the last day of the then current Interest Period at a rate equal to the Relevant Market Interest Rate for such portion of the Loan for such Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such portion of the Loan on deposit with a leading bank in the Euro-zone market for the period commencing on the date on which such portion of the Loan has become due and payable and ending on the last day of the then current Interest Period.

(b) If, at any time:

(1) the Borrower gives a notice, pursuant to Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions, of prepayment of any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate or the Borrower otherwise prepays any such portion of the Loan;

(2) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is accelerated pursuant to Section 7.06 of the Standard Terms and Conditions or otherwise becomes due prior to its stated maturity; or

(3) any portion of the Loan which is subject to a Fixed Interest Rate is cancelled pursuant to Section 3.08, 7.02 or 7.06 of the Standard Terms and Conditions or is otherwise cancelled;

the Borrower shall, in addition to any prepayment administrative fee, cancellation fee or other amounts payable in connection therewith, pay to the Bank on demand the amount of any Unwinding Costs; provided that, if the amount of such Unwinding Costs is negative, the Bank shall, on the next Interest Payment Date, credit to the Borrower, in the Loan Currency, the amount of such Unwinding Costs.

(c) If any overdue amount is paid on a date other than the last day of a Default Interest Period, the Borrower shall pay to the Bank on demand the amount, if any, by which:

(1) the interest which would have accrued on such overdue amount from the date of receipt of such overdue amount to the last day of the then current Default Interest Period at a rate equal to the rate specified in Section 3.09(a)(iii) of the Standard Terms and Conditions for such Default Interest Period;

exceeds:

(2) the interest which the Bank would be able to obtain if it were to place an amount equal to such overdue amount on deposit with a leading bank in the Euro-zone interbank market for the period commencing on the date of receipt of such overdue amount and ending on the last day of the then current Default Interest Period.

(d) A certificate of the Bank as to any amount payable under this Section 3.10 shall be final, conclusive and binding on the Borrower unless shown by the Borrower to the satisfaction of the Bank to contain manifest error.»

Section 1.02.

Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble and Schedules), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions have the respective meanings given to them therein and the following terms have the following meanings:

«Borrower’s Authorised          means the Executive Director of the Borrower.

Representative»

«PPA Business Plan»   means the five year rolling Business Plan for 2007-2010 prepared by the Borrower with the assistance of Royal Haskoning Consultants a part of the technical assistance programme funded by IBRD/EBRD in preparation of the Project.

«Debt Service  calculated as Free Cash Flow, available at the

Cover Ratio»   end of the immediately preceding four calendar quarters from the date of calculation, divided by the amount of Debt Service, where:

            Free Cash Flow means the sum of:

            1. net income of the Borrower after taxes but before extraordinary gains and losses during such period; plus

            2. depreciation of assets of the Borrower during such period; plus

            3. amortisation of intangible assets of the Borrower during such period; plus

            4. interest charges paid or accrued during such period on debt of the Borrower, minus

            5. the increase/decrease (if any) during such period in the amount by which the Borrower’s current assets exceed its current liabilities, but excluding from current liabilities for such purpose the portion of the Borrower’s long-term debt maturing within one year of the last day of the relevant period and cash.

            The Free Cash Flow value shall include cash balances accrued from the previous years’ operations.

«Debt Service»            means for the immediately preceding four calendar quarters from the date of calculation, the sum of` the aggregate amount of interest, fees and all other financial charges payable during such period and repayments of principal in respect of the indebtedness for money borrowed to be paid during such period, whether or not actually paid during the relevant period.

«Environmental means the environmental and social manage-

Management Plan»       ment plan for the Project dated February 2006 prepared by Ekonerg Consulting as part of the Environmental Impact Assessment and delivered to the Bank by the Borrower, as such environmental action plan may be amended from time to time with the prior consent of the Bank.

«Financial Statements» means the consolidated financial statements (including a balance sheet, income statement and statement of changes in financial position, and notes thereon) of the Borrower and its Subsidiaries prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Principles or in accordance with IFRS as the case may be.

«Fiscal Year»   means the Borrower’s fiscal year commencing on January 1 of each year.

«Generally Accepted    means generally accepted accounting princi-

Accounting Principles» ples in Croatia.

«Interest Determination            means, for any Interest Period, the first day of

Date»   such Interest Period.

«International   means the International Accounting Stan-

Financial Reporting      dards promulgated by the International Acco-

Standards» or «IFRS» unting Standards Board and in the event of them subsequently being published, by the International Accounting Standards Board.

«Lenders»        IBRD and EBRD.

«Letters of Intent»        letters confirming intended use of the bulk cargo terminal at the Port of Ploce after the completion of the Project from the five key customers of the Port Operator.

«New Terminals»         means the new container terminal to be financed by IBRD and the new bulk terminal to be co-financed by IBRD and EBRD.

«Port Operator»          Luka Ploce Company, the port operating company located in the port of Ploce, awarded the priority operating concession for the Port of Ploce operating activities under the terms and conditions of the Maritime Law of Croatia, 2005.

«PIU»  means the project implementation unit referred to in Section 3.02, established and operating as a business unit of the Borrower with the main task to manage the implementation of the Project.

«Project Completion    means the date on which the Bank, acting

Date»   reasonably, determines that the Project has been properly constructed (as evidenced by the approval of the supervisory technical experts referred to in Section 3.05) and completed.

«Reference Page»        means the display of Euro-zone interbank offered rates (commonly known as «EURIBOR») for deposits in the Loan Currency designated as page EURIBOR01 on Reuters service (or such other page as may replace page EURIBOR01 on Reuters service for the purpose of displaying interbank offered rates for deposits in the Loan Currency).

«Supervisory    means the consultants and supervisory tech-

Technical Experts»       nical experts as described in Sections 3.03(c) and 3.05 of this Agreement.

Section 1.03.

Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article, Section or Schedule shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of, or Schedule to, this Agreement.

Article II

PRINCIPAL TERMS OF THE LOAN

Section 2.01.

Amount and Currency

The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of EUR 11.200,000 (eleven million two hundred thousand Euros).

Section 2.02.

Other Financial Terms of the Loan

(a) The Minimum Drawdown Amount shall be 500,000

(b) The Minimum Prepayment Amount shall be 1,000,000

(c) The Minimum Cancellation Amount shall be 1,000,000

(d) The Interest Payment Dates shall be 20 March and 20 September of each year.

(e) (1) The Borrower shall repay the Loan in equal (or as nearly equal as possible) semi-annual instalments on each Interest Payment Date, with the first Loan Repayment Date being on the first Interest Payment Date after the fourth anniversary of the signing of the Loan Agreement and the last Loan Repayment Date being on the last Interest Payment Date prior to the fifteenth anniversary of the signing of the Loan Agreement.

(2) Notwithstanding the foregoing, in the event that (i) the Borrower does not draw down the entire Loan amount prior to the first Loan Repayment Date specified in this Section 2.02.(e), and (ii) the Bank extends the Last Availability Date specified in Section 2.02.(f) below to a date which falls after such first Loan Repayment Date, then the amount of each drawdown made on or after the first Loan Repayment Date shall be allocated for repayment in equal amounts to the several Loan Repayment Dates which fall after the date of such drawdown (with the Bank adjusting the amounts so allocated as necessary so as to achieve whole numbers in each case). The Bank shall, from time to time, notify the Borrower of such allocations.

(f) The Last Availability Date shall be 1 September 2011 or such later date that the Bank may in its discretion establish and notify to the Borrower. If the Available Loan Amount, or any part thereof, is subject to a Fixed Interest Rate, any postponement of the Last Availability Date may incur Unwinding Costs which shall be immediately payable by the Borrower or the Bank, as the case may be.

(g) The rate of the Commitment Charge shall be 0.5% per annum.

(h) Interest Rate

(i) The Loan is subject to a Variable Interest Rate. For purposes of Section 3.04(b) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the offered rate per annum for deposits in the Loan Currency that appears on the Reference Page as of 11:00 a.m., Brussels time, on the relevant Interest Determination Date for the period which is closest to the duration of the relevant Interest Period (or, if two periods are equally close to the duration of the relevant Interest Period, the average of the two relevant rates); provided that:

(1) if, for any reason, the Relevant Market Interest Rate cannot be determined at such time by reference to the Reference Page, the Relevant Market Interest Rate shall be the rate which the Bank determines to be the arithmetic mean (rounded upward, if necessary, to the nearest 1/16%) of the offered rates per annum for deposits in the Loan Currency in an amount comparable to the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period for a period equal to such Interest Period which are advised to the Bank by three major banks active in the Brussels interbank market selected by the Bank; and

(2) if the Bank determines that deposits in the Loan Currency are not being offered in the Brussels interbank market in such amounts or for such period, the Relevant Market Interest Rate shall be the cost to the Bank (expressed as a rate per annum) of funding the portion of the Loan scheduled to be outstanding during the relevant Interest Period from whatever sources it selects.

(ii) Notwithstanding the foregoing, the Borrower may, as an alternative to paying interest at a Variable Interest Rate on all or any portion of the Loan then outstanding, elect to pay interest at a Fixed Interest Rate on such portion of the Loan, as follows:

(1) The Borrower may only exercise such option if:

(i) at the time of exercise no event specified in Section 7.01 of the Standard Terms and Conditions (and no event which with notice and/or lapse of time would become such an event) has occurred and is continuing; and

(ii) the principal amount of the Loan which is being converted from a Variable Interest Rate to a Fixed Interest Rate is not less than five million Euros (€5,000,000).

(2) The Borrower shall exercise such option by notice to the Bank and Guarantor not less than five Business Days prior to the proposed Interest Fixing Date. Such notice received by the Bank shall, unless the Bank otherwise agrees, be irrevocable and shall specify the Interest Fixing Date (which shall be at least two Business Days prior to the Interest Conversion Date) and the Interest Conversion Date selected by the Borrower and the principal amount of the Loan to be converted to a Fixed Interest Rate.

(3) Commencing on the Interest Conversion Date, the portion of the Loan being converted (as specified in the Borrower’s notice) shall be subject to a Fixed Interest Rate. For purposes of Section 3.04(a) of the Standard Terms and Conditions, the Relevant Market Interest Rate shall be the fixed interest rate that the bank is willing to make available to the Borrower based on the creditworthiness of the Borrower and the forward fixed interest rate for the Loan Currency which is available to the Bank in the interest rate swap market on such Interest Fixing Date for the period commencing on such Interest Conversion Date and ending on the final Loan Repayment Date, taking into account the principal repayment and interest payment schedules for the Loan. The Bank shall determine the Fixed Interest Rate on such Interest Fixing Date and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor.

(4) The Bank may at any time elect to consolidate all Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan into a single Fixed Interest Rate equal to the weighted average of the Fixed Interest Rates then applicable to portions of the Loan. The Bank shall determine such consolidated Fixed Interest Rate and promptly give notice thereof to the Borrower and the Guarantor. Such consolidated Fixed Interest Rate shall be applicable to all portions of the Loan then bearing interest at Fixed Interest Rates commencing on the Interest Payment Date immediately following the notice from the Bank to the Borrower and the Guarantor.

(iii) The rate of the front end commission shall be equal to 1.00% of the principal amount of the Loan Section 2.03. Drawdowns.

The Available Amount may be drawn down from time to time in accordance with the provisions of Schedule 1 to finance (i) expenditures made (or, if the Bank so agrees, to be made) in respect of the reasonable cost of goods, works and services required for the Project, (ii) the front end commission, and (iii) interest and fees due prior to the fourth anniversary of the signing of the Loan Agreement.

Section 2.03.

Authorised Representative for Drawdowns

The Executive Director of the Borrower or such other person as the Borrower shall appoint (each such appointment to be notified by the borrower to the Bank in writing) is designated as the Borrower’s Authorised Representative for the purpose of taking any action required or permitted to be taken under the provisions of Sections 3.01 and 3.02 of the Standard Terms and Conditions.

Article III

EXECUTION OF THE PROJECT

Section 3.01.

Other Affirmative Project Covenants

In addition to the general undertakings set forth in Article IV of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(i) take all action necessary to provide adequate funds for the completion of the Project by no later than 31 March 2011;

(ii)  prior to the launching of the process for the procurement of the civil works required for the Project, obtain evidence from the Port Operator that it has received adequate Letters of Intent, or other adequate contractual instruments, and submit such evidence to the Lenders for their review;

(iii) submit to the Lenders a final draft concession agreement to be signed with the Port Operator for the operation of the New Terminals on terms and conditions acceptable to Lenders based on best commercial practice for similar operations, by no later than 31 December 2007,

(iv) sign the concession agreement with the Port Operator on terms and conditions acceptable to both Banks, no later than 1 February 2008;

(v) take all action to ensure the Borrower’s Board approves the implementation of the PPA Business Plan, no later than 1 May 2007;

(vi) submit annual updates of the PPA Business Plan to both Lenders in final draft form no later than 1 December each year starting from 2007; and the final approved PPA Business Plan no later than 1 May each year starting from 2008; and

(vii) develop and implement financial and management reporting systems in accordance with International Financial Reporting Standards by no later than 1 January 2008.

Section 3.02.

Project Implementation Unit

In order to coordinate, manage, monitor and evaluate all aspects of Project implementation, including the procurement of goods, works and services for the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, establish and at all times during execution of the Project operate a project implementation unit with adequate resources and suitably qualified personnel, under terms of reference acceptable to the Bank, who shall work in close co-operation with the Supervisory Technical Experts and any other consultants assisting the Borrower in implementing the Project.

Section 3.03.

Procurement

For purposes of Section 4.03 of the Standard Terms and Conditions, the following provision shall, except as the Bank otherwise agrees, govern procurement of goods, works and services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Loan:

(a) Goods, works and services shall be procured through Open Tendering in accordance with the EBRD Procurement Rules, except for the construction contract to be co-financed with World Bank on a parallel basis which will be awarded following a tender in accordance with IBRD procurement guidelines and IBRD International Competitive Bidding procedures. IBRD will have the primary responsibility for co-ordinating the monitoring and review of the procurement process. EBRD will conduct its own review of the Borrower’s prequalification documents, prequalification evaluation report and tender documents, tender evaluation report and contract documentation before confirming its «no-objection».

(b) For purposes of Section 3.03(a) above, the procedures for open tendering are set out in Chapter 3 of the EBRD Procurement Rules.

(c) All contracts shall be subject to prior review in accordance with the procedures described in Annex 1 to the EBRD Procurement Rules.

Section 3.04.

Environmental Covenants

Without limiting the generality of Sections 4.02(a), 4.04(a)(iii), and 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, the Borrower shall, unless the Bank otherwise agrees:

(a) unless the Bank, acting reasonably, otherwise agrees, carry out the Project in accordance with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date;

(b) unless the Bank otherwise agrees, make the environmental impact assessment for the Project available to the general public for the entire life of the Project at a publicly accessible location at or near the site of the Project;

(c) unless the Bank otherwise agrees, make available to the affected public, annual reports on environmental, health and safety issues related to the project; and

(d) unless the Bank otherwise agrees, diligently implement and adhere to the Environmental Management Plan.

Section 3.05.

Supervisory Technical Experts

(a) In order to assist in the implementation of the Project, the Borrower shall, unless otherwise agreed with the Bank, employ or cause to be employed, as required, and use consultants whose qualifications, experience and terms of reference are satisfactory to the Bank, including, consultants to assist PIU in carrying out the Project.

(b) The Borrower shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Borrower all support necessary for the carrying out of their functions, including all documents, materials and other information that may be relevant to their work.

Section 3.06.

Reporting Frequency and Submission Requirements

(a) From the Effective Date until the full amount of the Loan has been repaid or cancelled, the Borrower shall submit to the Bank annual reports on environmental and worker health and safety matters in the format required by the applicable Croatian legislation relating to the Borrower’s operations (including without limitation the Project), as referred to in Section 5.02(c)(iii) of the Standard Terms and Conditions, within 120 days after the end of the year being reported on. Such reports shall include information on the following specific matters:

(1) information on compliance by the Borrower with environmental regulations and standards in effect from time to time in the jurisdiction in which the Project is located and with environmental standards existing in the European Union on the date hereof, including the status of any environmental permits required for the Project, the results of any inspections carried out by environmental authorities, any violations of such environmental regulations and standards and remedial action relating thereto and any fines imposed for any such violations;

(2) a summary of any material notices, reports and other communications on environmental matters submitted by the Borrower to any environmental authorities;

(3) information on the health and safety record of the Project, including the rate of accidents and any initiatives in relation to health and safety matters which have been implemented or planned by the Borrower;

(4) a summary of any changes in environmental, health and safety laws which may have a material effect on the Borrower’s operations or the Project; and

(5) copies of environmental information periodically submitted by the Borrower to its shareholders or the general public.

(b) From the Effective Date until the Project has been completed, the Borrower shall submit the periodic Project reports referred to in Section 4.04(a)(iv) of the Standard Terms and Conditions quarterly, within 30 days after the end of the period being reported on, until the Project has been completed. Such reports shall include the following specific feature.

(1) The following general information:

(A) the physical progress accomplished in the implementation of the Project to the date of report and during the reporting period;

(B) actual or expected difficulties or delays in the implementation of the Project and their effect on the implementation schedule, and the actual steps taken or planned to overcome the difficulties and avoid delays;

(C) expected changes in the completion date of the Project;

(D) key personnel changes in the staff of the PIU, the consultants or the contractors;

(E) matters that may affect the cost of the Project; and

(F) any development or activity likely to affect the economic viability of any Part of the Project.

(c) Immediately upon the occurrence of any incident or accident relating to the Borrower or the Project which is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety, the Borrower shall give the Bank notice thereof by facsimile transmission or telex specifying the nature of such incident or accident and any steps the Borrower is taking to remedy the same. Without limiting the generality of the foregoing, an incident or accident is likely to have a material adverse effect on the environment, health or safety if any applicable law requires notification of such incident or accident to any governmental authority, such incident or accident involves fatality or multiple serious injuries requiring hospitalisation or such incident or accident has become public knowledge whether through media coverage or otherwise.

(d) Not later than six months after the Project Completion Date, the Borrower shall submit to the Bank a project completion report as prepared by the supervisory technical experts referred to in Section 3.05 in form and substance satisfactory to the Bank.

Article IV

FINANCIAL AND OPERATIONAL COVENANTS

Section 4.01.

Financial Records and Reports

(a) The Borrower shall maintain procedures, records and accounts adequate to reflect, in accordance with internationally accepted accounting standards consistently applied, the operations and financial condition of the Borrower and its Subsidiaries, if any, and adequate to monitor and record the progress of the Project (including its costs and the benefits to be derived from it).

(b) The Borrower shall:

(1) have its records, accounts and financial statements (including its balance sheet, income statement and statement of changes in financial position, and notes thereon), and the records, accounts and financial statements of its Subsidiaries, for each Fiscal Year audited by indepen­dent auditors acceptable to the Bank in accordance with Generally Accepted Principles until 31 December 2007 and internationally accepted auditing principles and standards after 1 January 2008;

(2) furnish to the Bank as soon as available, but in any case not later than six months after the end of each Fiscal Year:

(A) certified copies of its financial statements for such Fiscal Year as so audited;

(B) the report of such audit by such auditors of such scope and in such detail as the Bank may reasonably request;

(C) a statement of all financial transactions between the Borrower and each of its Subsidiaries and Affiliates;

(D) a statement confirming the calculations of financial ratios set forth in 4.03; and

(3) furnish to the Bank such other information concerning such records, accounts and financial statements, and the audit thereof, as the Bank may from time to time reasonably request; and

(4) include the calculations of financial ratios as specified in Section 4.03 of this Agreement in the auditor’s report for each audited year.

Section 4.02.

Negative Financial Covenants

The Borrower shall not, except as the Bank otherwise agrees, take any of the following actions and shall provide to the Bank all such information thereon as the Bank may reasonably request:

(1) enter into any agreement or arrangement to guarantee or in any way or under any condition to become obligated for all or any part of any financial or other obligation of another person, including any Subsidiary or Affiliate;

(2) enter into any transaction with any person except in the ordinary course of business, on ordinary commercial terms and on the basis of arm’s length arrangements, or establish any sole and exclusive purchasing or sales agency, or enter into any transaction whereby the Borrower might pay more than the ordinary commercial price for any purchase or might receive less than the full ex-works commercial price (subject to normal trade discounts) for its products or services;

(3) enter into any partnership, profit-sharing or royalty agreement or other similar arrangement whereby the Borrower’s income or profits are, or might be, shared with any other person, which might materially affect the Borrower’s financial performance or its ability to fulfil any of its obligations under this Agreement;

(4) (whether voluntarily or involuntarily) make any prepayment, repurchase or early redemption of any debt or make a repayment of any debt pursuant to any provision of any agreement or note which provides directly or indirectly for acceleration of repayment in time or amount, unless in any such case, if the Bank so requires, the Borrower contemporaneously makes a proportionate prepayment of the principal amount then outstanding of the Loan in accordance with the provisions of Section 3.07 of the Standard Terms and Conditions (except that the amount of any such prepayment shall not be subject to the Minimum Prepayment Amount requirements);

(5) sell, transfer, lease or otherwise dispose of all or a substantial part of its assets (whether in a single transaction or in a series of transactions, related or otherwise); or

(6) undertake or permit any merger, consolidation or reorganisation;

(7) make or permit material changes to be made to its Statutes; nor

(8) incur any indebtedness for borrowed money, unless the Debt Service Cover Ratio for the four quarters of the immediately preceding fiscal year immediately preceding the date of such incurrence has been at least 1.3:1 and is projected to be at least 1.3:1 for any four quarters of the succeeding fiscal year, on all debt of the Borrower, including the debt to be incurred.

Section 4.03.

Other Financial Covenants

Without limiting the generality of Section 4.02, the Borrower shall maintain the Debt Service Cover Ratio of not less than 1.3:1.

Section 4.04.

Conduct of Business and Operations

The Borrower shall, except as the Bank otherwise agrees:

(a) conduct its business and operations in accordance with internationally recognised sound administrative, financial, engineering and other relevant standards and practices, with due regard to ecological and environmental factors and public and occupational health and safety and with due regard to all its principal operating policies as provided under the applicable Croatian legislation;

(b) promptly take all action within its powers to maintain its legal existence, to carry on its operations and to acquire, maintain and renew all rights, properties, powers, privileges and franchises that are necessary for the conduct of its business, including the carrying out of the Project;

(c) take out and maintain with responsible insurers, insurance against such risks of loss, damage and liability and in such amounts as are consistent with appropriate practice; and

(d) at all times operate and maintain its plant, facilities, equipment and other property in good working order and, promptly as needed, make all necessary repairs and renewals thereof, all in accordance with sound business and financial practice and compliance with Croatian law.

Article V

SUSPENSION; ACCELERATION; CANCELLATION

Section 5.01.

Suspension

The following are specified for purposes of Section 7.01(a)(xiv) of the Standard Terms and Conditions:

(a) If they affect materially and adversely the operations of the financial condition of the Borrower or its ability to carry out the Project or to perform any of its obligations under this Agreement:

(1) the legislative and regulatory framework applicable to the maritime sector in the territory of the Guarantor shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived;

(2) the Statutes of the Borrower shall have been amended, suspended, abrogated, repealed or waived; or

(3) the Borrower shall have taken any of the actions referred to in Section 4.02.

Article VI

EFFECTIVENESS

Section 6.01.

Conditions Precedent to Effectiveness

The following are specified for purposes of Section 9.02(c) of the Standard Terms and Conditions as additional conditions to the effectiveness of this Agreement and the Guarantee Agreement:

(a) the Project Implementation Unit shall have been established and staffed with adequate resources;

(b) the Borrower and the Guarantor shall have concluded an agreement regulating the terms and conditions of the provision of the Guarantee Agreement; and

(c) the enactment of an amendment to the Maritime Domain and Seaport Act dated 25 September, 2003 (Narodne Novine, 158/2003), which shall modify the definition of «port superstructure» to exclude cranes and other cargo handling equipment.

Section 6.02.

Legal Opinions

(a) For purposes of Section 9.03(a) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Borrower by the head of the legal department of the Borrower.

(b) For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice of the Republic of Croatia.

Section 6.03.

Termination for Failure to Become Effective

The date 90 days after the date of this Agreement is specified for purposes of Section 9.04 of the Standard Terms and Conditions.

Article VII

MISCELLANEOUS

Section 7.01.

Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Borrower:

Port of Ploce Authority

Trg kralja Tomislava 21

20340 Ploce

Hrvatska

Attention:         Executive Director of Port of Ploce Authority

Fax:     +385 20 670 271

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

Attention:         Operation Administration Unit

Fax:     +44-20-7338-6100

Telex:   8812161

Answerback:    EBRD L G

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in four copies and delivered at London, England as of the day and year first above written.

PORT OF PLOCE AUTHORITY

By: _______________________

Name: Tomislav Batur

Title: Executive Director

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIONAND DEVELOPMENT

By: _______________________

Name: Charlotte Ruhe

Title: Director for Croatia

SCHEDULE 1

DESCRIPTION OF THE PROJECT

CONSTRUCTION OF PLOCE BULK CARGOTERMINAL

1. The purpose of the Project is to assist the Borrower in financing the construction of the new bulk cargo terminal in the port of Ploce.

2. The Project consists of the following Parts, subject to such modifications thereof as the Bank and the Borrower may agree upon from time to time:

Part A: Civil works for the construction of a new bulk cargo terminal;

Part B: Interest and fees.

3. The Project is expected to be completed by 31 March 2011.

Category

Amount of the Loan Allocated in the Category (Euro)

Percentage of Expenditures to be Financed

(1) Civil Works for the Ploce Bulk Cargo Terminal

9,900,000

25% of the value of each invoice (excluding value added tax) up to the total amount of the loan.

(2) Interest and Fees

1,200,000

100%

(3) Front-end Commission

100,000

100%

Total

11,200,000

 

 

           

Članak 4.

Financijske obveze koje bi mogle nastati za Republiku Hrvatsku kao jamca na temelju ovoga Zakona podmirivat će se u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2007. do 2022. prema planovima otplate do konačne otplate zajma.

Članak 5.

Provedba ovoga Zakona je u djelokrugu središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove financija, mora, prometa i infrastrukture.

Članak 6.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Ugovor iz članka 1. nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno, sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/08-01/01

Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.