HRVATSKI SABOR

34

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/05

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)

Članak 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), potpisan u Bruxellesu, 16. kolovoza 2007., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Memoranduma o razumijevanju iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJUIZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA, u daljnjem tekstu: »Komisija« u ime Europske zajednice, s jedne strane i

REPUBLIKA HRVATSKA, u daljnjem tekstu: »Hrvatska« s druge strane,

BUDUĆI DA

(1)       Okvirni sporazum od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Republike Hrvatske utvrđuje opća načela za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice1, a Komisiji i nadležnim tijelima Hrvatske prepušta utvrđivanje posebnih uvjeta za takvo sudjelovanje u svakom pojedinom programu, uključujući i financijski doprinos i

(2)       Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, PROGRESS, utvrđen je Odlukom br. 1672/2006/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006.2,

SUGLASILE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

PROGRAM

Hrvatska će sudjelovati u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost, PROGRESS (2007.-2013.) (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s uvjetima utvrđenim Okvirnim sporazumom od 22. studenoga 2004. između Europske zajednice i Republike Hrvatske o općim načelima za sudjelovanje Republike Hrvatske u programima Zajednice te pod uvjetima iz članaka 2. do 6. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

Članak 2.

UVJETI SUDJELOVANJA U PROGRAMU

(1) Hrvatska će se postupno uključivati u aktivnosti Programa u skladu s ciljevima, mjerilima, postupcima i rokovima utvrđenim u Odluci Vijeća br. 1672/2006/EZ te u skladu s pravilima koja se odnose na sudjelovanje Hrvatske iz Dodatka I:

– u 2007. i 2008., ograničeno sudjelovanje u početnom razdoblju

– od 1. siječnja 2009., sudjelovanje u prijelaznom razdoblju

– od 1. siječnja 2011., puno sudjelovanje u vrstama mjera pred­viđenim člankom 9. Odluke Vijeća br. 1672/2006/EZ.

(2) Bez obzira na odredbe stavka 1. Hrvatska neće sudjelovati u aktivnostima Programa ako to zbog pravnih ili regulatornih ograničenja odnosno zbog njihovoga predmeta ne odobri Odbor na temelju članaka 12. i 13. Odluke Vijeća br. 1672/2006/EZ.

(3) Uvjeti za podnošenje, ocjenu i odabir prijava koje podnose institucije, organizacije i pojedinci iz Hrvatske koji ispunjavaju uvjete isti su kao uvjeti koji se primjenjuju na institucije, organizacije i pojedince iz država članica Europske unije koji ispunjavaju uvjete.

(4) Hrvatska će za sudjelovanje u Programu svake godine uplatiti financijski doprinos u Opći proračun Europske unije u skladu s člankom 3. ovoga Memoranduma o razumijevanju.

(5) Financijski doprinos Hrvatske koji se odnosi na njezino sudjelovanje i provedbu Programa pribraja se iznosu koji se u Općem proračunu Europske unije svake godine predvidi za izdvajanja za ispunjenje financijskih obveza koje proizlaze iz različitih oblika mjera potrebnih za izvršenje, vođenje i rad Programa.

(6) U postupcima koji se odnose na zahtjeve, ugovore i izvješća te za ostale administrativne aspekte Programa, upotrebljava se jedan od službenih jezika Zajednice.

Članak 3.

FINANCIJSKI DOPRINOS

(1) Pravila koja se odnose na financijski doprinos Hrvatske utvrđena su u Dodatku II.

(2) Dio tog financijskog doprinosa može se financirati u okviru odgovarajućeg instrumenta Zajednice za vanjsku pomoć, ako Hrvatska to zatraži.

Članak 4.

SUDJELOVANJE U ODBORU ZA PROVEDBU PROGRAMA

Nadležna tijela Hrvatske imenovat će jednog predstavnika koji će u svojstvu promatrača sudjelovati u Odboru za provedbu Programa.

Članak 5.

FINANCIJSKI NADZOR, POVRAT SREDSTAVA I OSTALE MJERE SUZBIJANJA PRIJEVARE

Pravila koja se odnose na financijsku kontrolu, povrat sredstava i ostale mjere suzbijanja prijevare utvrđena su u Dodatku III.

Članak 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

(1) Ovaj Memorandum o razumijevanju primjenjuje se za vrijeme trajanja Programa.

(2) Projekti i aktivnosti koje su u tijeku u trenutku prestanka Programa nastavit će se sve dok se ne završe prema uvjetima utvrđenim ovim Memorandumom o razumijevanju, a to se odnosi i na ugovorne odnose koji se primjenjuju na te projekte i aktivnosti te odredbe Dodatka III.

(3) Dodaci čine sastavni dio ovoga Memoranduma o razumijevanju.

(4) Ovaj Memorandum o razumijevanju može se izmijeniti i dopuniti isključivo u pisanom obliku uz pristanak obiju stranaka.

(5) Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na datum primitka pisane obavijesti kojom Republika Hrvatska izvješćuje Komisiju da su unutarnji pravni uvjeti za njegovo stupanje na snagu ispunjeni.

Za Republiku Hrvatsku

Za Komisiju

sastavljeno 16. 8. 2007.

sastavljeno 16. 8. 2007.

 

u ime Europske zajednice

mr. sc. Branko Baričević, v. r.

Vladimir Špidla, v. r.

izvanredni i opunomoćeni veleposlanik,
šef Misije Republike Hrvatske pri
Europskim zajednicama

član Komisije zadužen za
zapošljavanje, socijalna
pitanja i jednake mogućnosti

 

DODATAK I.

Pravila koja se odnose na sudjelovanje Hrvatske u pojedinim vrstama mjera iz Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)

1. Ograničeno sudjelovanje u početnom razdoblju

U skladu s člankom 2. ovoga Memoranduma o razumijevanju, u 2007. i 2008. godini Hrvatska će, od onih vrsta mjera koje su obuhvaćene člankom 9. Odluke Vijeća br. 1672/2006/EZ, sudjelovati u sljedećim vrstama mjera:

1.1. Analitičke aktivnosti (članak 9. stavak 1. točka (a)):

i. prikupljanje, razvoj i objavljivanje podataka i statističkih podataka,

ii. razvoj i objavljivanje zajedničkih metodologija i, kad je to primjereno, pokazatelja ili poredbenih mjerila,

iii. provedba studija, analiza i anketa te objavljivanje njihovih rezultata.

1.2. Aktivnosti uzajamnog učenja, podizanja svijesti i širenja informacija (članak 9. stavak 1. točka (b)):

ii. priređivanje konferencija/seminara na razini Predsjedništva,

iii. priređivanje konferencija/seminara u prilog razvoju i provedbi ciljeva postavljenih pravnim odredbama i politikom Zajednice,

iv. priređivanje medijskih kampanja i događanja, uključujući aktivnosti podizanja svijesti na nacionalnoj razini, ako takve postoje,

v. izrada i objava materijala radi širenja informacija i objavljivanja rezultata Programa.

1.3. Potpora glavnim nositeljima (članak 9. stavak 1. točka (c)):

i. potpora za tekuće troškove onih ključnih mreža na europskoj razini čije su aktivnosti vezane za provedbu ciljeva Programa,

v. financiranje mreža stručnjaka u prilog razvoju i provedbi pravnog sustava Zajednice te radi pripreme otvorenih metoda koordinacije na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja,

vi. financiranje promatračkih točaka na području zapošljavanja na europskoj razini.

2. Sudjelovanje u prijelaznom razdoblju

Od 1. siječnja 2009., u skladu sa člankom 2. ovoga Memoranduma o razumijevanju, Hrvatska će, od onih vrsta mjera koje su obuhvaćene člankom 9. Odluke Vijeća br. 1672/2006/EZ, sudjelovati u vrstama mjera obuhvaćenim tijekom početne faze, kao i u sljedećim dodatnim vrstama mjera:

2.1. Analitičke aktivnosti (članak 9. stavak 1. točka (a)):

iv. provedba vrednovanja i ocjena učinka te objava njihovih rezultata,

v. izrada i objava vodiča, izvješća i obrazovnog materijala putem interneta ili drugih medija.

2.2. Aktivnosti uzajamnog učenja, podizanja svijesti i širenja informacija (članak 9. stavak 1. točka (b)):

i. utvrđivanje i razmjena dobrih običaja, inovativnih pristupa i iskustava te priređivanje sustručnjačkih ocjena i uzajamnog učenja putem sastanaka/radionica/seminara na razini EU-a, transnacionalnoj ili nacionalnoj razini, uz vođenje računa o posebnim nacionalnim okolnostima kad god je to moguće.

2.3. Potpora glavnim nositeljima (članak 9. stavak 1. točka (c)):

iv. stvaranje mreža specijaliziranih tijela na europskoj razini,

v. financiranje mreža stručnjaka u prilog razvoju i provedbi političkih mjera Zajednice koje se odnose na suzbijanje diskriminacije i raznolikost, osobe s invaliditetom i ravnopravnost spolova.

3. Puno sudjelovanje

U skladu sa člankom 2. ovoga Memoranduma o razumijevanju, od 1. siječnja 2011. Hrvatska će sudjelovati u svim vrstama mjera obuhvaćenim člankom 9. Odluke Vijeća br. 1672/2006/EZ.

DODATAK II.

Pravila koja se odnose na financijski doprinos Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS)

1. Financijski doprinos što ga Hrvatska treba uplatiti u Opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Programu iznosi:

Početno razdoblje

60.000 EUR za 2007. godinu

100.000 EUR za 2008. godinu

Sudjelovanje u prijelaznom razdoblju

160.000 EUR godišnje za 2009. i 2010. godinu

Puno sudjelovanje

300.000 EUR godišnje za godine od 2011. do 2013.

2. Putne troškove i troškove dnevnica koji su za predstavnike i stručnjake iz Hrvatske nastali za potrebe sudjelovanja u radu odbora iz članka 13. Odluke br. 1672/2006/EZ u svojstvu promatrača ili na drugim sastancima vezanim za provedbu Programa Komisija je dužna nadoknaditi na istoj osnovi i u skladu s istim postupcima koji su trenutačno na snazi za predstavnike država članica Europske unije.

3. Na raspolaganje doprinosom Hrvatske primjenjuje se Financijska uredba primjenjiva na Opći proračun Europske unije.

4. Kad ovaj Memorandum o razumijevanju stupi na snagu te na početku svake sljedeće proračunske godine, Komisija će Hrvatskoj poslati poziv za uplatu sredstava u visini njezinog doprinosa za troškove obuhvaćene ovim Memorandumom o razumijevanju.

5. Taj se doprinos plaća u eurima na bankovni račun Komisije denominiran u eurima.

6. Hrvatska je svoj doprinos za godišnje troškove dužna platiti prema pozivu za uplatu sredstava najkasnije tri mjeseca od datuma poziva. U slučaju kašnjenja s plaćanjem doprinosa, Hrvatska će biti obvezna platiti zateznu kamatu na neplaćeni iznos računajući od dana dospijeća. Kamatna stopa bit će stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne poslove refinanciranja, a koja se objavljuje u seriji C Službenog lista Europskih zajednica i na snazi je s prvim kalendarskim danom mjeseca u kojem pada datum dospijeća, i to uvećana za 3,5 postotna boda. U slučaju kad je kašnjenje u plaćanju doprinosa takvo da može znatno ugroziti provedbu i vođenje Programa te ako se uplata ne obavi u roku od 20 radnih dana nakon što Komisija Hrvatskoj uputi službenu opomenu, sudjelovanje Hrvatske u Programu će se za dotičnu godinu obustaviti.

DODATAK III.

Financijski nadzor, povrat sredstava i ostale mjere suzbijanja prijevare

I. NADZORNI MEHANIZMI I MJERE ZAJEDNICE ZA SUZBIJANJE PRIJEVARE

1. U skladu s Financijskom uredbom primjenjivom na Opći proračun Europske unije i drugim pravilima koja se spominju u ovome Memorandumu o razumijevanju, ugovorima koji su sklopljeni s korisnicima programa osnovanim u Hrvatskoj mora se predvidjeti obavljanje financijskih i inih revizija u bilo koje doba u prostorijama tih korisnika i njihovih podizvođača, a od strane dužnosnika Komisije ili drugih osoba koje Komisija ovlasti.

2. Dužnosnici Komisije i druge osobe koje Komisija ovlasti moraju imati odgovarajući pristup lokacijama, radovima i dokumentaciji te svim informacijama potrebnim za obavljanje takvih revizija, uključujući i one u elektroničkom obliku. To pravo pristupa treba izričito predvidjeti ugovorima sklopljenim radi provedbe instrumenata koji se spominju u ovome Memorandumu. Europski revizorski sud ima ista prava kao i Komisija.

3. U okviru ovoga Memoranduma, Komisija/OLAF (Europski ured za suzbijanje prijevara) ovlašteni su na području Hrvatske provoditi izravne provjere i inspekcijski nadzor, u skladu s postupovnim odredbama Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996.

Te provjere i inspekcijski nadzor pripremaju se i provode u bliskoj suradnji sa za to određenim nadležnim tijelima Hrvatske, koja će biti pravodobno obaviještena o predmetu, svrsi i pravnoj osnovi provjera i inspekcijskog nadzora kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć.

Ako tako žele nadležna tijela Hrvatske, izravne provjere i inspekcijski nadzor mogu se obaviti zajednički s njima.

Ako se sudionici programa usprotive izravnoj provjeri ili inspekcijskom nadzoru, nadležna tijela Hrvatske su, postupajući u skladu s domaćim pravilima, inspektorima Komisije/OLAF-a dužna pružiti svu pomoć koja im je potrebna kako bi mogli izvršiti svoju dužnost u obavljanju izravne provjere ili inspekcijskog nadzora.

Komisija/OLAF će što je prije moguće izvijestiti tijela Hrvatske o svakoj činjenici ili sumnji vezanoj uz neku nepravilnost uočenu tijekom izravne provjere ili inspekcijskog nadzora. Komisija/OLAF su u svakom slučaju dužni izvijestiti gore spomenuta tijela o ishodu takvih provjera ili inspekcijskog nadzora.

II. INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE

1. Radi propisne provedbe ovoga Priloga, nadležna tijela Hrvatske i tijela Zajednice redovito će razmjenjivati informacije te obavljati savjetovanja na zahtjev jedne od stranaka.

2. Nadležna tijela Hrvatske dužna su bez odgađanja obavijestiti Komisiju o svakoj činjenici ili sumnji vezanoj uz određenu nepravilnost uočenu u vezi sa sklapanjem i provedbom ugovora koji se odnose na instrumente koji se spominju u ovome Memorandumu.

III. UPRAVNE MJERE I KAZNE

Ne dovodeći u pitanje primjenu hrvatskoga kaznenog prava, Komisija može izreći upravne mjere i kazne u skladu s Financijskom uredbom primjenjivom na Opći proračun Europske unije.

IV. POVRAT SREDSTAVA

Odluke koje Komisija donese u okviru područja primjene ovoga Memoranduma, a kojima se subjektima koji nisu države nameće neka novčana obveza, bit će ovršive u Hrvatskoj. Na ovrhu se primjenjuju pravila građanskog postupka koja su na snazi u državi na čijem se području provodi. Nalog za ovrhu prilaže se uz odluku bez ikakve druge formalnosti osim provjere vjerodostojnosti odluke od strane domaćeg tijela koje će hrvatska Vlada u tu svrhu odrediti i o tome obavijestiti Komisiju. Kada se te formalnosti obave na zahtjev Komisije, Komisija može pristupiti ovrsi u skladu s nacionalnim pravom tako što će predmet iznijeti izravno pred nadležno tijelo. Zakonitost odluke Komisije podliježe provjeri pred Sudom Europskih zajednica.

Presude koje Sud Europskih zajednica donese na temelju arbitražne klauzule iz nekog ugovora sklopljenog u okviru područja primjene ovoga Memoranduma o razumijevanju bit će ovršive pod istim uvjetima.

V. IZRAVNO KOMUNICIRANJE

Komisija će komunicirati izravno sa sudionicima Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost osnovanim u Hrvatskoj, kao i s njihovim podizvođačima. Oni Komisiji mogu izravno podnositi sve mjerodavne informacije i dokumentaciju koju su dužni podnijeti na temelju instrumenata koji se spominju u ovome Memorandumu o razumijevanju te na temelju ugovora sklopljenih radi njihove provedbe.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN THE COMMUNITY PROGRAMME FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL SOLIDARITY, PROGRESS

THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to as «the Commission», on behalf of the European Community, of the one part, and

THE REPUBLIC OF CROATIA, hereinafter referred to as «Croatia», of the other part,

WHEREAS:

(1)       The Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia establishes the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes1, leaving the Commission and the competent authorities of Croatia to determine the specific terms and conditions, including financial contribution, with regard to such participation in each particular programme.

(2)       The Community Programme for Employment and Social Solidarity, PROGRESS, was established by Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 20062,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

PROGRAMME

Croatia shall participate in the Community Programme for Employment and Social Solidarity, PROGRESS (2007-2013), (hereinafter called «the Programme»), in accordance with the conditions laid down in the Framework Agreement of 22 November 2004 between the European Community and the Republic of Croatia on the general principles for the participation of the Republic of Croatia in Community programmes, and under the terms and conditions referred to in Articles 2 to 6 of this Memorandum of Understanding.

Article 2

TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATIONIN THE PROGRAMME

(1) Croatia shall progressively participate in the activities of the Programme, in conformity with the objectives, criteria, procedures and deadlines laid down in Decision No 1672/2006/EC, and in accordance with the rules governing the participation of Croatia set out in Annex I

– in 2007 and 2008, limited participation in the phasing-in period,

– as from 1 January 2009, intermediate participation,

– as from 1 January 2011, full participation in the types of actions envisaged in Article 9 of Decision No 1672/2006/EC.

(2) Notwithstanding paragraph 1, Croatia shall not participate in activities of the Programme if there are limitations due to legal or regulatory constraints or, due to their subject matter, as shall be approved by the Committee under Articles 12 and 13 of Decision No 1672/2006/EC.

(3) The terms and conditions for the submission, assessment and selection of applications by eligible institutions, organisations and individuals of Croatia shall be the same as those applicable to eligible institutions, organisations and individuals of the Member States of the European Union.

(4) To participate in the Programme, Croatia shall pay every year a financial contribution to the General Budget of the European Union in accordance with Article 3 below.

(5) The financial contribution of Croatia in respect of its participation in and implementation of the Programme shall be added to the amount earmarked each year in the General Budget of the European Union for commitment appropriations to meet the financial obligations arising out of different forms of measures necessary for the execution, management and operation of the Programme.

(6) One of the official languages of the Community shall be used for the procedures related to requests, contracts and reports, as well as for other administrative aspects of the Programme.

Article 3

FINANCIAL CONTRIBUTION

(1) The rules governing the financial contribution of Croatia are set out in Annex II.

(2) Part of that financial contribution may be financed under the relevant Community external aid instrument, if Croatia so requests.

Article 4

PARTICIPATION IN THE COMMITTEE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME

The competent authorities of Croatia shall designate one representative to participate as an observer in the Committee for the implementation of the Programme.

Article 5

FINANCIAL CONTROL, RECOVERY AND OTHER ANTIFRAUD MEASURES

The rules concerning financial control, recovery and other antifraud measures are laid down in Annex III.

Article 6

FINAL PROVISIONS

(1) This Memorandum of Understanding shall apply for the duration of the Programme.

(2) Projects and activities in progress at the time of termination shall continue until their completion under the conditions laid down in this Memorandum of Understanding, as will the contractual arrangements applying to these projects and activities and the provisions of Annex III.

(3) The Annexes form an integral part of this Memorandum of Understanding.

(4) This Memorandum of Understanding may only be amended in writing by common consent of the Parties.

(5) This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of receipt of the written notification by which the Republic of Croatia notifies the Commission that the internal legal requirements for its entry into force have been fulfilled.

For the Republic of Croatia

For the Commission

Done at 16. 8. 2007.

Done at 16. 8. 2007.

 

on behalf of the European Community

Mr Branko Baričević

Mr Vladimir Špidla

Ambassador extraordinary and
plenipotentiary Head of the
Mission of the Republic of Croatia
to the European Communities

Member of the Commission responsible for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

 

ANNEX I

Rules governing the participation of Croatia in types of actions of the Community Programme for Employment and Social Solidarity, PROGRESS

1. Limited participation in a phasing-in period

In accordance with Article 2 of the present Memorandum of Understanding, in 2007 and 2008 Croatia shall participate in the following types of actions, which are among those covered by Article 9 of Decision No 1672/2006/EC:

1.1. Analytical activities (Article 9(1) (a)):

i. collection, development and dissemination of data and statistics,

ii. development and dissemination of common methodologies and, where appropriate, indicators or benchmarks,

iii. carrying out of studies, analyses and surveys and dissemination of their results.

1.2. Mutual learning, awareness and dissemination activities (Article 9(1) (b)):

ii. organisation of Presidency conferences/seminars,

iii. organisation of conferences/seminars in support of the development and implementation of Community law and policy objectives,

iv. organisation of media campaigns and events including national awareness activities if any,

v. compilation and publication of materials to disseminate information as well as results of the Programme.

1.3. Support for main actors (Article 9(1) (c)):

i. support for the running costs of those key European-level networks whose activities are linked to implementation of the objectives of the Programme,

v. funding of experts’ networks in support of the development and implementation of Community law and for the preparation of the open method of coordination in the fields of employment and social inclusion,

vi. funding of European-level observatories in the field of employment.

2. Intermediate participation

As from 1 January 2009, in accordance with Article 2 of the present Memorandum of Understanding, Croatia shall participate, among the types of actions covered by Article 9 of Decision No 1672/2006/EC, in those covered during the phasing-in period and in the following additional types of actions:

2.1. Analytical activities (Article 9(1) (a)):

iv. carrying-out of evaluations and impact assessments and dissemination of their results,

v. elaboration and publication of guides, reports and educational material via the Internet or other media.

2.2. Mutual learning, awareness and dissemination activities (Article 9(1) (b)):

i. identification of and exchanges on good practices, innovative approaches and experiences, and organisation of peer review and mutual learning by means of meetings/workshops/seminars at EU, transnational or national level, taking account, where possible, of specific national circumstances.

2.3. Support for main actors (Article 9(1) (c)):

iv. networking among specialised bodies at European level,

v. funding of experts’ networks in support of the development and implementation of Community policies on anti-discrimination and diversity, disability and gender equality.

3. Full participation

In accordance with Article 2 of the present Memorandum of Understanding, as from 1 January 2011 Croatia shall participate in all types of actions covered by Article 9 of Decision No 1672/2006/EC.

ANNEX II

Rules governing the financial contribution of Croatia in the Community Programme for Employment and Social Solidarity, PROGRESS

1. The financial contribution to be paid by Croatia to the General Budget of the European Union to participate in the Programme shall be as follows:

Phasing-in period

EUR 60 000 for the year 2007

EUR 100 000 for the year 2008

Intermediate participation

EUR 160 000 per year for the years 2009 and 2010

Full participation

EUR 300 000 per year for the years 2011 to 2013

2. Travel and subsistence costs incurred by representatives and experts of Croatia for the purposes of taking part as observers in the work of the committee referred to in Article 13 of Decision No 1672/2006/EC or other meetings related to the implementation of the Programme shall be reimbursed by the Commission on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for representatives of the Member States of the European Union.

3. The Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union shall apply to the management of the contribution of Croatia.

4. When this Memorandum of Understanding enters into force and at the beginning of each subsequent budgetary year, the Commission shall send to Croatia a call for funds corresponding to its contribution to the costs covered by this Memorandum of Understanding.

5. That contribution shall be paid in euro to a euro-denominated bank account of the Commission.

6. Croatia shall pay its contribution to the annual costs in accordance with the call for funds no later than three months after the date of the call. Any delay in payment of the contribution shall give rise to the payment of default interest by Croatia on the outstanding amount from the due date. The interest rate shall be the rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations, as published in the C series of the Official Journal of the European Union, in force on the first calendar day of the month in which the due date falls, increased by 3.5 percentage points. If the delay in payment of the contribution is such that it may significantly jeopardise the implementation and management of the Programme, and in the absence of payment 20 working days after a formal letter of reminder has been sent by the Commission to Croatia, Croatia’s participation in the programme will be suspended for the year concerned.

ANNEX III

Financial control, Recovery and otherAnti-fraud measures

I. CONTROLS AND ANTIFRAUD MEASURES BY THE COMMUNITY

1. In accordance with the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union, and with the other rules referred to in this Memorandum of Understanding, the contracts concluded with beneficiaries of the programmes established in Croatia shall provide for financial or other audits to be conducted at any time on the premises of the beneficiaries and of their subcontractors by Commission officials or other persons mandated by the Commission.

2. Commission officials and other persons mandated by the Commission shall have appropriate access to sites, works and documents and to all the information required in order to carry out such audits, including in electronic form. This right of access shall be stated explicitly in the contracts concluded to implement the instruments referred to in this Memorandum. The European Court of Auditors shall have the same rights as the Commission.

3. Within the framework of this Memorandum, the Commission/OLAF (the European Anti-Fraud Office) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on territory of Croatia, in accordance with the procedural provisions of Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996.

These checks and inspections shall be prepared and conducted in close collaboration with the designated competent authorities of Croatia, which shall be notified in good time of the object, purpose and legal basis of the checks and inspections, so that they can provide all the requisite help.

If the authorities of Croatia so wish, the on-the-spot checks and inspections may be carried out jointly with them.

Where participants in the programmes resist an on-the-spot check or inspection, the authorities of Croatia, acting in accordance with national rules, shall give Commission/OLAF inspectors such assistance as they need to allow them to discharge their duty in carrying out an on-the-spot check or inspection.

The Commission/OLAF shall report as soon as possible to the authorities of Croatia any fact or suspicion relating to an irregularity which has come to its notice in the course of the on-the-spot check or inspection. In any event, the Commission/OLAF shall be required to inform the above-mentioned authorities of the result of such checks and inspections.

II. INFORMATION AND CONSULTATION

1. For the purposes of proper implementation of this Annex, the competent authorities of Croatia and Community authorities shall regularly exchange information and, at the request of one of the Parties, shall conduct consultations.

2. The competent authorities of Croatia shall inform the Commission without delay of any fact or suspicion which has come to their notice relating to an irregularity in connection with the conclusion and implementation of the contracts applying to the instruments referred to in this Memorandum.

III. ADMINISTRATIVE MEASURES AND PENALTIES

Without prejudice to application of the criminal law of Croatia, administrative measures and penalties may be imposed by the Commission in accordance with the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Union.

IV. RECOVERY

Decisions taken by the Commission within the scope of this Memorandum which impose a pecuniary obligation on persons other than States shall be enforceable in Croatia. Enforcement shall be governed by the rules of civil procedure in force in the State in whose territory it is carried out. The enforcement order shall be appended to the decision, without other formality than verification of the authenticity of the decision, by the national authority which the Government of Croatia shall designate for this purpose and shall make known to the Commission. When these formalities have been completed on application by the Commission, the latter may proceed to enforcement in accordance with the national law, by bringing the matter directly before the competent authority. The legality of the Commission decision shall be subject to control by the Court of Justice of the European Communities.

Judgments delivered by the Court of Justice of the European Communities pursuant to an arbitration clause in a contract within the scope of this Memorandum shall be enforceable on the same terms.

V. DIRECT COMMUNICATION

The Commission shall communicate directly with the participants in the Community Programme for Employment and Social Solidarity established in Croatia and with their subcontractors. They may submit directly to the Commission all relevant information and documentation which they are required to submit on the basis of the instruments referred to in this Memorandum and of the contracts concluded to implement them.

 

Članak 3.

Sredstva za financijske obveze koje Republika Hrvatska preuzima ovim Zakonom planiraju se i podmiruju iz državnih proračuna za 2008. do 2013. godine, sa pozicije ministarstva nadležnog za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

Članak 4.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je ministarstava nadležnih za područje rada i zapošljavanja, socijalne solidarnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Memorandum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti naknadno u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/07-01/01

Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.