HRVATSKI SABOR

5

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. veljače 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/10

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 18. veljače 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit, potpisan u Cavtatu 24. rujna 2008. u izvorniku na hrvatskom i crnogorskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE CRNE GORE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE ULAZAK ILI BORAVAK NEZAKONIT

Vlada Republike Hrvatske i Vlada Crne Gore (u daljnjem tekstu: ugovorne stranke),

u želji za nastavkom suradnje s ciljem jamčenja bolje provedbe odredaba o protoku osoba,

u želji da se omogući ponovni prihvat i tranzit osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit,

u duhu suradnje i na temelju uzajamnosti,

uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvojenu u Rimu 4. studenoga 1950., i Konvenciju o pravnom položaju izbjeglica, usvojenu u Ženevi 28. srpnja 1951., izmijenjenu i dopunjenu Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku 31. siječnja 1967.,

odlučne da će se boriti protiv nezakonitih migracija,

sporazumjele su se kako slijedi:

I. ZNAČENJE IZRAZA

Članak 1.

U svrhu ovog Sporazuma:

(a) »Državljanin Republike Hrvatske« je osoba koja ima državljanstvo Republike Hrvatske u skladu s njezinim zakonodavstvom;

(b) »Državljanin Crne Gore« je osoba koja ima državljanstvo Crne Gore u skladu s njezinim zakonodavstvom;

(c) »Državljanin treće države« je osoba koja ima državljanstvo koje nije hrvatsko niti crnogorsko;

(d) »Osoba bez državljanstva« je osoba koja nema državljanstvo niti jedne države;

(e) »Odobrenje boravka« je odobrenje bilo koje vrste izdano od strane Republike Hrvatske ili Crne Gore kojim se osobi odobrava boravak na državnom području te ugovorne stranke. To ne uključuje privremeno odobrenje boravka na državnom području u vezi s postupkom za azil ili za odobrenje boravka;

(f) »Viza« je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko državnog područja koju je izdala jedna od ugovornih stranaka, što ne uključuje zrakoplovno-tranzitnu vizu;

(g) »Ugovorna stranka moliteljica« je država koja je uputila zahtjev za predaju, prihvat i tranzit;

(h) »Zamoljena ugovorna stranka« je država kojoj je upućen zahtjev za predaju, prihvat i tranzit;

(i) »Nadležna tijela« su državna tijela ugovornih stranaka koja su nadležna za provedbu ovog Sporazuma;

(j) »Tranzit« je prelazak državljanina treće države ili osobe bez državljanstva preko državnog područja zamoljene ugovorne stranke tijekom putovanja u državu odredišta;

(k) »Predaja i prihvat« je predaja od strane ugovorne stranke moliteljice i prihvat od strane zamoljene ugovorne stranke osoba (državljana zamoljene ugovorne stranke, državljana trećih država ili osoba bez državljanstva) u skladu s odredbama ovog Sporazuma.

II. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 2.

1. Svaka ugovorna stranka će uz najavu, bez formalnosti, prihvatiti na svoje državno područje svaku osobu koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ako je utvrđeno da ta osoba ima državljanstvo zamoljene ugovorne stranke.

2. Svaka ugovorna stranka će, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti na svoje državno područje svaku osobu koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ako se može osnovano pretpostaviti da ta osoba ima državljanstvo zamoljene ugovorne stranke.

3. Državljanstvo osobe utvrđuje se ili osnovano pretpostavlja na temelju isprava navedenih u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma.

4. Kada se državljanstvo osobe ne može utvrditi ili osnovano pretpostaviti na temelju isprava navedenih u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma, ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat, a čije državljanstvo se osnovano pretpostavlja da predmetna osoba ima, pojasnit će to pitanje u postupku putem svoje nadležne diplomatske misije ili konzularnog ureda, bez odgode. Ako se utvrdi da je predmetna osoba državljanin zamoljene ugovorne stranke, diplomatska misija ili konzularni ured zamoljene ugovorne stranke izdat će bez naknade putne isprave potrebne za povratak.

5. Za potrebe postupka iz stavka 4. ovoga članka, predstavnik diplomatske misije ili konzularnog ureda zamoljene ugovorne stranke u roku od pet (5) radnih dana od primitka zahtjeva za prihvat može s osobom čiji se prihvat zahtijeva obaviti razgovor. Taj razgovor u najkraćem mogućem roku organizira ugovorna stranka moliteljica, nakon dogovora s diplomatskom misijom ili konzularnim uredom zamoljene ugovorne stranke.

6. Ugovorna stranka moliteljica ponovno će prihvatiti osobu pod istim uvjetima ako se naknadno utvrdi da ta osoba u vrijeme predaje i prihvata nije bila državljanin zamoljene ugovorne stranke. Ova obveza ne vrijedi u slučaju ako je zamoljena ugovorna stranka osobu koja ima prebivalište na državnom području ugovorne stranke moliteljice otpustila iz svog državljanstva a da ta osoba nije dobila državljanstvo treće države ili je dobila zajamčenje za primitak u državljanstvo ugovorne stranke moliteljice.

III. PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA I OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 3.

1. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti na svoje državno područje državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak koji se primjenjuju na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ako je utvrđeno ili se osnovano pretpostavlja da je ta osoba ušla na državno područje te ugovorne stranke izravno nakon boravka ili prelaska preko državnog područja zamoljene ugovorne stranke.

2. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, prihvatiti državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja nezakonito boravi na državnom području ugovorne stranke moliteljice, ako ima važeće odobrenje boravka, važeću vizu ili neku drugu važeću ispravu za ulazak ili boravak izdanu od zamoljene ugovorne stranke.

3. Nadležna tijela ugovornih stranaka preuzet će bez formalnosti i odgode (u daljnjem tekstu: skraćeni postupak) državljanina treće države ili osobu bez državljanstva, ako je državljanin treće države ili osoba bez državljanstva uhićena na području druge ugovorne stranke u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice. Skraćeni postupak se upotrebljava samo u slučaju kada nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice navede dokaze koji omogućuju utvrđivanje da je ta osoba nezakonito prešla zajedničku državnu granicu. Ako se odbije prihvat osobe u skraćenom postupku, prihvat se može zatražiti u skladu sa stavkom 1. ili 2. ovoga članka.

4. Ako su ispunjeni uvjeti za vraćanje osobe po skraćenom postupku, nadležno tijelo ugovorne stranke moliteljice usmeno i telefaksom najavljuje predaju osobe nadležnom tijelu zamoljene ugovorne stranke. O predaji i prihvatu sastavlja se zapisnik.

Članak 4.

Obveza prihvata prema članku 3. ovoga Sporazuma ne postoji u slučaju:

a) državljana trećih država koje imaju zajedničku državnu granicu s ugovornom strankom moliteljicom;

b) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje su u vrijeme ulaska imale važeću ulaznu vizu ili odobrenje boravka izdano od ugovorne stranke moliteljice ili su nakon ulaska dobile odobrenje boravka u toj državi;

c) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje na dan primitka zahtjeva za prihvat duže od dvanaest (12) mjeseci borave na državnom području ugovorne stranke moliteljice, osim u slučaju da posjeduju važeće odobrenje boravka izdano od zamoljene ugovorne stranke;

d) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva kojima je ugovorna stranka moliteljica pravomoćnom odlukom priznala status izbjeglice na temelju odredaba Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, usvojene u Ženevi 28. srpnja 1951., izmijenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku 31. siječnja 1967. ili status osobe bez državljanstva na temelju Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, usvojene u New Yorku 28. rujna 1954.;

e) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva za koje je ugovorna stranka moliteljica započela postupak priznavanja statusa izbjeglice, do donošenja konačne odluke;

f) državljana trećih država ili osoba bez državljanstva koje su napustile državno područje zamoljene ugovorne stranke i ušle na državno područje ugovorne stranke moliteljice s državnog područja treće države u koju ugovorna stranka moliteljica može vratiti te osobe prema međunarodnom ugovoru o predaji i prihvatu.

Članak 5.

Ugovorna stranka moliteljica prihvatit će ponovno na svoje državno područje one državljane trećih država ili osobe bez državljanstva za koje se odgovarajućom provjerom, provedenom od strane zamoljene ugovorne stranke, utvrdi da u vrijeme odlaska s državnog područja ugovorne stranke moliteljice nisu ispunjavale uvjete iz članaka 3. i 4. ovoga Sporazuma.

IV. TRANZIT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA

Članak 6.

1. Svaka će ugovorna stranka, na zahtjev druge ugovorne stranke, odobriti tranzit preko svog državnog područja državljana trećih država koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete ulaska ili boravka na državnom području ugovorne stranke moliteljice, pod uvjetom da je ugovorna stranka moliteljica osigurala prihvat u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita. U takvim slučajevima zamoljena ugovorna stranka neće zahtijevati tranzitnu vizu ili ispunjavanje drugih uvjeta za tranzit.

2. Sadržaj zahtjeva, podaci o tranzitu i nadležna tijela za slanje i razmatranje zahtjeva određuju se u Protokolu o provedbi ovoga Sporazuma.

3. Ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za čitavo putovanje osobe u odredišnu državu te će tu osobu ponovno prihvatiti ako je odbijen prihvat u odredišnoj državi ili drugoj tranzitnoj državi ili se putovanje iz bilo kojeg razloga ne može izvršiti.

4. Ugovorna stranka moliteljica obavještava drugu ugovornu stranku o tome da li je osobi u tranzitu potrebna pratnja. Zamoljena ugovorna stranka može odlučiti da:

a) obavi tranzit te osobe preko svog državnog područja, uz naknadu troškova;

b) obavi tranzit u suradnji s ugovornom strankom moliteljicom;

c) ovlasti ugovornu stranku moliteljicu da obavi tranzit preko njezinog državnog područja.

5. U slučajevima iz točke b) ili c) stavka 4. ovoga članka, pratnja ugovorne stranke moliteljice u nadležnosti je ovlaštenih tijela zamoljene ugovorne stranke.

6. Ako se tranzit obavlja s pratnjom, službene osobe ugovorne stranke moliteljice koje sudjeluju u pratnji svoj zadatak izvršavaju nenaoružane i u pravilu u civilu, dok će se o ostalim sredstvima prisile odlučiti u odobrenju za tranzit.

7. Službene osobe ugovorne stranke moliteljice kod sebe moraju imati odobrenje za tranzit.

Članak 7.

1. Pratnja je odgovorna za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov, uz pomoć i pod nadležnošću zamoljene ugovorne stranke.

2. Zamoljena ugovorna stranka može, prema potrebi, nakon dogovora s pratnjom, preuzeti odgovornost za nadzor nad osobom i njezin ukrcaj u zrakoplov.

3. Ugovorna stranka moliteljica mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurao što brži tranzit osobe u zračnoj luci zamoljene ugovorne stranke.

Članak 8.

Ako se tranzit obavlja bez pratnje, nadzor i ukrcaj osobe u zrakoplov obavljaju službene osobe zamoljene ugovorne stranke.

Članak 9.

Ako osoba koja nema pratnju tijekom tranzita odbije ukrcaj ili se ne može ukrcati, ugovorna stranka moliteljica:

b) bez odgode će ponovno prihvatiti tu osobu, ili

c) zamolit će zamoljenu ugovornu stranku da osobu u postupku tranzita pokuša ponovno ukrcati u zrakoplov te da u tom vremenu osigura nadzor nad tom osobom. Odbijanje ukrcaja u zrakoplov u državi tranzita ima iste pravne posljedice kao što ih određuje zakonodavstvo ugovorne stranke moliteljice, ako bi do takvog odbijanja došlo na njezinom državnom području. Ako zamoljena ugovorna stranka ne uspije osobu ukrcati u zrakoplov, ugovorna stranka moliteljica će je bez odgode ponovno prihvatiti.

Članak 10.

Nadležna tijela ugovornih stranaka će se međusobno obavijestiti o činjenicama važnim za tranzit.

Članak 11.

1. Zamoljena ugovorna stranka službenim osobama u pratnji ugovorne stranke moliteljice prilikom obavljanja njihovog zadatka u okviru ovoga Sporazuma osigurava istu zaštitu i pomoć kao što bi je osigurala svojim službenim osobama.

2. Službene osobe iz stavka 1. ovoga članka koje djeluju na državnom području zamoljene ugovorne stranke moraju tijekom tranzita postupati u skladu sa zakonodavstvom zamoljene ugovorne stranke.

Članak 12.

1. Ako službena osoba ugovorne stranke moliteljice koja obavlja tranzit na državnom području druge ugovorne stranke pretrpi štetu prilikom obavljanja ili za vrijeme zadaće, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za štetu bez traženja naknade od zamoljene ugovorne stranke.

2. Kada službena osoba ugovorne stranke obavlja tranzit sukladno ovom Sporazumu na državnom području druge ugovorne stranke, ugovorna stranka moliteljica odgovorna je za svu štetu koju ta osoba prouzroči svojim radnjama, u skladu sa zakonodavstvom ugovorne stranke na čijem državnom području djeluje.

3. Ako oštećenik zatraži naknadu od zamoljene ugovorne stranke u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, zamoljena ugovorna stranka odgovorna je za takvu štetu pod uvjetima koji bi vrijedili za štetu kada bi je počinila njezina službena osoba. Ugovorna stranka čija službena osoba prouzroči štetu bilo kojoj osobi na državnom području druge ugovorne stranke, u cijelosti nadoknađuje drugoj ugovornoj stranci iznos koji je ta ugovorna stranka isplatila oštećeniku ili drugim osobama koje na to imaju pravo u njegovo ime.

4. Bez utjecaja na ostvarivanje svojih prava od trećih osoba, s iznimkom stavka 3. ovoga članka, svaka se ugovorna stranka u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka odriče zahtjeva za naknadu štete koju je pretrpjela od druge ugovorne stranke.

Članak 13.

Tranzit može biti odbijen:

a) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti mučenje, nečovječno ili ponižavajuće postupanje, kažnjavanje, smrtna kazna ili progon zbog rase, vjeroispovijesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog uvjerenja;

b) ako osobi u odredišnoj državi ili drugoj državi tranzita prijeti pokretanje kaznenog postupka ili izvršenje kaznenih sankcija, osim zbog nezakonitog prelaska državne granice;

c) ako je osobi izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera protjerivanja s državnog područja zamoljene ugovorne stranke.

V. ROKOVI

Članak 14.

1. Zamoljena ugovorna stranka obvezna je odgovoriti na zahtjev za prihvat pisano, bez odgode, a u svakom slučaju najkasnije u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od datuma primitka zahtjeva. Iznimno, ako postoje pravne ili stvarne smetnje, ovaj rok može biti produžen za najviše šest (6) radnih dana. Ako u navedenom roku zamoljena ugovorna stranka ne odgovori, smatrat će se da postoji suglasnost za prihvat. Svako odbijanje prihvata mora se pisano obrazložiti.

2. Zamoljena ugovorna stranka prihvatit će osobu čiji je prihvat potvrdila bez odgode, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od datuma potvrde prihvata.

3. Zamoljena ugovorna stranka mora odmah i bez odgode preuzeti osobu koju se vraća u skraćenom postupku, a najkasnije u roku od dvadeset četiri (24) sata od primitka najave.

4. Iznimno, rok iz stavka 2. ovog članka može se produljiti radi uklanjanja pravnih ili stvarnih smetnji, ali ne dulje od šest (6) radnih dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

5. Zamoljena ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit prema članku 6. stavku 1. ovoga Sporazuma, na zahtjev za tranzit odgovorit će u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana od datuma primitka zahtjeva.

Članak 15.

Nadležno tijelo zamoljene ugovorne stranke dostavit će nadležnom tijelu ugovorne stranke moliteljice pisanu suglasnost o prihvatu osobe, koja sadrži podatke o identitetu osobe te o mjestu i vremenu prihvata.

VI. TROŠKOVI

Članak 16.

U slučaju predaje i prihvata ugovorna stranka moliteljica snosi sve troškove do državne granice zamoljene ugovorne stranke, a u slučaju tranzita do odredišne države.

VII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 17.

1. Ako se prilikom provedbe ovoga Sporazuma priopćuju osobni podaci, potrebno ih je prikupiti, obraditi i zaštititi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim ugovorima, koji obvezuju ugovorne stranke. Posebno se uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

a) ugovorna stranka koja primi podatke može ih upotrijebiti samo u svrhu koja je određena ovim Sporazumom i pod uvjetima koje odredi ugovorna stranka koja podatke priopćuje;

b) osobni podaci smiju se priopćiti samo nadležnim tijelima koja su odgovorna za provedbu ovoga Sporazuma i koja ih jedina smiju koristiti, na način koji neovlaštenim osobama onemogućuje pristup do njih. Ugovorna stranka koja priopćuje podatke mora dati pisanu suglasnost prije nego se podaci smiju priopćiti drugim tijelima;

c) ugovorna stranka koja priopćuje podatke jamči da su isti točni, potrebni i ne izlaze iz okvira svrhe radi koje su priopćeni. Ako podaci nisu točni ili su nezakonito priopćeni, o tome će se odmah obavijestiti ugovorna stranka koja je podatke primila kako bi se podaci ispravili ili uništili;

d) svaka se osoba na njezin zahtjev obavještava o priopćavanju podataka koji se na nju odnose te o njihovoj svrsi;

e) priopćeni osobni podaci čuvaju se samo onoliko vremena koliko je potrebno za svrhu radi koje su priopćeni. Svaka ugovorna stranka zadužit će neovisno tijelo za nadzor nad obradom i uporabom pohranjenih podataka;

f) svaka ugovorna stranka mora priopćene osobne podatke zaštititi od neovlaštenog pristupa, izmjene ili otkrivanja.

2. Osobni podaci koji se priopćuju u vezi s predajom, prihvatom i tranzitom osoba smiju se odnositi samo na:

a) podatke o osobi koja se treba predati te, kada je potrebno, o članovima njezine obitelji (prezime, djevojačko prezime, ime, prijašnje ime, nadimak i slično, datum i mjesto rođenja, spol, sadašnje i prijašnja državljanstva);

b) putovnicu, osobnu iskaznicu ili bilo koju drugu osobnu ili putnu ispravu;

c) ostale podatke koji su potrebni za utvrđivanje identiteta osobe koja će biti predana (npr. otisci prstiju, fotografija);

d) plan putovanja i mjesta stajanja;

e) odobrenja boravka ili vize.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

1. Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na obveze ugovornih stranaka koje se odnose na predaju ili prihvat osoba, a proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora koji obvezuju ugovorne stranke.

2. Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na provedbu odredaba Konvencije o pravnom položaju izbjeglica, usvojene u Ženevi 28. srpnja 1951., izmijenjene i dopunjene Protokolom o pravnom položaju izbjeglica, usvojenim u New Yorku 31. siječnja 1967., Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, usvojene u New Yorku 28. rujna 1954. te Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvojene u Rimu 4. studenoga 1950.

3. Odredbe ovoga Sporazuma ne primjenjuju se u slučajevima međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima.

Članak 19.

1. Nadležna tijela za provedbu ovoga Sporazuma su:

– u Republici Hrvatskoj: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,

– u Crnoj Gori: Ministarstvo unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore i Uprava policije Crne Gore.

2. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore sklopit će Protokol o provedbi ovoga Sporazuma.

3. Protokolom iz stavka 2. ovoga članka odredit će se:

a) nadležna tijela za podnošenje i odlučivanje o zahtjevu za predaju, prihvat i tranzit te slanje najave, kao i način međusobne komunikacije;

b) isprave na temelju kojih se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja državljanstvo;

c) isprave i informacije kojima se utvrđuje ili osnovano pretpostavlja boravak državljana trećih država ili putovanje kroz državno područje ugovorne stranke;

d) sadržaj zahtjeva za predaju, prihvat i tranzit;

e) načini dokazivanja nezakonitog prelaska državne granice;

f) granični prijelazi za predaju i prihvat osoba;

g) način naknade troškova predaje, prihvata i tranzita;

h) sadržaj zapisnika o predaji i prihvatu.

4. Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka obavještavat će se o svim okolnostima koje utječu na provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 20.

1. Ugovorne stranke će međusobno surađivati u provedbi i tumačenju ovoga Sporazuma.

2. U roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma, nadležna tijela osnovat će Zajednički odbor za praćenje provedbe Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit.

3. Nadležna tijela redovito će se obavještavati o uvjetima za ulazak i boravak stranaca.

4. Ugovorne stranke će se odmah obavijestiti o svim promjenama koje se odnose na tijela nadležna za provedbu ovoga Sporazuma.

Članak 21.

Sve eventualne sporove proizašle iz tumačenja ili provedbe ovoga Sporazuma, a koje nije moguće riješiti u neposrednim kontaktima nadležnih tijela iz članka 19. stavka 1. ovoga Sporazuma, ugovorne stranke će rješavati diplomatskim putem.

Članak 22.

1. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma primitka zadnje pisane obavijesti, kojom se ugovorne stranke međusobno izvješćuju, diplomatskim putem, o ispunjenju svih unutarnjih pravnih uvjeta potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

3. Svaka ugovorna stranka može u svakom trenutku, djelomice ili u cijelosti, suspendirati primjenu ovoga Sporazuma, osim u slučajevima iz članka 2. ovoga Sporazuma, pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci, diplomatskim putem, zbog važnih razloga, a posebno zbog zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti ili javnog zdravlja. Ugovorne stranke će se odmah, diplomatskim putem, službeno obavijestiti o prestanku svake takve mjere.

4. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. Otkaz proizvodi pravni učinak trideset (30) dana od datuma primitka takve obavijesti.

5. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma u odnosima Republike Hrvatske i Crne Gore prestaje Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan 23. travnja 2002. u Beogradu i Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, potpisan 17. srpnja 2002. u Zagrebu.

Članak 23.

Ovaj se Sporazum može u svako doba izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim sporazumom ugovornih stranaka. Svaka dogovorena izmjena i dopuna stupa na snagu na način predviđen člankom 22. stavkom 2. ovoga Sporazuma.

Sastavljeno u Cavtatu 24. rujna 2008. u dva izvornika, na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

za Vladu Republike Hrvatske

Berislav Rončević, v. r.

ministar unutarnjih poslova

za Vladu Crne Gore

Jusuf Kalamperović, v. r.

ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona, nije na snazi te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 018-05/09-01/01

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.