HRVATSKI SABOR

3533

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 689/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/131

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 689/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Službeni list Europske unije, br. 204, od 31. srpnja 2008. godine, str. 1. – u daljnjem tekstu: Uredba 689/2008/EZ).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi 689/2008/EZ.

II. NADLEŽNO TIJELO I NJEGOVE NADLEŽNOSTI

Nadležno tijelo

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Pri provedbi ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, mora, gospodarstva i carinskog nadzora.

Zadaće nadležnoga tijela

Članak 4.

Ministarstvo za potrebe provedbe Uredbe 689/2008/EZ obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u provedbi aktivnosti u skladu sa člankom 5. Uredbe 689/2008/EZ,

2. provjerava obavijesti o izvozu i dostavlja ih Europskoj komisiji u skladu sa člankom 7. stavkom 2. Uredbe 689/2008/EZ,

3. prosljeđuje obavijesti o izvozu Europskoj komisiji u skladu sa člankom 8. stavkom 2. Uredbe 689/2008/EZ,

4. prikuplja, obrađuje i dostavlja Europskoj komisiji podatke o izvozu i uvozu u prethodnoj kalendarskoj godini u skladu sa člankom 9. Uredbe 689/2008/EZ,

5. zajedno s drugim državama članicama i Europskom komisijom sudjeluje pri obavješćivanju o kemikalijama, čija je uporaba zabranjena ili ograničena u skladu sa člankom 10. Uredbe 689/2008/EZ,

6. sudjeluje u donošenju odluke o uvozu u Europsku uniju u skladu sa člankom 12. Uredbe 689/2008/EZ,

7. dostavlja svima na koje se to odnosi, odgovore Europske komisije u skladu sa člankom 13. stavkom 3. Uredbe 689/2008/EZ,

8. provodi postupak izričitog pristanka u skladu sa člankom 13. Uredbe 689/2008/EZ,

9. dostavlja Europskoj komisiji podatke o provozu u skladu sa člankom 15. Uredbe 689/2008/EZ,

10. osigurava podatke o opasnim kemikalijama u skladu sa člankom 19. Uredbe 689/2008/EZ,

11. zajedno s Europskom komisijom osigurava tehničku pomoć u skladu sa člankom 20. Uredbe 689/2008/EZ,

12. dostavlja Europskoj komisiji podatke o provedbi Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona u skladu sa člankom 21. Uredbe 689/2008/EZ.

III. NADZOR

Inspekcijski, carinski i upravni nadzor

Članak 5.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad opasnim kemikalijama.

Carinski nadzor nad provedbom Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 6.

Nadležni sanitarni inspektor, uz ovlasti propisane općim propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad opasnim kemikalijama, ima ovlast zabraniti izvoz opasne kemikalije ako:

1. izvoznik Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu sa člankom 7. i 14. Uredbe 689/2008/EZ,

2. izvoznik, odnosno uvoznik, ne dostavi podatke u skladu sa člankom 9. Uredbe 689/2008/EZ,

3. izvoznik pokuša izvesti opasnu kemikaliju ili proizvod iz članka 14. stavka 2. Uredbe 689/2008/EZ,

4. izvoznik pri prijevozu ne osigura podatke u skladu sa člankom 15. stavkom 2. Uredbe 689/2008/EZ.

Članak 7.

Nadzor nad izvozom i uvozom opasnih kemikalija obavljaju carinska tijela u skladu sa člankom 17. Uredbe 689/2008/EZ i ovoga Zakona, pri čemu obavljaju sljedeće zadaće:

– provjeravaju je li izvoznik prilikom izvoza opasne kemikalije na koju se primjenjuje Uredba 689/2008/EZ, u polje 44 izvozne deklaracije naveo referentni identifikacijski broj,

– provjeravaju je li navedeni referentni identifikacijski broj ispravan, a samim tim i dopuštenost izvoza,

– provjeravaju u okviru carinskog nadzora jesu li opasne kemikalije na koje se primjenjuje Uredba 689/2008/EZ u skladu s podacima koji su navedeni u izvoznoj deklaraciji i pratećim ispravama.

Carinska tijela na temelju članka 21. Uredbe 689/2008/EZ Ministarstvu, povodom njegovog zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad izvozom opasnih kemikalija.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 8.

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu sa člankom 7. Uredbe 689/2008/EZ,

2. Ministarstvu ne dostavi podatke u skladu sa člankom 9. Uredbe 689/2008/EZ,

3. Ministarstvu ne dostavi obavijest o izvozu u skladu sa člankom 14. stavkom 1. Uredbe 689/2008/EZ,

4. izvozi opasnu kemikaliju ili proizvod iz članka 14. stavka 2. Uredbe 689/2008/EZ,

5. prilikom prijevoza ne osigura podatke u skladu sa člankom 15. stavkom 2. Uredbe 689/2008/EZ,

6. izvozi opasne kemikalije bez pratećeg Sigurnosno-tehničkog lista ili ne dostavi Sigurnosno-tehnički list svakom uvozniku u skladu sa člankom 16. stavkom 3. Uredbe 689/2008/EZ.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba te odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. točke 4. i 6. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost uvoza i izvoza opasnih kemikalija za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona.

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 541-01/10-01/03

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.