VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

128

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OBJAVI SPORAZUMA O FINANCIRANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE KOMISIJE U VEZI S NACIONALNIM PROGRAMOM ZA HRVATSKU U OKVIRU IPA – KOMPONENTA POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA ZA 2011. GODINU – PRVI DIO

Članak 1.

U Uredbi o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu – prvi dio (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 11/2011.), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na dan donošenja ove Uredbe Sporazum iz članka 1. ove Uredbe nije na snazi, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti sukladno odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/05-02/01
Urbroj: 5030105-11-28
Zagreb, 8. rujna 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.