MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1722

Na temelju članka 45. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra obrane i ministra pravosuđa, donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OD POŽARA ZA POTREBE MINISTARSTVA OBRANE I MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način obavljanja inspekcijskog nadzora zaštite od požara za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva pravosuđa.

Pitanja inspekcijskog nadzora zaštite od požara koja nisu uređena ovim Pravilnikom predmet su sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstva obrane odnosno Ministarstva pravosuđa.

Članak 2.

Ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra obrane odnosno ministra pravosuđa, donosi godišnji plan i program inspekcijskog nadzora zaštite od požara objekata, postrojenja i prostora s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, za potrebe Ministarstva obrane odnosno Ministarstva pravosuđa, koji se klasificira i označava odgovarajućim stupnjem tajnosti, sukladno posebnom propisu.

Predmet i sadržaj inspekcijskog nadzora određuju se godišnjim planom i programom inspekcijskog nadzora zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka koji sadrži:

– popis objekata i prostora koji su predmet inspekcijskog nadzora sa opisom njihove namjene, vremenski termin (mjesec, tjedan ili datum) u kojem se planira obavljanje inspekcijskog nadzora,

– imena i prezimena, funkcije i službene podatke (adrese, brojeve telefona, telefaksa, adrese elektroničke pošte i dr.) kontakt osoba odgovornih za provođenje inspekcijskog nadzora,

– druge informacije potrebne za organiziranje i pripremu inspekcijskog nadzora (popis akata, uredbi, uputa i druge dokumentacije koji uređuju zaštitu od požara, sukladno posebnim propisima, vlastitim planovima i potrebama i preuzetim međunarodnim i drugim obvezama i dr.).

Članak 3.

Inspekcijski nadzor zaštite od požara obavlja se u suradnji s nadležnim inspektoratima i službama pojedinog ministarstva, na način sukladan propisima zaštite od požara, planovima zaštite od požara, općim aktima i drugim odlukama, tehničkim specifikacijama i pravilima struke u vezi sa zaštitom od požara te posebnim uvjetima određenim sporazumom o suradnji iz članka 1. ovog Pravilnika.

Ministarstvo obrane odnosno Ministarstvo pravosuđa osigurava provođenje inspekcijskog nadzora kroz uspostavu i omogućavenje primjene slijedećih procedura:

– prijave inspekcijskog nadzora,

– komuniciranja s osobama zaduženim i odgovornim za zaštitu od požara na objektima i prostorima pod nadzorom,

– omogućavanja ulaska, kretanja i zadržavanja u prostorijama i na prostoru objekata, uključujući i posebno štićena područja,

– upoznavanja s posebnim mjerama sigurnosti na radu i njihovu primjenu,

– upoznavanja s mjerama zaštite povjerljivosti dokumentacije i podataka koji su prema posebnom propisu klasificirani i označeni odgovarajućim stupnjem tajnosti,

– omogućavanja uvida u dokumentaciju potrebnu da se obavi inspekcijski nadzor, uključujući i dokumentaciju označenu odgovarajućim stupnjem tajnosti,

– klasificiranja i označavanja odgovarajućim stupnjem tajnosti zapisnika o inspekcijskom pregledu i drugih podataka i dokumentacije prikupljenih tijekom inspekcijskog pregleda,

– dostave zapisnika o inspekcijskom pregledu odgovornim osobama,

– postupanja po zapisniku o inspekcijskom pregledu i izvješćivanja po postupljenom.

Članak 4.

Na pristup i postupanje s klasificiranim podacima primjenjuju se propisi o tajnosti podataka i informacijskoj sigurnosti.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-14278-2012

Zagreb, 27. lipnja 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.