HRVATSKI SABOR

77

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/101

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

Članak 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit, potpisan u Bruxellesu 8. ožujka 2012. u izvorniku na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Članak 2.

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O PREDAJI I PRIHVATU OSOBA KOJIH JE BORAVAK NEZAKONIT

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

I

VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

(u daljnjem tekstu: »ugovorne stranke«),

polazeći od prijateljskih odnosa između dviju država i njihovih naroda,

vođene namjerom za olakšavanjem predaje i prihvata osoba koje nezakonito borave na državnom području druge ugovorne stranke kao i tranzita osoba u skladu s općim normama međunarodnog prava i u duhu suradnje i povjerenja,

potaknute željom za unaprjeđenjem dobre suradnje između dviju ugovornih stranaka na temelju uzajamnosti i za sprječavanjem nezakonitog kretanja osoba u okviru napora poduzetih na međunarodnoj razini i u duhu europskih nastojanja,

sporazumjele su se kako slijedi:

Poglavlje I.

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA UGOVORNIH STRANAKA

Članak 1.

(1) Svaka ugovorna stranka prihvatit će, bez formalnosti, na svoje državno područje svaku osobu koja nezakonito boravi na državnom području ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, ako je dokazano da ta osoba posjeduje državljanstvo ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(2) Svaka ugovorna stranka prihvatit će, na zahtjev druge ugovorne stranke, na svoje državno područje svaku osobu koja nezakonito boravi na državnom području ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, ako se može osnovano pretpostaviti da dotična osoba posjeduje državljanstvo ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat. Odgovor na zahtjev za predaju i prihvat se mora dostaviti najkasnije u roku od osam radnih dana od datuma kada je potvrđen primitak takvog zahtjeva. Nakon isteka navedenog roka smatra se da je prihvat odobren. Dotična osoba treba biti predana u roku od tri mjeseca od datuma primitka pozitivnog odgovora na zahtjev za predaju i prihvat ili nakon što počne vrijediti presumpcija suglasnosti. Ako postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se, na opravdan zahtjev, može produljiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(3) Ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat prihvatit će pod istim uvjetima osobu na svoje državno područje ako ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat utvrdi tijekom daljnjih provjera provedenih u roku od 30 radnih dana od datuma kada je osoba prihvaćena da ta osoba nije državljanin ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(4) Ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat prihvatit će, na zahtjev ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, na svoje državno područje i svu maloljetnu, nevjenčanu djecu osobe koja treba biti prihvaćena kao i supružnika koji posjeduje državljanstvo druge države, ako isti nemaju pravo boravka na državnom području ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat.

Članak 2.

(1) Postoji li sumnja u državljanstvo, ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat, na zahtjev ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, osigurat će da diplomatska misija ili konzularni ured ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat što prije obavi razgovor s osobom. Utvrdi li se tijekom razgovora da osoba posjeduje državljanstvo ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, diplomatska misija ili konzularni ured te ugovorne stranke pokrenut će daljnji postupak provjere kod nadležnih državnih tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države. Navedeni postupak mora biti okončan najkasnije u roku od 15 radnih dana nakon završetka razgovora. Nakon isteka tog roka smatra se da je prihvat odobren.

(2) Ako se državljanstvo dokaže ili osnovano pretpostavi, diplomatska misija ili konzularni ured ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te države i u skladu s člankom 1. stavkom 1. ili stavkom 2. ovoga Sporazuma, a na zahtjev ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, odmah, ali najkasnije u roku od tri radna dana, izdaje zamjensku putnu ispravu potrebnu za povratak osobe koja treba biti prihvaćena.

Poglavlje II.

PREDAJA I PRIHVAT DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA I OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA

Članak 3.

(1) Svaka ugovorna stranka prihvatit će, na zahtjev druge ugovorne stranke, bez formalnosti, na svoje državno područje državljanina treće države ili osobu bez državljanstva koja ne ispunjava uvjete ulaska ili boravka na državnom području ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat ako se dokaže ili se može osnovano pretpostavljati da ta osoba:

1. posjeduje valjanu vizu koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat;

ili

2. posjeduje valjano odobrenje boravka koju je izdala ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat ili

3. je nezakonito ušla izravno na državno područje ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat nakon boravka na državnom području ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat.

(2) Na zahtjev ugovorne stranke koja zahtjeva prihvat ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat razmotrit će mogućnost prihvata na svoje državno područje sve maloljetne, nevjenčane djece osobe koja treba biti prihvaćena, kao i njenog supružnika koji posjeduje državljanstvo druge države, ako isti nemaju pravo boravka na državnom području ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat.

(3) Ako su obje ugovorne stranke izdale vizu ili odobrenje boravka, za predaju i prihvat iz stavka 1. ovog članka je odgovorna ona ugovorna stranka koja je izdala ispravu čiji rok važenja istječe kasnije.

(4) Odgovor na zahtjev za predaju i prihvat se mora dostaviti najkasnije u roku od 30 radnih dana od datuma kada je potvrđen primitak takvog zahtjeva. Nakon isteka navedenog roka smatra se da je prihvat odobren. Dotična osoba treba biti predana u roku od tri mjeseca od datuma primitka pozitivnog odgovora na zahtjev za predaju i prihvat ili nakon što počne vrijediti presumpcija suglasnosti. Ako postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se na opravdan zahtjev može produljiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(5) Zahtjev za predaju i prihvat državljanina treće države ili osobe bez državljanstva se mora uputiti nadležnom tijelu ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat najkasnije u roku od šest mjeseci od datuma kad je nadležno tijelo ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat saznalo da ta osoba ne ispunjava ili više ne ispunjava uvjete za ulazak ili boravak na njezinom državnom području. Ako postoje pravne ili činjenične zapreke, rok se, na opravdan zahtjev nadležnog tijela države ugovorne stranke koja zahtijeva prihvat, može produljiti, ali samo za vrijeme trajanja tih zapreka.

(6) Ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat prihvatit će pod istim uvjetima na svoje državno područje osobu iz stavka 1. ovog članka ako ugovorna stranka od koje se zahtijeva prihvat utvrdi tijekom daljnjih provjera provedenih u roku od 30 radnih dana od datuma kada je osoba prihvaćena da ta osoba ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Ugovorne stranke nastojat će dati prednost vraćanju državljana trećih država u njihove matične zemlje.

Poglavlje III.

VRAĆANJE ZRAČNIM PUTEM

Članak 4.

Vraćanja iz članaka 1. i 3. ovoga Sporazuma u pravilu će se provoditi zračnim putem. U slučajevima u kojima sigurnost zračnog prometa to zahtijeva, osobe koje trebaju biti prihvaćene, pratit će specijalizirana pratnja.

Poglavlje IV.

TRANZIT

Članak 5.

(1) Svaka ugovorna stranka dopustit će na zahtjev druge ugovorne stranke tranzit državljanina treće države ili osobe bez državljanstva preko svog državnog područja. Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit osigurat će nastavak putovanja kroz druge tranzitne države te predaju i prihvat dotične osobe od strane odredišne države.

(2) Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit jamči ugovornoj stranci od koje se zahtijeva tranzit da osoba u tranzitu posjeduje valjanu putnu kartu i valjanu putnu ispravu sve do odredišne države.

(3) Ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit odgovorna je za tranzit osobe cijelim putem do odredišne države.

(4) Ako se tranzit sa specijaliziranom pratnjom provodi korištenjem usluga zračnog prijevoznika, ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit osigurat će specijaliziranu pratnju sve do odredišne države. Ako se tranzit sa specijaliziranom pratnjom nastavlja kopnenim putem preko državnog područja ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit, ta ugovorna stranka osigurava pratnju.

Članak 6.

(1) Ugovorna stranka od koje se zahtijeva tranzit može odbiti tranzit:

1. ako za dotičnu osobu u odredišnoj državi ili u drugoj tranzitnoj državi postoji opasnost da će biti izložena mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju ili joj prijeti smrtna kazna ili progon zbog njezine rase, vjeroispovijesti, narodnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog njezinog političkog uvjerenja ili

2. ako dotičnoj osobi u odredišnoj državi ili u drugoj tranzitnoj državi, osim u slučaju nezakonitog prelaska državne granice, prijeti kazneni progon ili izvršenje presude ili ako je razlog zdravlje građana, nacionalna sigurnost, javni red ili drugi nacionalni interesi ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit.

(2) Svaka ugovorna stranka može opozvati izdanu dozvolu za tranzit ako naknadno nastanu ili se pojave okolnosti iz stavka 1. ovog članka koje proturječe provedbi tranzita, ili ako nastavak putovanja u moguće tranzitne države ili prihvat od strane odredišne države nisu više osigurani. U tom slučaju će ugovorna stranka koja zahtijeva tranzit, u krajnjem slučaju i bez odgode, prihvatiti na svoje državno područje osobu u tranzitu.

Poglavlje V.

NAKNADA TROŠKOVA

Članak 7.

(1) Sve troškove vezane uz predaju i prihvat osoba u skladu s člankom 1. stavcima 1. i 2. i člankom 3. stavkom 1. ovoga Sporazuma koji nastanu do trenutka u kojem osobu preuzme nadležno tijelo ugovorne stranke od koje se zahtijeva prihvat, snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat. Sve troškove vezane uz moguće vraćanje greškom preuzete osobe također snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat.

(2) Sve troškove vezane uz tranzit državljanina treće države u skladu s člankom 5. ovoga Sporazuma sve do granice države konačnog odredišta, uključujući sve troškove vezane uz tranzit preko državnog područja ugovorne stranke od koje se zahtijeva tranzit, te sve troškove vezane uz moguće vraćanje dotične osobe, snosi ugovorna stranka koja zahtijeva prihvat.

Poglavlje VI.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 8.

(1) Ako provedba ovoga Sporazuma zahtijeva razmjenu osobnih podataka, oni se mogu odnositi isključivo na:

1. osobne podatke o osobi koja treba biti predana, eventualno i na podatke o njezinim članovima obitelji (ime, prezime, eventualna prethodna prezimena, nadimci ili pseudonimi, datum i mjesto rođenja, spol, sadašnje i prijašnje državljanstvo),

2. ispravu o identitetu (vrsta dokumenta, serijski broj, rok važenja, datum izdavanja, tijelo koje je izdalo ispravu, mjesto izdavanja itd.),

3. ostale podatke koji su potrebni za identifikaciju osobe koja treba biti predana,

4. mjesta boravka i plan puta,

5. druge podatke, na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, koje ista treba za utvrđivanje uvjeta za predaju i prihvat osoba u skladu s ovim Sporazumom.

(2) Ako se u okviru provedbe ovoga Sporazuma prenose osobni podaci, uz poštivanje nacionalnog zakonodavstva svake ugovorne stranke vrijede sljedeći uvjeti:

1. Tijelo koje prima podatke koristit će ih isključivo u utvrđenu svrhu te pod uvjetima koje određuje tijelo koje ih dostavlja.

2. Na zahtjev tijela koje dostavlja podatke, tijelo koje prima podatke daje obavijesti o korištenju primljenih podataka i time postignutim rezultatima.

3. Osobni podaci će se dostaviti isključivo nadležnim tijelima. Prosljeđivanje osobnih podataka drugim tijelima dozvoljeno je isključivo uz prethodnu suglasnost tijela koje dostavlja podatke.

4. Tijelo koje dostavlja podatke dužno je obratiti pozornost na točnost podataka koji će se dostaviti te na nužnost i razmjernost u odnosu na svrhu koja se želi postići njihovom dostavom. Ono je pri tome dužno poštivati zabrane dostave u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ako se ispostavi da su dostavljeni netočni podaci ili podaci koji se nisu smjeli dostaviti, tada se to tijelu koje prima podatke bez odgode mora priopćiti. Tijelo koje prima podatke je sa svoje strane dužno provesti ispravak ili brisanje takvih podataka.

5. Tijelo koje dostavlja podatke i tijelo koje ih prima dužna su zabilježiti dostavu i primitak osobnih podataka.

6. Tijelo koje dostavlja podatke i tijelo koje ih prima dužna su učinkovito zaštititi osobne podatke od neovlaštenog pristupa, neovlaštene izmjene i neovlaštenog objavljivanja.

Poglavlje VII.

PRIMJENA SPORAZUMA

Članak 9.

(1) Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke sklopit će Protokol o provedbi ovoga Sporazuma, kako bi utvrdili:

1. vrste isprava kojima se dokazuje ili osnovano pretpostavlja državljanstvo,

2. sredstva kojima se dokazuje ili osnovano pretpostavlja ulazak ili boravak na državnom području ugovorne stranke,

3. sadržaj zahtjeva za predaju i prihvat kao i zahtjeva za tranzit, načine njihova podnošenja i obrade,

4. način i načela naknade troškova u skladu s člankom 7. ovoga Sporazuma,

5. nadležna tijela ovlaštena za provedbu ovoga Sporazuma,

6. granične prijelaze koji će se koristiti za provedbu ovoga Sporazuma.

(2) Pojedinosti u vezi s provedbom ovoga Protokola dogovorit će ugovorne stranke na razini stručnjaka.

Poglavlje VIII.

OPĆE ODREDBE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Pojedinosti u vezi s provedbom ovoga Sporazuma dogovorit će ugovorne stranke na razini stručnjaka.

(2) Svaka ugovorna stranka može po potrebi pozvati na konzultacije u vezi s primjenom ovoga Sporazuma.

Članak 11.

(1) Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na obveze koje za ugovorne stranke proizlaze iz drugih međunarodnih ugovora kao i iz članstva u Europskoj uniji.

(2) Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na provedbu odredbi Konvencije o pravnom položaju izbjeglica od 28. srpnja 1951., Protokola o pravnom položaju izbjeglica od 31. siječnja 1967. i Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva od 28. rujna 1954.

(3) Odredbe ovoga Sporazuma ne utječu na provedbu međunarodnih ugovora s područja zaštite ljudskih prava koji obvezuju ugovorne stranke.

Članak 12.

(1) Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Ovaj Sporazum stupa na snagu dva mjeseca od datuma primitka posljednje pisane obavijesti kojom ugovorne stranke obavještavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni uvjeti predviđeni nacionalnim zakonodavstvom ugovornih stranaka za stupanje na snagu ovoga Sporazuma.

(2) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum u bilo koje doba pisanom obaviješću koju će uputiti drugoj ugovornoj stranci diplomatskim putem. Sporazum prestaje biti na snazi tri mjeseca od datuma kada je druga ugovorna stranka primila obavijest o otkazu.

Članak 13.

Registraciju ovoga Sporazuma u Tajništvu Ujedinjenih naroda u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda pokrenut će Vlada Savezne Republike Njemačke odmah nakon njegovog stupanja na snagu. Druga ugovorna stranka će biti obaviještena o registraciji uz navođenje registarskog broja Ujedinjenih naroda čim ga Tajništvo Ujedinjenih naroda bude potvrdilo.

Članak 14.

Datumom stupanja na snagu ovoga Sporazuma prestaju biti na snazi Sporazum od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), te Protokol za provedbu Sporazuma od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika).

Sastavljeno u Bruxellesu, dana 8. ožujka 2012. u dva izvornika, svaki na hrvatskom i njemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

Ranko Ostojić, v. r.

ministar unutarnjih poslova

ZA VLADU SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE

Hans Peter-Friedrich, v. r.

savezni ministar unutarnjih poslova

Članak 3.

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na snazi te će se podaci o njegovu stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-04/12-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

7 31.08.2012 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o predaji i prihvatu osoba kojih je boravak nezakonit