VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


93

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2009. godine donijela

UREDBU

O OBJAVI DVOSTRANOG SPORAZUMA O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I
KOMISIJE EUROPSKIH ZAJEDNICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA:
»ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA«

Članak 1.

Objavljuje se Dvostrani sporazum o projektu između između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina«, potpisan u Bruxellesu, 23. travnja 2009. godine i u Zagrebu 29. lipnja 2009. godine, u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe, u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik, glasi:

DVOSTRANI SPORAZUM O PROJEKTU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I KOMISIJE
EUROPSKIH ZAJEDNICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE VELIKOG PROJEKTA

»Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA«
CCI BR.: 2007HR16IPR001
U OKVIRU
INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)
IPA Komponenta III – »Regionalni razvoj«
Operativni program
»Zaštita okoliša«
CCI BR: 2007HR16IPO003

Naziv i broj prioritetne osi:

Prioritetna os 1: »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom«

Naziv i broj mjere:

Mjera 1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

Vlada Republike Hrvatske
i
Komisija Europskih zajednica

U daljnjem tekstu zajedno se spominju kao »stranke« ili pojedinačno kao »Korisnik«, u slučaju Vlade Republike Hrvatske, ili kao »Komisija«, u slučaju Komisije Europskih zajednica

Budući da

1) Dana 17. srpnja 2006. godine Vijeće Europske unije donijelo je Uredbu (EZ) br. 1085/2006[1] kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (u daljnjem tekstu »IPA Okvirna uredba«).

2) Dana 12. lipnja 2007. godine Komisija je donijela Uredbu (EZ) br. 718/2007[2] o provedbi IPA Okvirne uredbe koja sadrži detaljna pravila o upravljanju i kontroli (u daljnjem tekstu »IPA Provedbena uredba«).

3) Dana 29. studenog 2007. Komisija je donijela Odluku br. C(2007)5734 kojom se odobrava višegodišnji program »Zaštita okoliša« za sufinanciranje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći u Republici Hrvatskoj.

4) Dana 27. kolovoza 2007. Korisnik i Komisija sklopili su Okvirni sporazum kojim se propisuju pravila suradnje u odnosu na financijsku pomoć EZ-a iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Ovaj je Okvirni sporazum stupio na snagu 10. listopada 2007.

5) Dana 10. studenog 2008. Korisnik i Komisija potpisali su Sporazum o financiranju koji sadrži posebne odredbe za provedbu višegodišnjeg programa »Zaštita okoliša«. Sporazum o financiranju stupio je na snagu 15. prosinca 2008.

6) U skladu s člankom 54. Sporazuma o financiranju, 18. listopada 2007. Operativna struktura predala je Komisiji veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA« u kojem predviđa sufinanciranje iz Instrumenta pretpristupne pomoći u okviru prioritetne osi 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom višegodišnjeg operativnog programa »Zaštita okoliša«. Na zahtjev Komisije, Operativna struktura predala je ažuriranu prijavu projekta na dan 2. listopada 2008.

7) Dana 6. travnja 2009. Komisija je donijela Odluku br. C (2009) 2241 kojom se odobrava doprinos za veliki projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA« od strane Zajednice.

8) U skladu s člankom 54. Sporazuma o financiranju, u odluci Komisije kojom se odobrava projekt mora se definirati fizički objekt i prihvatljivi javni rashodi na koje se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os, a nakon nje slijedi Dvostrani sporazum o projektu s Korisnikom.

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

PREDMET

Ovaj Dvostrani sporazum o projektu sklopljen je između Korisnika i Komisije. Odnosi se na projekt »Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA« koji je donesen Odlukom Komisije C (2009) 2241 kako je opisano u Dodatku I. Svi dokumenti i korespondencija koji se odnose na ovaj projekt moraju nositi referentni CCI 2007HR16IPR001.

Članak 2.

FINANCIRANJE PROJEKTA

1. Prihvatljivi javni troškovi izračunati u skladu s člankom 150. Uredbe Komisije (EZ) 718/2007 iznose 11.473.200 €.

2. Na projekt se primjenjuje stopa sufinanciranja za prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom – Operativnog programa »Zaštita okoliša«. Najveći mogući doprinos Zajednice projektu iznosi 8.604.900 €.

3. Doprinos Zajednice sufinanciranju projekta podliježe ispunjavanju odredaba ovog Dvostranog sporazuma o projektu i obveza i uvjeta iz Okvirnog sporazuma, Sporazuma o financiranju te zakonodavnog i ugovornog okvira koji se primjenjuju na pretpristupnu pomoć.

Članak 3.

RAZDOBLJE PRIHVATLJIVOSTI

Razdoblje prihvatljivosti propisano je člankom 11. stavkom 3., člankom 34. stavkom 2. i člankom 43. Sporazuma o financiranju.

Članak 4.

PRIHVATLJIVI IZDACI

1. Izdaci nastali u razdoblju provedbe projekta smatraju se prihvatljivim za sufinanciranje Zajednice ako:

a) su stvarno nastali tijekom razdoblja prihvatljivosti iz gornjeg članka 3. i potkrijepljeni su računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti;

b) su ugovori temeljem kojih su nastali takvi izdaci u skladu s projektom, kako je donesen Odlukom Komisije C (2009) 2241 od 6. travnja 2009.;

c) su nastali u skladu s načelima pravilnog financijskog upravljanja, te posebno, načelima ekonomičnosti i efikasnosti, i

d) su u skladu s kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 6. Sporazuma o financiranju.

Članak 5.

SPORAZUM

1. Sporazum iz članka 51. stavka 3. Sporazuma o financiranju mora biti potpisan prije početka bilo kojeg ugovora u okviru projekta. Osim toga, sporazum mora definirati i načine predaje projekta krajnjem primatelju nakon dovršetka.

2. Potpisan primjerak sporazuma šalje se službama Komisije.

3. Bez obzira na gore navedeno, zahtjevi iz članka 27. Sporazuma o financiranju ostaju na snazi.

Članak 6.

PRAVILA I POSTUPCI JAVNE NABAVE

1. Pravila i postupci javne nabave koje treba primijeniti propisani su člancima 44., 46. i 48. Sporazuma o financiranju. Osim toga, i ako je primjenjivo, primjenjuju se i pravila iz članka 20. Sporazuma o financiranju kojima se uređuje javna nabava MFI-a.

2. p.m.

Članak 7.

NADZOR

1. Nadzor se odnosi na uporabu sustava informiranja radi praćenja napretka u provedbi projekta. U nadzoru će se koristiti financijski i fizički pokazatelji koji omogućuju usporedbu stvarnog napretka prema dovršetku projekta s Indikativnim rasporedom aktivnosti/Planom izdataka koji su prikazani u Dodatku I.

2. Provedba projekta nadzire se u skladu s odredbama iz Poglavlja XIII. (Nadzor i evaluacija) Sporazuma o financiranju. To će, između ostalog, zahtijevati:

a) Operativnu strukturu i, ako je potrebno, Ugovaratelja, koji će voditi aktivnosti nadzora projekta;

b) Sektorski nadzorni odbor koji preispituje napredak u provedbi;

c) pripremu evidencija o nadzoru koje osigurava Komisija. Ove evidencije o nadzoru čine glavni dio sektorskog godišnjeg izvješća o provedbi u skladu s člancima 84. i 85. Sporazuma o financiranju;

d) posebna ili ad-hoc izvješća o nadzoru, ako Operativna struktura ili službe Komisije to smatraju nužnim;

e) fizičke terenske provjere.

Članak 8.

EVALUACIJA

1. Ocjenjivanje projekta može se provesti tijekom njegove provedbe na zahtjev Korisnika, ili na inicijativu Komisije, u svrhu ocjene napreduje li projekt prema završetku u skladu s ciljevima izvorno propisanim u Dodatku I. ovog sporazuma i u svrhu predlaganja prilagodbi koje su potrebne radi rješavanja problema koji se pojavljuju tijekom provedbe.

2. Naknadnu (Ex-post) ocjenu učinka projekta može obaviti procjenitelj kojeg imenuju Korisnik ili Komisija po završetku projekta.

Članak 9.

IZMJENE PROJEKTA

1. Svaka izmjena odobrenog projekta zahtijeva odobrenje Komisije izmjenom odluke ili razmjenom pisama između Korisnika i službi Komisije.

2. Izdaci vezani uz fizički objekt koji je izmjenom uveden u projekt postaju prihvatljivi od datuma odobrenja izmjene od strane Komisije.

3. Svaka izmjena projekta predstavljenog u Dodatku I. ovog sporazuma koja utječe na sadržaj operativnog programa zahtijeva ne samo izmjenu odluke Komisije koja se odnosi na projekt već i odluku o izmjeni operativnog programa. Prema tome, takvi zahtjevi za izmjenom projekta prihvaćaju se samo ako se predaju zajedno s nužnim zahtjevom za izmjenom operativnog programa.

4. Svaka veća izmjena projekta definiranog u Dodatku I. ovog Dvostranog sporazuma o projektu zahtijeva odobrenje Komisije izmjenom odluke. Takve izmjene moraju biti potkrijepljene pravilno motiviranim zahtjevom koji se predaje prije prestanka prihvatljivosti izdataka iz gornjeg članka 3.

Izmjena se smatra velikom ako uključuje:

a) promjenu bilo kojeg od elemenata opisanih u točkama 4. (Opis projekta) i 5. (Ciljevi) Dodatka I. ovom Dvostranom sporazumu o projektu; ili

b) svaku promjenu iznosa doprinosa Zajednice koji je dodijeljen projektu; ili

c) promjenu prihvatljivih javnih rashoda projekta; ili

d) značajnu promjenu fizičkih obilježja ili funkcionalne svrhe projekta, kojima se mijenjaju njegovi ciljevi, uključujući dodatak fizičke komponente koja nije obuhvaćena izvornom odlukom; ili

e) promjenu u uvjetima vlasništva ili upravljanja projektom.

5. Svaka manja izmjena i dopuna projekta može se odobriti razmjenom pisama između Korisnika i službi Komisije na temelju pravilno motiviranog prijedloga koji se predaje prije prestanka prihvatljivosti izdataka u skladu s gornjim člankom 3.

Izmjena ili dopuna smatra se manjom u svim slučajevima osim onima navedenim u prethodnom stavku, posebno kada se odnosi na

a) produljenje razdoblja provedbe koje je izvorno predviđeno u prijavi projekta; ili

b) izmjene i dopune Indikativnog rasporeda aktivnosti/Plana izdataka koje nisu obuhvaćene gornjim stavkom 4. točkom c); ili

c) promjenu fizičkih obilježja ili funkcionalnih svrha projekta koja ne utječe na njegove opće ciljeve.

6. Sektorski nadzorni odbor mora biti obaviješten o prijedlozima za velikim i manjim izmjenama projekta.

7. Opće je pravilo da bi broj velikih izmjena projekta koje zahtijevaju odluke Komisije o izmjenama trebalo svesti na najmanju moguću mjeru.

8. Svaki zahtjev za izmjenom i dopunom, bio on veliki ili mali, Komisija ispituje posebno u svakom pojedinačnom slučaju.

9. Komisija zadržava pravo odbiti zahtjeve za izmjenom projekta koji bi doveli do takvih izmjena operativnog programa koje ona smatra neprihvatljivim.

Članak 10.

POSEBNI UVJETI

Nije primjenjivo.

Članak 11.

JEZIK

Ovaj Dvostrani sporazum o projektu sastavljen je u dva primjerka na engleskom jeziku.

POTPISAN, ZA I U IME KORISNIKA,

u Zagrebu 29. lipnja 2009.

dr. Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, čelnik Operativne strukture Operativnog programa »Zaštita okoliša«,

dr. Nikola Ružinski, v. r.

POTPISAN, ZA I U IME KOMISIJE,

u Bruxellesu 23. travnja 2009.

glavni ravnatelj Opće uprave za regionalnu politiku, Dirk Ahner

u odsutnosti ravnatelja, Michele Pasca-Raymondo, zamjenik glavnog ravnatelja

Michele Pasca-Raymondo

DODATAK I.

FIZIČKI OBJEKT VELIKOG PROJEKTA

Operativni program
»Zaštita okoliša«
CCI BR.: 2007HR16IPO003
Projekt
»Županijski centar za gospodarenje otpadom MARIŠĆINA«
CCI BR.: 2007HR16IPR001

Naziv i broj prioritetne osi:

Prioritetna os 1: »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom«

Naziv i broj mjere:

1.1: Uspostava novih centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini

1. TIJELO ODGOVORNO ZA PRIJAVU
(Operativna struktura)

Naziv: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Adresa: Republike Austrije 20, HR -10 000 ZAGREB

Kontakt: dr. Nikola Ružinski, državni tajnik, čelnik Operativne strukture

Telefon: +385 1 3782 413

Telefaks: +385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.b. Krajnji korisnik (Članak 15. Sporazuma o financiranju)

Naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Adresa: Ksaver 2008, HR – 10 000 ZAGREB

Kontakt: g. Vinko Mladineo, dipl. iur., ravnatelj

Telefon: +385 1 5391 800

Telefaks: +385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. KRAJNJI PRIMATELJ POMOĆI

Naziv: EKOPLUS d.o.o.

Adresa: Kružna 8, HR – 51 000 RIJEKA

Kontakt: g. Dušan Šćulac, predsjednik Uprave

Telefon: +385 51 325 200

Faks: +385 51 325 190

E-mail: dusan.sculac@ekoplus.hr

3. LOKACIJA PROJEKTA

3.1. Država korisnica: Republika Hrvatska

3.2. Županija/pokrajina: Primorsko-goranska županija

4. OPIS PROJEKTA

Županijski centar za gospodarenje otpadom »MARIŠĆINA« potpada pod prioritetnu os 1 »Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom Operativnog programa »Zaštita okoliša«.

Projekt je prošao proces odabira u sklopu Operativnog programa »Zaštita okoliša«. Ispunjava kriterije za odabir koji su definirani u operativnom programu i uvršten je u indikativni popis velikih projekata koji je priložen programu. Ovi kriteriji uključuju horizontalne kriterije poput pridržavanja pravne stečevine EU-a, okolišnih prioriteta operativnog programa i utjecaja na stanovništvo kao i provedbene kriterije poput zrelosti projekta, racionalnosti, dostupnosti, sposobnosti financiranja i dugoročne održivosti. Projekt je u skladu s Planom gospodarenja otpadom kojeg je Županijsko vijeće donijelo u travnju 2007.

4.1. Opći opis fizičkog objekta projekta

Primorsko-goranska županija (PGŽ) nalazi se u sjevernom dijelu Jadrana i prema posljednjem popisu stanovništva (2001.) ima 305.500 stanovnika. Županija je podijeljena u 35 jedinica lokalne samouprave, 14 gradova i 21 općinu. Predloženi projekt financiran IPA sredstvima odnosi se na izgradnju odlagališta na lokaciji »Marišćina« u općini Viškovo, 10 km sjeverno od Grada Rijeke.

Sadašnja situacija u vezi gospodarenje otpadom ne može se opisati kao integrirani sustav. Skupljanje otpada koje obavljaju lokalna komunalna poduzeća obuhvaća 95%; međutim, otpad nije sortiran; kontejneri za odlaganje dobro su raspoređeni a lokalna vozila za prijevoz u razmjerno su dobrom stanju. U Primorsko-goranskoj županiji intenzivno se poduzimaju koraci za postavljanje »zelenih otoka« i prvih reciklažnih centara provode se u Primorsko-goranskoj županiji, no otpad no stopa razvrstavanja otpada prije odlaganja (metali, papir i karton, plastika i boce) još nije značajna.

Većina od 10 službenih odlagališta nije primjereno opremljena; sanitarni i tehnički uvjeti nisu primjereni; nema brtvenog sloja, nema kontrole i obrade odlagališnih plinova a procjedna voda i prodor efluenata utječe na podzemne vode; nema požarnih pristupnih puteva; otpada se ne važe; izuzev sabijanja otpada u pojedinim slučajevima ne poduzimaju se značajne mjere u cilju minimiziranja količine otpada, a ne postoji obrada otpada prije odlaganja.

Vrsta infrastrukture koja će se financirati IPA sredstvima, Županijski centar za gospodarenje otpadom »Marišćina« (ŽCGO »Marišćina«) dio je sveukupnog projekta za uspostavu integriranog županijskog sustava gospodarenja otpadom. Ciljevi cjelokupnog projekta su uvesti održivi integrirani sustav gospodarenja otpadom. Njegova će svrha biti skladištiti, obraditi i odlagati komunalni, neopasni proizvodni i građevinski otpad za cjelokupno područje PGŽ-a. Usredotočit će se na obradu komunalnog otpada, smanjenje količina otpada, energetsku oporabu otpada i poboljšanu zaštitu okoliša.

Cjelokupni projekt obuhvaća pet faza koje su jasno definirane i međusobno su tehnički i financijski neovisne, i to kako slijedi: Faza 0 odnosi se na preliminarne aktivnosti. Faza 1 odnosi se na izgradnju odlagališta. Faza 2 odnosi se na izgradnju postrojenja za mehaničku i biološku obradu (postrojenje MBO prosječnog kapaciteta 100.000 t/god.). Faza 3 odnosi se na izgradnju pet pretovarnih stanica (PS) a Faza 4 na izgradnju novog područja za odlaganje u budućnosti i na izgradnju postrojenja za proizvodnju energije.

Financiranje ovih faza bit će kako slijedi: Faza 0 cjelokupnog projekta financiranja je nacionalnim sredstvima. Prihvatljive troškove faze 1 cjelokupnog projekta financirat će se IPA i nacionalnim sredstvima. Faza 2 cjelokupnog projekta koja se odnosi na izgradnju postrojenja MBO financirat će se bankovnim zajmom. Faza 3 koja se odnosi na izgradnju pretovarnih stanica financirat će se iz nacionalnih sredstava, a Faza 4 financirat će se iz ulazne pristojbe za otpad.

Uspostavom ŽCGO »Marišćina« postići će se sljedeće:

– Razvoj primjerene infrastrukture za gospodarenje otpadom za približno 306.000 ekvivalent stanovnika (ES)

– Izgradnja pet (5) pretovarnih stanica

– Razvoj dostupnog sustava prijevoza

– Smanjenje količina odloženog komunalnog otpada na 28% u odnosu na količinu ukupno proizvedenog komunalnog otpada

– Smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu odloženom na odlagalište

– Vađenje metala koji se mogu reciklirati iz dostavljenog otpada

– Vađenje krutog gorivog dijela otpada iz dostavljenog otpada,

– Sprječavanje odlaganja otpada na divljim odlagalištima

– Promicanje ponovnog korištenja i recikliranja otpada s današnjih 17 % na 36 % 2040. godine.

4.2. Tehnički opis ulaganja u infrastrukturu

Predložena infrastruktura i radovi sufinancirani u sklopu IPA podijeljeni su u tri glavne kategorije, uključujući prvenstveno sljedeće:

A. Izgradnja odlagališta i s time povezani poslovi:

Radovi, među ostalim, uključuju izgradnju jedne (1) odlagališne ćelije, brtvljenje temelja, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, vodoopskrbne mreže, reciklažnog dvorišta, električne i telekomunikacijske mreže, upravne zgrade, protupožarnog puta, sustava za sakupljanje procjedne vode i uređaja za obradu odlagališnog plina.

B. Oprema

Oprema koju treba kupiti uključuje jedan (1) kompaktor (sabijač otpada), jedan (1) utovarivač, jedan (1) kamion, jedan (1) buldožer, (6) vučnih vozila za poluprikolice i (14) poluprikolica.

C. Usluge

Ova točka uključuje tehničku pomoć, odnose s javnošću i nadzor nad radovima. Posebno,

(a) Tehnička pomoć: ova se stavka odnosi, među ostalim, na pomoć krajnjem primatelju radova u provedbi radova, usluga i ugovora o isporuci. Posebno, konzultant će pružiti podršku Jedinici za provedbu projekta (JPP) u praćenju projektnih aktivnosti i izradi izvješća o napretku projekta.

(b) Promidžbene mjere: one uključuju, među ostalim, izradu internet-stranice i promidžbenih brošura, letaka i postera, opisnih promidžbenih članaka u novinama, organizaciju tiskovnih konferencija, organizaciju seminara, obuke i radionica.

(c) Nadzor nad ugovorima o radovima: konzultantu će biti povjerena uloga inženjera u skladu s FIDIC uvjetima ugovaranja. Konzultant treba osigurati nadzor nad radovima te uvjeriti se da se ugovoreni radovi izvode u skladu s tehničkim specifikacijama i uvjetima iz ugovora.

5. CILJEVI

Opći cilj projekta je uvesti održivi i integrirani sustav gospodarenja otpadom koji ima za svrhu unaprijediti zaštitu okoliša u PGŽ-u u skladu s politikom zaštite okoliša Zajednice na području gospodarenja otpadom. Razvojem primjerene i moderne infrastrukture za gospodarenje otpadom u županiji uslugama će biti obuhvaćeno oko 306.000 ES. Pored toga, cilj je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom koji poštuje načela održivog razvoja i energetske oporabe obrađenog otpada.

Glavni specifični ciljevi projekta su sljedeći:

– Razvoj dostupnog sustava prijevoza

– Uvođenje recikliranja i ponovnog korištenja otpada

– Mehaničko-biološka predobrada (MBO) prije konačnog odlaganja

– Primjena načela oporabe i recikliranja

– Promicanje ponovnog korištenja i recikliranja

– Podizanje svijesti javnosti u vezi gospodarenja otpadom

– Uklanjanje i sanacija divljih odlagališta

– Zaštita ljudskog zdravlja.

6. INDIKATIVNI FIZIČKI POKAZATELJI I/ILI POKAZATELJI OSTVARENIH REZULTATA

Dolje navedeni pokazatelji mogu se ispraviti kada se to smatra nužnim, posebno nakon finalizacije ugovaranja. Ako to bude slučaj, potvrđivanje pokazatelja uslijedit će razmjenom dopisa između Operativne strukture i Komisijinih službi.

Radi se o sljedećim predloženim fizičkim pokazateljima i/ili pokazateljima ostvarenih rezultata:

Indikativni pokazatelji
(doprinos projekta pokazateljima operativnog programa »zaštite okoliša«)

Prije (2004.)

Poslije (2009.)

Doprinos projekta

a) Fizički (neposredni rezultati)

Stanovništvo obuhvaćeno uslugama novih centara za gospodarenje otpadom

0

940 000

306 000

b) Izvršenje (ostvareni rezultati)

Uspostavljeni (otvoreni) novi centri za gospodarenje otpadom

0

3

1

Smanjenje otpada odloženog na odlagališta

353.800 t

123.800 t

27%

Provedbom ovog projekta obuhvaćene su sljedeće direktive EZ

– Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištima

– Direktiva 86/278/EEZ o kanalizacijskom mulju

– Okvirna direktiva 2006/12/EZ o otpadu

– Direktiva 2002/96/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE)

– Direktiva 85/337/EEZ o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih zahvata na okoliš.

7. INDIKATIVNI RASPORED AKTIVNOSTI/PLAN IZDATAKA

Opis ugovora

Vrsta ugovora*
radovi/roba/usluge

Procijenjena vrijednost ugovora (€)

Početak nadmetanja
mjesec/godina

Dodjela ugovora
mjesec/godina

Završetak ugovora
mjesec/godina

1

Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom »Marišćina«

Crvena knjiga

FIDIC

20.309.635

travanj

2010

studeni

2010

travanj

2012

2

Nadzor nad radovima za Županijski centar za gospodarenje otpadom »Marišćina«

Usluga

PRAG

1.125.000

veljača

2010

listopad

2010

svibanj

2012

3

Tehnička pomoć

Usluga

PRAG

340.000

rujan

2009

svibanj

2010

lipanj

2012

4

Promidžbene mjere

Usluga

PRAG

350.000

travanj

2010

kolovoz 2010

svibanj

2012

5

Isporuka oprema

Isporuka

PRAG

2.955.000

studeni

2010

srpanj

2011

veljača 2012

8. SAŽETAK GLAVNIH REZULTATA EKONOMSKE I SOCIJALNE ANALIZE TROŠKOVA I KORISTI

Prema analizi troškova i koristi koju su provele hrvatske vlasti, glavni pokazatelji ekonomske i socijalne analize troškova i koristi su sljedeći:

– Procijenjena NSV za projekt je 39,8 milijuna eura, a primijenjena diskontna stopa je 5,5 %;

– Procijenjeni omjer koristi/troškova je 1,4;

– Procijenjena EISP je 14, 3%.

9. SAŽETAK FINANCIJSKE ANALIZE

Glavni zaključci financijske analize su sljedeći:

– Procijenjena FNSV projekta je 25,6 milijuna eura.

– Procijenjena FISP je 3,4 %.

– Prihvatljivi javni rashodi (manjak financiranja (gap) 42,30%) izračunat u skladu s člancima 17. i 19. Sporazuma o financiranju iznose 11.473.200 eura.

– Doprinos Zajednice iznosi 8.604.900 eura, uz primjenu stope sufinanciranja prioritetne osi programa.

10. NAČELO ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA

Tarifni modeli koji se trenutačno primjenjuju razlikuju se među raznim pružateljima usluga i vrsti otpada. Uvođenjem integriranog sustava gospodarenja otpadom omogućit će se uvođenje tarifnog modela prema količini proizvedenog otpada. Prema novom sustavu, primjenjivat će se ujednačen tarifni model i jedinstvena cijena po toni svake vrste otpada. Zaračunavat će se ulazna pristojba po toni različitog otpada zaprimljenog u centru za gospodarenje otpadom. Korisnicima će se zaračunavati različite ulazne pristojbe prema vrsti otpada te proporcionalno onečišćenju kojeg izaziva količina proizvedenog otpada kao i u skladu sa sposobnošću plaćanja.

11. FINANCIJSKA ODRŽIVOST I DOSTUPNOST

Trenutačno na županijskoj razini ne postoji ujednačeni tarifni model ili ujednačena pristojba za uslugu gospodarenja otpadom.

Po završetku radova i tijekom rada ŽCGO-a primjenjivat će se novi sustav cijena, i to izračun i primjena ujednačenog tarifnog modela za sve korisnike ŽCGO-a te ujednačena cijena po toni svake vrste otpada.

Izračunate ulazne pristojbe odražavaju samo stvarne troškove rada sustava i teže samo povratu troškova, ovisno o vrsti otpada (komunalni, neopasni i građevinski otpad). Nije uračunata dobit, budući da je komunalno poduzeće osnovano kao neprofitno poduzeće, u potpunosti u javnom vlasništvu. U skladu s načelom onečišćivač plaća, pristojba će se zaračunati proporcionalno onečišćenju kojeg korisnici proizvedu.

Studija dostupnosti predloženog sustava gospodarenja otpadom za kućanstva pokazuje dostupnost novog sustava gospodarenja otpadom. Troškovi gospodarenja otpadom bit će ispod 3% prihoda domaćinstava.

12. VOĐENJE I ODRŽAVANJE

Po završetku radova i predaji projekta upravljanje cjelokupnim ŽCGO-om u operativnoj fazi provodit će EKOPLUS d.o.o., poduzeće osnovano 2001. godine i 100% u javnom vlasništvu. Pretovarne stanice u vlasništvu su jedinica lokalne samouprave i njima upravljaju ovlaštena komunalna poduzeća za sakupljanje otpada.

EKOPLUS d.o.o. bit će odgovorno za gospodarenje otpadom od pretovarnih stanica do ŽCGO-a, uključujući njegovu obradu i konačno odlaganje. Tijekom operativne faze imat će upravljačku ulogu pri organiziranju dnevne dostave otpada od pretovarnih stanica na najučinkovitiji način. Ono u ŽCGO-u treba koordinirati prihvat svih vrsta otpada od svih dobavljača.

Pored toga, EKOPLUS d.o.o. bit će odgovorno za izgradnju, vođenje i održavanje postrojenja MBO i odlaganje otpada. Ono će biti operater odlagališta i odgovorno za održavanje i nadzor lokacije nakon zatvaranja. Bit će odgovorno za sva financijska pitanja uključujući izdavanje računa i plaćanja.

13. SAŽETAK GLAVNIH NALAZA PROCJENE UČINKA NA OKOLIŠ

Konačnu studiju procjene utjecaja na okoliš Županijskog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Marišćina Županijska skupština Primorsko-goranske županije usvojila je u lipnju 1999.

U cilju ocjenjivanja utjecaja zahvata Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja osnovalo je Povjerenstvo. Na njegovoj prvoj sjednici održanoj 1. rujna 2000. smatrano je potrebnim izvršiti određeni broj izmjena, posebno u pogledu granica četvrte vodozaštitne zone, budući da se mali dio budućeg odlagališta nalazio u toj zoni. U skladu s time provedena su inženjerska i geološka istraživanja. Na sjednici održanoj 17. siječnja 2001. Povjerenstvo je zaključilo da je ispunjen njegov zahtjev u pogledu ispravke studije te da se studija stoga može uputiti na javni uvid.

Javni uvid proveden je od 1. do 15. veljače 2001., a javna rasprava održana je 8. veljače 2001. Brojne primjedbe upućene su na stručni dio studije i postupak primijenjen u provedbi studije utjecaja na okoliš tijekom javnog uvida. Na sjednici održanoj 26. ožujka 2001. izrađivač studije i članovi gornjeg Povjerenstva raspravili su i odgovorili na primjedbe postavljene tijekom javnog uvida. Povjerenstvo je zaključilo da je zahvat prihvatljiv i odredilo je mjere zaštite okoliša i njihovo praćenje.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja ocijenilo je predviđene mjere zaštite okoliša koje su ažurirane u skladu s usvojenim primjedbama s javne rasprave i utvrdilo kako u postupku nije bilo propusta. Dana 31. ožujka 2003. donijelo je rješenje u kojim utvrđuje da je namjeravani zahvat izgradnje ŽCGO-a prihvatljiv uz uvjet provedbe određenih mjera zaštite okoliša i programa praćenja.

14. TROŠKOVI I POMOĆ (U EURIMA)

A. Indikativna raščlamba troškova prema vrstama izdataka

Stavka

Ukupni troškovi

(procjena)

Neprihvatljivi troškovi

(procjena)

Ukupno prihvatljivi troškovi

(procjena)

1. Naknade za planiranje/ projektiranje

3.702.328

3.702.328

0

2. Kupnja zemljišta

4.066.898

4.066.898

0

3. Gradnja

62.272.618

41.962.983

20.309.635

4. Postrojenje i strojevi

15.840.000

12.885.000

2.955.000

5. Tehnička pomoć

340.000

0

340.000

6. Promidžba

350.000

0

350.000

7. Nadzor tijekom izvođenja gradnje

2.400.699

1.275.699

1.125.000

Ukupno

88.972.543

63.892.908

25.079.635

8. Nepredviđeni izdaci

7.484.946

5.453.983

2.030.963

SVEUKUPNO

96.457.489

69.346.891

27.110.598

B. Raščlamba prihvatljivih troškova prema komponenti (procjena)

Nije primjenjivo

C. Očekivani financijski doprinos (EURO)

Procijenjeni ukupni troškovi

(€ mil)

Od čega
neprihvatljivi

(€ mil)

Prihvatljivi javni rashodi

(€ mil)

Od čega doprinos Zajednice

(€ mil)

Javni doprinos

(€ mil)

Od čega:

Nacionalno

(€ mil)

MFI

(€ mil)

Ostalo

(€ mil)

(1=4+5)

(2)

(3)

(4=3x stopa sufinanciranja)

(5=6+7+8)

(6)

(7)

(8)

96.457.484

69.346.890

11.473.200

8.604.900

87.852.584

87.852.584

-

-

Napomena: Svi podaci, osim prihvatljivih javnih rashoda i doprinosa Zajednice, su indikativni. Neprihvatljivi troškovi uključeni su u javni doprinos. Za faze projekta koje nisu sufinancirane u sklopu programa IPA nacionalne vlasti tražit će dodjelu potrebnih financijskih sredstava iz drugih izvora.

15. UKLJUČENOST MFI-A

U pogledu financiranja 2. faze cjelokupnog projekta koja se odnosi na izgradnju postrojenja za mehaničku i biološku obradu (MBO), nacionalne vlasti tražit će izvore financiranja preko MFI-a.

16. PROMIDŽBENE MJERE

– Predviđene su sljedeće promidžbene mjere:

– Izrada internet-stranice, izrada i distribucija brošura i letaka, posteri, članci za objavu u novinama, snimanje i emitiranje TV i radijskih reklama.

– Organizacija seminara, obuke i radionica za zainteresirane dionike

– Izobrazba i obuka zaposlenika krajnjeg primatelja pomoći o pitanjima gospodarenja otpadom.

– Donošenje dugoročne komunikacijske strategije u korist krajnjeg primatelja pomoći.

– Organiziranje tiskovnih konferencija za novinare (posebno za lokalne novine) i široku javnost.

– Na gradilištu će se tijekom izvođenja radova postaviti obavijesna ploča s informacijama o izvorima financiranja projekta i ostalim informacijama u skladu s EU smjernicama o vidljivosti.

– Po završetku radova bit će postavljena spomen-ploča.

[1]SL L210, 31. 7. 2006., str.82

[2]SL L 170, 29. 6. 2007, str.1

BILATERAL PROJECT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES CONCERNING THE CO-FINANCING OF THE MAJOR PROJECT

«County waste management centre MARIŠĆINA»
CCI No: 2007HR16IPR001
Under
THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA)
IPA Component III – Regional Development
Operational Programme
»Environmental«
CCI No: 2007HR16IPO003

Title and Priority Axis N°:

Priority Axis 1: «Developing Waste Management Infrastructure»

Title and Measure:

Measure 1.1: Establishment of new waste management centres at county / regional levels

The Government of the Republic of Croatia
And
The Commission of the European Communities

Hereafter jointly referred to as «the Parties» or individually as «the Beneficiary», in the case of the Government of the Republic of Croatia, or «the Commission», in the case of the Commission of the European Communities,

Whereas

1) On 17 July 2006, the Council of the European Union adopted Regulation (EC) No 1085/2006[1] establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (hereinafter referred to as «IPA Framework Regulation»).

2) On 12 June 2007, the Commission adopted Regulation (EC) No 718/2007[2] implementing the IPA Framework Regulation, detailing applicable management and control provisions (hereinafter referred to as «IPA Implementing Regulation»).

3) On 29 November 2007 the Commission adopted Decision No C (2007)5734 approving the multi-annual programme «Environmental» for co-financing under the Instrument for Pre-Accession Assistance in the Republic of Croatia.

4) On 27 August 2007 the Beneficiary and the Commission signed a Framework Agreement setting out the rules for co-operation concerning the EC financial assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).This Framework Agreement entered into force on 10 October 2007.

5) On 10 November 2008 the Beneficiary and the Commission signed a Financing Agreement laying down specific provisions for the implementation of the multi-annual programme «Environmental». This Financing Agreement entered into force on 15 December 2008.

6) In accordance with Article 54 of the Financing Agreement, on 18 October 2007 the Operating Structure submitted to the Commission the major project «County Waste Management Centre MARIŠĆINA» in which it envisages a contribution from the Instrument for Pre-Accession Assistance under priority axis 1 – Developing Waste Management Infrastructure of the multi-annual operational programme «Environmental». At the request of the Commission, the Operating Structure submitted an updated project application on 2 October 2008.

7) On 6 April 2009, the Commission adopted decision No C (2009) 2241 approving a Community contribution to the major project «County Waste Management Centre MARIŠĆINA».

8) In accordance with Article 54 of the Financing Agreement, the decision of the Commission approving the project shall define the physical object and the eligible public expenditure to which the co-financing rate for the priority axis applies and shall be followed by a Bilateral Project Agreement with the Beneficiary.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

SUBJECT MATTER

This Bilateral Project Agreement is concluded between the Beneficiary and the Commission. It concerns the project «County Waste Management Centre MARIŠĆINA» adopted by Commission Decision No C (2009) 2241 as described in Annex I. All documents and correspondence pertaining to this project shall bear the reference CCI 2007HR16IPR001.

Article 2

PROJECT FUNDING

1. The Eligible Public Expenditure calculated in accordance with Article 150 of Commission Regulation (EC) 718/2007 is 11.473.200 €.

2. The co-financing rate for the priority axis 1 – Developing Waste Management Infrastructure – of the operational programme «Environmental» applies to the project. The maximum Community Contribution to the project is 8.604.900 €.

3. The Community Contribution to the co-financing of the project is subject to the fulfilment of the provisions of this Bilateral Project Agreement and the obligations and conditions set out in the Framework and Financing Agreements as well as the regulatory and conventional framework applicable to pre-accession assistance.

Article 3

ELIGIBILITY PERIOD

The eligibility period is as laid down in Articles 11(3), 34(2), 43 of the Financing Agreement.

Article 4

ELIGIBLE EXPENDITURE

1. Expenditure incurred in the implementation of the project shall be eligible for Community co-financing if:

a) it has been actually incurred within the eligibility period indicated in Article 3 above and is supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value;

b) if contracts giving rise to such expenditure are consistent with the project, as adopted by Commission Decision No C (2009) 2241 of 6 April 2009;

c) if it has been incurred in accordance with the principles of sound financial management and, in particular, of economy and cost-effectiveness and

d) if it conforms to the eligibility rules laid down in Chapter VI of the Financing Agreement.

Article 5

AGREEMENT

1. An agreement as stated in Article 51(3) of the Financing Agreement must be signed prior to the commencement of any contract within the project. The agreement shall also define the modalities of handing over the project to the end recipient after its completion.

2. A signed copy of the agreement shall be sent to the Commission services.

3. Notwithstanding the above, the requirements of Article 27 of the Financing Agreement remain applicable.

Article 6

PROCUREMENT RULES AND PROCEDURES

1. The procurement rules and procedures to be followed are stipulated in Articles 44, 46 and 48 of the Financing Agreement. In addition, and where applicable, the rules laid down in Article 20 of the Financing Agreement governing procurement by IFIs also apply.

2. p.m.

Article 7

MONITORING

1. Monitoring refers to the use of a system of information in order to trace the progress made in implementing the project. Monitoring shall use financial and physical indicators which enable actual progress towards completion of the project to be compared with the Indicative Work Schedule/Expenditure Plan presented in Annex I.

2. The implementation of the project shall be monitored in line with the stipulations of Chapter XIII (Monitoring and Evaluation) of the Financing Agreement. This, amongst others, will require:

a) the Operating Structure, and where appropriate the relevant Contracting Authority, managing the project monitoring activities;

b) the Sectoral Monitoring Committee reviewing the progress of implementation;

c) the preparation of the monitoring sheets provided by the Commission. These monitoring sheets form the principal part of the sectoral annual report on implementation in accordance with Articles 84 and 85 of the Financing Agreement;

d) special or ad-hoc monitoring reports, if deemed necessary by the Operating Structure or the Commission services;

e) physical on the spot checks.

Article 8

EVALUATION

1. An assessment of the project may be carried out during its implementation at the request of the Beneficiary, or on the initiative of the Commission, in order to assess whether the project is proceeding towards completion in accordance with the objectives originally laid down in Annex I to this agreement and to propose adjustments to take account of problems encountered during implementation.

2. An ex-post assessment of the impact of the project may be carried out by an assessor appointed either by the Beneficiary or the Commission once the project has been completed.

Article 9

PROJECT MODIFICATION

1. Any modification to the approved project shall require the approval of the Commission by way of a modifying decision or by exchange of letters between the Beneficiary and the Commission services.

2. Expenditure relating to a physical object introduced in the project by way of a modification is eligible from the date of approval of the modification by the Commission.

3. Any modification to the project presented in Annex I to this agreement which affects the content of the operational programme, will necessitate not only a Commission modification decision concerning the project, but also a decision concerning modification of the operational programme. Therefore, such project modification requests are receivable only if submitted in parallel with the necessary request for a modification of the operational programme.

4. Any major modification to the project, as defined in Annex I to this Bilateral Project Agreement requires the approval by the Commission by way of a modifying decision. Such modifications must be supported by a duly motivated request to be submitted before the end of eligibility of expenditure as defined in Article 3 above.

A modification is considered major when it involves:

a) a change in any of the elements described in points 4 (Project Description) and 5 (Objectives) of Annex I to this Bilateral Project Agreement; or

b) any change in the amount of Community Contribution allocated to the project; or

c) a change in the Eligible Public Expenditure of the project; or

d) a substantial change in the physical characteristics or the functional purposes of the project, which alter its objectives, including the addition of a physical component not covered by the original decision; or

e) a change in the conditions of ownership or operation of the project.

5. Any minor modification to the project can be approved by way of an exchange of letters between the Beneficiary and the Commission services, on the basis of a duly motivated proposal to be submitted before the end of eligibility of expenditure as defined in Article 3 above.

A modification is considered minor in all cases except those mentioned in the previous paragraph, notably when it concerns,

a) an extension to the period of implementation initially envisaged in the project application; or

b) amendments to the Indicative Work Schedule/Expenditure Plan that do not fall under paragraph 4 (c) above; or

c) a change to the physical characteristics or functional purposes of the project that does not affect its overall objectives.

6. The Sectoral Monitoring Committee shall be informed about major and minor project modification proposals.

7. As a general rule, the number of major project modifications requiring Commission modification decisions should be kept to a minimum.

8. Each request for a modification, be it major or minor, will be examined by the Commission on a case-by-case basis.

9. The Commission reserves the right to refuse project modification requests which would result in modifications of the operational programme it deems unacceptable.

Article 10

SPECIAL CONDITIONS

N/A

Article 11

LANGUAGE

This Bilateral Project Agreement is drawn up in duplicate in the English language.

SIGNED, FOR AND ON BEHALF OF THE BENEFICIARY,

at Zagreb, 29 June 2009

By Dr. Nikola Ružinski, State Secretary of the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction, Head of the Operating Structure of the Operational Programme «Environmental»,

Nikola Ružinski

SIGNED, FOR AND ON BEHALF OF THE COMMISSION,

at Bruxelles, 23 April 2009

By the Director General of Directorate-General Regional Policy, Dirk Ahner

for the Director General absent, Michele Pasca-Raymondo Deputy Director General

Michele Pasca-Raymondo

ANNEX I

PHYSICAL OBJECT OF THE MAJOR PROJECT

Operational Programme
«Environmental»
CCI No: 2007HR16IPO003
Project
«County Waste Management Centre MARIŠĆINA»
CCI No: 2007HR16IPR001

Title and Priority Axis N°:

Priority Axis 1: «Developing Waste Management Infrastructure»

Title and Measure:

1.1: Establishment of new waste management centres at county/regional levels

1. AUTHORITY RESPONSIBLE FOR THE APPLICATION
(Operating Structure)

Name: MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, PHYSICAL PLANNING AND CONSTRUCTION

Address: Republike Austrije 20, HR -10 000 ZAGREB

Contact: Dr. Nikola Ružinski, State Secretary, Head of Operating Structure

Telephone: +385 1 3782 413

Fax: +385 1 3717 149

E-mail: nikola.ruzinski@mzopu.hr

1.b. FINAL BENEFICIARY (Article 15 of the Financing Agreement)

Name: ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENERGY EFFICIENCY FUND

Address: Ksaver 2008, HR – 10 000 ZAGREB

Contact: Mr Vinko Mladineo, LLB, Director

Telephone: +385 1 5391 800

Fax: +385 1 5391 810

E-mail: kontakt@fzoeu.hr

2. END RECIPIENT OF ASSISTANCE

Name: EKOPLUS Ltd .

Address: Kružna 8, HR – 51 000 RIJEKA

Contact: Mr Dušan Šćulac, President of the Board

Telephone: +385 51 325 200

Fax: +385 51 325 190

E-mail: dusan.sculac@ekoplus.hr

3. PROJECT LOCATION

3.1. Beneficiary country: Republic of Croatia

3.2. County/province: Primorsko – Goranska County (PGC)

4. PROJECT DESCRIPTION

The County Waste Management Centre project «MARIŠĆINA» falls under Priority Axis 1 «Developing Waste Management Infrastructure» of the Operational Programme «Environmental».

The project has undergone a selection process under the OP «Environmental». It complies with the selection criteria defined in the operational programme and it is included in the indicative list of major projects attached to it. These criteria include horizontal criteria such as compliance with the EU acquis, environmental priorities of the operational programme and impact on population as well as implementation criteria like project maturity, cost-effectiveness, affordability, financing capacity and long term sustainability. The project complies with the National Waste Management Plan in Croatia and contributes in implementing the County Waste Management Plan adopted by the County Council in April 2007.

4.1 General description of the physical object of the project

Primorsko – Goranska County (PGC) is located on the northern part of the Adriatic Sea. According to the last census (2001), the population of the PGC amounts to 305.500 inhabitants. The County is divided into 35 local self-government units, 14 cities and 21 municipalities. The proposed project funded from IPA concerns the construction of a landfill at «Marišćina», situated in the municipality of Viškovo which is 10 km north to the City of Rijeka.

The current situation regarding the waste management cannot be described as an integrated system. The collection of waste which is performed by local utility companies is at 95%; however, it is non – sorted waste; the disposal containers are well distributed and a local waste transport fleet is in relatively good condition. Intensive steps to install »eco-islands« and first recycling centres are taken in the Primorsko – Goranska County (PGC), but the waste (metals, paper and cardboards, plastics and bottles) is not being separated before disposal at a significant rate yet.

Most of the 10 official landfills are not adequately equipped; sanitary and technical conditions are inadequate; there is no sealing layers, there is no control and treatment of landfill gases and leachate and entry of effluents affects the underground waters; fire access roads are missing; the waste is not weighed; except for compacting of waste in some cases, there are no significant measures for waste quantity minimization and there is no waste treatment before disposal.

The type of infrastructure to be co funded by IPA, the County Waste Management Centre «Marišćina» (CWMC «Marišćina») is part of an overall project relating to the establishment of an integrated county waste management system. The overall project goals are to introduce a sustainable integrated waste management system. Its purpose will be to store, treat and dispose municipal, non-hazardous industrial and construction waste for the entire PGC region. It will focus on the treatment of municipal waste, reduction of waste quantities, energy recovery and improved environment protection.

The overall project comprises of five stages which are clearly defined and they are technically and financially independent, namely: Stage 0 relates to preliminary activities. Stage 1 concerns the construction of a landfill. Stage 2 refers to the construction of a plant for mechanical and biological treatment (MBT Plant with average capacity of 100.000 t/y). Stage 3 concerns the construction of five transfer stations (TS) and Stage 4 concerns the construction of new disposing areas in the future and the construction of an energy production plant.

The financing of these stages is as follows: Stage 0 of the overall project was financed by national funds. The eligible costs of stage 1 of the overall project will be financed by IPA and national funds. Stage 2 of the overall project which concerns the construction of the MBT plant will be financed by a bank loan. Stage 3 relating to the construction of transfer stations will be financed by national funds and Stage 4 will be financed through the gate fee.

With the establishment of the CWMC «Marišćina» the following will be accomplished:

– Development of adequate waste management infrastructure for approximately 306.000 population equivalent (p.e.)

– Construction of five (5) transfer stations

– Development of affordable transportation system

– Reduction of the quantities of disposed municipal waste to 28% in relation to the quantities of total generated municipal waste,

– Reduction of the share of biodegradable waste in the municipal waste deposited on landfill,

– Extraction of recyclable metals from the delivered waste,

– Extraction of solid recovered fuel (SRF) from the delivered waste,

– Prevention of disposal of waste in dump sites

– Promoting the reuse and recycling of waste from 17 % today to 36 % in 2040.

4.2 Technical description of the infrastructure investment

The proposed infrastructure and works co financed under IPA are divided in three main categories including principally the following:

A. Construction of landfill and associated works:

Works, among others, include the construction of one (1) landfill cell, landfill bottom sealing, a waste water treatment plant (wwtp) & waste water sewer network, water supply networks, recycling yards, electricity and telecommunication networks, administrative building, fire access road, leachate collection system and landfill gas treatment facilities.

B. Equipment

The equipment to be purchased includes one (1) landfill compactor, one (1) wheel loader, one (1) truck, one (1) bulldozer, six (6) semi trailer trucks and (14) semi trailers.

C. Services

This item includes technical assistance, public relations and works supervision. In particular,

a) Technical Assistance: this item relates to, among others, assistance to the end recipient of works in implementing the works, service and supply contracts. In particular, the Consultant will support the Project Implementation Unit (PIU) in monitoring the project objectives and in preparing the project progress reports.

b) Publicity measures: they include, among others, the design of an internet site and promotional brochures, leaflets and posters, descriptive promotional articles for publication in newspapers, organisation of press conferences, organisation of seminars, trainings and workshops.

c) Supervision of the works contracts: the Consultant will be entrusted with the role of the Engineer according to FIDIC Conditions of Contract. The Consultant shall ensure supervision of works and make sure that contracted works are implemented according to technical specifications and conditions of contract.

5. OBJECTIVES

The overall project objective is to introduce a sustainable and integrated waste management system aiming at improving the environment protection in PGC in line with Community environmental policy in the filed of waste management. With the development of an adequate and modern infrastructure for waste management in the County, some 306.000 p.e. will be served. In addition, it is inspired to establish a waste management system that respects the principles of sustainable development and energy recovery from treated waste.

The main specific objectives of the project are as follows:

– Development of affordable transportation system

– Introduction of recycling and re-use of waste,

– Mechanical-biological pre-treatment of waste (MBT) before final disposal,

– Implementation of the recovery and recycling principles,

– Promoting reuse and recycling,

– Raising public awareness regarding waste management,

– Elimination and restoration of dump sites,

– Protection of human health.

6. INDICATIVE PHYSICAL AND/OR PERFORMANCE
INDICATORS

The indicators shown below might be rectified when deemed necessary, in particular upon the finalisation of the contracting. Should it be the case, confirmation of the indicators will be by exchange of letters between the Operating Structure and the Commission services.

The proposed physical and/or performance indicators are as follows:

Indicative Indicators
(contribution of the project to the indicators of the operational programme «environmental»)

Before (2004)

After (2012)

Contribution of the project

a) Physical (output)

Population served by new
waste management centres

0

940 000

306 000

b) Performance (results)

Established (opened) new
waste management centres

0

3

1

Reduction of waste deposited
in the landfills

353.800 t

123.800 t

27%

The following EC Directives are addressed by implementing this project

– Landfill Directive 1999/31/EC,

– Sewage Sludge Directive 86/278/EEC,

– Waste Framework Directive 2006/12/EC,

– Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE),

– Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.

7. INDICATIVE WORK SCHEDULE/EXPENDITURE PLAN

Description of contract

Contract type works/supply/ service

Estimated contract value
excluding contingencies (€)

Tendering Launch
month/year

Contract Award
month/year

Contract Completion
month/year

1

Construction of County Waste Management Centre «Marišćina»

Works Red

FIDIC

20.309.635

April

2010

November 2010

April

2012

2

Works supervision for County Waste Management Centre Marišćina

Service

PRAG

1.125.000

February

2010

October

2010

May

2012

3

Technical Assistance

Service

PRAG

340.000

September 2009

May

2010

June

2012

4

Publicity measures

Service

PRAG

350.000

April

2010

August 2010

May

2012

5

Equipment

Supply

PRAG

2.955.000

November

2010

July

2011

February 2012

8. SUMMARY OF THE MAIN RESULTS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS

According to the Cost Benefit Analysis (CBA) carried out by the Croatian Authorities, the principal indicators of the economic and social cost benefit analysis are as follows:

– The estimated ENPV for the project is € 39.8 million and the social discount rate used is 5,5 %;

– The estimated Benefit/Cost ratio is 1,4;

– The estimated Economic Rate of Return is 14, 3%.

9. SUMMARY OF THE FINANCIAL ANALYSIS

The main conclusions of the financial analysis are as follows:

– The FNPV for the project is estimated at € -25.6 million.

– The FIRR is estimated at -3, 4 %.

– The Eligible Public Expenditure (funding gap rate of 42.30%) as calculated in accordance with Articles 17 and 19 of the Financing Agreement amounts to € 11.473.200.

– The Community Contribution totals € 8.604.900, the co financing rate of the priority axis of the programme applies.

10. POLLUTER PAYS PRINCIPLE

The tariff models currently applied differ among various service providers and type of waste. The introduction of an integrated waste management system will enable the introduction of a tariff model according to the volume of waste produced. According to the new system, a uniform tariff model and a unified price per ton of each type of waste will be applied. As such, a gate fee per ton of different waste received at the waste management centre will be charged. The users will be charged different gate fees according to the waste type and proportionally to the pollution generated by the amount of waste produced as well as according to the ability to pay.

11. FINANCIAL SUSTAINABILITY AND AFFORDABILITY

Currently, there is no uniform tariff model or a uniform fee for waste management service at County level.

Following the completion of works and during the operation of the CWMC, a new system of pricing will be applied: namely, the calculation and application of a uniform tariff model for all CWMC users and a unified price per ton for each type of waste.

The gate fees calculated reflect only the real total operating costs of the system and seek only for the cost recovery, depending on the waste type (municipal, non-hazardous and construction waste). There is no profit calculated, since the utility company is founded as non profit company, fully publicly owned. In line with the polluter pays principle, the fee will be charged proportionally to the pollution produced by the users.

The affordability study of the proposed waste management system performed for households shows the affordability of the new waste management system. The waste management costs will be below 3% of household income.

12. OPERATION AND MAINTENANCE

Following completion of works and the hand over of the project, the management of the entire CWMC in the operational phase will be carried out by EKOPLUS Ltd., 100 % publicly owned company which was founded in 2001. The transfer stations are owned by local self government units and managed by authorized municipal collection companies.

EKOPLUS Ltd will be responsible for the management of waste from the transfer stations (TS) to the CWMC including its treatment and final disposal. During the operational phase, it will have the managing role in organising daily waste delivery from the transfer stations in the most effective way. It has to coordinate the acceptance of all types of waste from all suppliers at the CWMC.

In addition, EKOPLUS Ltd will be responsible for the construction, operation and maintenance of the MBT plant and the deposition of waste. It will be the operator of the landfill and responsible for the maintenance and control of the site after closure. It will have responsibility for all financial matters including billing and payments.

13. SUMMARY OF THE MAIN FINDINGS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT

The final study concerning the environmental impact of the County Waste Management Centre at Marišćina was approved by the County Assembly of Primorsko-Goranska County in June 1999.

In order to evaluate the impact of the intervention, a commission was set up by the Ministry of Environmental Protection and Physical Planning. At its first session held on 1 September 2000, a number of corrections were considered necessary especially as regards the borders of the fourth water-protection zone, since a small part of the future landfill was situated in that zone. Accordingly, engineering and geological investigations were conducted. On the session of 17 January 2001, the commission was considered that its request concerning the correction of the study was met and therefore the study could be brought to public consultation.

Public consultation took place from 1 to 15 February 2001. A Public debate was held on 8 February 2001. Numerous objections were made to the professional part of the study and procedure followed in carrying out the environmental impact study during the public consultation. At the session held on 26 March 2001, the compiler of the study and members of the above commission discussed and answered the objections made during the public consultation. The commission concluded that the intervention was acceptable and defined measures for environmental protection and monitoring of these environmental measures.

The Ministry of Environmental Protection and Physical Planning evaluated the foreseen environmental protection measures updated in accordance with the adopted objections from the public debate and found that there were no omissions in the procedure. On 31 March 2003, it issued a decision stating that the intended intervention relating to the construction of the CWMC was acceptable providing that a number of environmental protection measures and monitoring programme were put in place.

14 COST AND ASSISTANCE (IN €)

A. Indicative Cost Breakdown between types of Expenditure (€)

Item

Total
costs
(estimates)

Non-eligible costs

(estimates)

Total
eligible costs
(estimates)

1. Planning/design fees

3.702.328

3.702.328

0

2. Land purchase

4.066.898

4.066.898

0

3. Building and construction

62.272.618

41.962.983

20.309.635

4. Plant and machinery

15.840.000

12.885.000

2.955.000

5. Technical assistance

340.000

0

340.000

6. Publicity

350.000

0

350.000

7. Supervision during construction implementation

2.400.699

1.275.699

1.125.000

Sub-total

88.972.543

63.892.908

25.079.635

8. Contingencies

7.484.946

5.453.983

2.030.963

TOTAL

96.457.489

69.346.891

27.110.598

B. Eligible Cost Breakdown by Component (estimates)

N/A

C. Expected financial contribution (€)

Estimated Total Costs

Of which non eligible

Eligible Public Expenditure

Of which Community
Contribution

Public
Contribution

Of which:

National

IFI

Other

(1)=(4)+5)

(2)

(3)

(4)=(3x co-financing rate)

(5)=(6)+(7)+(8)

(6)

(7)

(8)

96.457.484

69.346.890

11.473.200

8.604.900

87.852.584

87.852.584

-

-

Note: Data other than Eligible Public Expenditures and Community Contribution are indicative. Non eligible expenditures are included in public contribution. For project phases other than the one co–financed by IPA, the national authorities will seek the necessary financial appropriations from other sources.

15. INVOLVEMENT OF IFIS

As regards the financing of stage 2 of the entire project which concerns the construction of a mechanical and biological treatment plant (MBT), the national authorities will seek for financing sources through IFIs.

16. PUBLICITY MEASURES

The following publicity measures are envisaged:

– Production of internet page, preparation and distribution of brochures and leaflets, posters, articles for publication in newspapers, recording and broadcasting of TV and radio commercials.

– Organization of seminars, trainings and workshops for stakeholders concerned.

– Education and trainings to the employees of the end recipient of assistance on waste management issues.

– Set up a long term communication strategy for the benefit of the end recipient of assistance.

– Organization of Press conferences for journalists (especially for local newspapers) and public at large.

– Billboard will be erected on construction site during works implementation providing information about the project’s financing sources and other information in line with EU Visibility Guidelines.

– Following completion of works, a commemorative plaque will be installed.

Članak 3.

Provedba Dvostranog sporazuma iz članka 1. ove Uredbe u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Dvostrani sporazum iz članka 1. ove Uredbe stupio je na snagu danom potpisivanja.

Klasa: 441-03/09-01/07

Urbroj: 5030114-09-4

Zagreb, 3. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

[1]OJ L210, 31. 7. 2006, p.82

[2]OJ L 170, 29. 6. 2007, p.1